PERSBERICHT

CDA lanceert plan voor parkeren Nieuwe Zijds Burgwal Monnickendam

Langs en schuin parkeren

In het westelijk deel van de binnenstad van Monnickendam, ‘het Eiland’ tussen de gracht de Binnendijk en de Zesstedenvaart, is de parkeerdruk de laatste jaren toegenomen. Daarom heeft de gemeente Waterland in 2013 in deze woonwijk 54 schuine parkeerplaatsen langs de Vesting aangelegd. Langs de Nieuwe Zijds Burgwal ter hoogte van de Tuinstraat moet de gemeente nog 5 schuine parkeerplaatsen aanleggen.

Verdere mogelijkheden om de parkeercapaciteit in de wijk te optimaliseren zijn er alleen op de Nieuwe Zijds Burgwal. Officieel geldt hier langsparkeren. Sinds meer dan 40 jaar parkeert een aantal bewoners hun voertuig echter schuin in de berm. Een ander deel van de bewoners parkeert in de langs richting. Daardoor ontstaat een rommelig beeld en wordt de parkeercapaciteit niet optimaal benut. Ook laten schuin geparkeerde auto’s op sommige plekken diepe sporen na in de grasbermen. Dit doet afbreuk aan het straat- en het stadsbeeld.

Voorstel CDA Waterland

Op basis van een inventarisatie van het aantal woningen en het aantal parkeerplaatsen, waarneming en tellingen van het aantal geparkeerde auto’s stelt het CDA Waterland voor in een initiatiefvoorstel het parkeren op de Nieuwe Zijds Burgwal te optimaliseren. In het initiatief wordt voorgesteld om tussen de huisnummers 7 en 63 eenduidig schuin parkeren in te voeren. Ten opzichte van langsparkeren levert dit ruim 30 extra parkeerplaatsen op. Fractievoorzitter Simon Verbeek: ‘Bereikbaarheid en parkeren zijn speerpunten voor het CDA Waterland. De parkeersituatie is ons een doorn in het oog. Volgens ons kan deze wijze van parkeren een oplossing  zijn om zowel het straatbeeld te verbeteren als de feitelijke parkeercapaciteit te vergroten zonder vermindering van het groenoppervlak.’

De benodigde fysieke aanpassingen zijn beperkt van aard en omvang en eenvoudig uit te voeren. De aanpassingen bestaan in hoofdzaak uit het in de grasberm aanbrengen van een strook grasroosters en het over een kleine afstand verplaatsen van zes lantaarnpalen in de berm. Voorgesteld wordt de aanpassingen op te nemen in het Jaarplan Openbare Werken 2017 en uit te voeren in combinatie met de aanleg van 5 parkeerplaatsen in de berm tegenover de Tuinstraat.       

Besluitvorming

De notitie en het bijbehorende initiatief voorstel worden op donderdag 2 maart in de voorbereidende raad van de gemeente Waterland behandeld. In de raadsvergadering van 9 maart komt het voorstel besluitvormend aan de orde

Voor informatie: Simon Verbeek, telefoon 06 19 41 52 58 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bijlage: Notitie Optimaliseren parkeren Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam

Monnickendam, 10 februari 2017

Nummer:                                                                                            

Portefeuillehouder:                                                                            drs. L. Bromet

Contactpersoon:                                                                                S.G Verbeek

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:                            

                                                                                                                                             Aan de Raad

Onderwerp: Parkeren westelijk deel binnenstad Monnickendam

Voorstel

 1. In te stemmen met de notitie ‘Optimaliseren Parkeren  Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam’.

Inleiding

In het westelijk deel van de binnenstad, ‘het Eiland’ tussen de gracht de Binnendijk en de Zesstedenvaart, is de parkeerdruk de laatste jaren toegenomen.  

In deze woonwijk zijn in 2013 54 schuine parkeerplaatsen langs de Vesting aangelegd. Daardoor is de parkeercapaciteit aan de westrand van de woonwijk reeds uitgebreid. Langs de Nieuwe Zijds Burgwal ter hoogte van de Tuinstraat moet de gemeente nog 5 schuine parkeerplaatsen aanleggen. In 2014 heeft de raad voor de realisatie ervan een postzegel bestemmingsplan vastgesteld.

Verdere mogelijkheden om de parkeercapaciteit te optimaliseren zijn er alleen op de Nieuwe Zijds Burgwal. In de overige straten van de woonwijk ontbreekt de mogelijkheid om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Officieel geldt op de Nieuwe Zijds Burgwal langsparkeren. Sinds meer dan 40 jaar parkeert een aantal bewoners hun voertuig echter schuin in de berm. Een ander deel van de bewoners parkeert in de langs richting. Daardoor ontstaat een rommelig beeld en wordt de parkeercapaciteit niet optimaal benut. Ook laten schuin geparkeerde auto’s op sommige plekken diepe sporen na in de grasbermen.

Het initiatiefvoorstel heeft als uitgangspunt om zowel het straatbeeld te verbeteren als de feitelijke parkeercapaciteit te vergroten zonder vermindering van het groenoppervlak.

Werkwijze en constateringen CDA Waterland

Eerst is geïnventariseerd hoeveel woningen en hoeveel parkeerplaatsen in de woonwijk aanwezig zijn. Parallel hieraan hebben wij in een periode van twee weken tellingen verricht. Gebleken is dat de parkeercapaciteit in een deel van de wijk toereikend is.

Met name langs de Nieuwe Zijds Burgwal is het beeld echter sterk wisselend. Officieel geldt hier langsparkeren. In de praktijk wordt er echter sinds jaar en dag naast langsparkeren ook schuin tussen de bomen geparkeerd. Daardoor wordt de parkeercapaciteit niet optimaal benut, mede vanwege de niet optimale plaats van sommige lantaarnpalen. Het schuin parkeren in de bermen veroorzaakt vooral in het noordelijke deel van de straat schade aan de grasmat. De mengeling van langsparkeren en schuin parkeren levert een rommelig straatbeeld op en doet afbreuk aan het straatbeeld en het stadsbeeld. Bovendien wordt de parkeercapaciteit hierdoor niet optimaal benut.  

Voorstel

In de notitie ‘Optimaliseren Parkeren Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam’ wordt voorgesteld om tussen de huisnummers 7 en 63 eenduidig schuin parkeren in te voeren. Ten opzichte van langsparkeren levert dit 33 extra parkeerplaatsen op. De benodigde fysieke aanpassingen zijn beperkt van aard en omvang en eenvoudig uit te voeren. De aanpassingen bestaan in hoofdzaak uit het in de grasberm aanbrengen van een strook grasroosters en het over een kleine afstand verplaatsen van zes lantaarnpalen in de berm.

Ook wordt voorgesteld de aanpassingen op te nemen in het Jaarplan Openbare Werken 2017 en uit te voeren in combinatie met de aanleg van 5 parkeerplaatsen in de berm tegenover de Tuinstraat.        

Argumenten

 1. De parkeergelegenheid in het westelijk deel van de binnenstad is begrensd. De enige mogelijkheid om tot vergroting van het aantal parkeerplaatsen te komen doet zich voor bij het eenduidig invoeren van schuin parkeren op de Nieuwe Zijds Burgwal.
 1. Langs de Nieuwe Zijds Burgwal wordt sinds jaar en dag geparkeerd in een mengelmoes van langsparkeren en schuin parkeren. Daardoor wordt de parkeercapaciteit onnodig beperkt. Bij de eenduidige invoering van schuin parkeren tussen de huisnummers 7 en 63 worden 33 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De benodigde fysieke aanpassingen zijn eenvoudig uit te voeren.
 1. Het aanbrengen van een strook kunststof grasroosters in de bermen leidt tot een blijvend groen karakter en lost het probleem van de kapot gereden bermen op. Het straatbeeld, het stadsbeeld en het aanzicht van de groene bermen verbetert hierdoor.  
 1. Uitvoering van de fysieke aanpassingen in combinatie met de aanleg van de 5 parkeerplaatsen tegenover de Tuinstraat is efficiënt en kostenbesparend.
 1. De aanpassingen voor het schuin parkeren passen in het bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013.

Kanttekeningen

Geen.

Communicatie

Communicatie via de gebruikelijke kanalen. Een inloopbijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden. 

Personeel en organisatie

De aanpassingen vergen niet veel voorbereiding. Het CDA Waterland gaat ervan uit dat de voorgestelde vervolgstappen kunnen worden gezet binnen de bestaande capaciteit van de organisatie.

Uitvoering en planning.

Zie het voorstel.

Fractie CDA Waterland, 10 februari 2017

Jelle Kaars                                            Jacob van Altena                                               Simon Verbeek   

Bijlage: Notitie Optimaliseren Parkeren Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam.

    

  

Nieuws vanuit CDA-fractie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (periode april - december 2015)

Beste CDA-vrienden,
In onze fractie hebben we afgesproken u periodiek te informeren over het Hoogheemraadschap, waarbij we aandacht schenken aan de zaken waar onze fractie zich voor inzet of ingezet heeft. Dit is een eerste vorm van nieuwsvoorziening vanuit de fractie die we naar de afdelingen en geïnteresseerden verspreiden. We denken er samen met andere fracties in het algemeen bestuur HHNK over om na iedere vergadering een blog te verzorgen. Daarmee verzorgen we een snellere berichtgeving. We houden ons aanbevolen voor suggesties en commentaar.
Verkiezingen 2015 en het vervolg – Hoogheemraadschap
Na een drukke verkiezingsperiode, waarin we samen optrokken met de provinciale afdeling en regionale- en lokale afdelingen behaalde onze partij 4 zetels (1 winst) en zijn we daarmee één van de grootste partijen in het algemeen bestuur. De coalitie-onderhandelingen kort na de verkiezingen zijn goed verlopen. Na zes jaar oppositiepartij te zijn geweest maken we weer deel uit van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H), samen met de PvdA, twee specifieke waterpartijen (Groen Water & Land en Water Natuurlijk) en een zgn. geborgde partij, LTO Noord. Jan Kramer (Zuid-Scharwoude) is de CDA- portefeuillehouder voor Financiën en Organisatie. Een mooie portefeuille, van waaruit je op vele zaken je inbreng kunt leveren. De fractie bestaat verder uit Frits Brouwer (Heemskerk-fractievoorzitter) Petra van Ollefen (Alkmaar-lid rekenkamercommissie) en Ed Jongmans (Monnickendam-fractiesecretaris).
Steunfractielid is de eerstvolgende op de kandidatenlijst Otto Smit (Wieringermeer). De fractie is vertegenwoordigd in de commissies “Bestuur, Middelen en Waterketen” en “Water en Wegen”.

Verkiezingsprogramma/Coalitieakkoord
Veel punten uit ons CDA-verkiezingsprogramma staan ook in het coalitieakkoord. Hiervan noemen we bijvoorbeeld: geen veranderingen in de

huidige lastenverdeling gebouwd/ongebouwd, meer innovatie in de waterketen, geen schaliegasboringen, extra aandacht voor gebiedsgerichte aanpak en de burger in het algemeen voor wat betreft de activiteiten van het waterschap en de communicatie daarover, extra inzet kennisoverdracht naar ontwikkelingslanden en stroomlijnen interne organisatie. Eigenlijk hebben we in de onderhandelingen maar op twee punten niet onze zin gekregen: er kon geen afspraak worden gemaakt om voortaan pas elke 10 jaar de verplaatsing van strandpaviljoens te bezien, in plaats van – zoals nu – elke 5 jaar (+) en qua omvang van de belastingverhoging is uiteindelijk “maximaal 3%” afgesproken, terwijl het CDA dit nog lager wilde.
(+)
Inmiddels is wel bereikt dat het besluit over de verplaatsing van paviljoens in Egmond een jaar is uitgesteld; deze zaak wordt nader bezien, waarbij ook een mediator wordt betrokken.

 

Welke eerste resultaten werden verder behaald?
De jaarrekening van het Hoogheemraadschap zag er goed uit met een bescheiden positief saldo en voorzien van een positief advies van de accountants. De meerjarenbegroting is vrijwel unaniem vastgesteld (alleen VVD en KvK tegen) en stond in het licht van de in het coalitieakkoord afgesproken maximale belastingverhoging van 3%. Vanwege een evenwichtige toerekening van lasten aan de generaties is alles erop gericht in de periode 2020/2030 tot een afbouw van de schuldenlast te komen, waardoor de omvang van de totale schuldenlast maximaal tweemaal de belastinginkomsten bedraagt. Door de lage rentestand is het al gelukt de verhouding van 2,8 naar 2,5 te brengen. Veel in deze voornemens is afhankelijk van de noodzakelijke investeringen en de ontwikkeling van de rentestand. Er is recent een interne efficiencyslag gemaakt van circa 5%, omdat de vermindering van het aantal fte’s sneller is gegaan dan verwacht, hetgeen positieve invloed had op het financiële resultaat over 2014.
Populaire zeesluis Edam toch open voor voetgangers
De CDA-fractie heeft samen met twee andere fracties (GWL en AWP) en later nog meer fracties, bijzondere inzet is geleverd - en met succes - om de wandelroute over de historische zeesluis in Edam (vooralsnog) te handhaven. D&H wilde de wandelroute afsluiten. Na mondelinge vragen in de commissie, het stellen van schriftelijke vragen en kennisname van de nogal teleurstellende beantwoording daarop, vervolgens bespreking daarvan in de commissie Water en Wegen, is in de CHI-vergadering van september op initiatief van onze fractie een motie ingediend die uiteindelijk is overgenomen. Er is met bebording nu gewezen op de gevaarzetting. Voor de langere termijn worden de mogelijkheden voor een alternatieve verbinding onderzocht. Met de gemeenteraadsfractie en de Provinciale Statenfractie werd over dit onderwerp nauw contact gehouden.

Begroting 2016
Wanneer het om geld uitgeven gaat, wordt de lijn "sober en doelmatig" aangehouden; in die zin zijn door de fractie ook een aantal technische, schriftelijke vragen gesteld m.b.t. voorstel Begroting 2016. De fractie heeft in het vaststellingsproces van de begroting door middel van deze vragen en de besprekingen in commissies en algemeen bestuur zijn partijtje meegeblazen. In het kader van de beschouwing van de begroting vanuit onze fractie hebben we aandacht besteed aan vier hoofdpunten. We hebben tevredenheid uitgesproken over hetgeen in de begroting inhoudelijk is verwoord over waterbeheer en waterzuivering. Speciale aandacht is wel gevraagd voor de situaties waarbij sprake is van wateroverlast en de positie van de strandtenthouders. Een tweede hoofdpunt betreft het feit dat met inzet van onze portefeuillehouder het gelukt is beperkte belastingverhoging toe te passen. Het vorige college had 4% staan, het meerjarenprogramma gaf 3%, de begroting is vastgesteld met een verhoging van gemiddeld 2%. In de watersysteemheffing zelfs 0% voor een gewoon gezin.
Een mooi resultaat vanuit het perspectief van onze fractie en ook vanuit hetgeen we in ons verkiezingsprogramma hebben bepleit. We blijven ons inzetten voor een verdere verlaging van het % belastingstijging. Verder hebben we bijzondere aandacht gevraagd voor de relatie met de burger, gebiedsgericht werken en versteviging van de communicatie, dit alles in het belang van een goede reputatie van het waterschap. Tot slot hebben we ingezet op functionele en transparante regelgeving door daar specifieke actie op te zetten.
Waterprogramma 2016-2021
In de decembervergadering is een belangrijk beleidsstuk door het algemeen bestuur vastgesteld, waarin het brede spectrum van de taken van het waterschap naar de toekomst toe is beschreven. Het gaat om het zgn. Waterprogramma, waarin is verwoord hoe we in de toekomst zorgen voor veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon en gezond water in het werkgebied van Hollands- Noorderkwartier. Het Waterprogramma is de opvolger van het vijfde Waterbeheersplan dat het waterschap wettelijk verplicht is te maken. Aan de voorbereiding van het programma is een intensieve dialoog met een groot aantal belanghebbenden voorafgegaan. In het stuk wordt voortgebouwd op de regionale Deltavisie en liggen de landelijke Deltabeslissingen verankerd.
Belangstellenden verwijzen wij naar de website van HHNK.
Ad hoc - commissie Bestuurlijke Zaken
Mede door inbreng van onze fractie is deze ad hoc-commissie ingesteld, om
m.n. het Reglement van Orde te herzien en een aantal andere zaken op het gebied van de bestuurlijke werkwijze anders te regelen. Bij het aan de orde stellen van dit onderwerp is vooral samen met de PvdA opgetrokken. Er is bijzondere aandacht voor het werken met steunfractieleden en bijstelling van werkafspraken/werkwijze voor het algemeen bestuur. Inmiddels heeft de commissie, welke breed is samengesteld, zijn taak vervuld en ligt een voorstel ter bespreking om in besluitvorming te laten uitmonden in. Een reeks van punten komt daarbij aan de orde. Aan de rollen die het algemeen bestuur vervult wordt bijzondere aandacht besteed (kaderstellen; controleren; meer discussie tussen fracties en niet alleen vragen stellen).
Kwijtscheldingenbeleid
Aan de mogelijkheid tot kwijtschelding van belasting voor minder draagkrachtigen is nader aandacht gegeven door verruiming voor degenen die alleen AOW krijgen.
Overleg Brede fractie HHNK
Inmiddels hebben in de zomer en het najaar 2015 bijeenkomsten plaats gevonden om een goede wisselwerking te laten plaatsvinden tussen de leden van de CDA-fractie in het algemeen bestuur van HHNK en degenen die als kandidaat op de kieslijst staan voor de laatste verkiezingen. Het waren goed bezochte bijeenkomsten die gelegenheid boden nadere uitleg te geven en gebruik te maken van de reacties en levende ideeën. In het voorjaar zal in relatie tot de bijstelling van het meerjarenprogramma opnieuw een bijeenkomst voor de brede fractie worden belegd. Mocht u interesse hebben, leg dan contact met de fractiesecretaris (zie laatste pagina, onderaan)
Varia
In de afgelopen maanden werden tal van typische waterschapsbesluiten aan het algemeen bestuur toegelicht en ter besluitvorming voorgelegd. Een kleine greep uit zaken die aan de orde kwamen:
• Peilbesluiten Eilandspolder, Kooyhaven, Midden Kennemerland, Drechterland
• Div. investeringen op het gebied van waterbescherming gemaalverbetering, eigendomsverwerving, apparatuur vernieuwing e.d.
• Muskusrattenbeheer
• Advies rekenkamer afkoppelen regenwater
• Beleidsnotitie onderhoud stedelijk water
• Grondwaterbeleidskader

Belangstelling voor de betekenis en de werken van het waterschap?
Bezoek dan de vernieuwde kustverdedigingswerken in Petten en het daar aanwezige voorlichtingscentrum. Een leuk uitstapje op een vrij moment. Of bezoek de tentoonstellingen/of neem kennis van de informatie in het kader van de herdenking van de watersnood in ons gebied in 1916. Zaken waaraan door HHNK veel aandacht is en wordt besteed.

N.B.
Voor de verschillende regio’s in het werkgebied van HHNK zijn de volgende fractieleden bereikbaar:
Jan Kramer: Kop van Noord-Holland en West Friesland
Frits Brouwer: IJmond
Petra van Ollefen: Alkmaar
Ed Jongmans: Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord
Zij proberen ook beschikbaar te zijn bij regio-bijeenkomsten.

Februari 2016 Contactadres: CDA-fractie HHNK
Fractiesecretaris Ed Jongmans/email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op de Hellingweg in Broek in Waterland is een aantal bedrijven gevestigd. Het gebied heeft dan ook de bestemming bedrijven. Er lopen initiatieven om hier in combinatie met woningbouw tot de vestiging van een supermarkt te komen. Het in 2014 door de gemeenteraad onderschreven initiatief Wals/Schokker om tot realisatie van een op de lokale consumenten uit Broek gerichte supermarkt te komen is niet rond gekomen.

In december 2014 heeft de gemeenteraad het door B&W vastgestelde kader geaccepteerd. Dat kader betekent dat de gemeente Waterland achter de realisatie staat van een supermarkt van maximaal 1500 m2 in combinatie met maximaal 100 al of niet gestapelde woningen op de Hellingweg.

Als locatie voor een supermarkt is ook het pand en terrein van het voormalige KEBO meubel in beeld gekomen. In dit pand is nu nog een kringloopwinkel gevestigd. Het perceel is eigendom van de woningcorporatie Wooncompagnie.   

Dat houdt in dat de gemeente geen zeggenschap heeft over de keuze voor welke supermarkt keten dan ook. Eerst is de woningcorporatie Wooncompagnie als eigenaar van het KEBO complex aan zet. Zij zijn gestart met de verkoop van het complex en zijn van plan het te verkopen aan de hoogst biedende. Als de koop is beklonken komt de koper aan zet om een bouwplan in te dienen.

Vervolgens moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daar is een procedure voor nodig om het bestemmingsplan te wijzigen en een besluit van de gemeenteraad. Tegen een dergelijke wijziging staat op grond van de geldende wetgeving bezwaar en beroep open. Ook is goedkeuring vereist van het provinciaal bestuur van Noord-Holland. Het is niet op voorhand zeker dat de provincie akkoord zal gaan.

Het CDA Waterland hoopt op een plan voor de realisatie van een supermarkt dat op een brede instemming van de inwoners van Broek in Waterland, de gemeenteraad en de provincie kan rekenen.       

MOTIE

Raad 12 november 2015, agendapunt 10

Onderwerp: Afmeren Zesstedenvaart Monnickendam

De raad van Waterland, bijeen op donderdag 12 november 2015

Overwegende dat:

 • Het college van B&W op 15 oktober 2013 een aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 2013 heeft vastgesteld;
 • Het op grond van dit besluit sindsdien verboden is om in de periode van 1 november tot en met 31 maart een ligplaats in te nemen in de Zesstedenvaart langs de Vesting van Monnickendam;
 • Deze maatregel tot gevolg heeft gehad, dat een aantal boten nu in de wintermaanden afmeert in de grachten van de binnenstad van Monnickendam;
 • Niet valt in te zien waarom in de winter afmeren in de beschermde binnenstad wel is toegestaan en langs de Vesting niet;
 • Niet valt in te zien waarom afmeren in de Zesstedenvaart langs de Vesting in de zomer wel is toegestaan en in de winter niet;

  

Verzoekt het college van B&W:

 • Het aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 2013 in te trekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Waterland, 7 november 2015.

Algemene beschouwingen begroting 2016 gemeente Waterland

Voorzitter,

Voor ons ligt de bijstelling van de begroting 2015, de begroting 2016 en de meerjarenbegroting. Dank aan de opstellers, medewerkers en college. De begroting 2016 en de meerjarenbegroting zijn sluitend. Onze dank gaat uit naar de organisatie en het college voor de overzichtelijke stukken.

Algemeen politieke en bestuurlijke situatie

Danita de Baat. Het jaar 2015 is voor ons als CDA Waterland tot nu toe een intensief jaar geweest. Nog steeds zijn wij geschokt door het zware ongeluk dat ons mede raadslid Danita de Baat eind januari is overkomen. Wij missen haar in het CDA, net zoals ze wordt gemist bij haar inzet voor andere maatschappelijke activiteiten, zoals de scouting. Wij leven mee met haar en met haar familie en bidden voor herstel.

De wetgeving in Nederland maakt het niet mogelijk om Danita in de raad te vervangen, ook niet tijdelijk. Daarom blijft haar plaats leeg. Wel is er een ‘werkafspraak’ gemaakt om bij het staken van stemmen haar afwezigheid te compenseren.

Opvang vluchtelingen. De crisisopvang van vluchtelingen in sporthal ’t Spil is goed en waardig verlopen. Wij hebben grote waardering voor de regie en inzet van onze burgemeester Wagenaar-Kroon, het college van B&W en de medewerkers van de gemeente. Ook de inzet en betrokkenheid vanuit de raad, van veel inwoners van instellingen, zoals de Bolder, verdient een compliment.

Bestuurskracht gemeente Waterland. Uit het verrichte onderzoek zijn een aantal verbeterpunten gekomen, die nodig zijn voor de toekomst van onze gemeente. Dat geldt ook voor de raad en de ambtelijke organisatie. De CDA fractie wil op korte termijn worden geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg.

Gemeenteraad. De raadsvergaderingen verlopen naar onze mening nog niet optimaal. Elkaar de maat nemen in plaats van debatteren, persoonlijke aanvallen in plaats van een zakelijk inhoudelijke insteek, eindeloze vraagstelling in een ongebreideld aantal termijnen, technische vragen in de raad in plaats van vooraf. Onnodig lange agendapunten zijn aan de orde van de dag. Daar willen wij verandering in.

Voortgang projecten. Het college van B&W werkt hard aan de speerpunten van beleid en boekt goede voortgang in vaak jarenlang slepende dossiers. Ook op het gebied van de ruimtelijke ordening is dat het geval. Met de wending in het economisch tij is een groot aantal projecten weer op gang gekomen. Onze wethouder Jean van der Hoeven werkt daar met de ambtelijke organisatie en de leden van het college van B&W keihard aan. Als voorbeelden noemen wij Ilpenhof in Ilpendam, woningbouw op Het Schouw, de locatie Hellingweg en woningbouw in Broek in Waterland, woningen en een gemaal in Katwoude en De Regenboog in Monnickendam. Verder scholen, een hotel en een Marina Resort. Het zijn er teveel om hier op te noemen.

Door het sluiten van de overeenkomst over het Marina Resort Europarcs in Uitdam is een jarenlang gesteggel en vertraging in de realisatie voorkomen en kan er nu gebouwd gaan worden met inschakeling van ondernemingen uit Waterland.

Brede scholen. De realisatie van de brede school in Monnickendam is een stap verder gekomen door de overeenstemming die is bereikt met het Bernard Nieuwentijt College. Voor het CDA Waterland is en blijft goed onderwijs in een goede huisvesting een speerpunt en dus realisatie van deze Brede school.

Voor de Brede School in Broek is het goed dat nu aan de voorkant van het proces een overeenkomst tot samenwerking met Spoor voor de realisatie is gesloten. Zo voorkom je stagnatie achteraf. Zo moet het.

Woningbouw. De behoefte aan woningen is onverminderd groot. Je moet voor de langere termijn wel weten voor wie je gaat bouwen en in welke categorie. Daarom hechten wij als CDA Waterland eraan dat de Woonvisie tot stand komt en dat er invulling aan gegeven gaat worden. Tot die tijd is het wel zaak om in lopende projecten voortgang te boeken. Wij gaan voor resultaat. Zo hechten wij aan een voortvarende procedure voor woningbouw in de Buurterstraat en in het voormalige gemeentehuis op Marken. De Structuurvisie moet onder meer een antwoord gaan geven op de vraag waar op de langere termijn al of niet gebouwd kan gaan worden.

Supermarkt Broek in Waterland. Wij vragen het college om inzicht te geven in de stand van zaken en het vervolg van de inzet om te komen tot vestiging van een supermarkt in Broek. De raad heeft hiervoor kaders gesteld. Ook vragen wij om informatie over de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Hellingweg en de rol en inzet van de provincie.            

Decentralisaties. Ook op dit terrein wordt voortvarend gewerkt. De portefeuillehouders Jacob Kes en Laura Bromet en hun medewerkers betrekken de raad er goed bij. Desalniettemin hebben wij zorg over de nog steeds voortdurende onzekerheid over de vraag of en hoeveel de gemeente Waterland al of niet jaarlijks tekort komt. Voor volgend jaar zijn de inkomsten even hoog als de uitgaven in de begroting opgenomen. Dat zal niet zo uitpakken. Er is al geld uit de Zorgreserve geput. Wij zullen als CDA Waterland de vinger aan de pols houden.

Financiële situatie en vooruitzicht. Voor ons ligt een begroting zonder lastenverhogingen voor onze inwoners. De begroting toont een nul lijn zonder verhoging van lasten. Dat is een primeur. Een pluim op de hoed daarvoor. De meerjarenbegroting ziet er positief uit. De provincie is positief over de financiële situatie van Waterland en dat is een goed teken. Wij staan als CDA Waterland achter het financieel beleid.

Leefbaarheid

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Allereerst onze felicitatie voor de Dorpsraad Broek voor het slagen van de crowdfunding om de onderdoorgang door Broek te laten doorrekenen. Die onderdoorgang heeft alles te maken met bereikbaarheid en leefbaarheid. Onze inzet als CDA Waterland blijft hierop gericht.

Dat geldt ook voor de lijnennetvisie van de Stadsregio Amsterdam. Wij vinden dat er voldoende bussen naar het Centraal Station moeten blijven rijden na ingebruikname van de Noord-Zuid lijn. Wij leverden inbreng in de regioraad van de Stadsregio.

Ook dichter bij huis hebben we ons ingezet voor veiligheid bij oversteken. O.a. waarschuwingsborden bij de oversteek naar scholen zijn het resultaat ervan.    

Regeldruk. Als CDA Waterland zetten wij onverminderd in op het snoeien in het woud van regels. Dat hebben wij bij de Precario gedaan en dat zullen we ook doen bij de APV.

Bestrijding onkruid. Wij willen alertheid in het onderhoud van openbaar terrein. Het moet niet nodig zijn dat eerst het onkruid op in het oog springende plekken letterlijk een meter hoog moet staan, voordat er pas na vragen van onze CDA fractie iets aan wordt gedaan.  

Tenslotte. Het CDA is dé partij van de samenleving. Wij bedanken iedereen die zich inzet voor onze gemeente en onze gemeenschap, bestuurlijk, ambtelijk, als vrijwilliger of ondernemer. Ook bedanken wij als CDA fractie bij deze de griffier, die de raad altijd bijstaat. Wij houden vertrouwen in de toekomst van Waterland. Samen aan de Slag voor een mooi Waterland. Goed wonen, goed leven, goed werken en goed toeven, daar doen we het voor.

Voorzitter, tot zover onze Algemene Beschouwing.  

Fractie CDA Waterland, 5 november 2015.

Danita

Vanochtend officieel vernomen dat Ed Jongmans benoemd is tot lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap HNK. Het aantal opgeroepen stemmers in het waterschapsgebied was 896.660. Er was sprake van een opkomstpercentage van 43,3% (376.517 stemmen). Totaal werden maar liefst 8900 stemmen blanco uitgebracht en 2893 stemmen kregen het predicaat ongeldig!!! Op het CDA zijn totaal 52.106 stemmen uitgebracht. Het totaal aantal voorkeurstemmen op kandidaten uit onze gemeente bedroeg: Rob van Gaalen: 222; Nico Oussoren 238 en Ed Jongmans: 914.

Bedankt voor de ondersteuning en voor waterschapszaken kunt u een beroep op Ed doen.

Dank voor uw stem en steun! Namens Nico, Ed, Rob.

...

Bestuurders gooien het over een andere boeg !!

Oud-raadslid Nico Oussoren, oud-burgemeester Ed Jongmans van de gemeente Waterland en oud-dijkgraaf van Waterschap Groot-Haarlemmermeer Rob van Gaalen zijn de kandidaten uit deze regio voor het CDA voor de komende Waterschapsverkiezingen op 18 maart a.s.

Op deze ervaren mensen kunt u varen!!

Droge voeten, dus veilige dijken

Schoon water voor boer en natuur!

Wij gaan ervoor!

Stem Ed Jongmans                nummer 4                   lijst CDA  of

Stem Rob van Gaalen            nummer 10                 lijst CDA  of

Stem Nico Oussoren              nummer 15                 lijst CDA 

Zonder waterschap geen welzijn, geen welvaart !

vlnr         Nico Oussoren                 Ed Jongmans           Rob(ert) van Gaalen 

Prijzen voor Waterlanders

WATERLAND – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Waterland op 5 januari werden de burger(s)prijs en de ondernemersprijs uitgereikt. De gelukkige winnaars van de burger(s)prijs waren de vrijwilligers van Omroep Pim en de ondernemersprijs ging naar Huiberts BV uit Katwoude.

De eerste prijs van de avond was de burger(s)prijs. Deze wordt elk jaar uitgereikt aan een burger of groep mensen uit Waterland die zich belangeloos inzet(ten) voor de Waterlandse samenleving. De keuze viel op Omroep Pim die zich in korte tijd tot een echte lokale publieke omroep heeft ontwikkeld. Met een groep enthousiaste vrijwilliger zijn ze bij vele activiteiten aanwezig van voetbalwedstrijden tot raadsvergaderingen en concerten. De vrijwilligers kregen uit handen van de burgemeester een kunstwerk gemaakt door Elize van Sonderen uit Monnickendam.


(foto: Gemeente Waterland)

Sinds 2012 wordt de ondernemersprijs uitgereikt. De genomineerde bedrijven worden onder andere beoordeeld op ambassadeurschap voor de Gemeente Waterland, stimulering bedrijfsleven en maatschappelijk ondernemen. De jury was samengesteld uit wethouder Jean van der Hoeven vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Waterland,  de directeur van het Bernhard Nieuwentijt College Raymond Wijgertse en Els Gutter van Bakkerij Gutter (winnaar van vorig jaar).
Na een filmpje van Omroep Pim waarin alle genomineerde aan bod kwamen werd de winnaar gepresenteerd: Huiberts BV. 
Het Aannemings- en Machinebedrijf uit Katwoude is de afgelopen jaren gegroeid en biedt aan een flink aantal Waterlanders werk en daarnaast zijn ze ook een erkend leerbedrijf. Het bedrijf onderscheidt zich volgens de jury op het gebied van techniek en milieu. Ook sponsort Huiberts clubs en goede doelen in onze gemeente. 
Uit handen van Wethouder Van der Hoeven kregen de eigenaars een kunstwerk van Malisca Muller. Daarnaast kregen ze ook een cheque van 250 euro die te besteden is aan een Waterlandse activiteit.

 Het CDA Waterland feliciteerd alle winnaars met hun welverdiende prijs.

 

Het CDA Waterland wenst iedereen Gezegende Kerstdagen en een 'Creatief', 'Dynamisch' en 'Actief' 2015 toe.

Wethouder Jean van der Hoeven bezoekt nieuwe ondernemers

MONNICKENDAM - CDA wethouder Jean van der Hoeven heeft op 25 november een kennismakingsrondje gedaan  bij zeven nieuwe bedrijven in de binnenstad van Monnickendam. Samen met bedrijfscontactfunctionaris Linda Demmers van de gemeente Waterland en een delegatie van Ondernemersvereniging Waterland bood hij de nieuwe ondernemers een bloemetje aan.

Het afgelopen jaar zijn er zeven nieuwe winkels in het centrum van Monnickendam bijgekomen. De binnenstad is verrijkt met meerdere eetgelegenheden en winkels waaronder een viswinkel en een kinderkledingwinkel. Voor wethouder Van der Hoeven een reden om deze nieuwe ondernemer in het zonnetje te zetten met een bloemetje. Van der Hoeven: “Deze ondernemers hebben ondanks de moeilijke tijden lef en spirit getoond om een winkel te beginnen en dat verdient een pluim.” De gemeente Waterland wil de lijntjes met ondernemers kort houden. De wethouder vindt het dan ook belangrijk de ondernemers persoonlijk te ontmoeten.  Daarnaast is Linda Demmers begonnen als de nieuwe bedrijfsfunctionaris voor de gemeente Waterland. Als ondernemers vragen hebben over ondernemen kunnen ze bij haar terecht.

Het CDA Waterland wenst de nieuwe ondernemers heel veel succes toe met hun bedrijf.

Zie ook het tv-verslag van Omroep Pim.

Foto's van Omroep Pim

Raadsvragen vervanging hefbrug Broek in Waterland

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 november heeft het CDA Waterland de onderstaande vragen gesteld aan wethouder Bromet over de vervanging van de hefbrug in Broek in Waterland.

De antwoorden kunt u nakijken op de de website van Omroep Pim onder raadsvergadering 27 november.

 1. Wanneer is de vervanging van de hefbrug in de N247 in Broek in Waterland gepland?
 2. In de raad is medegedeeld dat de vervanging één jaar gaat duren. Waarop is deze termijn gebaseerd en waarom moet het zo lang duren?
 3. Wanneer besluit de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland over vervanging en de consequenties hiervan?
 4. Is uw college het eens met het CDA Waterland dat één jaar - of bijvoorbeeld een half jaar - omrijden voor inwoners van de gemeente Waterland en de regio grote maatschappelijke ontwrichting met zich mee zal brengen en daarom niet acceptabel is?
 5. Is uw college het eens met het CDA Waterland dat de verkeersafwikkeling, waarbij gedurende een langere periode een grote hoeveelheid verkeer door Broek in Waterland- Zuid en Zuiderwoude rijdt, niet aanvaardbaar is? 
 6. Bent  bereid om vooruitlopend op de besluitvorming in de Stuurgroep contact op te nemen met de gemeentebesturen van omliggende gemeenten en zich in te zetten om samen op te trekken? Zo ja, hoe gaat u dit gestalte geven?
 7. Bent u bereid om actief de provincie te benaderen om te bewerkstelligen dat afsluiting van de N247 gedurende een heel jaar c.q. gedurende enkele maanden wordt voorkomen en dat u zeggenschap krijgt over de gekozen maatregelen?
 8. Bent u bereid de provincie te vragen verschillende scenario´s uit te werken met een bijbehorende maatschappelijke kosten en baten analyse?
 9. Bent u bereid de raad actief te informeren tijdens en over het verdere verloop van het proces? 


LANGE AFSLUITING VERNIEUWING HEFBRUG BROEK IN WATERLAND ONAANVAARDBAAR

WATERLAND – De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd dat de hefbrug in de N247 in Broek in Waterland in zijn geheel moet worden vervangen. In de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland is een uitvoeringstermijn van een jaar genoemd. In de gemeenteraad van Waterland is medegedeeld dat er gedurende de uitvoering van de werkzaamheden alleen voorzieningen worden getroffen voor de doorgang van hulpdiensten en het openbaar vervoer. Dit zou desastreus zijn voor de doorstroming van de gehele regio. Het CDA Waterland vindt een zo lange uitvoeringstermijn met zulke grote negatieve gevolgen  onaanvaardbaar en  niet uitlegbaar en vraagt het college van B&W om dit bij de provincie Noord Holland aanhangig te maken.

Onlangs is de provinciale weg N247 tussen Broek in Waterland en Monnickendam wegens onderhoudswerkzaamheden gedurende twee weken in de avonden en nachten en in de weekenden afgesloten geweest voor het verkeer. Alleen voor hulpdiensten en het openbaar vervoer was doorgang mogelijk. Tijdens de afsluitingsuren hebben zich in de dorpskernen van Broek in Waterland en Zuiderwoude chaotische taferelen voorgedaan met grote hoeveelheden sluipverkeer. Dit heeft veel overlast veroorzaakt.

Bij de vervanging van de hefbrug voorziet het CDA Waterland soortgelijke taferelen gedurende een veel langere periode. De wegen in de dorpen en in het landelijk gebied zijn hier niet op berekend. Daarnaast kan de A7 een dergelijke toestroom van verkeer niet aan. De A7 tussen Hoorn en Amsterdam geldt nu al als een van de grootste file-aders Nederland.  Een uitvoeringsperiode van een jaar - en bijvoorbeeld ook van een half jaar – is onaanvaardbaar. Een korte afsluiting van twee weken in de zomerperiode komt meer in de denkrichting van het CDA. Daar zal uiteraard voor de provincie een prijskaartje aan hangen. Daarom stelt het CDA Waterland schriftelijke vragen aan het college van B&W. Hierin wordt gevraagd wat het college onderneemt om een dergelijke langdurige afsluiting tegen te gaan. Of zij actief betrokken worden bij het besluit van de vervanging van de hefbrug. Verder vragen wij aan het college om zich in de richting van de provincie en de omliggende gemeenten actief op te stellen om samen te zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor de vervanging van de hefbrug.      


Contactpersoon: Simone Boogaard
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website:
www.cda-waterland.com

Volg ons ook op de sociale media:


Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

Algemene beschouwingen begroting 2015 gemeente Waterland

Voorzitter,

Voor ons ligt de bijstelling van de begroting 2014, de tweede IBU, en de begroting 2015. Dank aan de opstellers, medewerkers en college. De begroting 2015 en de meerjaren begroting zijn sluitend, waarvoor complimenten.

Dat is voor het CDA Waterland geen aanleiding voor borstklopperij. Er wordt namelijk de eerste twee jaren flink uit de reserves geput. Daar komt nog bij de onzekerheid over de financiële gevolgen van de extra taken die de gemeente per 2015 krijgt overgedragen van het Rijk. Jeugd, Werk en Zorg, een groot pakket met zware bezuinigingen. Ga er maar eens aan staan. Te grof en te snel uitgevoerd. Naast beleidsmatige onderwerpen belichten wij in deze beschouwing ook enkele financiële aspecten. 

Start bestuursperiode

Op 19 maart kozen de Waterlandse kiezers voor verandering. De VVD en de PvdA, die elk wethouders leverden, verloren fors, samen 3 zetels. De uitslag leidde tot een nieuwe coalitie van vier partijen, CDA, GL, SP en D66, elk winnaars in de verkiezingen. Als CDA Waterland werden wij de grootste partij. Wij zien de uitslag als waardering voor onze beleidskeuzes, maar beseffen tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid voor de komende vier jaar.

De brede coalitie kwam met geven en nemen tot stand. Géén coalitie met vóóraf over elk onderwerp afspraken in een achterkamertje. Géén dominantie van één partij, maar samenwerking. Wij hebben als CDA Waterland een goed gevoel over de collegialiteit, de samenhang en de werklust van het nieuwe college van B&W. Wat ons betreft een verademing. Deze coalitie en dit college investeert in mensen, verenigingen, stichtingen, vrijwilligers en niet alléén in stenen in de weg. Kortom, sociaal beleid, gericht op de toekomst.  

Financieel startpunt

Als CDA Waterland hebben wij er vaker op gewezen dat in onze ogen de begroting de afgelopen jaren niet representatief was. Onze gedachte kwam al uit tijdens de gesprekken voor de coalitie en is bevestigd in door onze fractie opgevraagde informatie.

 • Inkomsten uit bouwleges in de vorige begroting meerjarig veel te hoog geraamd. In de vorige begroting tot en met 2017 tot in totaal ruim € 550.000 te veel aan inkomsten opgenomen.
 • In de vorige begroting voor de jaren 2015 en 2016 voor camping/jachthaven Uitdam onrealistische inkomsten opgenomen uit toeristenbelasting, in totaal hiervoor aan inkomsten een bedrag van € 500.000 opgenomen. Realiteit nul inkomsten.
 • Toeristenbelasting vanaf 2015 in de vorige meerjarenbegroting opgenomen voor het Mirror hotel, een hotel dat er nog helemaal niet is. € 30.000 per jaar ingeboekt, waarvan toen al bekend was dat dit bedrag niet binnenkomt. Over de jaren 2015-2017 een gat van € 90.000.
 • Voor het Mirror hotel was in de vorige begroting aan inkomsten uit erfpacht alvast over 3 jaar een inkomstenbedrag opgenomen van ongeveer €230.000, ook hier toen al bekend dat dit onhaalbaar is.    

 

En dat is nog niet alles. Hierdoor trad het nieuwe college aan met een meerjarig gat van zo ongeveer 1,5 miljoen euro, dat moest worden opgevangen in de IBU 2014 en in de begroting 2015 en verdere jaren. Wij hebben hier maar één woord voor: lijken in de kast. En dat terwijl het college pretendeerde goed op de centen te passen. Desondanks ziet de huidige meerjarenbegroting er positief uit en is de Algemene Reserve aan het einde van deze bestuursperiode op peil. Dat geeft onze CDA fractie een positief gevoel.   

Cultuur in de raad

Wij zien graag de wil om in de gemeenteraad om samen de gemeente Waterland te besturen verbeteren. Meer accent op waar het echt om gaat. Wij denken dat een cultuuromslag in de raad de bestuurskracht van Waterland ten goede komt. Wij zullen zien hoe het onderzoek naar de sterkte en zwakte van de gemeente uitpakt. Wij  roepen de raad op om ongeacht coalitie of oppositie de schouders samen onder het besturen van Waterland te zetten. De nieuwe fractie van de PvdA geeft hierin een goed voorbeeld.        

Zicht op de toekomst

Is in het beleid van de afgelopen jaren een besmet woord geweest. De nieuwe coalitie en het college van B&W brengen hierin verandering. Het roer is om. Een open blik naar de omgeving en gericht zijn op de toekomst. Enkele voorbeelden:

 • Het Woningbouw programma is jaren lang een optelsom geweest van plannen van ontwikkelaars. De gemeente Waterland faciliterend in plaats van sturend. Te kort randvoorwaarden vooraf over wat, waar, hoe en voor wie bouwen. Geen visie vooraf. Ook ónze fractie heeft daar niet altijd  voldoende besef van gehad. Onze wethouder Jean van der Hoeven heeft ons op dit punt de ogen geopend. Daarom is het goed dat er nu een structuurvisie opgesteld gaat worden.
 • Het toerisme is van enorm belang voor Waterland en daarom speerpunt van beleid. Tot nu toe in onze ogen te vaak hap snap beleid. Voorbeeld: de cruise steiger op Marken. Daarom staan wij achter de in het coalitie akkoord overeengekomen toeristische visie.
 • De wereld om ons heen verandert en het is op zijn minst nodig dat B&W en ook de raad de vinger aan de pols houdt. Daar heeft het nieuwe college een goede start mee gemaakt. Contact en overleg met de buren en andere partners. Met een open blik naar buiten.
 • Visie op wonen. Een goede zaak dat het onderwerp woonruimteverdeling nog dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. Goed ook dat er in 2015 een woonvisie wordt opgesteld. Regeren is vooruitzien, zeker als het om wonen gaat.

Decentralisaties. Een compliment voor de medewerkers en het college voor de wijze waarop de overdracht van taken van het Rijk is opgepakt. De basis hiervoor is overigens al in de bestuursperiode vóór 2014 gelegd. De overeenkomsten met aanbieders van Jeugdzorg en WMO zijn op tijd gesloten en dat kunnen veel gemeenten nog niet zeggen.

Dat neemt niet weg dat wij als CDA Waterland grote zorgen hebben over de negatieve gevolgen voor de mensen die Zorg nodig hebben en de financiële gevolgen voor de gemeente.

In het coalitie akkoord is het instellen van een Zorgreserve opgenomen. Wij constateren dat die afspraak nog niet in de begroting is verwerkt en dienen op dit punt een motiein.     

Woningbouw scholeneiland. Na de bouw van de brede School Monnickendam bieden de vrijkomende locaties van de drie scholen op het scholeneiland een uitgelezen kans op woningbouw. In onze ogen moet de woningbouw Scholeneiland een speciale plaats krijgen in de op te stellen structuurvisie, al in de startnotitie. Wij dienen hiervoor een motie in. 

Samenleving. In de begroting is  een indexatie opgenomen voor subsidies en jaarlijkse bijdragen aan verenigingen en stichtingen. Sinds jaren was dat niet meer gebeurd, waardoor de subsidies sluipend omlaag gingen. Als CDA Waterland zien wij het verenigingsleven en vrijwilligers als het cement van de samenleving. Daarom zijn wij positief over de omslag in beleid en staan wij achter de indexatie.

Veiligheid. Voor en nade verkiezingen hebben wij de verkeersveiligheid op oversteekplaatsen als actiepunt opgenomen. In het coalitie akkoord is dit punt ook benoemd. Wij willen dit in de vorm van een korte check op de veiligheid van oversteekplaatsen en het ter kennis van de raad brengen hiervan. Daarom dienen wij hier een motie over in.

Duurzaamheid. Als CDA Waterland is duurzaamheid één van onze kernpunten. Verantwoord omgaan met de schepping is ons met de paplepel ingegoten. Duurzaamheidsmaatregelen en de planning en financiering willen wij in de duurzaamheidsagenda opgenomen zien. Op die wijze zien wij duurzaamheid in het beleid verankerd.

Leefbaarheid

Belangrijk voor elke inwoner van Waterland. Wij zien nog aandachtspunten. Een voorbeeld: voor hondenpoep zijn nu ook de afvalbakken geplaatst. Nu is het tijd voor een publiekscampagne om het opruimen te stimuleren.

Verder hebben wij zorg over de kosten van werken in de openbare ruimte. Straatwerk, schoeiingen, gebouwen en groenstroken, een ongekend aantal werken in uitvoering. Veel tegelijk, vooral in Monnickendam. Wij willen in overleg om onze zorg over te brengen.    

Tenslotte. Is alles nu op koers en hebben wij geen wensen meer? Nee, dat kan niet met een bestuursperiode van nog maar een half jaar. Wij beseffen dat niet alles tegelijk kan, de ambtelijke capaciteit is begrensd. Wij zien het beleid en de uitvoering als zijnde in ontwikkeling. Wij kiezen er niet voor om nu een groot wensenpakket op tafel te leggen. Wij hebben vertrouwen in de toekomst. Samen aan de Slag voor een mooi Waterland. Goed wonen, goed leven, goed werken en goed toeven, daar doen we het voor.

Voorzitter, tot zover onze Algemene Beschouwing.   

Fractie CDA Waterland, 6 november 2014.

    

Jelle Kaars      Danita de Baat           Jacob van Altena       Simon Verbeek

Petitie Tunnel Broek in Waterland

BROEK IN WATERLANDBijna dagelijks staan er files in Broek in Waterland door het verkeer van de N247. Deze weg snijdt het dorp in twee delen en geeft naast files ook veel geluidsoverlast. Het CDA Waterland zet zich daarom in voor een tunnel onder Broek. Dit doen wij zowel binnen onze eigen gemeente als daarbuiten. Wij steunen dan ook van harte het initiatief van de petitie tunnel Broek in Waterland.

 

Een plan als de ondertunneling van Broek in Waterland komt niet uit de lucht vallen. In maart heeft het CDA Waterland daarom een motie ingediend in de gemeenteraad om de andere partijen op te roepen hun provinciale partijen te motiveren voor een tunnel. Dit voorstel werd door de gehele raad ondersteund. Sinds kort is er ook een werkgroep Tunnel Broek in Waterland gestart met gemeenteraadsleden. Deze werkgroep kijkt naar de mogelijkheden en probeert financiële bronnen aan te boren.

 

Ruim 1200 mensen hebben de petitie ‘Tunnel Broek in Waterland’ van Broeker Tatia Englebert-Tensen ondertekend. We zijn blij met dit grote draagvlak voor de tunnel. Dit is een extra steun in de rug om de tunnel te realiseren. Heeft u nog niet getekend en bent u ook voor de tunnel onder Broek in Waterland? Klik dan op de onderstaande link.

http://www.petities24.com/tunnel_broek_in_waterland

 

 

Vragen CDA Waterland: bestratingswerkzaamheden binnenstad Monnickendam

Inleiding.

In de binnenstad van Monnickendam zijn in korte tijd twee bestratingsprojecten van start gegaan, op de Haringburgwal en in het Zuideinde. Deze projecten worden door hetzelfde bedrijf uitgevoerd, beide met een lage bezetting en een daardoor langzaam tempo. De CDA fractie bereiken verontrustende geluiden over de gevolgen voor de bereikbaarheid en de omzet van winkeliers in de binnenstad.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om in overleg met belanghebbenden te bezien of de uitvoering van de werken kan worden aangepast en versneld, bijvoorbeeld door één werk tegelijk uit te voeren met een dubbele bezetting?
 2. Is het college bereid om door het nemen van tijdelijke maatregelen de bereikbaarheid en de parkeersituatie binnen en buiten de werkuren op met name de Haringburgwal te verbeteren?

In reactie op de gestelde vragen heeft het college van B&W in de persoon van portefeuillehouder Laura Bromet aanpassing van de werkzaamheden afgesproken.

·In het Zuideinde zet de aannemer meer personeel in. Het werk zal sneller worden afgerond. Ingezet wordt op doorgang voor het verkeer, met name buiten de werkuren.
·Op de Haringburgwal wordt meer rekening gehouden met de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid bij de winkels.

 

MOTIE

Instellen werkgroep ondertunneling Broek in Waterland

De raad van Waterland, bijeen op donderdag 15 mei 2014

Overwegende dat:

 • de gemeenteraad van Waterland op 13 maart 2014 unaniem een motie heeft aangenomen, waarin het college van B&W en de raadsfractie worden verzocht zich in te spannen voor de realisatie van een tunnel in de provinciale weg N247 onder Broek in Waterland;
 • de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer het onderwerp actief heeft opgepakt en op 2 mei jl. in dat kader overleg heeft gevoerd met de Dorpsraad van Broek in Waterland:
 • de Dorpsraad op 9 mei jl. bestuurlijk overleg heeft gevoerd met de Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland;
 • het van belang is dat de raad actief mee blijft denken en doen om in samenwerking met de Dorpsraad en andere betrokkenen het beoogde doel te bereiken.

Verzoekt alle raadsfracties:

 1. akkoord te gaan met het instellen van een werkgroep, bestaande uit één lid van iedere fractie, de portefeuillehouder en één of meer vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie;
 2. in deze werkgroep een lid van uw fractie af te vaardigen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie CDA Waterland

Motie Mantelzorgboete

De raad van Waterland, bijeen op donderdag 15 mei 2014

Overwegende dat:

 • Het kabinet voorstelt om te korten op uitkeringen als kinderen/familie met ouders/familie in dezelfde woning gaan wonen om mantelzorg te kunnen verlenen, inmiddels bekend onder de naam ‘mantelzorgboete’;’
 • De Wmo- raad in een bericht aan de Eerste en Tweede Kamer hier gemotiveerd stelling tegen neemt en aandringt op intrekking van het voorstel door het kabinet;
 • Het voorstel van het kabinet inderdaad strijdig is met het propageren van meer eigen kracht, meer zelf(standig) doen en minder leunen op de overheid, zoals de Wmo- raad stelt; 
 • Een uitspraak van de gemeenteraad van Waterland het initiatief van de Wmo- raad versterkt;

Ondersteunt het initiatief en het verzoek tot intrekking van het voorstel van de Wmo- raad en verzoekt het college van B&W om dit standpunt namens de raad  in een brief aan het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer kenbaar te maken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie CDA Waterland

Vanuit het Christelijk mensbeeld wordt het profiel van het CDA als volgt:

We kunnen de CDA-visie als volgt omschrijven: "De wereld, de maatschappij waarin we leven, is nooit af. Alles beweegt( panta rhei) en alles verandert. Niets is ooit, en alles wordt.(Plato). In onze Christelijke mensvisie daagt de Schepper ons steeds weer uit om, in Zijn geest, wegen te vinden naar een samenleving van welzijn, liefde en vrede binnen de heelheid van de aarde. Mens, je mag er zijn!

Missie CDA Dichter bij huis betekent dat voor onze politieke missie: 1- dat we streven naar een land, provincie, gemeente, waarin elkeen, in vrijheid, persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn leven dan wel geholpen wordt tot zelfredzaamheid.

De staat zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er genoeg geld om rond te komen, gezondheidszorg en onderwijs. Daarom is er wederkerigheid: iedereen kan ook meewerken aan een goede samenleving.

Kenmerken CDA: - We zijn in de wereld, niet van de wereld. - Mensen bouwen de samenleving zelf, de kracht van mensen telt. De overheid voert de noodzakelijke publieke diensten uit. De politiek zorgt voor wetgeving . - We zijn een Volkspartij die vanuit een beginsel(mensbeeld) werkt. Geen ideologie.

- We zijn positief ingesteld, loyaal, bindend, harmoniemodel. - We willen meer in harmonie met de aarde en de omgeving leven. Daarom moet de vervuiler betalen en de eisen aan producten en productieprocessen moet worden opgevoerd.

Talenten inzetten: 1-dat is de centrale gedachte (CDA-groene draad) voor het politieke handelen. 2-dat we elk mens in staat stellen, door de menselijke maat aan te houden, een wezenlijke relatie aan te gaan met andere mensen in de verbanden waarin hij/zij leeft, en dat ieder naar vermogen participeert in samenlevingsverbanden (gemeenschapszin en gespreide verantwoordelijkheid). 3-dat er plaats geboden wordt aan ideeën, mensen en maatschappelijke verbanden die de samenleving dienen ten behoeve van welvaart en welzijn (talenten inzetten). 4- dat er betrokkenheid is tussen arm en rijk en tussen jong en oud; we leven met elkaar. solidariteit). 5- dat er een betrouwbare overheid is die grenzen stelt en zekerheid geeft. Een overheid die borg staat voor de beschermwaardigheid van het leven, zorgt voor rechtvaardige samenlevingsverhoudingen en de zwakke, zieke, zorgbehoevende en werkloze een geldelijke basisvoorziening verschaft (publieke gerechtigheid). 6 -dat alle werkbare en betaalbare middelen en zo nodig wetgeving wordt ingezet om te bewerkstelligen dat we de aarde en de natuurlijke omgeving steeds goed bewaren. Economie en ecologie brengen we meer in harmonie. (rentmeesterschap, ecologische gerechtigheid).

Kortom: Christendemocratie is de uitdaging het begrensde goede pad te vinden in een turbulente wereld.

CDA Waterland trots op nieuwe coalitie

 

WATERLAND – Het CDA Waterland is trots op de nieuwe coalitie met GroenLinks, SP en D66. Samen met deze partijen willen wij ons blijven inzetten voor alle Waterlanders. Op deze samenwerking is een duidelijk CDA Waterland stempel zichtbaar. De komende vier jaren willen we onder andere de brede scholen van de grond krijgen en komt er een zorgfonds. Onze wethouder Jean van der Hoeven wordt de stuwende kracht voor oa. de ruimtelijke ordening.

Wethouders
Na een intensief formatieproces zijn vandaag de nieuwe kandidaatwethouders gepresenteerd. Onze nieuwe wethouder Jean van der Hoeven zal zich de komende vier jaar gaan inzetten voor ruimtelijke ordening, de realisatie van de brede scholen en economische zaken. Jean van der Hoeven is acht jaar raadslid geweest voor het CDA Weesp en daarna is hij zes jaar wethouder geweest voor dezelfde gemeente. Jean heeft in Weesp, een gemeente van vergelijkbare omvang als Waterland, veel ervaring met het lokale gemeentebestuur opgedaan. Daarnaast is hij beleidsadviseur bij de gemeente Amstelveen. CDA Waterland heeft bewust gekozen voor een ervaren wethouder. De koers van CDA Waterland; daadkracht en focus is terug te vinden in het coalitieakkoord van CDA, GroenLinks, SP en D66.

Brede scholen
Tijdens de verkiezingen heeft het CDA Waterland zich sterk gemaakt voor de realisatie van de  brede scholen in Monnickendam en Broek in Waterland. Op dit moment zijn basisschool de Havenrakers in Broek en de scholen op het scholeneiland in Monnickendam verouderd. Het CDA staat voor een stimulerende leeromgeving voor de Waterlandse kinderen.  Het streven is dan ook dat de brede school in Monnickendam in 2016 en die van Broek in Waterland in 2018 klaar moeten zijn.

Zorgfonds

In 2014 komen er veel nieuwe zorgtaken naar de gemeente toe. Vanuit Den Haag komt er ook geld om deze taken uit te voeren maar op dit moment is het niet duidelijk of dit geld afdoende is. Het CDA heeft zich daarom tijdens de coalitiebesprekingen sterk gemaakt voor een zorgfonds van 500.000 euro om eventuele te korten op te vangen. Wij willen namelijk niet dat kwetsbare mensen tussen de wal en het schip vallen.

Stimuleringsfonds voor vrijwilligers

Het CDA is trots op alle vrijwilligers die Waterland rijk is. Het CDA stimuleringsfonds is in het akkoord opgenomen in plaats van het kernradenbudget. Met dit fonds kunnen nu ook onder andere sportverenigingen en culturele instellingen een beroep doen op het fonds om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren. Ook is afgesproken dat er geen verdere bezuinigingen op verenigingen en sociaal culturele instellingen zullen komen. 

 

Bouwprojecten

De Bennewerf is met de nieuwe coalitie een stap dichterbij gekomen. Wij vinden het belangrijk dat dit project voortgezet kan worden. Het investeren in woningen voor jongeren en senioren is belangrijk om de voorzieningen in de verschillende kernen op peil te houden. Als deze groepen wegtrekken is het namelijk ook minder interessant voor ondernemers om te investeren in deze woonplaatsen. Het project de Bennewerf is al zo ver gevorderd dat het na realisatie in deze behoefte kan voldoen. In principe heeft de coalitie er voor gekozen om niet te bouwen in het groen. Maar we zijn niet bij voorbaat tegen alle ontwikkelingen en zullen daarom alle situaties nauwkeurig beoordelen. Het is namelijk niet de bedoeling dat Waterland op slot gaat. Overige locaties als onder andere de Dollard en Minneweg-Noord zullen niet in de komende periode ontwikkeld worden.

 

Tunnel onder Broek in Waterland

De inwoners van Broek in Waterland hebben al jaren last van het vele verkeer dat door hun dorp rijdt. Het CDA Waterland heeft zich tijdens de campagne sterk gemaakt voor een ondertunneling van Broek in Waterland om het dorp te ontzien. De nieuwe coalitie vindt dit een belangrijk speerpunt en wil daarom een werkgroep instellen die actief gaat lobbyen voor deze tunnel. Het is de bedoeling dat deze werkgroep breed gedragen wordt met zowel raadsleden, dorpsraadsleden als inwoners van Broek.

Binnenstad Monnickendam
De binnenstad van Monnickendam krijgt blijvende aandacht in het nieuwe akkoord. Het CDA Waterland is hier blij mee omdat wij vinden dat een stadje als Monnickendam geen ingeslapen dorpje moet worden en aandacht verdient. Het kwartaaloverleg met de ondernemersvereniging wordt daarom gecontinueerd en met de eerder opgerichte Taakgroep Versterking Binnenstad Monnickendam (TVM) is de intentie om de binnenstad meer leven in te blazen.

Contactpersoon:
Simone Boogaard          
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland
www.cda-waterland.com

Persuitnodiging:

COALITIE CDA, GROENLINKS, SP en D66 ROND

WATERLAND -
Afgelopen weken heeft CDA Waterland als eerste partij het initiatief genomen voor de gesprekken om te komen tot een brede coalitie de coalitie. Gistermiddag is gebleken dat er tussen de overgebleven partijen CDA, GroenLinks, SP en D66 voldoende vertrouwen is om met elkaar in zee te gaan.

Fractievoorzitter Simon Verbeek: ‘Het was een goed, maar intensief proces. We hebben eerst wensen van alle partijen geïnventariseerd en de laatste dagen hebben we geprobeerd deze allemaal te trechteren om tot een akkoord te komen. Dit is gelukt. We zijn tevreden, we zijn het eens over de basis van het coalitieakkoord. De komende week wordt benut het akkoord verder uit te schrijven en de puntjes op de i te zetten.’

Vertrouwen

Het proces om te komen tot een coalitie was nog een hele klus. De afgelopen weken is eerst twee maal met alle partijen gesproken. Na deze gesprekken was er een helder beeld op welke punten er consensus gevonden kon worden en met wie. De afgelopen week is er plenair met deze partijen doorgepraat. Dit heeft soms discussies opgeleverd. Tenslotte moeten er compromissen gesloten worden om tot een akkoord te komen. Dit weekend hebben bilaterale gesprekken er toe geleid dat we gistermiddag met elkaar een akkoord hebben kunnen sluiten over de vorming van een nieuwe coalitie. De uitkomst doet recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarin CDA, SP en D66 elk een zetel wonnen en GroenLinks er in stemmen op vooruit ging. De keuze voor een brede coalitie speelt in op de veelheid aan extra taken die op de gemeenten afkomen.

Wethouders

De wethouderskandidaten zijn bekend. Dit zijn Jean van der Hoeven (CDA), Laura Bromet (GL), Jacob Kes (SP) en Gabriëlle Bekhuis (D66). Het CDA komt met een externe wethouder.

Simon Verbeek: ‘Wij hebben in ons CDA- netwerk een ervaren bestuurder gevonden. Jean van der Hoeven is de afgelopen jaren wethouder geweest in de gemeente Weesp, een vergelijkbare gemeente als Waterland. Hij heeft een juridische achtergrond en veel ervaring met ruimtelijke ordening zaken. Hij zal daadkrachtig aan de slag gaan om in collegiale samenwerking met de overige wethouders, de burgemeester en de raad van deze coalitie een succes te maken’.

De wethouders zullen naar verwachting in de raadsvergadering van 24 april worden benoemd.

Noot voor de redactie:

Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met de wethouderskandidaten en geïnformeerd te worden over de hoofdlijnen van het concept coalitieakkoord op vrijdag 18 april om 11.00 uur in het gemeentehuis van Waterland


Contactpersoon:

Simone Boogaard
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                                                 
twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

Update coalitieonderhandelingen

 

Het CDA Waterland heeft dit weekend naar aanleiding van het plenaire overleg over de vorming van een coalitie in de gemeente Waterland van donderdag 10 april jl. op aangeven van de onderhandelende partijen GroenLinks, SP, D66 en Waterland Natuurlijk bilaterale gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hadden tot doel om de standpunten over hoofdthema's op één lijn te krijgen. Naar aanleiding van  de gesprekken hebben Waterland natuurlijk en het CDA Waterland beide de conclusie getrokken dat Waterland Natuurlijk  de coalitieonderhandeling gaat verlaten. Er bleek op enkele inhoudelijke standpunten teveel verschil van mening. Wij danken Waterland Natuurlijk voor de inbreng in de gevoerde gesprekken.

 

De gesprekken met GL, D66 en SP zijn productief geweest en geven vertrouwen dat we er samen uit gaan komen. Maandagavond 14 april a.s. wordt er verder onderhandeld.

Waterland

Vervolg coalitiebesprekingen in Waterland

WATERLAND - CDA Waterland is door de kiezers als grootste partij gekozen. Dit betekent dat wij het initiatief hebben genomen voor het vormen van een nieuwe coalitie. Afgelopen week hebben we in een tweede ronde met alle partijen verdiepende gesprekken gevoerd. Uit deze ronde is de keuze gevallen om door te praten met GroenLinks, SP, D66 en WaterlandNatuurlijk.

Fractievoorzitter Simon Verbeek: ‘Het is een flinke puzzel om met alle wensen en eisen van de verschillende partijen rekening te houden. We hebben een voorkeur voor een brede coalitie. We hebben er vertrouwen in dat we er uit gaan komen.’

Verder praten

Afgelopen week is benut om met alle partijen verdiepende gesprekken te voeren. Vaak op de inhoud maar zeker ook over wensen, verwachtingen en personen. Het blijft tenslotte mensenwerk. We hebben ervoor gekozen om op dit moment niet verder te praten met de PvdA en de VVD. Voor de PvdA is niet gekozen, omdat één zetel te weinig is voor een volwaardige rol in de nieuwe coalitie. Ook is een nadrukkelijke voorwaarde van de PvdA een eigen wethouder te leveren. Dat is te begrijpen, maar past niet in de opgave om een brede werkbare coalitie te vormen. Ten aanzien van samenwerking met de VVD lag het moeilijk. Na de twee gesprekken is het CDA Waterland niet overtuigd dat er voldoende basis is om op grond van wederzijds vertrouwen te kunnen samenwerken. De bestuursculturen zijn te verschillend; er was onvoldoende zelfreflectie ten opzichte van gevoerd beleid en personen. Als hier in de basis geen goed gevoel is, is het onverstandig op dit moment verder te praten.

Informatie vergaren

Het CDA Waterland heeft niet stil gezeten na de verkiezingen. Naast de gevoerde gesprekken met de verschillende fracties heeft het CDA Waterland gesprekken gevoerd met onder andere de ambtelijke staf, wooncorporaties en ondernemers. Dit alles om een goed, scherp beeld te krijgen van de huidige stand van zaken van projecten en beleid.

simon-verbeek-klein

 


Simon Verbeek: ‘Het is van belang dat we een goede start maken met de nieuwe coalitie. Een soort van nulmeting is dan wel ook op zijn plaats. Ook willen we een realistisch coalitieakkoord sluiten. Eén die haalbaar én betaalbaar is. De komende week worden de coalitieonderhandelingen voortgezet.’ 

 

 

 

Contactpersoon: Simone Boogaard 

Waterland

Coalitiebesprekingen in volle gang

CDA Waterland is door de kiezers als grootste partij gekozen. Dit betekent wij het initiatief hebben genomen voor het vormen van een nieuwe coalitie. Deze week is gestart met oriënterende gesprekken. Alle partijen hebben aangegeven mee te willen doen in een coalitie. De komende week gaan we wederom met de partijen in gesprek en dit keer komen verdere inhoudelijke (discussie) punten aan de orde.
Fractievoorzitter Simon Verbeek: ‘We hebben toegezegd dat we een snel, maar zorgvuldig proces willen voeren. De uitkomsten van de gesprekken, maar ook de verkiezingsuitslag maken niet dat we na deze ronde partijen uitsluiten. De gesprekken van de komende week zullen cruciaal zijn in dit proces.'

Intensief proces

Het CDA is sinds vier jaar weer de grootste partij in Waterland en is aan zet om tot de vorming van een coalitie te komen. En daar heeft het CDA Waterland zin in. Speerpunten als; het invoeren van een Zorgfonds, het aanpakken van de bouw van de brede scholen en inzet voor de ondertunneling Broek zijn enkele van de punten die hoog op het actielijstje van het CDA staan. De komende week richt het gesprek zich op de inhoudelijke overeenkomsten en discussiepunten.

simon-verbeek-klein

Simon Verbeek: ‘de oriënterende gesprekken zijn in goede sfeer verlopen. We hebben met elkaar terug gekeken op de afgelopen vier jaar. We hebben met elkaar gesproken over de samenwerking maar uiteraard ook op hoofdlijnen over enkele inhoudelijke punten. Om openheid te geven naar elkaar maakt de griffier verslagen van de bijeenkomsten. Het is nog niet eenvoudig om een coalitie te vormen. Partijen hebben wensen ten aanzien van portefeuilles en hebben ook bepaalde wethouderskandidaten met bepaalde competenties. Daarnaast zijn er inhoudelijke verschillen. Het is een grote puzzel’.

 

Snelheid versus zorgvuldigheid.

CDA Waterland wil snel doorpakken maar zorgvuldigheid blijft ook belangrijk. Verbeek: ‘Je moet met elkaar de komende vier jaar een goed team vormen. Daarbij is een coalitieakkoord belangrijk maar uiteraard ook de mensen die het moeten gaan doen. We hebben ons als doel gesteld om de komende weken dit proces goed af te ronden. Het CDA Waterland zet zich in om "samen aan de slag" te gaan'.

 

Contactpersoon: Simone Boogaard               
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                  
twitter: @CDAWaterland

Waterland

Het CDA Waterland gaat “Samen aan de Slag”


WATERLAND – Het CDA Waterland is op 19 maart de grootste partij van de gemeente Waterland geworden. Het CDA zal daarom het voortouw nemen bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Het CDA wil zo snel mogelijk aan de slag gaan. Daarom zullen de eerste oriënterende besprekingen al op maandag en woensdag plaatsvinden.

Het CDA Waterland kiest voor een zorgvuldig en daadkrachtig proces. Daarom zal het CDA met alle partijen afzonderlijk rond de tafel gaan zitten voor een oriënterend gesprek. De gesprekken zullen op maandag 24 maart en woensdag 26 maart plaatsvinden. Bij deze besprekingen zal onder andere gevraagd worden naar hun wensen en ambities en hoe zij de samenwerking in de raad van Waterland in de komende jaren gestalte willen geven.

simon-verbeek-klein

 

 Lijsttrekker Simon Verbeek: “Vrijdagmiddag 21 maart hebben de fractievoorzitters in aanwezigheid van de burgemeester en de griffier afspraken gemaakt over het proces om te komen tot de vorming van een coalitie en een college van B&W. Het overleg verliep in een constructieve sfeer. De te voeren gesprekken zullen bepalend zijn voor het vervolg.”

 

 

CDA Waterland de grootste in Waterland

WATERLAND - CDA Waterland is door de kiezers als grootste partij gekozen. Dit betekent dat deze partij het initiatief gaat nemen in het vormen van een nieuwe coalitie. Tijdens een zenuwslopende avond werden de uitslagen bekend gemaakt door burgemeester Wagenaar. De opluchting was groot toen bleek dat het CDA Waterland de overwinning had behaald. De komende tijd zal het CDA gesprekken gaan voeren om te komen tot een akkoord. Daarbij zullen de thema’s prettig wonen, bereikbaarheid en goed onderwijs centraal staan.

Dank aan de kiezers

Na vier jaar lang oppositie te hebben gevoerd is het CDA terug in de coalitie. En daar heeft het CDA Waterland zin in. Fractievoorzitter Simon Verbeek: “Wij hebben vier jaar lang hard gewerkt om ons steentje bij te dragen. Dit is niet altijd even eenvoudig geweest. Maar ik ben blij dat de kiezer dit werk gewaardeerd heeft. Nu is het tijd voor actie, we gaan, zoals gezegd ‘Samen aan de Slag’.”

Zware klus

Het spreekt voor zich dat voor het CDA Waterland de thema’s prettig wonen, bereikbaarheid en parkeren en goed onderwijs een prominente plek moeten krijgen in het coalitieakkoord. Zo hebben wij ons onder andere uitgesproken dat we voort willen maken met de brede scholen in Monnickendam en Broek in Waterland. Het zal geen eenvoudige periode worden de komende vier jaar, er wacht het nieuwe bestuur een aantal zware klussen. Vooral de zorgtaken die in 2015 worden overgeheveld van het rijk naar de gemeente. Er zijn weliswaar middelen, maar of deze middelen toereikend zijn is tot nu toe nog onbekend. Daarnaast gaat een dergelijke verandering altijd gepaard met efficiency verlies en dat raakt onze meest kwetsbare inwoners. Het CDA Waterland heeft in haar verkiezingsprogramma gepleit voor een zorgfonds, zodat mensen niet tussen wal en het schip belanden. Dit fonds is een belangrijk speerpunt bij de onderhandelingen voor het nieuwe coalitieakkoord. Simon Verbeek: ”De inwoners hebben hun stem laten horen. Het zal geen eenvoudige tijd worden maar het CDA Waterland deinst niet terug voor deze verantwoordelijkheden. Wij gaan ervoor zorgen dat het in Waterland prettig wonen blijft. Men kan op ons rekenen.”


Contactpersoon: Simone Boogaard
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

Het CDA waterland kiest voor veilige oversteekplaatsen

WATERLAND – Het CDA Waterland maakt zich hard voor veilige oversteekplaatsen in Waterland. Op dit moment zijn er meerdere onveilige situaties in onze gemeente. Een goed voorbeeld is de situatie voor de Bolder waar veel ouders en kinderen langs moeten om naar school te gaan. Er wordt hier te hard gereden, de bus stopt op een gevaarlijke plek en de bosschages groeien te hoog. Door de te hoge bosjes worden kinderen in de zomermaanden over het hoofd gezien.

Dinsdagochtend hebben we geflyerd bij de onveilige verkeerssituatie bij de Bolder. Heel veel mensen waren het eens dat er iets aan deze gevaarlijke situatie gedaan moet worden. Het CDA Waterland zet zich om deze situatie en andere onveilige situaties te verbeteren zodat u met een gerust hart uw kinderen kunt laten oversteken.

 

Veilige oversteekplaatsen

Monnickendam – Het CDA Waterland maakt zich hard voor veilige oversteekplaatsen in Waterland. Op dit moment zijn er meerdere onveilige situaties in onze gemeente. Een goed voorbeeld is de situatie voor de Bolder waar veel ouders en kinderen langs moeten om naar school te gaan. Er wordt hier te hard gereden, de bus stopt op een gevaarlijke plek en de bosschages groeien te hoog. Door de te hoge bosjes worden kinderen in de zomermaanden over het hoofd gezien.
Dinsdagochtend hebben we geflyerd bij de onveilige verkeerssituatie bij de Bolder. Heel veel mensen waren het eens dat er iets aan deze gevaarlijke situatie gedaan moet worden. Het CDA Waterland zet zich om deze situatie en andere onveilige situaties te verbeteren zodat u met een gerust hart uw kinderen kunt laten oversteken.

 

Interview met Suzan Visser voorzitter van de Stichting Marker Jongeren

MARKEN - Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis ’t Trefpunt op Marken konden alle inwoners stemmen op degene die volgens hen man of vrouw van het jaar 2013 was.
En men kon stemmen op het TEAM van het jaar 2013.Met een overweldigende meerderheid kwam de Stichting Marker Jongeren (de SMJ) als winnaar uit de bus.Wij spraken op Marken met de voorzitter van de SMJ: Suzan Visser.

Suzan, sinds wanneer ben jij voorzitter van de Stichting Marker Jongeren?
Ik ben sinds 1 december 2013 voorzitter van de SMJ. Hiervoor ben ik bijna 3 jaar secretaris van de stichting geweest. En ik ben ooit natuurlijk gewoon begonnen als bestuurslid, om zowel de stichting als de werkzaamheden beter te leren kennen.

Wat doet de SMJ precies?
De Stichting Marker Jongeren (SMJ) is een stichting die zich al meer dan 40 jaar inzet voor de, voornamelijk, Marker, jeugd in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar. De SMJ heeft door de jaren heen veel initiatieven ontplooid om de jeugd een ‘eerste uitgaansgelegenheid’ te bieden. Zo is iedere vrijdag en zaterdagavond ons gebouw de zonnewijzer geopend en organiseren wij gemiddeld eens in de zes weken een discotheek. Deze feesten hebben altijd een thema, zoals een neonparty, een schuimparty of een oktoberfest. 

Hoeveel tijd per week besteed je aan je werk bij de SMJ?
Gemiddeld één avond in de week heb ik wel een vergadering of bijeenkomst voor de SMJ. Verder is er natuurlijk ook veel zowel telefonisch als mailcontact met verschillende instanties. Tijdens openingsavonden is er altijd minimaal één bestuurslid aanwezig. Hier maken we een rooster voor. Al met al denk ik dat ik minimaal zo’n 5 uur per week bezig ben met de SMJ

Wat doe je in het dagelijks leven?
Momenteel ben ik bezig met de master Organisaties, Verandering en Management aan de universiteit van Utrecht. Deze studie hoop ik begin augustus af te ronden. Verder werk ik bij Cascone & Co, een kledingbedrijf op Marken en ben ik ook bestuurslid van de Marker Evenementen Stichting. Ook heb ik een heleboel lieve neefjes en nichtjes waar ik veel bij oppas en tenslotte ook nog een druk en gezellig sociaal leven!

Wat verwacht jij nou als voorzitter van de SMJ van de gemeente Waterland?
Ik denk dat de SMJ al 40 jaar lang een belangrijke sociale functie binnen de gemeente Waterland en in het bijzonder binnen Marken vervuld. Regelmatig worden wij door de gemeente gebruikt als voorbeeld. Ik zou het dan ook fijn vinden als de gemeente zich opstelt als een partner die met ons mee wil denken en helpen om de SMJ overeind te houden in deze tijd. Door de nieuwe alcoholwetgeving wordt het voor de SMJ niet makkelijker om te blijven bestaan. Het zou fijn zijn als de gemeente hiervoor ook met alternatieven komt en ons bij de uitvoering daarvan (financiële) steun biedt.

Binnenkort zijn er verkiezingen, wat zou je tegen de nieuwe gemeenteraad willen zeggen?
Ik hoop dat zij zich realiseren dat er in de gemeente Waterland heel veel mooie stichtingen zijn die goed werk doen. Zij zouden gebaat zijn bij een gemeente die hen ondersteunt. Ik zou de nieuwe gemeenteraad dan ook willen vragen meer ondersteuning te bieden aan de verschillende stichtingen die de gemeente Waterland rijk is.

Stel dat je een week lang burgemeester van Waterland mag zijn, wat zou jij op die dag dan doen? 
Gewetensvraag haha, nee, maar ik vind dat de burgemeester het momenteel heel goed doet. Ik vind het een leuke en charismatische vrouw en ik denk dat het een moeilijke functie is om naar ieders tevredenheid uit te voeren. Als ik één dag burgemeester zou zijn, zou ik lekker naar Marken komen en genieten van alle mooie stichtingen die wij hier hebben!


Suzan Visser

 

Groene Golf Waterland

 

Onze Waterlandse CDA afdeling is op 8 en 15 maart als een Groene Golf door Waterland gegaan. We hebben onder andere verschillende sportverenigingen bezocht met een taart voor de vrijwilligers en met mensen gesproken op de markt. Voor de kinderen hadden we CDA-ballonnen bij ons.  Bij voetbalvereniging SV Ilpendam vergezelde Mona Keijzer ons even in de campagne. En de ouderen in Swaensborch werden verrast met mooie plantjes.

8 maart

De Waterlandse Groene Golf begon bij de Waterlandse Hockey Club in Monnickendam. Simone Kröner deelde aan de vrijwilligers de CDA vrijwilligerstaart aan. Deze taart staat symbool voor de waardering die het CDA uitspreekt aan alle vrijwilligers die zich inzetten in onze gemeente.

Daarna vertrokken we met CDA-ballonnen en kaarten naar de markt van Monnickendam voor een goed gesprek met het winkelende publiek.

Hierna werden de vrijwilligers van de tennisverening T.C. Monnickendam in het zonnetje gezet door Simone Kröner met een lekkere taart. Op 8 maart was er open dag bij T.C. Monnickendam en daar hebben nummer 2 op de lijst Jelle Kaars (zie foto) en nummer 4 Jacob van Altena nog even gebruik van gemaakt door een balletje te slaan. 

Daarna sloeg de Groene Golf over richting de Marker voetbalvereniging S.V. Marken. Ook hier kregen de vrijwilligers een pluim voor al hun vrijwilligerswerk. Jelle Kaars gaf de CDA-taart aan de vrijwilligers van deze voetbalclub.

15 maart

Op 15 maart begon de Groene Golf bij S.V. Ilpendam. Hier kregen de vrijwilligers de CDA-taart van Danita de Baat. Tweede Kamerlid Mona Keijzer, die ook in Ilpendam woont, was hier ook even van de partij. 

Daarna vertrok de Groene Golf richting Monnickendam. In de Swaensborch werden de ouderen verrast met mooie plantjes voor op hun kamer en de net uitgekomen CDA-Waterland.com krant. 

Hierna vertrok de Waterlandse CDA afdeling richting Broek in Waterland. Hier werden de vrijwilligers van voetbalclub S.D.O.B in het zonnetje gezet met een lekkere CDA-taart als blijk van waardering voor al hun werk voor anderen. 

Daarna is de Waterlandse Groene Golf nog op de markt geweest van Monnickendam met ballonnen en onze eigen verkiezingskrant.

De laatste vrijwilligerstaart van 15 maart werd gegeven door Simone Boogaard aan de vrijwilligers van Stichting Promotie Waterland (SPW). Zij zetten zich onder andere in bij het VVV-kantoor om onze gemeente te promoten. 

 

 

 
 
CDA Waterland wil betere aanpak schade en overlast door ganzen 
 

WATERLAND – Tienduizenden ganzen foerageren het gehele jaar op de Waterlandse weilanden. De weilanden worden hierbij kaalgevreten en vervuild met uitwerpselen. Veel veehouders lijden hierdoor grote schade die kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s. De vergoeding hiervoor uit het Faunafonds is onzeker en het aantal ganzen blijft toenemen. Het CDA wil dat B&W in overleg gaat met de provincie om een oplossing te zoeken en om voldoende geld te regelen voor agrariërs met schade.

Elk jaar komen er meer ganzen naar de gemeente Waterland. De boeren moeten deze vogels de ruimte geven om te kunnen foerageren. Dit levert schade op omdat het gras wordt aangevreten en wordt vervuild met uitwerpselen. Dit gras is ook voedsel voor de koeien en andere weidevee. Om de geleden schade te vergoeden is er een Faunafonds. Maar als de agrariërs hier aanspraak op willen maken moeten ze al geld betalen en aan het einde van het jaar is het fonds leeg. Hierdoor blijven boeren met kosten achter die in de tienduizenden euro’s kunnen lopen.

Het CDA Waterland vindt dit halve maatregelen en heeft daarom donderdag een motie (voorstel) ingediend om het college van B&W op te roepen om in overleg te gaan met de provincie Noord-Holland. Het college moet bij dit overleg er op aandringen dat er maatregelen worden genomen om de schade en overlast van de te grote ganzenpopulatie te voorkomen. Ook moet er voldoende budget beschikbaar blijven voor de Waterlandse boeren die schade ondervinden door de ganzen. Deze motie is door de unanieme raad aangenomen.

Er wordt op dit moment in de regio Waterland en het overige deel van Laag Holland niet actief iets gedaan tegen de te grote ganzenpopulatie. Het schudden van de eieren of andere beheer maatregelen om het aantal ganzen dat het hele jaar in Waterland verblijft (standganzen) te verminderen zou een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de schade en overlast.

Contactpersoon: Jelle Kaars
Telefoonnummer: 06 54903428
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: @JelleKaars
website: www.cda-waterland.com.

Volg ons ook op de sociale media:
Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

 

CDA Waterland wil snel actie voor tunnel onder N247 bij Broek in Waterland

Maandagavond tijdens het verkiezingsdebat werd weer eens zeer duidelijk dat de Broeker-gemeenschap de N247 door Broek in Waterland als een grote barrière beschouwen en het dorp in tweeën opsplitst. Men is dan ook een groot voorstander voor de ondertunneling van de N247. Dit is een lang gekoesterde wens. Het CDA Waterland kan dit begrijpen en dient in de raadsvergadering van 13 maart 2014 een motie in om de collega fracties op te roepen om zich maximaal in te zetten hun provinciale partijen te motiveren voor dit plan. Zij moeten het budget beschikbaar stellen. Het is nu of nooit; de provincie Noord Holland investeert de komende periode namelijk vele miljoenen om de bereikbaarheid van de regio Waterland te verbeteren. Een tunnel door Broek in Waterland past binnen de doelstelling om de doorstroming op de N247 te verbeteren. Volgens CDA Waterland is er genoeg gepraat, het is tijd voor actie.

Betere doorstroming

Jarenlang koesteren de Broekers de wens om de N247 te ondertunnelen. Het afgelopen decennium is ook gebleken dat deze provinciale weg steeds intensiever wordt gebruikt. Het ondertunnelen leek altijd een droombeeld maar deze droom kan volgens het CDA Waterland uitkomen, mits iedereen, gemeentebestuur en lokale bevolking zijn stem laat horen en zijn invloed laat gelden. Op dit moment werkt provincie Noord Holland aan het plan Bereikbaarheid Waterland. Hiervoor zijn vele miljoenen  gereserveerd. Een deel van dit budget zou gebruikt kunnen worden voor maatregelen voor een betere doorstroming door Broek in Waterland. CDA Waterland denkt dan ook dat nu de tijd is om van de droom werkelijkheid te maken en roept dan ook in de raadsvergadering van 13 maart 2014 alle fracties op om maximale inzet te plegen bij collega fracties in de provinciale staten die beslissen over de besteding van het budget van Bereikbaar Waterland. Een bijkomend voordeel van de tunnel is dat deze het dorp weer als één zal verbinden.

Haalbaarheid

CDA Waterland realiseert zich dat ondertunneling een kostbare zaak is en dat er mogelijk meerdere kostendragers gevonden moeten worden om het plan haalbaar te maken. In het land zijn talloze voorbeelden van succesvolle ondertunneling en een combinatie van functies. Zoals de Sijtwendetunnel N14 in Voorburg die de A4 met de A44 verbindt. Hier is bovenop de tunnel een woonwijk en een brandweerkazerne gebouwd.

 

Fractievoorzitter Simon Verbeek: ‘Wij zeggen niet dat er perse woonhuizen gebouwd moeten worden bovenop de tunnel als kostendrager maar wil dit plan slagen dan moeten we ‘out of the box’ denken en naar verschillende mogelijkheden kijken zodat je een win-win situatie voor iedereen kunt creëren. Voor de forenzen maar bovenal voor de Broekers.’ 

 

 

Contactpersoon: Simone Boogaard
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland
www.cda-waterland.com


Speerpunten Monnickendam

 • Voortvarende aanpak Brede School aan de Pierebaan.

Toelichting: aan de Pierebaan is de bouw van een nieuwe Brede School gepland. Hierin worden naast drie scholen ook kinderopvang, bibliotheek en buurt- en clubhuiswerk ondergebracht. In de voorbereiding is enkele jaren vertraging ontstaan, de school zal nu op zijn vroegst in 2016 worden gerealiseerd. Het CDA wil een voortvarende aanpak en geen verdere vertraging.

 • Doortastende aanpak van woningbouw op de vrijkomende locatie scholeneiland, met prioriteit voor betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen. Plannen hiertoe moeten op korte termijn ontwikkeld te worden.

Toelichting: na het gereedkomen van de nieuwe Brede School komt de locatie van de drie scholen op het zogenaamde scholeneiland vrij voor woningbouw. Het CDA pleit voor een invulling met betaalbare woningen voor jongeren en ouderen: daar is grote behoefte aan.

 • Veilige oversteekplaatsen.

Toelichting: op verschillende plekken in onze gemeente zijn er onveilige oversteekplaatsen (of ze ontbreken). Zo ook ter hoogte van de Bolder: de idiote situering van nieuwe bushalte, de laad- en losstraat en de in- en uitrit van ’t Spil maken de situatie voor o.a. schoolgaande kinderen onveilig.

 • De verslechtering van het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen een halt toeroepen: onderhoud is behoud. Als voorbeeld noemen wij het verwaarloosde en verpauperde havenkantoor De Steg. Dit moet aangepakt worden.

Toelichting: het onderhoudsniveau van gemeentelijke gebouwen is zo sterk teruggeschroefd, dat achteruitgang en waardevermindering ontstaan. De verwachting is dat het aantal klachten over het onderhoud zal toenemen. Het CDA zet zich in voor goed en doelmatig onderhoud. 

 • Zorgen voor extra parkeerplaatsen in overleg met de omgeving. Een voorbeeld is de realisatie van 23 extra parkeerplaatsen op de Haringburgwal: dergelijke kansen moeten met beide handen worden aangegrepen!

Toelichting: kansen die zich voordoen om meer parkeerplaatsen in de woonomgeving te realiseren, moeten in overleg met bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving benut worden.

 • Meer afvalbakken om onze mooie omgeving schoon te houden.

Toelichting: waar afvalbakken zijn geplaatst, slingert minder zwerfvuil rond. Als mensen hun afval niet kwijt kunnen wordt het vaak op straat gegooid. Langs uitlaatroutes voor honden zijn ook meer afvalbakken nodig. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Speerpunten Uitdam

 • De dijkversterking uitvoeren op basis van de inbreng van de Dorpsraad Uitdam en de inwoners. Geen ‘dijk voor de dijk’.
 • Maatregelen nemen om doorgaand verkeer uit de dorpskern te weren.

Toelichting:

De Dorpsraad van Uitdam en de inwoners zetten zich in voor een dijkversterking, waarbij geen nieuwe dijk voor de dijk wordt aangelegd. De bewoners kiezen voor een versterking van de huidige dijk. Het CDA onderschrijft de inzet voor deze oplossing.

Toelichting:

Door de Dorpsstraat in Uitdam rijdt veel doorgaand verkeer dat geen bestemming in het dorp heeft. Door samenhangende maatregelen, zoals aangepaste bewegwijzering en bebording, kan vermindering worden bereikt. Het CDA zet hierop in.  

Speerpunten Marken

 • Verkeer en parkeren:
 • Stimuleren van kwaliteitstoerisme:
 •             Leefbaarheid:
  •             Dijkversterking:
  •             Onderhoud openbare ruimte:

Er dient een betere handhaving te komen op verkeerregels. Daarnaast zijn er meer parkeerplaatsen voor bewoners nodig.

Toelichting: de toegang naar de oude kern moet verbeterd worden en de mogelijkheden voor parkeerplaatsen die alleen bestemd zijn voor bewoners, moeten onderzocht worden. Ook moet het bezoekersverkeer van toeristen buiten de kern gehouden worden en moet er een betere handhaving van de verkeersregels komen.

Het kwaliteitstoerisme krijgt prioriteit op het georganiseerde massatoerisme. .
Toelichting: Marken wordt de laatste jaren steeds vaker bezocht middels georganiseerde tours voor toeristen waarbij men zeer kort op Marken verblijft, een vaste route loopt  en alleen de winkels bezoekt die aangesloten zijn bij de touroperators. De lokale economie profiteert hier nauwelijks van. Ook bij de komst van cruiseschepen is er niet onderzocht wat de lokale economische voordelen zijn. De verwachting is dat deze nihil zijn omdat de cruiseschepen een all-in concept hebben.

Een integrale visie op de leefbaarheid in Marken in overleg met Eilandraad en bewoners is gewenst.

Toelichting: wat is nodig om het voorzieningenniveau zoals winkels, de basisschool, de huisarts en de vitaliteit van de sportverenigingen en overige verenigingen op peil te houden voor de toekomst?

   Het CDA ondersteunt het uitgedachte “Merekerplan”

  Toelichting: Inzake de dijkversterking rondom Marken is er vanuit een

   werkgroep van de Eilandraad met vakspecialisten een alternatief plan

voor de dijkversterking ingebracht. Dit plan behelst een “zettingsluwe voordijk”.  Het CDA zal de plannen voor de dijkversterking nauwgezet volgen en daar waar nodig actief optreden.

 Verbetering van het reguliere onderhoud aan wegen, bruggen, bermen en plantsoenen is noodzakelijk.

Toelichting: het onderhoudsniveau is de laatste jaren teruggeschroefd en om de rommeligheid en uitwassen zoals vandalisme tegen te gaan, zet het CDA zich in voor verantwoord en doelmatig onderhoud van de openbare ruimte.

Speerpunten Ilpendam

• Bebouwing voormalige Ilpenhofterrein: de sloop van de huidige bebouwing moet zo snel mogelijk beginnen. Vervolgens moet zo snel mogelijk een start worden gemaakt met het bouwplan van projectontwikkelaar USP.

Toelichting: De Ilpenhof staat al jarenlang leeg en maakt een desolate indruk. De realisatie van een wijksteunpunt op deze locatie is niet van de grond gekomen. Ontwikkelaar USP heeft een nieuw plan gemaakt voor woningbouw op het terrein. De raad heeft de uitgangspunten in dit plan onderschreven. Het CDA wil een snelle sloop van het complex en voortgang met het nieuwe plan.

• Huisvesting jongeren:er bestaat een grote behoefte aan jongerenhuisvesting. Plannen hiertoe moeten op korte termijn ontwikkeld te worden: op bestaande locaties of betaalbare nieuwbouw.

Toelichting: de Dorpsraad van Ilpendam en de gemeenteraad worden vaak geconfronteerd met de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. In het gemeentelijk beleid ligt het accent op realisatie van woningen voor jongeren (en voor ouderen).Als kansen zich voordoen om woningen voor starters te realiseren, moeten die worden benut.

• Opknappen voormalige gemeentewerf Ilpendam: uitvoering van de voorgenomen plannen op korte termijn (2014) met de daartoe toegezegde subsidies is wenselijk.

Toelichting: op de voormalige gemeentewerf in Ilpendam zijn enkele opstallen in gebruik bij Ilpendamse verenigingen. Enkele jaren geleden zijn ideeën ontwikkeld om mogelijkheden voor het gebruik van de locatie te optimaliseren, maar tot uitvoering is het nog niet gekomen. Dit is op korte termijn wel gewenst.

• Bebouwing terrein voormalige Sint Sebastianusschool: de sloop van de voormalige kleuterklas en ontwikkeling van nieuwbouw moet voortvarend worden aangepakt. Omwonenden en parochiebestuur moeten hierbij betrokken worden.

Toelichting: in de voormalige basisschool heeft de tandarts zich gevestigd. De voormalige kleuterklas is dichtgetimmerd en moet worden gesloopt. Op het terrein naast de school is de bouw van woningen gepland. De raad heeft in een motie unaniem besloten te kiezen voor twee vrije kavels in combinatie met woningen voor jongeren. Het CDA wil een voortvarende aanpak van dit project.

• Handhaven verkeersbesluit Ilpendam: ondanks een verbod wordt Ilpendam nog regelmatig doorkruist door zwaar verkeer. Handhaving is geboden.

Toelichting: veel zwaar doorgaand verkeer doorkruist de te smalle Dorpsstraat. Na jarenlange procedures is een verkeersbesluit van kracht om dit probleem op te lossen maar omdat handhaving ontbreekt, bestaat het probleem nog steeds. Het CDA wil minder regels, maar regels die er zijn handhaven.

Speerpunten Watergang

 • Handhaving van de snelheid van het verkeer en het weren van zwaar verkeer in de dorpskern.
 • Aandacht voor het voorkomen van zwerfvuil.

     Toelichting:

Watergang heeft geen doorgaande wegen. Toch veroorzaakt het verkeer in het dorp    klachten. Bevoorradend zwaar verkeer rijdt door het dorp. Elke vorm van handhaving ontbreekt. Het CDA wil aandacht voor deze problematiek.

    Toelichting:

Bij het wekelijks inzamelen van huisvuil blijft soms vuil achter. Het CDA opteert voor zorgvuldigheid bij de inzameling ter voorkoming van zwerfvuil en de extra kosten van opruiming achteraf.        

Speerpunten Katwoude

 • Geen mega uitbreiding van Jachthaven De Zeilhoek. Uitgaan van de constructieve  inbreng van de Polderraad en de omwonenden.
 • Het inloopcentrum Huis aan het Water planologisch veilig stellen voor de toekomst.
 • De hele dijkversterking buitenwaarts uitvoeren ter beperking van overlast, schade en langdurige belemmeringen in de bereikbaarheid van bewoners en agrarische bedrijven.

Toelichting:

Jachthaven De Zeilhoek in Katwoude heeft een plan ontwikkeld voor een zeer grote uitbreiding van de jachthaven. In dit plan zal het aantal ligplaatsen meer dan verdubbelen. Ook wordt de walaccommodatie sterk uitgebreid. Het CDA is tegen de grootschaligheid van het plan. 

 

Toelichting:

Het inloophuis voor kankerpatiënten en hun familie is in 2013 geopend en voorziet in een grote behoefte. De raad heeft een motie aangenomen om de toekomst van het Huis planologisch veilig te stellen. Nu is het zaak om de motie in het nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie te vertalen.  

 

Toelichting:

De dijken langs het Markermeer zijn niet voldoende veilig en moeten worden versterkt. Ook in Katwoude is dat het geval. De uitvoering is gepland tussen 2016 en 2021. Er zal overlast voor omwonenden en aanliggende bedrijven ontstaan. In de plannen van het hoogheemraadschap komt over een kleine lengte in Katwoude een binnenwaartse versterking voor. De overlast en onbereikbaarheid is dan veel groter dan bij een buitenwaartse versterking. Het CDA dringt aan op een buitenwaartse oplossing over de gehele lengte van het werk.      

Speerpunten Broek in Waterland

 

 • Onderwijs:

De realisatie van een nieuwe Brede School moet krachtig ter hand genomen worden. Verder uitstel is onverantwoord.

Toelichting: de school De Havenrakkers in Broek in Waterland heeft een groeiend aantal leerlingen en is te klein. De realisatie van een nieuwe school staat al jaren op het programma. Het CDA wil dat er uiterlijk in 2016 gestart wordt met de bouw van de Brede School.

Winkelvoorziening:

De vestiging van een supermarkt op de locatie Hellingweg is nodig om de winkelvoorzieningen te behouden en krijgt prioriteit.

Toelichting: de laatste buurtsuper aan het Havenrak in Broek zal in de zomer van 2014 de deuren sluiten. Deze winkel voerde een breed assortiment van levensmiddelen, drogisterij artikelen, brood en vlees. Met de sluiting verschraalt het winkelaanbod sterk en zijn er bijna geen winkels meer. Er is een initiatief voor de vestiging van een buurtsuper in een leegstaand pand op het bedrijventerrein Hellingweg. Het CDA Waterland staat achter dit initiatief. 

 • Veiligheid:

De bouw van de nieuwe brandweerpost moet nu voortvarend gerealiseerd worden. De vrijwillige brandweerlieden wachten al te lang op nieuwe huisvesting.

Toelichting: de brandweerkazerne in Broek is verouderd en verwaarloosd. Voor de nieuwe brandweerpost is een locatie in de buurt beschikbaar. Het CDA wil uiterlijk in 2015  een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd hebben.

 • Leefbaarheid:

De realisatie en handhaving van verkeersmaatregelen in Broek Zuid ter voorkoming van te snel rijdend verkeer, zwaar verkeer en sluipverkeer krijgt prioriteit.

Toelichting: de woningen in Broek Zuid zijn gelegen aan smalle doorgaande straten. Er is veel sluipverkeer en zwaar doorgaand verkeer. Ook zijn de snelheden te hoog. Het actiecomité Broek Zuid Autoluw heeft door actie voeren bereikt dat enkele beperkende maatregelen zijn genomen, maar deze zijn nog niet afdoende. Ook wordt er onvoldoende gehandhaafd.

 • Verkeer:

Beperking van de geluidsbelasting van de provinciale weg N247 voor omwonenden en een betere tunnel voor fietsers en voetgangers realiseren.

Toelichting: de provinciale weg N247 doorsnijdt het dorp en is een zeer drukke verkeersader van en naar Amsterdam. Het steeds toenemende doorgaande verkeer veroorzaakt geluidsoverlast bij de woningen langs de weg. Het tunneltje voor voetgangers en fietsers onder de weg door dateert nog uit de jaren 60 en is niet meer geschikt. Het tunneltje mot worden opgeknapt of vernieuwd.

Waterland

 CDA WATERLAND STELT INSTELLING GEMEENTELIJK ZORGFONDS VOOR


WATERLAND - Voor het CDA Waterland is zorg voor de medemens heel belangrijk. De toegang tot zorgvoorzieningen is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid in Waterland. De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel zorgtaken bij. Tegelijk bezuinigt het kabinet zo sterk dat de gemeente hiervoor onvoldoende geld krijgt. Het CDA Waterland stelt voor om een gemeentelijk  Zorgfonds in te stellen. Een bijdrage uit dit fonds kan voorkomen dat mensen die op zorg zijn aangewezen, zoals langdurig zieken, gehandicapten, ouderen en hulpbehoevenden tussen de wal en schip gaan vallen.   

Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten er veel nieuwe taken bij. De Jeugdzorg ligt nu nog grotendeels bij de provincies en gaat over naar de gemeenten. Ook gaat de persoonlijke begeleiding van ouderen en hulpbehoevenden, die op zorg zijn aangewezen, over van het rijk naar de gemeenten. Er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Tenslotte moet de gemeente de begeleiding van arbeidsgehandicapten en bijstandgerechtigden naar werk gaan regelen. Tegelijkertijd worden er miljarden bezuinigd en krijgen gemeenten hierdoor veel te weinig geld om de extra taken te kunnen uitvoeren.

Het CDA is geen voorstander van het verhogen van de gemeentelijke belastingen om de nieuwe zorgtaken te kunnen bekostigen. Daarom stellen wij voor om voor de periode 2014-2018 een Zorgfonds in te richten. Dit fonds wordt gevoed vanuit de bestaande reserve van de gemeente Waterland. Deze reserve bedraagt 10 miljoen euro. Het CDA stelt voor om in eerste instantie € 500.000 in het fonds te storten. Zo wil het CDA Waterland zorgbehoevende mensen een waarborg bieden voor de toegang tot zorg.

 

CDA-lijsttrekker Simon Verbeek: “Het is goed om proactief te zijn met de instelling van een gemeentelijk Zorgfonds. Het is een buffer om te voorkomen dat mensen met een zorgbehoefte in de kou komen te staan. Het kan niet zo zijn dat juist de meest kwetsbare groepen, die zorg nodig hebben, de dupe worden van de bezuinigingswoede van het kabinet en verstoken blijven van zorg.”


Contactpersoon: Simon Verbeek
Telefoonnummer: 0299-654784
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: @simonverbeek
website: www.cda-waterland.com.

Volg ons ook op de sociale media:
Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

Speerpunten Zuiderwoude

 

 • Goed onderhoud van de Zuiderwouder Dorpsstraat en de bermen.
 • Handhaving van te snel rijdend verkeer en sluipverkeer.

 

Toelichting:

 

De Zuiderwouder Dorpsstraat is verhard met straatklinkers. Er gaat veel verkeer door Zuiderwoude. Daarom is een goed onderhoud van de Dorpsstraat vereist. Langs de weg parkerende auto’s veroorzaken grote gaten en plassen in de bermen. Het CDA wil verbetering van het onderhoud van de bermen.

 

Toelichting:

 

Via het Dijkeinde, de Dorpsstraat en de Gouw doorkruist veel doorgaand verkeer het dorp. Vaak wordt te hard gereden en is sprake van sluipverkeer. Handhaving ontbreekt, waardoor onnodig overlast aanwezig is. CDA wil een betere handhaving.  

 

Visie CDA Waterland over vrijwilligers

Visie CDA over dijkversterking

Visie CDA over veiligheid en verkeer
Visie CDA over de Brede School
CDA en prettig wonen in Waterland

BETERE DIENSTVERLENING POLITIE DOOR SERVICELOKET IN GEMEENTEHUIS 

CDA Waterland: ook betere samenwerking met de gemeente  

Minister Yvo Opstelten (VVD) van Politiezaken legt de politie een bezuiniging op van 30%. Daardoor kan het politiebureau in Monnickendam niet gehandhaafd blijven. Het bureau kost € 80.000 per jaar en in plaats van 15 agenten werken er nog maar 2 vanuit de politiepost Monnickendam. Het bureau is slechts 12 uur in de week open om aangifte te doen. Kortom: het bureau is voor de minister een duur blok aan het been en voor de inwoners van Waterland bijna altijd gesloten.

De nieuwe Nationale Politie ziet een mogelijkheid om de dienstverlening voor de inwoners van Waterland te verbeteren. In het gemeentehuis wordt de leeskamer voor raadsleden niet of nauwelijks gebruikt. Deze ruimte wil de politie huren en er een service loket inrichten. Dit loket zal 7 dagen per week in totaal 91 uur op afspraak geopend zijn om digitaal aangifte te doen. Indien noodzakelijk kan dit ook via een gesprek met een agent. Ook behoort een gesprek met de wijkagent tot de mogelijkheden.

In de raadsvergadering van 13 februari  bleek dat bijna alle partijen voor het voorstel van de politie zijn. Alleen de VVD en Waterland Natuurlijk hielden star vast aan het achterhaalde behoud van het politiebureau in de huidige vorm. 


Teleserviceloket in Rotterdam

simon-verbeek-klein 
CDA-fractievoorzitter Simon Verbeek: “Vestiging van het serviceloket in het gemeentehuis biedt goede kansen. Ook als het niet doorgaat sluit het bureau in Monnickendam en blijft er in Waterland helemaal geen politiepost meer over. Bij het serviceloket kan men elke dag tot 22.00 uur terecht. Voor de inwoners is dat een verbetering. Ook voor de gemeente levert het winst op. De leeskamer in het gemeentehuis staat nu leeg. Slechts één keer in de drie weken vergadert de VVD fractie er. Bij vestiging van het serviceloket brengt de ruimte straks huur op in plaats van alleen maar kosten. Ook de samenwerking tussen politie en gemeente zal erdoor verbeteren. Het is vreemd dat de VVD in Waterland prioriteit geeft aan het belang van de fractie om af en toe in de leeskamer te vergaderen."

 Contactpers
oon: Simon Verbeek
Telefoonnummer: 0299-654784
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: @simonverbeek
website: www.cda-waterland.com

Volg ons ook op de sociale media: 

Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

Het CDA Waterland stelt zich voor:

 

SPORTCLUBS OP EEN DROOGJE DANKZIJ NIEUWE REGELS

Er is veel onrust bij Waterlandse sportclubs. Het college van B&W van Waterland  heeft besloten vooral de sportclubs aan te pakken door toevoeging van regels in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).  Deze regels zijn gericht op beperking van het schenken van een drankje in de sportkantines. Belangrijk argument voor deze maatregel is het bestrijden van oneerlijke concurrentie met de lokale horeca. 

Er blijkt veel  onduidelijkheid over de gevolgen. Dit zorgt voor veel onrust, aangezien voor veel sportclubs de horeca-inkomsten cruciaal zijn. Met deze maatregel wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze clubs met inzet van veel vrijwilligers een belangrijke rol spelen in de mogelijkheid om betaalbaar te sporten in Waterland. Ook maakt een intensief verenigingsleven onze gemeente levendiger en aantrekkelijker.

In de raadsvergadering van 23 januari sprak de VVD zich ook tegen deze aanpassing van de regels uit en schoof de verantwoordelijkheid richting de burgemeester. Vreemd, gezien het feit dat de VVD, waarvan twee wethouders in het college lid zijn, deze maatregel dan ook had kunnen tegenhouden. Ook beweert de VVD altijd tegen onnodige regels te zijn. Volgens  CDA Waterland had men deze onrust niet verwacht. En komt dit in deze verkiezingstijd slecht uit. Daarom speelt men nu de vermoorde onschuld. U en wij weten wel beter…

CDA Waterland is tegen het schenken van alcohol beneden de 18 jaar, maar strengere regels om oneerlijke concurrentie met de lokale horeca tegen te gaan vinden wij overbodig!

CDA Waterland

Samen aan de Slag!

 

 


WARM AFSCHEID VAN RAADSLID SIMONE KRÖNER-ROOS

In de vergadering van 23 januari nam de raad afscheid van Simone Kröner-Roos. Een volle zaal was hiervan getuige. Zij gaf in haar afscheidswoorden aan 9 jaar lang met plezier en inzet lid van de gemeenteraad te zijn geweest, De onwerkbare situatie in het raakvlak tussen haar werk en het lidmaatschap van de raad heeft haar doen besluiten uit de raad te stappen. Zij bedankte collega’s, college en de medewerkers van de gemeente voor de samenwerking. Wel gaf zij aan de werkwijze van de VVD te betreuren. Een donderend applaus viel haar ten deel.

Door GroenLinks, PvdA, Waterland Natuurlijk en de SP werd zij in de bloemen gezet. Haar inzet en kwaliteiten werden daarin benadrukt.  Tenslotte sprak Simon Verbeek, fractievoorzitter van het CDA Waterland enkele warme woorden. Hij noemde haar scherpheid, analytisch vermogen en positief kritische houding. Betrouwbaar, eerlijk en integer, zo schetste hij haar. Met dank voor haar inzet voor de financiën en voorzieningen in Waterland overhandigde hij haar een bos bloemen namens het CDA Waterland. Afsluitend klonk een luid applaus.JAAP ZONDERVAN  GEINSTALLEERD ALS RAADSLID CDA WATERLAND

Aansluitend op het afscheid van Simone Kröner is Jaap Zondervan uit Marken tot de raad toegelaten en beëdigd. Als duo raadslid van het CDA Waterland is voormalig brandweercommandant Jaap Zondervan goed ingevoerd in Waterland. Hij treedt voor de tweede keer tussentijds tot de raad toe. Namens het CDA Waterland overhandigde Simon Verbeek hem ter verwelkoming een bloemetje en sprak vertrouwen uit in zijn inzet en in de samenwerking.  


  foto: Pep Markernieuws.com 


AANSCHERPING APV TREFT SPORTCLUBS IN WATERLAND FINANCIEEL

WATERLAND - Het college van B&W wil de bepalingen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) voor sportclubs aanscherpen. B&W beroept zich op de Gewijzigde Drank- en Horecawet. De aanscherping heeft tot doel om oneerlijke concurrentie tussen sportclubs en de horeca te voorkomen. De schenktijden van alcoholische dranken  worden beperkt en bijeenkomsten van persoonlijke aard worden verboden. Voor het CDA Waterland gaat dit voorstel te ver. De sportclubs worden op deze manier onnodig gepakt.

B&W stelt voor de schenktijden van alcoholische dranken flink in te perken. Sportverenigingen mogen niet eerder schenken dan één uur voor de wedstrijd en niet later dan twee uur na einde wedstrijd. In oktober 2013 wilde B&W nog maximaal vier bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar toestaan. Het gaat dan om bijvoorbeeld verjaardagen. Ook deze activiteiten wil B&W verbieden. Het CDA Waterland vindt de voorgestelde maatregelen te ver gaan.

CDA- raadslid Jelle Kaars: “Ik ben naast het raadswerk ook actief in de tennisvereniging Marken. Er is grote onrust en verontwaardiging. Als de inkomsten uit de kantine terugvallen zal de contributie voor de jeugd en de volwassenen flink moeten worden verhoogd.”

Volgens aanwezigen is op de voorlichtingsavond van 9 januari jl. te beperkt over de gevolgen van de aangevulde APV gesproken. Dat is als misleidend ervaren. Er is vooral gemeld dat de aanscherping in lijn is met de nieuwe Drank- en Horecawet. Voornamelijk is gesproken over de verhoging van de leeftijdsgrens. Gestelde vragen zijn nog niet beantwoord.

Het CDA Waterland staat pal voor de sportverenigingen. Zij zijn onmisbaar in Waterland en zij zijn uitstekend in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is het CDA tegen de beperkingen die B&W voorstelt. Door deze regelzucht beroof je sportclubs onnodig van inkomsten.  Hier wil het CDA niet aan meewerken. In de raadsvergadering van 23 januari zal het CDA Waterland zo insteken.


Contactpersoon: Simon Verbeek
Telefoonnummer: 0299-654784
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: @simonverbeek


Volg ons ook op de sociale media:
Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

alt


TAART CDA WATERLAND VOOR VRIJWILLIGERS HUIS AAN HET WATER

 

KATWOUDE – Op 15 januari heeft Simon Verbeek namens het CDA Waterland een taart gegeven aan de vrijwilligers van het Huis aan het Water. Het inloophuis is voor mensen met kanker en hun naasten. Het huis draait op vijftig vrijwilligers naast de professionele begeleiding.  De taart is een symbolische blijk van waardering voor het werk van de initiatiefnemers en de vrijwilligers.

Het Huis aan het Water ligt uniek aan de Gouwzee buitendijks in Katwoude. De activiteiten in dit inloopcentrum zijn een waardevolle aanvulling en een grote aanwinst voor de voorzieningen in de regio Zaanstreek-Waterland. Er worden onder andere creatieve cursussen gegeven en er is een fitnessruimte. De vrijwilligers en professionals begeleiden de mensen op het sociale en fysieke vlak. Het huis zet niet de ziekte op de eerste plaats, maar kijkt juist naar hoe mensen er mee om kunnen gaan.

In 2010 kreeg de gemeente Waterland het verzoek om mee te werken aan de realisatie van het Huis aan het Water.Het uniek gelegen leegstaande pand aan de Gouwzee in Katwoude was bij uitstek geschikt voor dit doel. Het college van B&W wees het verzoek echter af. Het CDA Waterland heeft samen met enkele andere partijen een voorstel ingediend in de Waterlandse gemeenteraad om het plan toch mogelijk te maken. Dit voorstel kreeg een breed draagvlak, alleen de VVD stemde tegen.

Het is een grote prestatie dat het de initiatiefnemers Aart van Bockhove, Matty Hakvoort en Karin Hoogeveen is gelukt om het pand te verwerven en in te richten. Veel fondsen, bedrijven en particulieren hebben hieraan bijgedragen. In mei 2013 is het Huis aan het Water geopend. Het inloophuis blijkt in en grote behoefte te voorzien en heeft zich in korte tijd bewezen. Wekelijks maken zo’n 70 tot 80 mensen gebruik van deze voorziening. 

De toekomst van het Huis aan het Water

Nu is het zaak om de activiteiten in Het Huis aan het Water ook op langere termijn planologisch blijvend mogelijk te maken. Hierin speelt de gemeenteraad van Waterland een bepalende rol. Het CDA Waterland blijft zich hiervoor inzetten.

alt


Contactpersoon: Simon Verbeek

Telefoonnummer: 0299-654784
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons ook op de sociale media:
Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

alt

 

TAART CDA WATERLAND VOOR VRIJWILLIGERS HUIS AAN HET WATER

KATWOUDE – Op 15 januari heeft Simon Verbeek namens het CDA Waterland een taart gegeven aan de vrijwilligers van het Huis aan het Water. Het inloophuis is voor mensen met kanker en hun naasten. Het huis draait op vijftig vrijwilligers naast de professionele begeleiding.  De taart is een symbolische blijk van waardering voor het werk van de initiatiefnemers en de vrijwilligers.

Het Huis aan het Water ligt uniek aan de Gouwzee buitendijks in Katwoude. De activiteiten in dit inloopcentrum zijn een waardevolle aanvulling en een grote aanwinst voor de voorzieningen in de regio Zaanstreek-Waterland. Er worden onder andere creatieve cursussen gegeven en er is een fitnessruimte. De vrijwilligers en professionals begeleiden de mensen op het sociale en fysieke vlak. Het huis zet niet de ziekte op de eerste plaats, maar kijkt juist naar hoe mensen er mee om kunnen gaan.

 

In 2010 kreeg de gemeente Waterland het verzoek om mee te werken aan de realisatie van het Huis aan het Water. Het uniek gelegen leegstaande pand aan de Gouwzee in Katwoude was bij uitstek geschikt voor dit doel. Het college van B&W wees het verzoek echter af. Het CDA Waterland heeft samen met enkele andere partijen een voorstel ingediend in de Waterlandse gemeenteraad om het plan toch mogelijk te maken. Dit voorstel kreeg een breed draagvlak, alleen de VVD stemde tegen.

Het is een grote prestatie dat het de initiatiefnemers Aart van Bockhove, Matty Hakvoort en Karin Hoogeveen is gelukt om het pand te verwerven en in te richten. Veel fondsen, bedrijven en particulieren hebben hieraan bijgedragen. In mei 2013 is het Huis aan het Water geopend. Het inloophuis blijkt in en grote behoefte te voorzien en heeft zich in korte tijd bewezen. Wekelijks maken zo’n 70 tot 80 mensen gebruik van deze voorziening. 

 

De toekomst van het Huis aan het Water

Nu is het zaak om de activiteiten in Het Huis aan het Water ook op langere termijn planologisch blijvend mogelijk te maken. Hierin speelt de gemeenteraad van Waterland een bepalende rol. Het CDA Waterland blijft zich hiervoor inzetten.

 

alt

 


Contactpersoon: Simon Verbeek
Telefoonnummer: 0299-654784
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.cda-waterland.com

Volg ons ook op de sociale media:

Twitter: @CDAWaterland
Facebook: CDA Waterland

CDA Waterland stelt kandidatenlijst verkiezingen 19 maart 2014 vast


In een geanimeerde en goed bezochte vergadering van het CDA Waterland hebben de leden op 7 januari de kandidatenlijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 unaniem vastgesteld. Het CDA Waterland gaat met vertrouwen de verkiezingen in met een mix van zowel ervaren, als nieuwe en jonge kandidaten.

Lijsttrekker is Simon Verbeek, de huidige CDA - fractievoorzitter in de gemeenteraad van Waterland. Jelle Kaars uit Marken, nu CDA - raadslid, staat op plaats 2. Op de verkiesbare plaatsen 3 en 4 zijn Danita de Baat uit Monnickendam en Jacob Eduard van Altena uit Marken gekozen. Zij geven inhoud aan de verjonging van de kandidatenlijst van het CDA Waterland. De duo - raadsleden Jaap Zondervan (Marken) en Simone Boogaard (Monnickendam) staan als de nummers 5 en 6 op de lijst.

Veel kandidaten zijn in Waterland op verschillende terreinen maatschappelijk actief. De lijst telt 30 namen. De kandidaten op de CDA - lijst komen uit Monnickendam, Marken, Broek in Waterland, Ilpendam, Zuiderwoude en Overleek.

Simone Kröner - Roos is de lijstduwer op plaats 30. Zij blijft betrokken bij het CDA Waterland, maar niet meer in de gemeenteraad. Recente ontwikkelingen, ook na het door de raad in haar uitgesproken vertrouwen, hebben haar tot dit weloverwogen besluit gebracht.

CDA Waterland, 8 januari 2014.

Voor informatie:
CDA Afdeling Waterland
Aagje Zeeman, secretaris
Kerkbuurt 118, 1156 BN Marken;
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
telefoon: 0299 60 1867 mobiel: 06 2373 1416

 

 

Kandidatenlijst CDA Waterland
voor Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014


1. Simon Verbeek, Monnickendam
2. Jelle Kaars, Marken
3. Danita de Baat, Monnickendam
4. Jacob Eduard van Altena, Marken
5. Jaap Zondervan, Marken
6. Simone Boogaard, Monnickendam
7. Nico Oussoren, Monnickendam
8. Jeroen Brenninkmeijer, Zuiderwoude
9. Berry Roeleveld, Ilpendam
10. Henny Gerritsen, Monnickendam
11. Hettie Pott – Buter, Zuiderwoude
12. Sijmen Johan Visser, Marken
13. Jan Meijer, Ilpendam
14. Kees Terra, Monnickendam
15. Jaap Vermeiden, Broek in Waterland
16. Cees Visser, Marken
17. Martijn de Boer, Ilpendam
18. Gerrit Schouten, Marken
19. Wim van der Lee, Ilpendam
20. Ria Kaars – van den Bosch, Marken
21. Hans Abma, Monnickendam
22. Paul Wiertsema, Ilpendam
23. Klaas Roos, Monnickendam
24. Tjerk Doornenbal, Broek in Waterland
25. Rob van Gaalen, Ilpendam
26. Cor van der Weijden, Ilpendam
27. Fred Bouwman, Monnickendam
28. Aagje Zeeman, Marken
29. Cor Reijnders, Monnickendam
30. Simone Kröner - Roos, Monnickendam

alt

 

 

Bouwplan Zeedijk 1 in Uitdam

 

De Noord-Hollandse CDA-fractie heeft vragen over het bezwaar van de provincie tegen een bouwproject aan de Zeedijk in Uitdam en heeft die ingediend bij Gedeputeerde Staten.

De indiener, het lid van Provinciale Staten Nel Eelman, vraagt GS of zij het ermee eens zijn dat het moeilijk uit te leggen is aan de bewoners van Uitdam dat het project van 7 woningen wordt afgewezen door de provincie, terwijl het College van B&W van Waterland, de gemeenteraad, de Dorpsraad en de inwoners van Uitdam unaniem achter dit plan staan. Zij zijn het niet met de argumentatie van de provincie eens dat dit project niet bij het dorps-DNA van Uitdam past.

Ook vraagt de CDA Statenfractie zich af waarom dit project alleen maar afgewezen wordt en er niet met de indieners van het plan wordt meegedacht hoe het dan wel moet.

Onderaan dit foto's vindt u de gestelde vragen.

Voor informatie:

 

Wilma van Andel, medewerker CDA-fractie Provinciale Staten Noord-Holland. Telefoon 06 27444672

Simon Verbeek, fractievoorzitter CDA Waterland.  Telefoon 06 19415258

 

alt

 

alt

 

 

Vragen van de CDA fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland

 

Onderwerp: bezwaren tegen woningbouwproject aan de Zeedijk in Uitdam


In het Noordhollands Dagblad van 14 december jl. staat het artikel ‘Provincie, kom maar op met je bezwaar’.  In het artikel wordt de ontevredenheid vanuit de gemeente Waterland besproken over het optreden van de provincie rond een bouwplan voor zeven woningen aan de Zeedijk in Uitdam. De ARO heeft op 17 april 2013 een negatief advies over dit project uitgebracht.

Er wordt gesteld dat de bevolking enthousiast is over het plan. De gemeenteraad van Waterland heeft unaniem met het voorstel ingestemd, ondanks de bezwaren van de provincie. Het College van B&W van Waterland stelt onder andere dat dit bouwproject wel past bij het DNA van het dorp Uitdam.

Op grond hiervan hebben de leden van de CDA-fractie de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

 1. 1.Is het College het met de CDA-fractie eens dat het moeilijk uit te leggen is aan de bewoners van Uitdam die graag in hun dorp blijven wonen, dat dit plan niet mag doorgaan omdat het volgens de ARO niet zou aansluiten bij het dorps-DNA (advies ARO 17 april) als zowel het College van B&W als de gemeenteraad oordelen dat dit plan wel binnen het dorps-DNA past?
 1. 2.Is het College het met de CDA-fractie eens dat het moeilijk is uit te leggen aan bewoners dat een plan waarvan de provincie ook zelf constateert dat dit tot kwaliteitsverbetering zal leiden (advies ARO 17 april) wordt afgewezen en zo een kwalitatief slechtere situatie wel mag blijven bestaan?
 1. 3.Is het College het met de CDA-fractie eens dat het beter zou zijn als de provincie actief met de aanvragers van een bouwplan probeert mee te denken, bijvoorbeeld door bij de afwijzing van een bouwaanvraag aan te geven hoe de aanvraag wel goed ingepast zou kunnen worden? 
 1. 4.Is het College het met de CDA-fractie eens dat het logisch is dat er, in een tijd waarin huizenprijzen onder druk staan, sneller voor gekozen wordt wat meer huizen op een perceel te bouwen om het geheel winstgevend te maken? En is het College het met de CDA-fractie eens dat het logisch zou zijn dat de provincie dit gegeven meeneemt in haar oordeel over een bouwplan? Wil het College deze vraag beantwoorden in het licht van vele toezeggingen aan PS de economie in de provincie waar dat kan te stimuleren in deze moeilijke economische tijd?
 1. 5.In het voorstel voor het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Zeedijk 1 te Uitdam stelt het College van Waterland vast dat de bebouwing geheel binnen bestaand bebouwd gebied zal plaatsvinden. Ook staat er in het voorstel dat de provincie tot verbazing van de gemeente ambtenaren in een tweede reactie d.d. 17 juni 2013 heeft aangegeven dat de bepalingen van de PRVS die betrekking hebben op het Nationaal Landschap Laag-Holland ook gelden voor ontwikkelingen binnen bestaand bebouwd gebied. Het College van B&W geeft aan dat de gedeputeerde hier in een gesprek met de wethouder zelf ook met verbazing op heeft gereageerd. Toch is het advies van de provincie nietKan het College hier een verklaring voor geven?  
 1. 6.Is het College bereid de besluitvorming rond dit project opnieuw te bekijken en af te wegen alvorens besloten wordt of er bezwaar wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?

 

Nel Eelman, namens CDA-fractie provincie Noord-Holland.

Geen twijfel aan integriteit raadslid Kröner-Roos

Raad spreekt unaniem vertrouwen uit

 

In de raadsvergadering van 19 december 2013 heeft Simone Kröner-Roos een verklaring afgelegd over haar initiatief van 3 juli 2013 om tot toetsing van haar positie als raadslid te komen en het sindsdien gevolgde proces. In de verklaring heeft zij benadrukt niet op de hoogte te zijn geweest van enig strijdig handelen met de bepalingen in de Gemeentewet op het punt van het uitvoeren van werken door twee bedrijven, waarin zij sinds medio 2011 indirect een minderheidsaandeel van 10% bezit.

Op 3 juli 2013 heeft zij burgemeester Wagenaar gevraagd om duidelijkheid over haar positie en hoe verder te handelen. De uitkomst van overleg tussen de burgemeester en de commissaris van de Koning was medio november dat zij door kan als raadslid, mits ontheffing voor toekomstige werken wordt gevraagd. Voor in de periode 2011-2013 uitgevoerde werken kan de provincie niet achteraf ontheffing verlenen. Daarom heeft zij de raad in haar verklaring verzocht een streep onder de periode tot juli 2013 te zetten door het accepteren van haar verklaring.

In de verklaring heeft zij aangegeven zich zowel als raadslid als bedrijfsmatig nooit te hebben bezig gehouden met het verkrijgen van gemeentelijke opdrachten of het uitvoeren van werken. Zij heeft hiervoor geen enkele overeenkomst ondertekend.

Integriteit is voor haar een continu proces. Zij heeft daarom zelf haar positie ingebracht in een raadsbijeenkomst over integriteit op 7 oktober jl. Ze heeft steeds aangegeven in het openbaar haar situatie aan de orde te willen stellen. In het overleg van de fractievoorzitters op 27 november is haar verzocht dit uit te stellen tot de raadsvergadering van 19 december.

In de tussentijd is de pers anoniem benaderd met als kennelijk doel om een negatief beeld te scheppen. In de verklaring heeft zij haar ongenoegen hierover uitgesproken.

In het debat na het afleggen van de verklaring heeft de raad unaniem uitgesproken niet te twijfelen aan de integriteit van mevrouw Kröner en haar verklaring te accepteren. Daardoor kan zij aanblijven als lid van de gemeenteraad van Waterland.

 

Voor informatie: Simon Verbeek, telefoon 06-19415258.                           

Informatie CDA Waterland over opdrachten gemeente Waterland aan Leguit en Roos en gebroeders Van Waveren (dochteronderneming van Leguit en Roos), waarvan raadslid Simone Kröner-Roos voor 10 procent aandeelhouder is.

 

De gemeente Waterland heeft het Noordhollands Dagblad op 5 december 2013  de volgende informatie verstrekt:

 

Vanaf 2011  heeft de gemeente een aantal opdrachten verstekt aan bovengenoemde bedrijven. Deze opdrachten zijn conform onze Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid aanbesteed. Opdrachten voor werken boven € 50.000 worden meervoudig onderhands aanbesteed. Dat betekent dat er minimaal drie offertes worden aangevraagd. Onder dit bedrag volstaat de gemeente met aanvragen van één offerte.

 

Aan de firma Van Waveren is in 2011 opdracht versterkt voor het onderhouden van kunstwerken voor een totaal bedrag van € 225.000. Deze opdracht is meervoudige onderhands aanbesteed. Deze opdracht is afgerond in 2012. In daarop volgende aanbesteding is de keuze op een andere aannemer gevallen.

De firma Van Waveren heeft ook in 2011 twee opdrachten voor de gemeente uitgevoerd met een gezamenlijke waarde van  € 7.900.

 

In 2011 heeft de gemeente een meervoudig onderhandse aanbesteding gevolgd voor de renovatie van het Medische Centrum Marken voor een bedrag van € 171.000. De gemeente heeft deze opdracht aan Leguit en Roos verstrekt.

In de periode 2011-2013 heeft de gemeente ook kleine opdrachten aan Leguit en Roos verstrekt. Het gaat om in totaal 31 opdrachten met een gemiddelde waarde van € 4.750.

 

Voor meer informatie zie het artikel hieronder

 

Op verzoek van CDA raadslid Kröner-Roos toetsing van positie

Uitkomst: Raadslid kan aanblijven, voor werken vooraf ontheffing aanvragen

Op verzoek van CDA raadslid Simone Kröner-Roos heeft burgemeester Wagenaar-Kroon overleg gevoerd met de provincie. Het doel van het overleg was duidelijkheid te krijgen over de positie van Kröner-Roos als raadslid. De uitkomst is dat ze kan aanblijven als raadslid, maar dat voor werken vooraf ontheffing moet worden aangevraagd bij de provincie.

Aanleiding was een bericht op 3 juli 2013 in de media dat een raadslid zijn functie had neergelegd. Als aannemer voerde hij werken uit in opdracht van de gemeente. Hij had dit moeten melden bij de provincie en hiervoor ontheffing moeten aanvragen. Deze werkwijze was hem niet bekend.

Raadslid Kröner-Roos: “ Ik zag overeenkomsten en verschillen met mijn situatie. Ik vervul een financiële functie bij een aannemersbedrijf (o.a. Leguit en Roos aannemersbedrijf B.V.),  waarvan ik sinds medio 2011 voor 10% eigenaar ben.  Ik houd me niet bezig met acquisitie, het verwerven van opdrachten. Ook ons bedrijf voert opdrachten uit voor de gemeente. Integriteit is voor mij een continu proces van bewustzijn. Dit nieuwsbericht maakte voor mij dat ik duidelijkheid wilde. Voor mij persoonlijk, mijn fractie en ook voor de gemeente. Diezelfde ochtend heb ik contact opgenomen met de burgemeester. Zij is het eerste aanspreekpunt hiervoor. De raad heb ik geïnformeerd op 7 oktober tijdens de bijeenkomst voor raadsleden over integriteit, omdat de toetsing langer duurde dan ik had voorzien.”

Het overleg heeft geduurd tot 15 november 2013. De uitkomst is dat burgemeester Wagenaar-Kroon mededeelde dat Kröner-Roos raadslid kan zijn en dat als opdrachten voor de gemeente uitgevoerd zullen worden, hiervoor vooraf ontheffing bij de provincie aangevraagd zal worden. Deze ontheffing kan niet met terugwerkende kracht verleend worden. Dit had in het verleden anders gemoeten.

Raadslid Kröner-Roos:  “Dit was mij niet bekend. De gemeenteraad gaat niet over het toewijzen van werk. Die verantwoordelijkheid ligt bij het college. Ik heb daar als raadslid geen enkele bemoeienis mee. Dat maakt dat ik me nooit bewust ben geweest van de spanning op dit punt met de Gemeentewet. Het zou gemakkelijker zijn om nu mijn raadslidmaatschap neer te leggen. Maar er zijn diverse redenen waarom ik dat niet doe. Ik noem ze in willekeurige volgorde: De raad gaat niet over toewijzing van werk.
Ook vind ik dat de raad, de democratie, een afspiegeling moet zijn van de bevolking. Dit komt de belangenafweging, de besluitvorming ten goede. Ondernemers moeten ook raadslid kunnen zijn.
 Als laatste vind ik de politiek, het raadswerk, gewoon leuk! Het is veelzijdig en je maatschappelijke betrokkenheid is enorm.
Als overdracht van mijn aandelen een oplossing is, dan ben ik bereid dit ook te doen. Deze vraag staat nog open bij de provincie. Ik wacht dit antwoord af
. ”

Kröner-Roos heeft aangegeven tijdens de openbare raadsvergadering van 28 november jl. een verklaring over deze situatie te willen afleggen. Echter op 27 november is dit op verzoek van de fractievoorzitters uitgesteld tot de raadsvergadering van 19 december a.s. Inmiddels heeft  een anonieme bron het Noord Hollands Dagblad geïnformeerd. Kröner-Roos betreurt deze gang van zaken. Voor haar staat transparantie voorop. De uitkomst van het overleg met de provincie op verzoek van het raadslid is duidelijk: Kröner-Roos kan aanblijven als raadslid, maar voor werken moet vooraf ontheffing worden aangevraagd bij de provincie.

 

Contactpersoon: Simon Verbeek 06 19415258

 

alt

 

Taart voor KNRM Marken en Pep


MARKEN – In weer en wind staan de vrijwilligers van de KNRM Marken klaar om mensen in nood op het Markermeer te redden. Het CDA Waterland waardeert deze vrijwilligers die dag en nacht klaar staan om uit te rukken. Tijdens het werkbezoek van het CDA Waterland op 25 november kregen deze helden een CDA Waterland taart. Als verrassing was er ook voor vrijwilliger ‘Pep’ van het Marker Nieuws een taart.

Zo’n honderd keer per jaar rukken de Marker mannen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNMR) Marken uit voor in nood geraakte mensen op het Markermeer. Ze zijn uitgerust voor alle situaties, van in noodgeraakte zeilers tot schaatsers. Het CDA heeft een grote waardering voor deze vierentwintig vrijwilligers die ook in kou en ontij erop uit trekken. Na het zien van een video over het werk van de KNRM kregen de helden van de KNRM Marken van Simon Verbeek de enige echte vrijwilligers CDA Waterland taart.

 

alt

Simon Verbeek geeft de taart aan KNRM Marken vrijiwilliger

Als verrassing was er ook voor ‘Pep’ (Pieter Pereboom) van het Marker Nieuws een taart. Pep vergaart op www.markernieuws.com alle nieuwtjes over Marken. De onderwerpen waarover hij schrijft zijn zeer divers van voetbal tot politieke zaken.

 

alt

 Pep van het Marker Nieuws krijgt een taart van Simon Verbeek

 

Na het uitdelen van de taart mochten Simon Verbeek, Simone Kröner en Danita de Baat van het CDA Waterland een oefening meemaken. Uitgedost in warme kleding en reddingsvesten gingen ze samen met de KNRM-helden het water op. Met snelheden tot zo’n zestig kilometer per uur schoten ze over het donkere Markermeer richting Volendam. Daar aangekomen sprongen de vrijwilligers het koude water in om hun nieuwe pakken te testen. Nadat ze allemaal weer veilig aan boord waren gekomen snelden de twee reddingsboten weer terug richting Marken. Op het reddingstation Marken aangekomen werden de vrijwilligers beloond met een lekker stukje welverdiende taart.

alt

 Het CDA Waterland staat klaar voor de oefening (van links naar rechts Danita de Baat, Simon Verbeek en Simone Kröner)

alt

De KNRM-vrijwilligers testen hun nieuwe pakken uit in de haven van Volendam

Contactpersoon: Simon Verbeek 
telefoonnummer:  0299 - 654784
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wilt u weten waar de volgende taart wordt bezorgd? Hou ons in de gaten via onze website, Twitteraccount en Facebookpagina!

 

Website: www.cda-waterland.com
Twitter:@CDAWaterland
Facebook: www.facebook.com/CDAWaterland

alt 

Begroting 2014, 2e IBU 

De VVD kiest voor het eerlijke verhaal! Nee ik ben niet overgestapt naar de VVD fractie, maar ben wel voor het eerlijke verhaal.

Ik citeer uit een publicatie van vorig jaar van de VVD in Prettig Weekend. Dit was de reactie van de VVD op de tegenbegroting die het CDA samen met Groen Links en de SP had ingediend om de bezuinigingen op de bibliotheek, de Bolder en de peuterspeelzalen te voorkomen. Ik citeer “Wat de oppositiepartijen betreft kan er echter van wegen en riolering wel een kwart miljoen af. Dat betekent steeds meer achterstallig onderhoud. Gaten in de weg, defecte riolering? Fatsoenlijk onderhoud van wegen en riolering is een kerntaak van de overheid!”

Dan nu de begroting 2014. Nu kan ineens volgens de VVD wel  bezuinigd worden op rioolheffing. In de begroting voor 2014 worden de tarieven met 5% verlaagd. Duidelijk is wat de insteek voor de verkiezingen zal zijn voor de VVD.

Nee ik ben niet overgestapt naar de VVD fractie, maar ben wel voor het eerlijke verhaal.

Enige feiten:
Fatsoenlijk onderhoud is een kerntaak van de gemeente, zie de VVD publicatie, maar het onderhoud aan gebouwen wordt naar een minimum niveau teruggebracht. De voorziening wordt uitgehold met € 775.000 ten gunste van de algemene reserve. De waarde van de gemeentelijke bezittingen gaat hard achteruit. Ik hoef u niet te vertellen wat er met de waarde van uw huis gebeurt als er geen onderhoud plaatsvindt.

Aan wachtgelden worden tijdens deze bestuursperiode doorlopend tot 2014 € 651.000 besteed.

Aan de brede school Monnickendam is inmiddels € 2 ton uitgegeven. Concrete stappen zijn nog niet gezet. Veel woorden, weinig daden. Met buren en ouders en leerlingen van de scholen wordt niet gecommuniceerd. Tasten in het duister. Ook de raad wordt niet geïnformeerd. Uiterlijk in oktober zouden we een voorstel ontvangen met een realistische planning. Ook deze toezegging is niet nagekomen. De school gaat niet open in 2015. Een belofte gebroken. Jammer, jammer, jammer.

Het saldo van de reserves en de voorzieningen is ten opzichte van het begin van de huidige bestuursperiode gedaald met € 4,5 miljoen. Of anders gezegd de spaarrekening van Waterland wordt aangesproken. Hierbij zijn de opbrengsten uit de verkoop van bezittingen van de gemeente buiten beschouwing gelaten. We hebben het dan over de opbrengsten van de verkoop van de St. Sebastianusschool in Ilpendam, de brandweerkazerne in Uitdam, de opbrengsten van de verkoop van de Nuon aandelen en de bedragen die de gemeente heeft gekregen bij de overname van het Hemmeland. De cijfermatige onderbouwing kunt u vinden op onze website.

Het CDA kiest voor het eerlijke verhaal.

Overhevelingen en bezuinigingen
De jeugdzorg, taken uit de AWBZ en de participatiewet komen naar de gemeente toe. De kosten op het sociale terrein bedragen straks meer dan 50% van de totale gemeentebegroting. Deze gevolgen zijn niet meegenomen in de begroting.

Wat precies overgedragen wordt is nog niet bekend. Het wisselt met de dag. Sinds gisteren weten we bijvoorbeeld dat nu weer niet de bedoeling is dat de persoonlijke verzorging naar de gemeente gaat. Alle voorbereidingen hiervoor zijn dus weggegooid geld met dank aan de PvdA en VVD! Wat wel bekend is dat het doel van PvdA en VVD bezuinigen is. Meer taken voor minder geld.

Ook de financiële gevolgen van de wettelijk verplichte overdracht van de brandweertaken naar de Veiligheidsregio per 1-1-2014 zijn nog niet verwerkt in de cijfers voor 2014.

Het begrote resultaat van €160.000 voor 2014 geeft dan ook geen gerust gevoel!

Ook omdat zeker een ton van de ingeboekte bezuinigingen voor 2014 discutabel is. Dit betreft kosten die niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, zonder dat hiervoor concrete bezuinigingen zijn genoemd. Het CDA doet het  denken aan het Herfstakkoord. De VVD en de PvdA gaven de ministeries niet meer geld om de stijging van de kosten te kunnen betalen, zonder aan te geven waarop bezuinigd moest worden. Ook het Centraal Plan Bureau accepteerde deze werkwijze niet bij de financiële doorrekening van de plannen, omdat deze te zacht is. Het CDA vind dit ook.
Stel u zich eens voor uw inkomen blijft gelijk, en uw kosten stijgen. Iedereen weet dat je dan moet ingrijpen.

Deze begroting is als een act van  Hans Klok. De werkelijkheid is anders!

Het CDA kiest voor het eerlijke verhaal. Ik dank u!

Simone Kröner
CDA Waterland
7 november 2013

 

Cijfermatige onderbouwing inbreng begroting 2014

Bron: jaarrekeningen + voor 2013 document beantwoording vragen begroting 2014 p. 29

(begroot na update)

2009

2010

2011

2012

2013

Algemene reserve

      9.433.357

      7.464.740

        7.949.579

      9.559.712

     9.713.687

Bestemmingsreserve

      5.744.107

      8.753.075

        9.280.219

      8.611.309

     8.422.231

Saldo

            3.652

      1.070.462

          238.424

        617.980

 

    15.181.116

    17.288.277

      17.468.222

    18.789.001

   18.135.918

Voorzieningen

      6.795.563

      7.231.242

        6.915.786

      6.807.082

     5.632.559

    21.976.679

    24.519.519

      24.384.008

    25.596.083

   23.768.477

Correctie voor incidentele opbrengsten:

Stand per 31-12-2013

    23.768.477

2010

Verkoopresultaat Hemmeland

        901.808

2010

Ontv bijdrage voor onderhoud Hemmeland

      2.060.000

2011

Verkoop Nuon aandelen

      1.569.160

2012

Verkoop Nuon aandelen

      1.584.722

2012

Boekwinst verkoop brandweer garage Uitdam

          54.367

2012

Boekwinst verkoop St. Sebastianusschool Ilpendam

        193.697

Stand per 31-12-2013 na correctie

    17.404.723

Stand 31-12-2009

    21.976.679

begin huidige bestuursperiode

Stand 31-12-2013 na correctie

    17.404.723

einde huidige bestuursperiode

Afname 2009-2013

      4.571.956

Wachtgelden

2010

       85.086

2011

       64.316

2012

      213.663

2013

      172.222

2013

      115.758

Totaal

      651.045

 

alt

Algemene beschouwingen begroting 2014 gemeente Waterland

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de bijstelling van de begroting 2013, de tweede integrale begrotingsupdate IBU en de begroting 2014. Dank aan de opstellers, organisatie en college. De begroting voor 2014 en de meerjaren begroting zijn sluitend, waarvoor complimenten. Voor het college is dat aanleiding zichzelf op de borst te kloppen. Het lijkt wel of de wethouders dat hebben afgekeken van het kabinet VVD/PvdA in Den Haag. Net zoals de kiezers daar landelijk doorheen prikken plaatsen wij als CDA Waterland flinke kanttekeningen bij de ‘goed nieuws’ insteek van het college van B&W. Er wordt kunstmatig een positief beeld geschetst. Enkele maanden voor de raadsverkiezingen goede sier maken is gemakkelijk. Een duurzaam en betrouwbaar beleid is wat anders.

Als CDA Waterland kiezen wij voor betrouwbaarheid en een eerlijke inbreng.

 

Kanttekeningen

Het grootste bezwaar van het CDA Waterland is dat voortdurend lasten naar de toekomst worden doorgeschoven. Dat gebeurt door investeringen, die noodzakelijk zijn en zijn afgesproken jaar na jaar naar achteren te schuiven. De broodnodige nieuwe Brede scholen in Broek in Waterland en in Monnickendam spannen hierin de kroon. In Monnickendam rijzen de kosten van voorbereiding alleen al de pan uit. In onze beschouwing van een jaar geleden wezen we al op de voortdurende vertragingen. Voor de jachthaven Hemmeland worden investeringen doorgeschoven.

 

Zoals bekend zijn wij tegen de uitholling van het beheer en onderhoud van gemeentelijke  gebouwen. B&W en de meerderheid van de raad heeft willens en wetens gekozen voor achterstallig onderhoud en vermindering van de waarde van een aantal gebouwen. Wij noemen dat een keuze voor verloedering. Het onderhoud van het Hemmeland schiet in onze ogen ook tekort.

 

Ook worden investeringsbedragen verlaagd, voor Sporthal ’t Spil met € 0,5 miljoen. Het CDA Waterland vindt het nog steeds absurd dat voor groot onderhoud van De Bolder, nu in 2015 in plaats van in 2014, € 580.000 in de begroting staat, terwijl de raad zich heeft uitgesproken voor opname van De Bolder in de Brede School Monnickendam.

 

B&W neemt voor de komende jaren een aantal kosten niet in de begroting op. De stijging van kosten door inflatie is niet verwerkt. Ook zijn de gevolgen van de overdracht van taken als Jeugdzorg, delen van de AWBZ en de participatiewet niet in de meerjarenbegroting verwerkt, net als de gevolgen van de overdracht van taken naar de Veiligheidsregio per 1 januari a.s.

 

 

Samenvattend zijn wij van mening dat:

 1. Onderhoud vooruit wordt geschoven, wat achteruitgang van de gebouwen en verloedering van de openbare ruimte te weeg brengt.
 2. Investeringen worden uitgesteld.
 3. Daarmee een te rooskleurig beeld wordt geschetst van de financiële vooruitzichten.
 4. B&W de rekeningen betaalt van het spaargeld in plaats van uit de portemonnee.

 

Lasten niveau

Her CDA Waterland heeft zich altijd ingezet voor een acceptabel niveau van de lokale heffingen. In die zin steunen wij de lijn van het college. Wij merken wel op dat het niveau van de lasten in Waterland niet iets is om op de borst te kloppen. De inwoners van Waterland zijn op basis van de gemiddelde WOZ waarde per woning ruim € 150,- meer kwijt dan in Edam-Volendam en € 80,- meer dan in Purmerend.

 

Overige punten

Als CDA Waterland dienen wij een motie in om de extra rijksgelden voor de bestrijding van armoede daar voor te blijven reserveren en die gelden niet aan andere zaken te besteden.

Ook hebben wij overwogen met een motie te komen nu B&W heeft besloten het ophalen van kunststof afval stop te zetten. Deze inzameling levert geld op. Wij zullen de vinger aan de pols houden of na invoering van het breng systeem de hoeveelheid op peil blijft. Als dat niet het geval is zullen wij later met een nader voorstel komen.  

 

Tenslotte

Het CDA Waterland heeft vaker de vinger gelegd op de informatie verstrekking aan de raad. Die is naar onze mening in een aantal gevallen te laat of onvolledig. Het college kiest voor het achter houden van informatie aan de raad. Dinsdagavond bleek daarvan een treffend en tevens schokkend feit. De Polderraad Katwoude stuurde de fracties haar bezwaarschrift over de in Katwoude te vestigen milieustraat. De kern van dat bezwaar is dat vestiging van de milieustraat strijdig is met het nieuwe bestemmingsplan.

 

Uit het bezwaarschrift blijkt dat B&W bij de besluitvorming van 17 juli 2012 dat ook al wist. De juristen van de gemeente, de vakgroep VROM en het stedenbouwkundig bureau VIJN en de juristen daarvan, opstellers van het bestemmingsplan, gaven dat klip en klaar aan. B&W negeerde die conclusie en informeerde de raad niet. Wethouder Kools heeft, aldus het bezwaarschrift, geprobeerd de Polderraad over te halen om het bezwaarschrift in te trekken in ruil voor toezeggingen.     

 

Wij nemen de gang van zaken hoog op en eisen een verklaring en toelichting van wethouder Kools op twee punten:

 1. Waarom heeft het college in juli 2012 besloten door te gaan met het aanvragen van een milieuvergunning voor de milieustraat in Katwoude in de wetenschap dat deze niet past in het bestemmingsplan?
 2. Waarom heeft wethouder Kools in de 16 maanden na het collegebesluit van 17 juli 2012 de raad niet geïnformeerd over dit cruciale punt? 

 

Wij overwegen om te komen met een motie op dit punt, maar wachten eerst de reactie van wethouder Kools af.

 

Fractie CDA Waterland, 7 november 2013.

    

 

Jelle Kaars                             Simone Kröner-Roos                         Simon Verbeek;

Oproep CDA Waterland voor wijziging locatie bus voor bevolkingsonderzoek

 

Dit weekend is onrust ontstaan over de locatie van de bus voor het bevolkingsonderzoek voor vrouwen. Tot nu toe heeft deze bus elke twee jaar een vaste plek gehad op het parkeerterrein Pierebaan tegenover zorgcentrum Swaensborch in Monnickendam. Deze plek is goed bereikbaar en ligt centraal. Nu staat de gemeente Waterland dat kennelijk niet meer toe en is een locatie bij het sportpark Markgouw aangewezen. Deze locatie is veel slechter bereikbaar en gelegen dan de oude locatie.

De SP en Waterland Natuurlijk hebben hier inmiddels vragen over gesteld aan B&W. Het CDA Waterland wil de bus terug op de oude locatie. Vanuit de PvdA is een raadsbrede inzet hiervoor geopperd. Het CDA Waterland roept naar aanleiding hiervan alle partijen in de gemeenteraad op zich ook in te zetten voor handhaving van de locatie tegenover Swaensborch.  

Ook roept het CDA Waterland het college van B&W op met spoed alsnog vergunning te verlenen voor het plaatsen van de bus op de locatie parkeerterrein bij Swaensborch.  Met een slagvaardig besluit kan het college de kwestie snel oplossen.

Terugschroeven onderhoud gebouwen gemeente Waterland geen solide beleid


WATERLAND – De gemeente Waterland schroeft het onderhoud aan 14 gemeentelijke gebouwen terug en haalt tegelijkertijd geld dat voor onderhoud is gereserveerd uit de pot om aan andere zaken te besteden. Met deze omslag in beleid worden de extra kosten, die ontstaan door vermindering van het onderhoud, naar de toekomst verschoven. Voor het CDA Waterland is dat geen solide beleid. De inwoners van Waterland gaan later dubbel en dwars de rekening betalen.    

 

Toelichting.

De gemeente Waterland onderhoudt 32 gebouwen, waaronder veel monumenten. Het onderhoud wordt al jaren sober uitgevoerd en was tot 2012 begroot op € 500.000 per jaar. Voor de komende 20 jaar is bij een gelijkblijvend niveau van onderhoud jaarlijks € 650.000 nodig. Dat is ook logisch gezien het ouder worden van de gemeentelijke gebouwen. Voor 14 gebouwen kiezen B&W en de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en WN! voor het terugschroeven van het niveau van onderhoud naar minimaal en een budget van € 450.000 per jaar.

Volgens B&W ontstaan hierdoor meer klachten, achteruitgang van het onderhoud, het ontstaan van achterstallig onderhoud en waardevermindering van de panden. Het CDA Waterland wil die weg niet op. Zo worden de inwoners van Waterland in de toekomst het kind van de rekening.

 

Kan het ook anders? Ja, de gemeente Waterland heeft een pot voor onderhoud, waarin bijna € 800.000 zit. Bij het besteden van dit geld aan het doel waarvoor het is gespaard kunnen de gebouwen nog jaren verantwoord worden onderhouden en wordt geen werkgelegenheid van Waterlandse onderhoudsbedrijven afgebroken. Voor voortzetting van het onderhoud op het bestaande basisniveau is geen verhoging van lasten nodig, hoewel VVD wethouder Tjeerd Hoekstra het anders wil doen geloven.

Onderhoud is Behoud. Een voorstel van het CDA Waterland in de gemeenteraad om het onderhoud aan gebouwen op peil te houden zonder lastenverhoging haalde het net niet.

    

Contactpersoon: Simon Verbeek
telefoonnummer:  0299 - 654784
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over de inzet van CDA Waterland? Hou ons in de gaten via onze website, Twitteraccount en Facebookpagina!

Website: www.cda-waterland.com
Twitter: @CDAWaterland

Facebook: www.facebook.com/CDAWaterland

Ontwikkeling Brede School Broek in Waterland stagneert

CDA Waterland geeft richting


WATERLAND – Het college van Waterland meldde in september “Een nieuwe school voor de Havenrakkers”. Tijdens de raadsbehandeling van donderdag 3 oktober bleek het tegendeel het geval. De komende vijf maanden gebeurt er helemaal niets!

Ook bleek dat in de verkeerde richting wordt gedacht; CDA Waterland is tegen de mogelijke opname van Cafetaria De Rob in de nieuwe brede school, CDA Waterland is tegen hoogbouw op het Nieuwland.

 

Voortgang

De ontwikkeling brede school Broek in Waterland kende een vliegende start. In 2010 stelde de huidige coalitie, VVD, PvdA, WN! en D66  € 4 miljoen beschikbaar voor de bouw van de brede school. Daarna werd het stil tot september 2013. Toen maakte wethouder Bert Schalkwijk bekend dat er een nieuwe school voor de Havenrakkers komt. Het blijken loze woorden. Uit de planning in de startnotitie brede school Broek in Waterland van september 2013 blijkt dat er de komende 5 maanden in elk geval niets gebeurt. Het CDA Waterland wil dat het college echt van start gaat; dat gekeken wordt naar mogelijke functies, de keuze wordt gemaakt voor de locatie, voor renovatie of nieuwbouw, demografische ontwikkelingen worden onderzocht, en dat gekeken wordt naar wensen van omwonenden en belanghebbenden. Het wordt hoog tijd. De school kampt al jaren met ruimtegebrek en het gebouw is sterk verouderd.

 

Richting

Overgewicht bij kinderen is een maatschappelijk probleem. Een snackbar past niet in een brede schoolontwikkeling. Dat standpunt heeft het CDA Waterland meegegeven aan het college. Voor het college is dit nog een onderzoeksvraag, voor CDA Waterland een uitgemaakte zaak. De VVD is voor de mogelijkheid van een commerciële kantine. Ook dit is voor ons geen bespreekbare optie. In een brede school passen functies die kinderen prikkelen en bijdragen in hun ontwikkeling. Een commerciële kantine of een snackbar past daar niet in!

Het CDA Waterland is ook tegen hoogbouw op het Nieuwland. Waar de wethouder de vergelijking maakt met de Gouwzeeschool in Monnickendam, waarbij het gebouw gecombineerd werd met 30 appartementen op de school, ziet het CDA dit anders. In lijn met de oproep de woningen aan het Burgemeester Paulplantsoen te benoemen tot gemeentelijk monument is het CDA tegen hoogbouw op het Nieuwland.

 

    

Contactpersoon: Simone Kröner
telefoonnummer:  0299 – 653142 / 06-40170574
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over de inzet van CDA Waterland? Volg ons via onze website, Twitteraccount en Facebookpagina!

Website: www.cda-waterland.com
Twitter: @CDAWaterland

Facebook: www.facebook.com/CDAWaterland

Taart voor vrijwilligers in Waterland


WATERLAND – In Waterland zijn honderden vrijwilligers actief. Het CDA Waterland waardeert deze mensen die zich inzetten voor onze samenleving. Zij zetten zich in om de voorzieningen en activiteiten in Waterland draaiende te houden. Het CDA zal daarom de komende tijd bij vrijwilligers langs gaan met een taart. Deze taart staat symbool voor de waardering voor alle Waterlandse vrijwilligers. De eerste werd in de pauze van de raadsvergadering aan de “lokale helden” van Omroep PIM uitgereikt.

Waterland kent honderden vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor de Waterlandse samenleving. Zonder deze “lokale helden” zouden veel verenigingen en instellingen in de problemen komen en misschien zelfs hun deuren moeten sluiten. Het werk dat deze mensen verzetten is niet in geld uit te drukken. Het CDA waardeert al deze mensen die midden in de Waterlandse samenleving staan. Daarom zal het CDA Waterland de komende tijd regelmatig een taart overhandigen aan  Waterlandse vrijwilligers.

De eerste taart werd op 3 oktober uitgereikt aan de “lokale helden” van Omroep PIM. Het CDA Waterland waardeert de grote diversiteit aan onderwerpen die Omroep PIM verslaat zowel in beeld als in tekst op de website. Het CDA Waterland is er trots op dat een relatieve kleine gemeente als de gemeente Waterland zo’n professionele publieke omroep heeft die gerund wordt door vrijwilligers. Omroep PIM heeft in korte tijd bewezen het kloppend hart van Waterland te zijn.

 

alt

 

alt

 

Contactpersoon: Simon Verbeek
telefoonnummer:  0299 - 654784
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wilt u weten waar de volgende taart wordt bezorgd? Hou ons in de gaten via onze website, Twitteraccount en Facebookpagina!

 

Website: www.cda-waterland.com
Twitter: @CDAWaterland

Facebook: www.facebook.com/CDAWaterland

 alt

Update onduidelijke verkeersborden Marken

Een paar dagen gelden hebben we u gemeld dat er onduidelijke verkeersborden staan op Marken. (klik: hier voor het eerdere artikel). Er wordt op dit moment gewerkt aan de onduidelijke verkeersborden op Marken. De situatie is echter niet overal duidelijker en veiliger geworden. Snapt u het nog?

 

alt

 locatie:Marken nabij de parkeerplaats

Het parkeerbord met ‘all visitors’ is verhoogd en daardoor beter zichtbaar maar het is nog steeds relatief klein.

 

alt

 locatie:Marken nabij de lus Kruisbaakweg Walandweg

Na overleg tussen de gemeente Waterland en de Eilandraad zou het bord met 60 km verwijderd worden en het bord einde bebouwde kom zou verwijderd of afgedekt worden. Dit om te kijken of er hierdoor minder toeristen het eiland op gaan rijden.

 

-Het bord met 60 km is verwijderd maar het bord einde bebouwde kom is niet verwijderd of afgedekt. Hierdoor mag u nu met 80 km het eiland oprijden!

-Er staat nog steeds niet dat alleen vergunninghouders het eiland op mogen rijden in diverse talen.

Update onduidelijke verkeersborden Marken

Een paar dagen gelden hebben we u gemeld dat er onduidelijke verkeersborden staan op Marken. (klik: hier voor het eerder artikel). Er wordt op dit moment gewerkt aan de onduidelijke verkeersborden op Marken. De situatie is echter niet overal duidelijker en veiliger geworden. Snapt u het nog?

 

alt

 

Het parkeerbord met ‘all visitors’ is verhoogd en daardoor beter zichtbaar maar het is nog steeds relatief klein.

 

alt

 

Na overleg tussen de gemeente Waterland en de Eilandraad zou het bord met 60 km verwijderd worden en het bord einde bebouwde kom zou verwijderd of afgedekt worden. Dit om te kijken of er hierdoor minder toeristen het eiland op gaan rijden.

-Het bord met 60 km is verwijderd maar het bord einde bebouwde kom is niet verwijderd of afgedekt. Hierdoor mag u nu met 80 km het eiland oprijden!

-Er staat nog steeds niet dat alleen vergunninghouders het eiland op mogen rijden in diverse talen

 

We blijven de situatie voor u in de gaten houden!

Gebouwenbeheerplan gemeente Waterland – extreme bezuiniging en een greep uit de spaarpot  

De gemeente Waterland  beheert 32 gebouwen, Om de drie jaar stelt de gemeenteraad onderhoudsplan vast met een vooruitblik over 20 jaar.

Elk jaar werd hiervoor € 500.000 gereserveerd. Nu blijkt dat er jaarlijks gemiddeld € 655.000 nodig is. Dat is ook logisch met steeds meer verouderende gebouwen.

B&W stelt voor om jaarlijks € 200.000 te bezuinigen ten opzichte van wat nodig is en kiest voor maar liefst 35% bezuiniging! Veel gebouwen zullen alleen nog minimaal worden onderhouden. B&W geeft zelf aan dat de onderhoudstoestand van de gemeente gebouwen hierdoor terug gaat lopen, een onverzorgd beeld en achterstallig onderhoud ontstaat, het klachtenonderhoud zal toenemen en de  gebouwen minder waard zullen worden.

Tegelijk haalt B&W per 2014 een bedrag van bijna € 800.000!! uit de spaarpot voor onderhoud. Dit geld is nodig voor onderhoud, maar zal aan andere doelen worden besteed.      

Het CDA Waterland is hier geen voorstander van. Geld voor onderhoud moet ook aan onderhoud worden besteed. Goed onderhoud is behoud is ons motto.

 

Onduidelijke verkeersborden Marken

 

Na de herinrichting van het parkeerterrein op Marken zijn de volgende verkeersborden geplaatst. Zou u het begrijpen als buitenstaander/toerist?

 

 

alt

 locatie:Marken 


U komt Marken opgereden en ziet (misschien) in uw rechter ooghoek het volgende bord: "m.u.v. ontheffing houders". En wat nou als een buitenlandse toerist bent?

 

alt

 locatie:Marken nabij de parkeerplaats

 

U gaat rustig door en u kunt als 'visitor' uw auto op de parkeerplaats parkeren. Maar hier wordt nergens gesproken over vergunninghouders. Bovendien is het woord 'visitor' zeer klein.

 

alt

locatie:Marken nabij de lus Kruisbaakweg Walandweg

 

Over duidelijkheid gesproken! Het bord geeft het volgende aan: 


Einde bebouwde kom,  terwijl de bebouwde kom hier begint, Kerkbuurt, werven en de gehele nieuwbouw op Marken.

 

U mag hier niet inrijden, maar u mag hier wel 60 km per uur rijden!?

 

Er wordt ook niet gesproken over vergunninghouders etc.

Dus het gevolg is dat men als toerist gewoon ook de inwoners van Marken volgt en ook binnen Marken gaat parkeren. Het ‘doorrijden’ van toeristen is na de herinrichting van het parkeerterrein alleen maar enorm toegenomen.

 

Volgens de inwoners van Marken wordt er dan ook nog eens selectief door de BOA’s bekeurd.

 

Kunt u nu de frustratie van de inwoners van Marken begrijpen?

 

 

 

Geen lening gemeente Waterland voor AWM


De Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft financiële problemen. Op alle woningcorporaties in Nederland wordt toezicht gehouden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De AWM staat inmiddels onder verscherpt toezicht, omdat de financiële situatie zeer ernstig is.

Het WSW staat borg voor de leningen van de AWM en is alleen bereid deze borging voor te zetten als er uiterlijk 15 juli 2013 een uitvoerbaar plan wordt voorgelegd dat op de lange termijn leidt tot een gezonde financiële situatie bij de AWM.

Een werkgroep van de AWM, die is samengesteld uit bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de vereniging, heeft opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om met behoud van de zelfstandigheid van de AWM ervoor te zorgen dat de financiën op orde komen.
De conclusie van dit bureau is dat om financieel gezond te worden de volgende maatregelen genomen moeten worden: de huren moeten maximaal verhoogd worden, onderhoud moet op het minimale niveau uitgevoerd worden, geen nieuwe projecten meer en het bedrag aan leningen moet worden verlaagd.

Om dit laatste te bereiken heeft de AWM de gemeente Waterland gevraagd om een lening van € 17,5 miljoen tegen zeer gunstige voorwaarden. Deze voorwaarden moeten zo gunstig zijn dat het door het WSW en het CFV niet als lening wordt beschouwd, maar als eigen vermogen van de AWM. Een volkomen nieuwe werkwijze die nog bij geen enkele woningcorporatie in Nederland wordt toegepast.

Vlak voor de raadsvergadering heeft het waarborgfonds laten weten dat hierdoor geen structurele oplossing wordt bereikt. Daarmee is het verstrekken van een gemeentelijk lening een doodlopende weg. Het CDA Waterland deelt deze visie. Ook vanuit de gemeentelijke invalshoek is een miljoenen lening onverantwoord.

Desondanks kwam de VVD in de raadsvergadering van 4 juli met een in stilte voorbereide motie om snel een lening van ruim € 1,8 miljoen aan de AWM te verstrekken. Daarmee zou een lening van de AWM, die binnenkort afgelost moet worden, kunnen worden afgelost. Verder wordt daarmee niets opgelost. D66 en Waterland Natuurlijk volgden de VVD in deze heilloze weg. De motie haalde geen meerderheid door tegen stemmen van het CDA Waterland, GroenLinks, PvdA en SP.

Hoe nu verder? Het CDA Waterland had ook liever gezien dat de AWM zelfstandig zou kunnen voortbestaan. Wij snappen gevoelens onder leden van de AWM. Onze CDA voorgangers hebben jaren lang sterk bijgedragen aan de opbouw en ontwikkeling van de AWM. De beslissing over de toekomst van de AWM is nu aan de leden. Een fusie met de in de gemeente Waterland, vooral in Ilpendam en op Marken, actieve Wooncompagnie is de enige optie om ingrijpen door de minister te voorkomen. 

 

alt

Fietsverbinding Ilpendam-Broek in Waterland eindelijk een stap verder! 


In 2005 diende het CDA Waterland samen met GroenLinks een initiatief voorstel in om een fietsverbinding tussen Ilpendam en Broek in Waterland te realiseren. Hoewel deze verbinding lang op het provinciale fietspadenplan stond was de aanleg nooit tot stand gekomen. De gemeenteraad nam het voorstel CDA/GroenLinks in meerderheid aan.

Jarenlang hebben gesprekken en discussies over het fietspad zich voortgesleept. Uiteindelijk besloot de raad tot een onderzoek naar haalbaarheid en kosten. Nu blijkt dat de aanleg ecologisch verantwoord is. Besluitvorming over de bijdrage in de aanleg van de gemeente Waterland is nu aan de orde. Een bijdrage in de investering door de gemeente van maximaal € 119.000,- is nodig.

In een motie van CDA en GroenLinks, die mede wordt ondersteund en ingediend door VVD, PvdA, SP en D66, stellen deze partijen voor om hiervoor groen licht te geven. Op 4 juli neemt de raad hier een besluit over .

Door de provincie wordt 50% subsidie verstrekt. Onderzocht wordt of de Stadsregio ook nog zal bijdragen.

 

Zo komt de aanleg van de 900 meter fietsverbinding een stap dichterbij. 

 

alt

 

CDA Waterland: Gemeentelijke lening van € 17,5 miljoen voor zelfstandig voortbestaan AWM onverantwoord

De algemene woningbouwvereniging AWM uit Monnickendam zit in financieel zwaar weer. AWM kan leningen niet meer aflossen en ook geen nieuwe leningen meer afsluiten. Directie en Raad van Toezicht stellen een fusie met wooncorporatie Wooncompagnie voor. Ook deze corporatie bezit woningen in de gemeente Waterland.

De directie, Raad van Toezicht en een werkgroep uit de leden hebben een deskundig bureau laten onderzoeken of en hoe de AWM zelfstandig kan blijven voortbestaan. De uitkomst is dat dit alleen kan als de gemeente een achtergestelde lening verstrekt van € 17,5 miljoen tegen 3% rente en een rentevrije periode van 6 jaar.

Burgemeester en wethouders van Waterland adviseren de raad de lening niet te verstrekken. De argumenten voor dit standpunt zijn weergegeven in een informatie document aan de raad. Het CDA Waterland is het met dit standpunt eens. Een dergelijke lening is voor de gemeente niet verantwoord. Het is aan de ledenvergadering om de toekomst van de AWM te bepalen.  

 

alt

CDA Waterland kiest niet voor oneerlijke korting op OZB 2014

 

Via de Onroerende Zaak Belasting (OZB) betalen huiseigenaren jaarlijks voor het bezit van hun woning. In de raadsvergadering van 20 juni stelde de VVD ineens voor om in 2014 een eenmalige korting van 10% op de OZB te geven. Het voorstel zou een gemiddelde korting per woning opleveren van € 30,-. Alleen door een greep uit de reserve van de gemeente is zo’n korting mogelijk. 

Alle overige partijen in de raad verwierpen dit voorstel. Het voorstel doet denken aan het voorstel van Rutte voor de landelijke verkiezingen van 2012 om iedere werkende Nederlander €1000,-  terug te geven. Ook dat bleek een loze belofte.

Voor het CDA Waterland staat vast dat het voorstel een poging is om goede sier te maken voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2014. Het is een sigaar uit eigen doos, omdat de korting op andere wijze moet worden terug gehaald om het hoofd van de gemeente Waterland financieel boven water te houden.

Het is ook een oneerlijk voorstel omdat alleen bezitters van koopwoningen van de korting zouden profiteren en huurders niet. Hoe duurder de woning hoe hoger de korting, ook al niet eerlijk verdeeld.

Daar kiest het CDA Waterland niet voor. Wij kiezen voor betrouwbaarheid en een verantwoord financieel beleid. Dat is in het belang van iedere inwoner van Waterland!

De jaarstukken 2012

Wat zeggen deze ons?

Aan de orde in de raadsvergadering van 20 juni 2013

 

Na overheveling van alle werkzaamheden die wel gepland, maar niet uitgevoerd zijn in 2012 is het resultaat €61.000.Op het eerste gezicht in deze krappe tijden geen slecht resultaat.

 

Als we nader ingaan op de cijfers vallen wel zaken op waar het CDA graag de vinger op wil leggen. Het eerste punt betreft het budgetrecht van de raad. Anders gezegd de raad gaat over de portemonnee van het college. De raad stelt het geld beschikbaar.

Er wordt door het college meer uitgegeven dan door de raad is goedgekeurd. Ik noem vier voorbeelden. De aanleg kunstgrasvelden. Door het college is €82.000 meer uitgegeven dan door de raad is besloten. De Brede school Monnickendam. Door het college is inmiddels meer dan een ton teveel aan de voorbereiding van de Brede school uitgegeven. Aan de nieuwbouw werkplaats buitendienst is €70.000 besteed. Terwijl door de raad nog helemaal geen krediet is verleend. Als vierde voorbeeld de Pelserbrug. Hiervoor is door de raad een bedrag beschikbaar gesteld van €293.000. Door het college is € 450.000 besteed. Maar liefst 53% meer!

Het CDA vindt dit een slechte zaak en verwacht van het college verbetering op dit punt.

 

Een ander punt dat het CDA benoemt betreft de bezuinigingen die het college steeds benadrukt. In de jaarrekening staat dat er een bezuinigingsoperatie wordt doorgevoerd op de formatie. Het CDA heeft het overzichtelijk op een rijtje gezet door de totale loonkosten 2012 te vergelijken met de loonkosten 2011.

 

loonkosten

 

 

 

 

 

 

 

programma

2011

2102

 

 

 

 

 

 

realisatie

begroot voor wijzigingen

begroot na wijzigingen

realisatie

 

 

 

1

      1.073.626

      1.111.869

      1.118.782

      1.089.020

 

 

 

2

      1.566.764

      1.670.440

      1.286.607

      1.491.183

 

 

 

3

     1.595.763

     1.579.794

     1.862.268

     1.914.441

 

 

 

4

        398.719

        422.005

        423.384

        422.095

 

 

 

5

        635.163

        635.971

        640.214

        593.074

 

 

 

6

        651.216

        689.355

        628.621

        644.016

 

 

 

7

        877.079

        880.806

        978.645

     1.009.185

 

 

 

8

        550.957

        549.235

        582.653

        469.232

 

 

 

9

        377.405

        370.006

        321.968

        326.468

 

 

 

10

        345.731

        475.813

        449.537

        324.412

 

 

 

Alg.res.12

          16.492

 

        155.048

        155.048

loonkn VROM

 

 

 

 

          45.500

          45.500

loonkn AJZ

 

 

        100.000

 

        100.000

        100.000

loonkn bestuur en directie

 

          58.846

 

          16.900

          16.900

loonkosten zorg en welzijn

 

      8.247.761

      8.385.294

      8.610.127

      8.600.574

 

 

 

 

En wat valt op. De loonkosten zijn in 2012 8,6 mln en in 2011 8,2 mln. Een stijging van maar liefst 4 ton. Dit noemen is geen bezuinigen. Ook in aantal fulltime medewerkers zie je de bezuiniging niet terug. Eind 2011 waren er 124,95 medewerkers, eind 2012 waren dat er 123,26. Deze cijfers rechtvaardigen echt niet dat het college kan stellen dat er een bezuinigingsoperatie wordt doorgevoerd. Een vermindering van 1,5 medewerker!

 

Overigens is een bedrag van ruim € 3 ton van deze loonkosten uit de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, gehaald. Hier was de spaarpot wel voor aan te spreken, maar de € 5.000 om de huisarts in Ilpendam toegankelijk te maken voor mindervalide was teveel gevraagd voor WN!, PvdA, D’66 en de VVD.

 

Nu een jaar geleden stond de raad van Waterland voor een bezuinigingsopgaaf. De coalitie koos voor een verhoging van een ton voor het onderhoud van wegen. Een keuze waar het CDA tegen was. Ten laste van bibliotheek en Bolder moest er meer geld naar wegen. De jaarrekening bewijst nu dat de noodzaak niet zo hoog was. Want wat schetst de verbazing van het CDA. Er is nu een voorziening onderhoud wegen van € 85.000. Als toelichting is vermeld dat de werkzaamheden nog niet uitgevoerd zijn, maar in de toekomst nog uitgevoerd zullen gaan worden. Als de nood erg hoog was, dan waren de werkzaamheden toch direct uitgevoerd en dan was daar toch geen jaar mee gewacht? Het CDA vindt dit onbegrijpelijk!

 

Ook heeft het CDA moeite met de terughoudendheid van informatieverstrekking aan de raad. Het CDA heeft naar aanleiding van de jaarstukken vragen gesteld over externe inhuur. Bij 1 vraag is hier helemaal niet op ingegaan. Bij een andere vraag is als antwoord ingegaan op vervanging bij zwangerschap of ziekte. Iedereen begrijpt de achtergrond van deze vraag. Maar blijkbaar wil het college geen inzicht in de externe inhuur verschaffen. De VVD had voordat zij toetrad tot het college de mond vol over dure externe bureaus, maar blijkbaar is het nu te gevoelig deze informatie met de raad te delen.

 

Ook is vanuit de raad meerdere keren gesproken over de kosten van de ontwikkeling van het bedrijfserf Katwoude. Er is in de raad een exploitatieplan vastgesteld dat leidt tot een grondprijs van €252 per m2. Met andere woorden: als alle kosten voor voorbereiding en ontwikkeling gedekt moeten worden dan moet een opbrengst van € 252 per m2 gehaald worden. Voor de 3900 m2 die de gemeente nodig heeft rekent zij nu met € 50 per m2. Op deze wijze ontstaat dus een gekort van €200 per m2. Voor het totale oppervlak voor de gemeente dus een tekort van € 780.000. Het college heeft tot nu toe hierin geen inzicht willen geven. In de jaarrekening is een voorziening gevormd van €350.000. Om het totale tekort te dekken moet er dus nog een voorziening van tenminste € 430.000 gevormd worden. Eerder is gevraagd naar een geactualiseerde stand van zaken ten opzichte van het exploitatieplan. Het CDA heeft hier nogmaals om gevraagd in de vergadering op 20 juni. Het college gebruikte veel woorden, maar gaf niet het inzicht waarom werd gevraagd.


Een laatste punt betreft de vrijval van de voorziening bruggen en tunnels van bijna 2 ton in 2012 ten gunste van het resultaat in de jaarrekening. Uit de beantwoording van vragen blijkt dat er voor gekozen is dit resultaat op voorhand vrij te laten vallen. Het betreft het beheerplan 2009-2013. Het beheerplan loopt nog tot met 2013. Het is dus niet afgerond. Dit maakt dat het resultaat nog niet gerealiseerd is. Resultaten mag je niet op voorhand nemen, maar pas als ze gerealiseerd zijn. De kostenontwikkeling bij de vervanging van de Pelserbrug toont dit al aan!

 

Deze punten maken dat het positieve resultaat van € 61.000 omslaat in een verlies van krap 6 ton. 2 ton uit de voorziening bruggen en tunnels en ruim 4 ton voor het tekort op de exploitatie bedrijfserf Katwoude.

 

Het CDA heeft niet in kunnen stemmen met de jaarstukken 2012!

1e IBU 2013

Aan de orde in de raadsvergadering van 20 juni 2013

 

De eerste update van de begroting voor 2013. Of anders gezegd de aanpassing van de begroting 2013 naar de ontwikkelingen zoals ze tot nu toe hebben plaatsgehad.

 

Als we het samenvattend overzicht bekijken geeft dat een geruststellend beeld. De resultaten voor 2013, 2014 en 2015 stijgen. Ze worden meer positief dan ze al waren. Voor 2016 geldt een daling van € 166.000 naar € 156.000. Ook geen ontwikkeling om direct bezorgd over te zijn.

 

Het risico ligt vooral in alles wat we niet weten. In de toekomst kijken is altijd moeilijk, maar deze tijden van grote onzekerheid en decentralisatie van taken van het Rijk naar gemeenten maakt dit nog moeilijker. Veel is nog onduidelijk en wat wel bekend is, stelt niet gerust.

Immers bekend is dat de decentralisaties van de jeugdzorg, de participatiewet en de AWBZ gepaard gaan met flinke bezuinigingen. Waterland zal deze taken uit moeten gaan voeren voor veel minder geld.

 

De IBU is voor de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning waar veel vanuit de AWBZ onder zal gaan vallen, nu opgesteld op basis van continuering van de lopende afspraken. Dit baart ons zorgen, er is geen duidelijkheid, maar zeker is wel dat in de toekomst door de gemeente de taken vanuit het rijk voor minder geld moeten worden uitgevoerd.

 

Hetzelfde geldt voor de participatiewet en in aansluiting daarop voor Baanstede. Bekend is dat Baanstede niet meer beschikt over een weerstandsvermogen. Dat wil zeggen bij Baanstede geen ruimte is financiële tegenvallers zelf op te vangen. Hierin zullen de deelnemende gemeentes moeten voorzien.

            

Deze risico’s zijn nog niet meegenomen in deze IBU. Dit maakt dat het CDA echt veel minder gerust is dan de cijfers in de eerder aangehaalde samenvatting in een eerste indruk tonen. Vanaf 2015 bestaat het budget van de gemeente voor meer dan 50% uit uitgaven in de sociale sfeer. En hier liggen nu juist de risico’s.

 

Het CDA positief is te zien dat de kosten weer geïndexeerd worden. Eerder heeft het college dit niet gedaan met als argumentatie dit te zien als een extra bezuinigingsopdracht. Dit vond het CDA geen realistische zienswijze. Wij zijn blij dat het college dit nu ook inziet.

 

Raad geeft richting aan nieuw te bouwen brede school Monnickendam

 

Al in 2008 besloot de raad tot het bouwen van een nieuwe brede school in Monnickendam. Deze brede school is bedoeld als huisvesting voor drie scholen op het scholeneiland, de Fuut, de Willem de Zwijgerschool en de Kennedy school.  Ook maatschappelijke functies, zoals de bibliotheek, kinderopvang (SKW), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Bolder zouden hierin gehuisvest worden. De vrijkomende locaties zouden worden benut voor woningbouw.

 

Het project heeft grote vertraging opgelopen. De voorbereidingskosten zijn met ruim een ton overschreden. B&W koos zonder betrokkenheid van de raad voor het afzien van de bouw van een echte brede school en had alleen één gebouw voor de drie scholen voor ogen.

 

Het CDA Waterland nam actie via een advertentie en zette in op een complete brede school. De participanten (alle betrokken scholen en instellingen) schreven een brief aan de raad  om hier ook voor te pleiten.

 

Op 20 juni dienden CDA/PvdA een motie in om B&W richting mee te geven. D66 sloot zich hierbij aan. De kern van de motie is als volgt:   

 1. De huidige scholen op het Scholeneiland en SKW, De Bolder, de bibliotheek enCJG vormen samen de kern van de nieuwe brede school op de locatie Kohnstamm school.
 2. Totstandkoming van de brede school dient uiterlijk in 2016 gerealiseerd te zijn
 3. Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag van 4,7 miljoen euro blijft beschikbaar voor de realisatie van de brede school. Dit is een maximaal bedrag.
 4. Het oorspronkelijk uitgangspunt dat de overgang van De Bolder, SKW, bibliotheek,budgettair neutraal zal moeten plaatsvinden wordt losgelaten.
 5. Uiterlijk in oktober 2013 een voorstel naar de Raad, inclusief de financiële consequenties.

 

De raad nam de motie uiteindelijk unaniem aan. 

Voorstel  CDA/PvdA over indexering subsidies welzijn aangenomen

In 2012 besloot de raad grote subsidiekortingen op welzijnsinstellingen in te voeren. Het CDA Waterland stemde hier niet mee in. Als gevolg van dit besluit hebben de welzijnsinstellingen in 2013 grote bezuinigingen te verwerken gehad.

Voor de begroting 2014 stelde B&W opnieuw een verkapte bezuiniging voor door geen indexering voor de inflatie in de begroting te willen opnemen. Daardoor zouden de welzijnsinstellingen opnieuw worden getroffen.

Om dit te voorkomen dienden CDA, PvdA en SP in de raadsvergadering van 20 juni een motie in om wel een indexering in de begroting op te nemen. Financieel gezien kan de gemeente Waterland de kosten van indexering van € 15.000 binnen  de begroting opvangen. 

De motie is door de raad met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen. Alleen D66 stemde tegen.  

 

Algemene politieke beschouwing CDA Waterland bij de behandeling van de jaarstukken 2012 en eerste bijstelling begroting 2013 in de raadsvergadering van 20 juni 2013

 

Inleiding

De laatste keer in deze raadsperiode dat tussentijds de begroting wordt bijgesteld in combinatie met de behandeling van de jaarstukken,in dit geval van 2012. Dank aan de organisatie en college voor de stukken. Dat neemt niet weg dat de CDA fractie er met een kritische blik naar kijkt.

 

Voortgang beleid

De begroting blijkt elk jaar weer niet realistisch te zijn geweest. Elk jaar worden uitgaven doorgeschoven omdat de planning bij lange na niet wordt gehaald. Vertraging op veel vlakken duidt niet op bestuurskracht en daadkracht, hoewel de VVD het anders wil doen geloven.     

 

Bestuurscultuur

De coalitiepartijen VVD, PvdA, WN! en D66 en het college van B&W hebben er voor gekozen niet samen met de overige partijen CDA, GL en SP de gemeente Waterland te besturen. Vrijwel alles wordt in achterkamertjes besloten in aanwezigheid van de wethouders. Met dualisme heeft dit niets te maken. Veel schorsingen in de raad om in beslotenheid de rijen van de coalitie te sluiten. Dit staat haaks op een open bestuursstijl.

In de gekozen stijl van besturen past beperking van de taken van de burgemeester, de enige professionele full time bestuurder van onze gemeente. Een onverstandige houding van de wethouders.

 

Informatie aan de raad

In de op wantrouwen gebaseerde werkwijze van het college van B&W past het regelmatig niet, onvolledig of te laat informeren van de raad, in elk geval van de niet coalitie partijen. Daarmee wordt de wettelijke informatie plicht met voeten getreden. Tekenend is dat kredieten van diverse investeringsprojecten zonder tijdige terugkoppeling naar de raad zijn overschreden.

 

Interne gerichtheid

Uit omliggende bestuurlijke partners klinken geluiden dat de gemeente Waterland onvoldoende aansluit bij gezamenlijke besluitvormingsprocessen. De houding van altijd commentaar en ja maar wekt weerstand op. Het effect dreigt dat richting Waterland de hakken in het zand gaan. Het beeld van de gemeente Waterland eenzaam en navelstarend op een eiland is niet wenselijk. Het CDA Waterland pleit voor een open blik naar de omgeving en samenwerking.     

 

Planning projecten

De geplande termijnen in diverse projecten worden in een aantal gevallen niet gehaald. Het meest indringende voorbeeld van dit moment is de Brede School in Monnickendam. De raad besloot in 2008 tot realisatie in 2012. Nu is er zelfs nog geen Programma van Eisen. Het college van B&W heeft het gepresteerd om sinds april 2012 in 14 maanden 12 maanden vertraging op te lopen. Verder het voorbereidingskrediet met meer dan een ton te overschrijden, enkele keren te wisselen van projectleider, de inhuur van dure externe expertise ten spijt. Als klap op de vuurpijl blijkt in het najaar van 2012 al te zijn besloten om op alleen maar een schoolgebouw zonder andere maatschappelijke functies over te schakelen zonder de raad meteen te informeren.

 

Voor ons een nieuwe aanwijzing dat de organisatie een dergelijk project van slechts € 4 miljoen niet aan kan. Het moet anders, vandaar de motie Brede School. Het  roer moet om anders halen we 2016 niet eens. Wij hebben er zorg over of de organisatie het vervolgproces in goede banen kan leiden..

 

De Brede School in Broek is de dupe. Die is erg noodzakelijk omdat Broek groeit en was een hoofd thema in de verkiezingscampagne 2010. Ook hier vertraging. Mooie afspraken in het coalitie akkoord, € 4 miljoen uitgetrokken. B&W heeft echter gemeend de voorbereiding pas te starten na het PvE van de Brede school Monnickendam. Nu is er nog niet eens een startnotitie. Op ons als CDA fractie komt het over als een verbroken belofte.

 

De aanpassing van het parkeerterrein Marken is een voorbeeld van ergernis bij veel inwoners. Een trage uitvoering. Erger is dat over het ontwerp kennelijk onvoldoende is nagedacht. Nadat de CDA fractie aan de bel trok zegde wethouder Kools gauw aanpassingen toe. Ook hier geen staaltje van een doordacht besluit vooraf.

 

De aanzegging tot verwijdering van alle boten langs de Vesting in Monnickendam is ook een voorbeeld van ondoordachtheid. De 95% eigen inwoners met kleine goed verzorgde bootjes wegjagen is geen stijl. De actie had zich moeten richten op verwaarloosde en te koop liggende boten van derden. Wethouder Kools was er vorige week als de kippen bij om een nieuw besluit aan te kondigen. Eerst bezinnen en dan besluiten wat het CDA Waterland betreft. Nu al zie je langs de Oude Zijds Burgwal de negatieve effecten van verplaatsing van het probleem.          

 

Procesafspraken

Ook het met voeten treden van de eigen uitgangspunten komt voor. De nieuwe bestemmingsplannen zijn conserverend, zo is besloten. Daarin past niet het opnemen van een grote steiger voor rivierschepen op Marken.    

 

Positieve punten.

Naast onze kritische insteek zijn er ook positieve punten te noemen. Een greep eruit.

 • De woningen aan het burgemeester Paul Plantsoen in Broek niet slopen door ze als beeldbepalend aan te merken.
 • Ook het goede werk van de Stichting Duurzaam Waterland verdient lof. Enkele tonnen jaarlijks voor duurzame projecten tot aan zonnepanelen op het gemeentehuis. Dit dankzij de opbrengst van de door vooral VVD en WN! zo verfoeide windmolens bij de Nes.
 • Ook omroep PIM is een aanwinst. Goede en interactieve uitzendingen vanuit o.a. de raad met goed geluid en aantrekkelijke, niet statische, beelden,
 • Ook de kans op huurwoningen voor jongeren op Marken is positief nieuws. Met dank aan de Eilandraad
 • Tenslotte een compliment voor burgemeester Wagenaar. Bij veel activiteiten in Waterland is zij aanwezig en betrokken en het positieve gezicht en ambassadeur van het gemeentebestuur. Dat wordt gewaardeerd, zo horen wij in Waterland..

 

Fractie CDA Waterland, 20 juni 2013.

 

Plan voor starterswoningen op Marken bij Voor Anker langs de dijk


Het CDA Waterland heeft in de gemeenteraad gepleit voor het realiseren van (tijdelijke) starterswoningen op de locatie van de aanleunwoningen bij het voormalige verzorgingshuis Voor Anker op Marken. Wethouders Kools zegde toe de mogelijkheid te gaan onderzoeken. Daar is nog niets over bekend.

 

De Eilandraad Marken heeft het initiatief genomen tot een woononderzoek onder jongeren op Marken. Daaruit bleek een grote belangstelling onder jongeren. De Eilandraad heeft overleg gevoerd met de eigenaar van het complex, Woonzorg Nederland.

 

Resultaat van dit overleg is dat Woonzorg de woningen wil opknappen om ze geschikt te maken voor (tijdelijke) huisvesting voor Marker jongeren. Deze ontwikkeling sluit aan bij het pleidooi van het CDA Waterland. Wij zijn er blij mee. De Eilandraad Marken verdient een grote pluim voor de inzet en het bereikte resultaat. Nu is nog medewerking van de gemeente Waterland nodig via vergunningen. Het CDA Waterland zal er op toezien dat medewerking zal worden verleend. 

 

alt

 

Toekomstige starterswoningen op Marken

 18-6-2013

Veel botenbezitters Vesting Monnickendam onterecht aangepakt

 

Langs de Vesting in Monnickendam liggen zo’n honderd boten afgemeerd. Vooral  veel omwonenden liggen er al vaak vele (tientallen) jaren met een klein bootje. Enkele grotere boten liggen er verwaarloosd bij. Deze boten zijn veelal niet van inwoners van Waterland. Meer dan 90% is keurig onderhouden en is niemand tot last. In plaats van inzetten op verwijdering van de 'ongewenste' boten heeft B&W besloten dat alle boten binnen 14 dagen weg moeten zijn. Een slecht en ondoordacht besluit. Daarmee wordt een overgrote groep inwoners volgens CDA Waterland onterecht gepakt. Groot is dan ook de verontwaardiging. De CDA fractie zet zich in voor deze categorie botenbezitters en geeft adviezen.

Als alternatieve locaties voor de boten wordt door het college de Pierebaan en de Nieuwe Zijds Burgwal genoemd. Dit is echter een verplaatsing van het probleem en geen oplossing.

Na veel reacties en bezwaarschriften heeft wethouder Kools nu een nieuw nog te nemen B&W besluit aangekondigd. De vraag is of er nu wel goed over nagedacht wordt. Het CDA Waterland houdt de vinger aan de pols. 

Boten Nieuwe Zijds Burgwal

Locatie Nieuwe Zijds Burgwal

17-6-2013

 Brede school Monnickendam

   komt er niet!

   

   Het CDA Waterland zal u nooit op het verkeerde been zetten, maar het college van
   Waterland (VVD, PvdA, Waterland Natuurlijk! en D66) wel!  Wat krijgen we in 
   Monnickendam, een ‘brede school’? Nee, een groot gebouw waar drie scholen
   in gehuisvest worden.
Dit is niet de ‘brede school’ die het college van Waterland
   u als worst heeft voorgehouden met:

 

                                                -Kinderdagopvang
                                                -Centrum voor Jeugd en Gezin
                                                -Sociaal Cultureel Centrum De Bolder
                                                -Bibliotheek
                                                -Kennedyschool, de Fuut en de Willem de Zwijgerschool

 

Door onbehoorlijke bezuinigingen op onder andere de bibliotheek en de Bolder zijn de plannen aangepast. Inmiddels loopt de vertraging nu al op tot een jaar. Bovendien is het voorbereidingsbudget al met €100.000 overschreden. De gemeenteraad en ouders worden hierover onvoldoende geïnformeerd.

 

Het CDA Waterland is en blijft voor een echte ‘brede school’ in Monnickendam zoals afgesproken!
 

Meer informatie? Kom langs bij onze fractievergadering op 27 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom en de koffie staat voor u klaar. U kunt ons ook mailen of bellen.

 

Jelle Kaars (0299-371515)           Simone Kröner-Roos (0299-653142)                     Simon Verbeek (0299-654784)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Brede school Monnickendam komt er niet!

 

Nadat bekend werd dat B&W van Waterland geen bijdrage wilde leveren in de noodzakelijke hellingbaan voor minder validen bij de nieuwe locatie voor de huisarts in Ilpendam heeft CDA Waterland een motie opgesteld en samen met GroenLinks en SP ingediend. Doel van de motie was het alsnog door de gemeente bekostigen van de hellingbaan (€ 5000,-). Over deze motie is in de raadsvergadering gestemd. VVD, PvdA en D66 waren op voorhand tegen de motie.Tot verbijstering van velen stemden de twee raadsleden van Waterland Natuurlijk! op het laatste moment ook tegen de motie, die daardoor werd verworpen (7-9). De Dorpsraad zal naar verwachting nu inzetten op bekostiging uit een gemeentelijk budget voor burgerparticipatie.    

Het advies van de Onderwijsraad om voor basisscholen een ondergrens van 100 leerlingen is door staatssecretaris Dekker omarmd. Daarmee is er op termijn de dreiging van opheffing voor enkele scholen ook in Waterland. CDA Waterland is het daar niet mee eens en heeft in de gemeenteraad een motie ingediend. Deze motie is op 2 mei aangenomen. De PvdA fractie heeft tegen de motie gestemd.  

Er is onvoldoende parkeercapaciteit bij de Rozewerf. Parkeren op eigen terrein is daarom een goede oplossing. Door de aanleg van een dam en twee parkeerplaatsen kan de situatie verbeteren. De aanleg omvat slechts een beperkt aantal vierkante meters. B&W weigert medewerking.
Daarom heeft CDA Waterland een motie ingediend om de aanleg alsnog mogelijk te maken. In de raadsvergadering van 25 april hebben VVD, GroenLinks, PvdA, Waterland Natuurlijk en D66 de motie verworpen. Naast het CDA stemde alleen de SP voor. Een gemiste kans om bij te dragen aan verlichting van de parkeerdruk.

Op 11 april heeft de raad het bestemmingsplan Marken vastgesteld. Ook dit bestemmingsplan zou conserverend zijn. Kortweg betekent dit: Nieuwe ontwikkelingen in elk geval niet in dit plan mogelijk maken, maar zo nodig in een apart postzegel bestemmingsplan opnemen.
Die lijn heeft B&W aan de laars gelapt. Zonder enig onderzoek of afweging van de gevolgen voor de leefbaarheid en het toerisme op Marken is de steiger via een wijzigingsbevoegdheid voor B&W in het bestemmingsplan opgenomen.
De coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en Waterland Natuurlijk hebben als machtsblok de steiger er doorgedramd. Alle ingediende zienswijzen tegen de steiger zijn van de tafel geveegd.


Het CDA Waterland heeft zich verzet tegen deze foute gang van zaken.
Wij staan voor:
• Eerst de feiten op tafel
• Inbreng van de bevolking
• Onderzoek naar de gevolgen


Hierna kun je pas een verantwoorde beslissing nemen. Daarom heeft het CDA tegen de wijzigingsbevoegdheid voor de steiger gestemd.

De VVD in de raad van Waterland stelde in een motie voor de AWM over te nemen. Omdat PvdA en Waterland Natuurlijk deze motie mede indienden dreigde het aannemen ervan. CDA Waterland is fel tegen overname. De gemeente Waterland kan de taken nu al nauwelijks aan. De gemeente mist kennis en capaciteit. Ook neemt de gemeente bij overname onverantwoorde (financiële) risico's.


In de raadsvergadering kwam de PvdA tot inkeer en werd de motie verworpen. Daarmee is Waterland een fiasco bespaard.
26 april 2013.

CDA Waterland pleit voor herstel dienstregeling buslijn 311 Amsterdam - Marken

Waterland 21 januari 2013

WATERLAND – Het CDA Waterland pleit voor een herstel van de dienstregeling voor buslijn 311 Amsterdam – Marken in de middagspits. In 2012 reden de bussen ’s middags elk kwartier naar Marken. In de dienstregeling 2013 is de frequentie van lijn 311 gehalveerd en teruggebracht naar een halfuursdienst. Voor de buspassagiers naar Marken betekent deze aanpassing een grote verslechtering.

De gemeente Waterland heeft jaarlijks de gelegenheid om inbreng te leveren voor de dienstregeling 2014. Het CDA Waterland roept B&W op om voor de dienstregeling 2014 bij EBS en de Stadsregio Amsterdam in te zetten op herinvoering van de kwartiersdienst in de middagspits naar Marken.

In de raadsvergadering van 24 januari zal het CDA Waterland een motie indienen om B&W op te roepen bij Stadsregio Amsterdam en EBS in te zetten op herstel van de frequentie van lijn 311 tijdens de middagspits van Amsterdam naar Marken. Het CDA stelt voor om in de dienstregeling 2014 voor lijn 311 Amsterdam - Marken in de middagspits de dienstregeling van 2012 opnieuw in te voeren zonder dat dit onevenredig ten koste gaat van de dienstregeling naar de overige kernen.

In de dienstregeling 2013 is de frequentie van lijn 311 naar Marken in de middagspits sterk terug gebracht. Hierdoor is een grote verslechtering ontstaan voor de buspassagiers naar Marken. Een goede dienstregeling voor de buspassagiers uit de gemeente Waterland is van groot belang voor het openbaar vervoer in Waterland. Het CDA Waterland vindt daarom dat deze verslechtering dan ook niet past binnen het beleid van de gemeente Waterland voor een goed openbaar vervoer.

Fractie CDA Waterland

Contactpersoon:

Jelle Kaars (raadslid gemeente Waterland)

www.cda-waterland.nl

Voorzitter,
Voor ons ligt de bijstelling van de begroting 2012, de tweede integrale begrotingsupdate en de begroting 2013. Dank aan de opstellers, organisatie en college. Onze beschouwing bevat dit jaar drie hoofdonderwerpen, de bezuinigingen, de bestuurskwaliteit en het financieel beleid. Daar is wat het CDA Waterland betreft alle aanleiding toe.

 

Gemeente Waterland komt niet rond en neemt besluiten zonder de consequenties te overzien!

Spaarcenten worden aangesproken

 

De CDA fractie is dieper op de financiële situatie van de van de gemeente Waterland in gegaan tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november. Hoe staan we er nu voor in deze economisch moeilijke tijden? En hoe zit de toekomst er uit op basis van de opgestelde begroting?

 

Sociaal bezuinigen kan in Waterland

Minder geld extra naar wegenonderhoud, minder geld naar de raad en naar de directie, geen nieuw vaarbeleid, minder geld naar kernraden. Dat zijn de hoofdpunten uit het alternatief bezuinigingsplan van CDA, GroenLinks en SP voor de gemeente Waterland.

Als de voorgestelde bezuinigingen, gesteund door VVD, PvdA, Waterland Natuurlijk en D66, doorgaan, betekent dat een enorme klap voor de welzijnsvoorzieningen. Bibliotheek Waterland heeft al aangekondigd dat ze zich in 2014 terugtrekt uit Waterland. De vier bibliotheekvestigingen in Monnickendam, Broek in Waterland, Ilpendam en Marken komen leeg te staan en een nieuwe bibliotheek moet van de grond af worden opgebouwd. Met de helft minder geld.

PubliekOp woensdag 17 oktober hebben de oppositiepartijen van Waterland (CDA, GroenLInks en SP) een bijeenkomst georganiseerd om de op geplande bezuinigingen van de coalitiepartijen te bespreken. Hierop kwamen ruim 350 mensen af. Dat is voor Waterlandse begrippen een enorm aantal.

De inloop begon om 19.30 uur en om 19.40 uur was het maximum aantal van 240 al bereikt. Dit is het maximum wat volgens de brandweer aanwezig mag zijn in het gemeentehuis. De overige mensen die kwamen werden door CDA, Groenlink en SP met een megafoon opgevangen. Ook de medewerkers van de gemeente kwamen met de koffie en thee naar buiten.

Waterland voert actie op woensdag 17 oktober in het gemeentehuis

 

Stop de afbraak, laat je protest horen!

 

 

De bezuinigingen van VVD, PvdA, D66 en Waterland Natuurlijk raken de welzijnsvoorzieningen in Waterland hard. De burgers van Waterland komen daarom massaal in actie, op woensdag 17 oktober om 20.00 in het gemeentehuis.

 

De burgers van Waterland willen een gemeente waarin het goed leven is. Met bibliotheek, sociaal-culturele activiteiten en peuterspeelzalen. Die dreigen te verdwijnen als de bezuinigingen van de regerende partijen doorgaan.

ActieDat dat niet MAG gebeuren en niet HOEFT te gebeuren, laten we zien op een protestbijeenkomst op woensdag 17 oktober. De politieke partijen CDA, GroenLinks en SP hebben samen met de getroffen instellingen de handen ineen geslagen en roepen iedereen op zijn stem te laten horen. Want niet alleen zij zijn verontrust. In heel Waterland gonst het. Luister naar de bezoekers van de bibliotheken, de ouders op de peuterspeelzalen, de cursisten van De Bolder.

Wij verwachten op de protestbijeenkomst dan ook een massale opkomst. CDA, GroenLinks en SP zullen op deze avond ook hun alternatief plan presenteren. Want er zijn alternatieven. Bezuinigingen zijn nodig, maar er zijn andere keuzes, sociale keuzes. Keuzes waarbij de huidige voorzieningen overeind blijven. Want wat verdwijnt keer nooit meer terug.

Samenvattend:

Als het aan de VVD, PvdA, Waterland Natuurlijk! en D66 ligt:

-sluiten de peuterspeelzalen in de gemeente

-verdwijnen de bibliotheken uit Marken, Ilpendam en Broek in Waterland

-wordt het aantal activiteiten in De Bolder geminimaliseerd

Waterland laat op woensdag 17 oktober zien dat dat niet mag gebeuren.


Simon Verbeek – CDA                    Laura Bromet – GroenLinks                   Jacob Kes – SP

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-19415258                                      06-27274115                                                06-15278944

Sinds de abrupte invoering van de dubbele busroute in Monnickendam in december 2011 is de weerstand in Monnickendam tegen deze route groot geweest. De Stadsraad Monnickendam en het Bewoners Collectief tegen de dubbele Busroute hebben hierin het voortouw genomen. De CDA fractie heeft zich vanaf het bekend worden van de dubbele busroute ingezet voor herinvoering van de enkelvoudige route, die tientallen jaren lang probleemloos functioneerde.

CDA Waterland heeft in de gemeenteraad de vinger gelegd op de missers in de gemeentelijke besluitvorming, die vooraf gingen aan de invoering van de dubbele route. Via enkele door het CDA ingediende en door de raad aangenomen moties is B&W ertoe aangezet om in overleg met Stadsregio Amsterdam, opdrachtgever van de busroute, en busvervoerder EBS tot een oplossing te komen.

De coalitie van de Gemeente Waterland bestaande uit (VVD,PvdA,WN en D66) samen met de drie wethouders,

"Verscheuren het HART van de samenleving".

Mooie woorden worden er steeds gebruikt en waardering wordt door deze mensen uitgesproken voor het vele vrijwilligerswerk wat er allemaal in onze gemeente gedaan wordt. Maar met deze aangekondigde bezuinigingen moeten we toch vast stellen dat het geen gemeende woorden zijn.

De "kurk waar alles opdrijft" zijn de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor bibliotheek, peuterspeelzaal en dorpshuis.

Dan lees ik een artikeltje in het NHD (noord hollands dagblad vandaag 19 juli) van de wethouder welzijn dat deze instellingen eigenlijk met (meer) vrijwilligers moeten werken. Is de wethouder wel op de hoogte dat deze instellingen nu al met het maximale aantal vrijwilligers werken, anders was het al niet meer mogelijk geweest deze voorzieningen te behouden. Hij zegt er ook nog bij dat het allemaal moeilijke keuzes geweest zijn. Maar er kunnen natuurlijk ook andere keuzes gemaakt worden die de leefbaarheid vele malen minder of geheel niet raken. Als die wil er is is er ook een weg.

Men wil ook graag de inwoners mee laten denken over de politieke keuzes die er gemaakt moeten worden. Ik denk dat deze aangekondigde bezuinigingen er een schoolvoorbeeld van zijn hoe het niet moet. Coalitie en Wethouders denk na over de consequenties.

Voortschrijdend inzicht kan nu nog redding brengen.

Als u het eens bent met deze oproep, zegt het dan voort.

Jj. Zondervan, als inwoner en tevens duo-raadslid voor het CDA

Juli 2012

inbreng van een betrokken inwoner en de reactie van fractie CDA Waterland

 

'Vol verbazing volg ik al jaren de discussie rond herontwikkeling van het Galgeriet van een verouderd industrieterrein naar een representatieve woonwijk. De gemeente Waterland wilde ooit zelf de ontwikkeling ter hand nemen en heeft in de loop der jaren enorm veel geld daarin geïnvesteerd.

Reden daarvoor was mogelijk om aan deze herontwikkeling te verdienen. Zo'n twee jaar geleden bleek, na doorrekening, dat de gemeente financieel hier fors bij in zou schieten, dus werd dat plan gestopt, goede beslissing!

Een belangrijke verkiezingsbelofte van de VVD was om zo snel mogelijk op het Galgeriet te gaan bouwen. Na de verkiezingen is er, wat ik begrepen heb, de nodige discussie geweest tussen gemeente en ontwikkelaar. In januari van dit jaar las ik dat er een intentieovereenkomst is gesloten om de planvorming uit te werken binnen de geschetste kaders. De raad lijkt nu de stekker eruit te willen trekken met simpelweg als argument; het duurt allemaal te lang!?? Uit de inspraakreactie van de ontwikkelaar begrijp ik dat hij in hoofdlijnen kan voldoen aan het gewenste kader!

Nu dreigt de gehele herontwikkeling niet door te gaan en blijven we zitten met een steeds meer verpauperend industrieterrein in het centrum van Monnickendam, tussen de jachthavens.

Het zal niet zo zijn dat ondernemers gaan investeren in revitalisering van hun bedrijfsgebouwen vanwege het idee dat bij volgende coalities de plannen tot herontwikkeling mogelijk weer worden opgepakt. Gevolg daarvan, meer verpaupering en een lokatie in Monnickendam waarvoor iedereen zich geneert. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Een oplossing m.i. zou kunnen zijn om de project ontwikkelaar iets ruimere kaders te geven voor de ontwikkeling met de restrictie dat er, zoals de raad wenste, geen supermarkt komt. Rotteveel zal gerust zorgen dat er een representatief project wordt gerealiseerd, immers, als het dat niet is, zal niemand kopen. De gemeente kan flinke legeskosten verwachten, grondopbrengsten gemeentewerf én extra OZB opbrengsten waardoor ook het financiële plaatje voor de gemeente beter wordt voor de langere termijn. De Middenstand van Monnickendam is erbij gebaat dat er meer mensen komen wonen in de kern, dat moge duidelijk zijn. Zelfs nieuwe winkeltjes in dat gebied zou positief uitpakken voor de middenstand, daar zijn onderzoeken naar gedaan.

Het kan toch niet zo zijn dat door besluiteloosheid en gekibbel we niet in staat zijn om samen iets moois te creëren ? Maak het niet te ingewikkeld allemaal, neem het Slobbeland in Volendam als voorbeeld, wat een visitekaartje ! Uiteraard blijft de gemeente in het project meekijken naar "mooi en lelijk" en houdt zo voldoende invloed'.

Monnickendam, 19 juni 2012.

Reactie fractie CDA Waterland

Als CDA fractie zijn wij niet alleen verbaasd, maar ook verbijsterd door de gang van zaken rond het Galgeriet. De planopzet kwam vanuit het lokale bedrijfsleven (o.a. Bedrijvengroep Waterland, ondernemersverenigingen Binnenstad en Spil, Rabo Bank) en is vanaf 2002 tot en met 2008 in de gemeenteraad unaniem omarmd in diverse raadsbesluiten. In de unanimiteit kwam verandering toen de VVD bij monde van fractievoorzitter Rob Schroder een ommezwaai maakte en enkele bouwstenen, waaronder een de supermarkt, uit de planopzet wilde halen. Voor de vestiging van een supermarkt in de binnenstad van Monnickendam wordt gemikt op de locatie Leguit en Roos.

Ook zag de VVD een Galgeriet voor zich met het een halve woonwijk, waarbij achterin bedrijven als Slot, KSC en van de Lingen zouden kunnen blijven zitten. Zij waren overtuigd van een snelle realisatie. Wij vonden en vinden als CDA Waterland die optie onuitvoerbaar, alleen al door milieucirkels en een groot hoogteverschil tussen het woningdeel en het bedrijfsdeel. Bij woningbouw is een hogere aanleghoogte vereist.

Toen begin 2010 bleek dat de planopzet aan het eind van de rit een tekort op zou leveren van minimaal ruim € 4,5 miljoen speelde de VVD die kaart uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zagen als CDA Waterland in dat stadium nog mogelijkheden om met bijstellingen het plan haalbaar te maken, maar vonden geen weerklank. In het uiterste geval is het zelfs denkbaar dat het de gemeente Waterland een financiële bijdrage van enkele miljoenen waard zou moeten zijn om het plan gerealiseerd te krijgen. De gemeente steekt ook geld (€ 1,6 miljoen) in kunstgrasvelden en in één klap € 4 miljoen in een nieuwe brede school in Broek in Waterland, dus waarom is niet een beperkte investering in een prachtige woonwijk en een oppepper van de binnenstad van Monnickendam denkbaar? Een hoge opbrengst van de verkoop van gemeentegrond in het plan, bouwleges van grofweg € 500.000, jaarlijks grofweg € 100.000 OZB extra aan inkomsten is ook niet mis.

In het coalitieakkoord van VVD, PvdA, WN! en D66 van 2010 werd o.a. afgesproken na een jaar het hele plan stop te zetten als er dan nog geen haalbare planopzet zou liggen. De VVD heeft in 2010 meerdere keren publiekelijk uitgedragen een haalbaar en snel realiseerbaar Galgeriet plan te hebben. Die uitspraken zijn niet uitgekomen. Eerst werd ontwikkelaar en grootste grondeigenaar in het gebied Rotteveel het mes op de keel gezet met o.a. de eis om zijn grond in een grondbank in te brengen en in competitie met andere ontwikkelaars te moeten meedingen naar uitvoering van het plan. Vervolgens ging B&W na een motie in de raad achterover leunen en kreeg Rotteveel opdracht om een haalbaar plan te ontwikkelen, daarin alles zelf te moeten regelen zonder samenwerking of support van B&W, maar wel onder de strikte voorwaarden uit een motie van de coalitiepartijen VVD, PvdA, WN! en D66.

Daar kwam Rotteveel op enkele punten na bijna uit, zij het dat het maximale oppervlak van winkeltjes 60 m2 mocht zijn en er 25% extra parkeerruimte voor de binnenstad in de planopzet moest worden meegenomen op kosten van het project Galgeriet. B&W gaf in april 2012 aan daarover te willen praten, maar de coalitiepartijen smijten die deur nu dicht via een motie.

Het echte knelpunt voor de realisatie van de planopzet is Zalmhuis Steur. Zij willen perse in Monnickendam een plek aan het water houden. Hun geurcirkel is 300 meter, wellicht te beperken tot 100 meter. De cirkel houdt in dat als zij blijven waar ze nu zitten elke vorm van woningbouw ook in de toekomst is uitgesloten. Het moet toch mogelijk zijn om in een drachtige samenwerking tussen Rotteveel, B&W en het zalmhuis een oplossing te vinden. Nu blijft het Galgeriet decennia lang op slot en dat is eeuwig zonde voor Monnickendam. Meer dan 200 woningen erbij op een unieke locatie, meer dan 400 consumenten erbij, een gemiste kans.

Het gaat hier om onwil en besluiten in achterkamertjes. Dat maakt onze fractie boos en teleurgesteld. Meer dan 10 jaar energie en 2,5 miljoen aan kosten, niet te betalen uit de opbrengsten uit de ontwikkeling van het Galgeriet, maar uit de zak van de inwoners van Waterland. Dat is bijna € 150,- per inwoner. Verspild geld. Bij uitvoering van het project Galgeriet zou dat geld uit de exploitatie van het plan zijn betaald en niet gaan ten koste van de Waterlandse belastingbetaler. Wij zijn voor ruimere kaders met het oog op een haalbaar plan. Helaas zit een meerderheid hiervoor in de raad er niet in.

Monnickendam, 26 juni 2012.

Besluit

Op 28 juni 2012 besloot de gemeenteraad van Waterland de stekker uit het Project Galgeriet te trekken. VVD,PvdA, Waterland Natuurlijk! en D66 stemden in met hun eigen motie (8 stemmen voor). Tegen stemden CDA, GroenLinks en SP (7 stemmen tegen).

Commissie verkeer en vervoer Stadsregio Amsterdam op 26 juni 2012

 

Ik ben vanmiddag om 17.30 uur samen met de actievoerders tegen de busroute aanwezig geweest bij de commissie Verkeer en vervoer van de Stadsregio. Dat was een bijzondere en schokkende ervaring met terecht fel reagerende actievoerders vanaf de publieke tribune. De Waterlandse vertegenwoordiger van de gemeenteraad Bert Schalkwijk was niet aanwezig. Het begon zo. Fred Holthuis werd als inspreker aangekondigd door de voorzitter. Die vroeg zich publiekelijk af of Monnickendam wel een stad is. Hij dacht eerder aan dorpsraad en vond het een dorp nabij Volendam en gaf demonstratief aan er nog nooit te zijn geweest.

Tegenbegroting van CDA, GroenLinks en SP

 

Stop de afbraak: bezuinigen kan sociaal

 

CDA, GroenLinks en SP in Waterland presenteren een tegenbegroting en laten daarmee zien dat bezuinigen ook sociaal kan. Want als het aan de huidige coalitie van VVD, PvdA, Waterland Natuurlijk! en D66 ligt, verdwijnen in Waterland talloze voorzieningen.

De gemeente Waterland moet bezuinigen. Daarom presenteerden de coalitiepartijen vorige week een zogenoemd Addendum bij het coalitie-akkoord. In dat addendum staan verregaande bezuinigingen.

Als het aan de VVD, PvdA, Waterland Natuurlijk! en D66 ligt:

-sluiten de peuterspeelzalen in de gemeente

-verdwijnen de bibliotheken uit Marken, Ilpendam en Broek in Waterland

-wordt het muziekonderwijs onbetaalbaar voor ouders

-wordt het aantal activiteiten in De Bolder geminimaliseerd

Bezuinigen is noodzakelijk vinden ook CDA, GroenLinks en SP. Maar met hun tegenbegroting laten zij zien dat je ook andere keuzes kunt maken, socialere keuzes. Hierdoor blijven de huidige voorzieningen in stand. Want wat verdwijnt keert nooit meer terug.

CDA, GroenLinks en SP kiezen voor onder meer minder ambtenaren, minder vergoeding voor raadsleden en wethouders, geen milieustraat in Katwoude, geen budget voor dorpsraden, minder geld naar hobbybeleid. Daarmee bezuinigen ze hetzelfde bedrag als de collegepartijen.

Voor de complete tegenbegroting verwijzen we naar de bijlage. CDA, GroenLinks en SP presenteren deze tegenbegroting op de raadsvergadering van a.s. donderdag. Ze rekenen op veel bijval van ieder die tegen afbraak van de sociale voorzieningen in Waterland is.

 

 

Bezuiniging op voorzieningen in Waterland heeft grote negatieve gevolgen

 

Elke gemeente in Nederland is verplicht een sluitende begroting vast te stellen. Nu het Rijk via het gemeentefonds minder geld aan gemeenten beschikbaar stelt en de gemeentelijke inkomsten dalen is een jaarlijkse bezuiniging van € 1 miljoen noodzakelijk. 

 

De coalitiepartijen VVD, PvdA, WN! en D66 zijn buiten de gemeenteraad om overeengekomen fors te bezuinigen op gemeenschapsvoorzieningen, zoals de bibliotheek, de peuterspeelzalen, de Bolder en de Muziekschool. Zo moet de bibliotheek maar liefst 50% van de subsidie inleveren. Deze bezuiniging heeft desastreuze gevolgen. Sluiting van de vestigingen op Marken, in Ilpendam en in Broek in Waterland zal naar verwachting onontkoombaar zijn.

 

Dat heeft weer grote gevolgen voor het dorpshuis Het Trefpunt op Marken, het Broekerhuis in Broek in Waterland en de Brede School in Ilpendam. Bij sluiting van de vestiging van de bibliotheek op Marken valt bijvoorbeeld ruim 30% van de huurinkomsten van Het Trefpunt weg. Als de peuterspeelzaal ermee stopt is de huurderving nog groter. Daarmee komt het voortbestaan van Het Trefpunt in gevaar. Ook voor Het Broekerhuis en de Brede School in Ilpendam heeft het besluit van de coalitie (te) grote negatieve gevolgen.

 

Voor de peuterspeelzalen vervalt de volledige subsidie. Hiermee bespaart de gemeente zegge en schrijve € 45.000 per jaar. Voor de peuteropvang pakt het afschaffen van de gemeentelijke bijdrage rampzalig uit. Ook op de Muziekschool en De Bolder wordt naar de opvatting van het CDA Waterland te sterk bezuinigd.

 

Als CDA Waterland zien wij mogelijkheden om tot een evenwichtiger en socialer bezuinigingspakket te komen. Wij zullen daarvoor voorstellen indienen in de raadsvergadering van 28 juni 2012.

 

Fractie CDA Waterland, 19 juni 2012.

 

Raad 29 maart 2012

Onderwerp: Voorzieningen Ilpendam

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 29 maart 2012,

Overwegende dat:

 • De ontwikkeling van het wijksteunpunt op de locatie Ilpenhof in Ilpendam na een jarenlange leegstand en verpaupering verdere vertraging oploopt;
 • De huisarts en de tandarts in Ilpendam in een tijdelijke huisvesting werkzaam zijn;
 • Duidelijkheid over en zicht op definitieve huisvesting van beide artsen dringend noodzakelijk is;
 • Het college van B&W voorstelt op de voormalige locatie van de Sint Sebastianus school  vijf vrije sector woningen te realiseren;
 • De locatie ‘Sint Sebastianus’ deels gemeente eigendom is;
 • Over de invulling van deze locatie nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen;

Verzoekt  het college van B&W opties voor de huisvesting van beide artsen op de voormalige locatie van de Sint Sebastianus school te onderzoeken en uit te werken en aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het voorzieningenpeil in Ilpendam staat onder grote druk, te meer nu Woonzorg Nederland te kennen heeft gegeven het op de locatie Ilpenhof te realiseren wijksteunpunt in de komende jaren niet te zullen ontwikkelen. Zowel de huisarts als de tandarts zijn gehuisvest in tijdelijke bouwwerken. Gezien de al jaren lang durende onzekerheid over hun huisvesting is besluitvorming over hun toekomstige locatie dringend noodzakelijk.

Nu het college van B&W de raad bebouwing van de voormalige locatie van de Sint Sebastianus school met vijf vrije sector woningen heeft voorgelegd is op zijn minst een onderzoek naar de huisvestigingsmogelijkheden voor de tandarts en de huisarts op deze locatie zeer gewenst. In de vergadering van de raad van 8 maart j.l. hebben (bijna) alle fracties zich hierover positief uitgesproken. De fractie CDA Waterland stelt voor deze optie in een motie vast te leggen.

Fractie  CDA Waterland, 22 maart 2012

Jelle Kaars                             Simone Kröner-Roos                                     Simon Verbeek  

Raad 16 februari 2012 – agendapunt 12

 

Onderwerp: Gewijzigde situatie buslijnen Monnickendam

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 16 februari 2012,

Overwegende dat:

 • De wijziging in de busroutes in Monnickendam per 11 december 2011 is ingegaan;
 • De invoering van de dubbele busroute Nieuwpoortslaan, Lijnbaan en Pierebaan grote maatschappelijke weerstand oproept;
 • De dubbele busroute voor buspassagiers en omwonenden grote nadelen met zich mee brengt;
 • De gemeente Waterland aangeeft het niet eens te zijn met de invoering van de nieuwe busroute door Monnickendam;
 • Bij de oude busroute Nieuwpoortslaan, Lijnbaan en Pierebaan in één richting de haltes optimaal benut werden door zowel instappende als uitstappende passagiers;
 • Herinvoering van de al jarenlang zonder problemen functionerende busroute van groot belang is;
 • De subsidie van de Stadsregio Amsterdam voor de aanleg van 5 nieuwe haltes voor de nieuwe route benut kan worden voor de dienstregeling oude route omdat de haltes niet aangelegd hoeven te worden.

Spreekt zich met kracht uit voor herinvoering van de enkele busroute in Monnickendam en roept het Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam op hiertoe te besluiten;

Verzoekt het college van B&W deze motie ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio;

Draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Waterland op deze motie in te brengen in de eerstkomende vergadering van de Regioraad van de Stadsregio;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Waterland, 13 februari 2012

Simone Kröner-Roos        Jelle Kaars          Simon Verbeek

Raadsvergadering 16 februari 2012


Op 16 februari 2012 is de gewijzigde situatie van de buslijnen in Monnickendam wederom behandeld in de gemeenteraad. Vanuit het college van B&W was wederom niet veel nieuws te melden dan alleen dat de Stadsregio Amsterdam besloten heeft de bewoners van Monnickendam te horen inzake hun bezwaar tegen de dubbele busroute. Dit is op zich goed nieuws omdat er voor de bewoners en het CDA nog tijd is om de Stadsregio Amsterdam met goede argumenten te overtuigen om de oude situatie te herstellen.

In Monnickendam rijden de bussen van EBS sinds 11 december 2011 in plaats van een enkelvoudige route een dubbele route over de Nieuwpoortslaan, de Lijnbaan en de Pierebaan. Over de dubbele route bestaat in Monnickendam veel maatschappelijke onrust en onvrede. Het ontbreken van tijdige informatie en de abrupte invoering versterkt bij veel inwoners het gevoel van ‘een overval’. Ook is de gemeenteraad tussen de gunning van de busconcessie in mei 2011 en eind november 2011 niet geïnformeerd over de invoering van de dubbele route en de aanleg van nieuwe haltes in de groenstroken langs de Pierebaan, de Lijnbaan en de Nieuwpoortslaan.  

 

MOTIE

 

Raad 15 december 2011

Onderwerp: Inzameling huisvuil – Kunststof verpakkingsafval

Inleiding

Het college van B&W heeft besloten de maandelijkse huis-aan-huis inzameling van kunststof verpakkingsafval in 2012 stop te zetten. In een publicatie in Ons Streekblad en in de raadsvergadering van 24 november j.l. heeft het college aangegeven dat kostenbesparing het motief voor dit besluit is.

Uit een aan de raad gericht informatiedocument d.d. 6 december 2011 blijkt o.a. het volgende:

• De jaarkosten 2012 van de huis-aan-huis inzameling van kunststof verpakkingsafval bedragen in 2012 € 28.800.

• De jaaropbrengst 2012 van het ingezamelde kunststof verpakkingafval bedraagt bij een gelijkblijvende hoeveelheid ingezameld kunststof (136 ton) € 66.232,-.

• In het geval van verwerking van de totale hoeveelheid kunststofverpakkingsafval (136 ton) samen met het restafval bedragen de jaarkosten van verwerking € 10.880,-.

Deze informatie brengt de CDA fractie tot de volgende motie.

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 15 december 2011,

Overwegende dat:

• In het door het college verstrekte meerjarige kostenoverzicht Afvalstoffen de post verwijdering kunststof verpakkingsafval niet voorkomt;

• Het inzamelen en laten verwerken van kunststof verpakkingsafval de gemeente ook in 2012 per saldo geld oplevert;

• Bij een goede en gerichte voorlichtingscampagne een groter aanbod van kunststof verpakkingsafval haalbaar moet zijn, waardoor de netto opbrengst toeneemt;

• Het stopzetten van het huis-aan-huis inzamelen van kunststof verpakkingsafval zal leiden tot een verminderd aanbod van dit afval;

• Dit zowel uit een oogpunt van milieu als uit financieel oogpunt ongewenst is;

Draagt het college van B&W op:

• De maandelijkse huis-aan-huis inzameling van kunststof verpakkingsafval in 2012 voort te zetten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Waterland, 8 december 2011

Jelle Kaars                  Simone Kröner-Roos                      Simon Verbeek

MOTIE

Raad 15 december 2011

Onderwerp: Inzameling huisvuil – Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT)

Inleiding

Het college van B&W heeft besloten de extra inzameldag in de zomermaanden mei tot en met september voor GFT in 2012 af te schaffen. In een publicatie in Ons Streekblad en in de raadsvergadering van 24 november j.l. heeft het college aangegeven dat kostenbesparing het motief voor dit besluit is.

Uit een aan de raad gericht informatiedocument d.d. 6 december 2011 blijkt dat de extra kosten van het wekelijks ophalen van GFT in de zomermaanden slechts € 10.800,- bedragen. Deze informatie brengt de CDA fractie tot de volgende motie.

 

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 15 december 2011,

Overwegende dat:

 • Uit het door het college verstrekte meerjarige kostenoverzicht Afvalstoffen blijkt dat het afschaffen van de wekelijkse ophaaldag in de zomer geen besparing oplevert. De kosten van de inzameling van GFT dalen niet, maar stijgen in 2012 en volgende jaren met € 6000,-;
 • Het wekelijks inzamelen van GFT o.a. is ingevoerd om stank en overlast te voorkomen;
 • In de zomermaanden het aanbod van GFT groter is, waardoor een tweewekelijkse inzameling van GFT zal leiden tot een tekort aan opslagcapaciteit in de kernen/wijken waar de inzameling van GFT via containers plaatsvindt;
 • Herinvoering van de tweewekelijkse inzameling van GFT zal leiden tot een groter aanbod van restafval;
 • Dit zowel uit een oogpunt van milieu als uit financieel oogpunt ongewenst is;

Draagt het college van B&W op:

 • De wekelijkse inzameling van GFT in de zomermaanden mei tot en met september in 2012 voort te zetten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie  CDA Waterland, 8 december 2011

Jelle Kaars                             Simone Kröner-Roos                                     Simon Verbeek  

AMENDEMENT

 

Raad 15 december 2011, agendapunt 6.

Onderwerp: Vaststellen van de Discussienota Bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting.

Onderdeel: Concentratiegebied Horeca

Voorgesteld wordt de tekst in voorstel 173-34 en besluit 173-35 als volgt aan te vullen:

Huidige tekst:

II. Instemmen met de Discussienota, met inachtneming van de bijstellingen vanuit de Reactienota.

Nieuwe tekst:

II. Instemmen met de Discussienota, met inachtneming van de bijstellingen vanuit de Reactienota, met dien verstande dat de Gooische Kade, het Schulpzand, de kruising Kerkstraat-Noordeinde-Middendam en de panden Haven 1 tot de Nieuwe Steeg geen deel uitmaken van het concentratiegebied Horeca.

Toelichting

Met de opname in het concentratiegebied Horeca van het gebied rond winkelcentrum De Rokerij en de locatie Kop van 't Prooyen schept de Discussienota ruimschoots mogelijkheden voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van Wonen/Detailhandel naar Horeca. Bij opname van een zo groot concentratiegebied voor Horeca is geen sprake meer van concentratie, maar juist van spreiding.

Namens fractie CDA Waterland, 8 december 2011.

Simon Verbeek

AMENDEMENT

 

Raad 15 december 2011, agendapunt 6.

Onderwerp: Vaststellen van de Discussienota Bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting.

Onderdeel: Verblijfsgebied met Detailhandel

Voorgesteld wordt de tekst in voorstel 173-34 en besluit 173-35 als volgt aan te vullen:

Huidige tekst:

II. Instemmen met de Discussienota, met inachtneming van de bijstellingen vanuit de Reactienota.

Nieuwe tekst:

II. Instemmen met de Discussienota, met inachtneming van de bijstellingen vanuit de Reactienota, met dien verstande dat de Gooische Kade en de woningen 't Prooyen 6 t.m.12 geen deel uitmaken van het verblijfsgebied met Detailhandel.

Toelichting

De ruime begrenzing van het verblijfsgebied met Detailhandel schept ruimschoots mogelijkheden voor versterking van de detailhandelsfunctie van de binnen stad. Voor de Gooische Kade en het gebied 't Prooyen 6 t.m.12 is handhaving van de woonfunctie wenselijk. Een te ruim verblijfsgebied met detailhandel levert geen concentratie van de winkelfunctie, maar juist spreiding op.

Namens fractie CDA Waterland, 8 december 2011.

Simon Verbeek.

Inbreng fractie CDA Waterland raad 24 november 2011.

Voorzitter,

De Binnenstad van Monnickendam kenmerkt zich al heel lang door een bijzondere mix van wonen, bedrijven en winkelen, en dat in een goede balans. Naast de woonfunctie en de winkelfunctie waren er van oudsher veel bedrijven en bedrijfjes in de binnenstad gevestigd. Het winkelbestand was erg kleinschalig en verspreid. De situatie die ik schets is totaal veranderd. De grotere bedrijven zijn bijna allemaal verdwenen. Ik noem de visrokerijen, staalconstructiebedrijven en een scheepswerf. De winkels zijn langzamerhand meer geconcentreerd rond de Speeltoren als je het ruim bekijkt. De woonfunctie is zeer sterk toegenomen en domineert. Monnickendam is erg opgeknapt en is veel mooier dan enkele decennia geleden. De wnikelfunctie neemt al lang af en daar is |Monnickendam niet uniek in. Dat is een algemeen en maatschappelijk verschijnsel. De toename van de woonfunctie in combinatie met bijvoorbeeld toegenomen autobezit en mobiliteit brengt wel knelpunten met zich mee. Wij noemen bereikbaarheid en parkeren.

CDA Waterland keurt financieel beleid coalitiepartijen af.


De financiën van Waterland staan onder druk. In 2012 wordt € 1 miljoen uit de spaarpot, de algemene reserve gehaald. Ook zijn de  bezuinigingen voor de lange termijn niet onderbouwd. Dit maakt het zeer onzeker of de begroting van Waterland in de toekomst sluitend zal zijn. Daarom heeft het CDA niet ingestemd met de begroting 2012.
De coalitiepartijen VVD, PvdA, Waterland Natuurlijk! en D66 keurden de begroting goed. In deze begroting blijft de lastenverhoging voor de inwoners beperkt tot de inflatiecorrectie. Vooral de VVD gaat hier prat op. Dit is wat het CDA betreft zeer korte termijn politiek. 

Voorzitter,
Voor ons ligt de tweede integrale begrotingsupdate 2011 en de begroting 2012. Dank aan de opstellers. Wij steken in onze beschouwing in op enkele in onze ogen relevante aspecten. Wij zitten met de vraag of wij kunnen instemmen met deze begroting. Dat zal met name afhangen van de beantwoording van vragen. Is de begroting realistisch genoeg? Is de begroting solide genoeg? De begroting gaat echter niet alleen om cijfers, maar is een afgeleide van het beleid en de uitvoering ervan. Ons valt op dat de begroting over de speerpunten van beleid nauwelijks informatie bevat, voorbeeld toerisme.

Sinds 2002 is er een plan om op Marken een nieuwe terp genaamd “De Bennewerf” te bouwen. In 2006 is deze woningbouw ontwikkeling in het gemeentelijk woningbouwprogramma opgenomen met ongeveer 22 woningen. Vervolgens is “De Bennewerf” in 2009 onderdeel geworden van een provinciaal project Waterlands wonen waar een aantal gemeente in de regio aan meedoen. Met dit project wil men een aantal woningbouwlocaties in het landelijke gebied realiseren. “De Bennewerf” is gekozen als pilot project om te onderzoeken hoe men in het landelijke gebied, in een historische kern met een beschermde status een nieuwe terp kan bouwen. In de pilot is “De Bennewerf” met 35 woningen opgenomen.

Op 13 oktober is door het CDA, GroenLinks en SP de onderstaande motie ingediend. Deze zal waarschijnlijk in de raadsvergadering van 3 november worden behandeld:

 

Raad 13 oktober 2011 – agendapunt 13a

Onderwerp: locatie winkel Anne & Co in Ilpendam

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 13 oktober 2011,

Overwegende dat:

 • De winkel van Anne & Co in Ilpendam een belangrijke economische en maatschappelijke functie vervult;
 • Deze winkel de laatste winkelvoorziening in Ilpendam vormt;
 • De winkel niet op de huidige locatie gehandhaafd wil blijven;
 • Continuering van deze winkelfunctie in en voor Ilpendam van groot algemeen belang is; 
 • Zich een passende mogelijkheid voordoet om de winkelactiviteiten voor een bepaalde termijn voor te zetten in een leegstaande ruimte in het Dorpshuis van Ilpendam;
 • De winkelactiviteit gezien de ligging van de locatie Dorpshuis in het hart van Ilpendam en de diverse voorzieningen in dit gebied niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening;
 • Artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het verlenen van een omgevingsvergunning op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing in dit geval mogelijk maakt;
 • Bij het stellen van een te krappe termijn verplaatsing van Anne & Co naar d elocatie Dorpshuis niet haalbaar is.Roept het college van B&W op:
 • Op grond van artikel 2.12 lid 2 van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor de vestiging van de winkel Anne & Co in het Dorpshuis van Ilpendam voor een termijn van maximaal 5 jaar;
 • Mee te werken aan een tijdelijke oplossing voor de ruimteproblematiek van de winkel gedurende de looptijd van de omgevingsvergunning;


En gaat over tot de orde van de dag.

13 oktober 2011

Simon Verbeek

Laura Bromet

Jacob Kes

CDA

GroenLinks

SP

  

MOTIE

Raad 30 juni 2011

Onderwerp: Bestuurlijke ontwikkelingen regio Waterland

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 30 juni 2011,
Overwegende dat:
•    De raad zich in 2009 en eerder heeft uitgesproken voor het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van de gemeente Waterland;
•    In het coalitieakkoord 2010-2014 deze lijn is doorgetrokken, waarbij slechts is aangegeven dat wij gemeentelijke herindeling niet zien zitten;
•    Sindsdien uit het afgesloten bestuursakkoord met het Rijk blijkt dat in de nabije toekomst steeds meer taken naar de gemeente worden verschoven;
•    Het de vraag is of de gemeente Waterland deze taken aankan;
•    Uit de begrotingsupdate blijkt dat het college luchthartig aankijkt tegen nieuwe taken
•     De ontwikkelingen in de regio, waarin diverse omliggende gemeenten in overleg zijn over samenwerkingsopties of zelfs schaalvergroting
•    Het gemeentebestuur van Waterland er blijk van geeft op dit terrein achterover te leunen;
•    Dit kan gaan betekenen dat de gemeente voor voldongen feiten komt te staan;

Verzoekt het college van B&W:
Zich actief bezig te houden met de  bestuurlijke ontwikkelingen in de regiogemeenten en de raad periodiek daarover actief te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Waterland, 30 juni 2011


Jelle Kaars            Simone Kroner-Roos        Simon Verbeek

Deze motie is aangenomen in de raad van Waterland van 30 juni 2011. 
Voor stemden: CDA, GroenLinks, PvdA, D66 en SP (9 stemmen).
Tegen stemden: VVD en Waterland Natuurlijk! (6 stemmen).

MOTIE

Raad 30 juni 2011

Onderwerp: Bestuurlijke  planning

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 30 juni 2011, in overleg over de Jaarstukken 2010 en de eerste integrale begrotingsupdate 2011;
Overwegende dat:
•    De raad een en andermaal heeft aangegeven zicht te willen krijgen op de planning van de in de raad te behandelen agendapunten;
•    Een periodiek aan de raad te verstrekken bestuurlijke activiteitenplanning (BAP) hierin kan voorzien;
•    De raad haar controlerende en sturende taak door het ontbreken van zicht op de planning onvoldoende kan invullen;
•    Uit de jaarstukken 2010 en de begrotingsupdate 2011 blijkt dat veel onderwerpen (aanzienlijk) later aan de raad worden aangeboden dan is aangekondigd;
•    Vertragingen in de besluitvorming vooral knellen in de bouwplannen in de diverse kernen;
•    De vertragingen een negatieve uitstraling hebben naar belanghebbenden en de overige inwoners van Waterland;

Verzoekt het college van B&W:
•    De raad minimaal twee keer per jaar een realistische planning van de te behandelen onderwerpen in het komende half jaar te verstrekken;
•    Sturing te geven aan het halen van deze planning en afwijkingen tijdig aan te kondigen en naar de raad en naar buiten te communiceren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Waterland, 30 juni 2011

Jelle Kaars            Simone Kroner-Roos        Simon Verbeek

Deze motie is in de raadsvergadering van 30 juni 2011 door het college van B&W overgenomen. Het college gaat de motie uitvoeren.

MOTIE

Raad 30 juni 2010

Onderwerp: Communicatie bijeenkomsten en beleidsvoornemens

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 30 juni 2011,

Overwegende dat:
•    Een goede en tijdige informatievoorziening over gemeentelijke publieksbijeenkomsten van groot belang is voor het imago van de gemeente Waterland;
•    Dit ook geldt voor beleidsvoornemens over onderwerpen die voor belanghebbenden relevant zijn;
•    Herhaaldelijk blijkt dat op de website zowel publieksbijeenkomsten als beleidsvoornemens niet of te laat worden vermeld of niet te vinden zijn;
•    Als voorbeelden hiervan de gehouden inloopbijeenkomst voor de brede school in Monnickendam en de bijeenkomst over het bestemmingsplan binnenstad Monnickendam, alsmede het Actieplan Parkeren kunnen worden genoemd;

Verzoekt het college van B&W:
•    Zorg te dragen voor een goede en tijdige informatievoorziening over bedoelde publieksbijeenkomsten en beleidsvoornemens via de website en andere media;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Waterland, 30 juni 2011

Jelle Kaars            Simone Kroner-Roos        Simon Verbeek


Deze motie is door de raad van Waterland op 30 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen.

Algemene politieke beschouwing CDA Waterland bij de behandeling van de jaarstukken 2010 en eerste update begroting 2011in de raadsvergadering van 30 juni 2011.

Voorzitter,

Inleiding
In de nieuwe behandelwijze zijn vandaag de Jaarstukken 2010 en de eerste update van de begroting 2011 aan de orde. De jaarstukken kijken terug, de update geeft actuele ontwikkelingen weer en het financieel effect ervan.

Jaarstukken algemeen
De jaarstukken zien er op het oog goed uit, een lijvig boekwerk met veel informatie. Veel werk is er aan besteed, waarvoor dank. € 2,1 miljoen positief resultaat. Na bestemming, lees voeding van reserves, meer dan € 1 miljoen overschot. Dan € 3,5 ton overheveling naar 2011 vanwege niet gehaalde termijnen in 2010. € 6 ton extra afschrijving. Wat resteert is een overschot van € 1,5 ton. Heeft het college daarmee de doelstellingen gehaald? Feitelijk niet, daar is de afwijking in sommige programma’s te groot voor en is te veel niet in 2010 gehaald. Zo zijn veel investeringen niet gedaan en schuiven die door naar 2011. Zo is het niet moeilijk om een positief resultaat te behalen. Wij pleiten voor een realistische begroting met heldere en haalbare doelstellingen. Graag reactie van het college van B&W hierop.

In de raadsvergadering van 24 maart 2011 zijn door CDA, Groenlinks en SP een tweetal moties ingediend. Hier kunt u de inhoud ervan lezen.

MOTIE VAN WANTROUWEN

Onderwerp: Motie van wantrouwen wethouders

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 22 maart 2011.
Beraadslagend over de bestuurlijke situatie.

Overwegende dat:
•    Er sinds 25 januari een bestuurlijke crisis is ontstaan in de gemeente Waterland tussen de burgemeester en de wethouders.
•    De directe aanleiding voor deze crisis de aankondiging van  een feitenonderzoek van burgemeester Jongmans naar de integriteit van VVD-fractievoorzitter Rob Schröder is.
•    De burgemeester dit bespreekbaar wilde maken in het college.
•    Vervolgens in de college vergadering van dinsdag 25 januari 2011 mede deelde dat hij dit wilde delen met de fractievoorzitters in een overleg op donderdag 27 januari 2011.
•    Uit de college verslagen van o.a. 25 januari 2011 is op te maken dat de wethouders dit niet wilden.
•    Toen de burgemeester het overleg met de fractievoorzitters had gepland voor 27 januari 2011 de wethouders nog vóór dit overleg kwamen met een verklaring waarin ze de burgemeester manipulatie en oncollegiaal  bestuur verweten.
•    Bij het telefonisch op de hoogte stellen van raadsleden ten minste drie van hen hebben verzocht met het uitbrengen van de wethoudersverklaring  te wachten tot na het geplande overleg. De wethouders hebben dit verzoek niet ingewilligd.

Concluderende dat:
•    De wethouders niet wilden dat de raad (fractievoorzitters) geïnformeerd werd over het feitenonderzoek van burgemeester Jongmans naar de integriteit van VVD-fractievoorzitter Rob Schröder.
•    Dat alleen kan worden uitgelegd als het niet actief willen informeren van de raad.
•    Dit een zwaarwegend punt is voor de ondertekenende fracties.
•    De wethouders na het ingeplande overleg met de fractievoorzitters door middel van de verklaringbewust op een breuk hebben aangestuurd.
•    Dit niet past  bij de wijze waarop een fatsoenlijk gemeente bestuur zich dient te gedragen.
•    Gezien het bovenstaande hier maar één conclusie uit getrokken kan worden.

Zegt door middel van deze motie het vertrouwen op in de wethouders Kools, Hoekstra en Schalkwijk.

GroenLinks
Fractievoorzitter
Laura Bromet

CDA
Fractievoorzitter
Simon Verbeek

SP
Fractievoorzitter
Jacob Kes

 


                        

Inbreng CDA Waterland in raadsvergadering Gemeente Waterland 22 maart 2011

Onderwerp: bestuurscrisis

Voorzitter,

Met het uitbrengen van een persverklaring ontstond op 25 januari de bestuurscrisis in Waterland. De wethouders zegden het vertrouwen in de burgemeester op met het verwijt van manipulatie en oncollegiaal bestuur. Een grotere daad van non-collegialiteit dan deze persverklaring is niet mogelijk. Aan de crisis ligt een voorgeschiedenis ten grondslag. Daarop gaan wij nader in. Ook gaan wij in op het vervolg, uitmondend in de rapportage van waarnemend burgemeester Mooij.

Raad 10 februari 2011
Onderwerp: Verklaring proces bestuurscrisis college van B&W Gemeente Waterland

VERKLARING


Voorzitter,
De persverklaring van de wethouders op 26 januari j.l. veroorzaakte een niet meer te stuiten bestuurscrisis in Waterland. In de verklaring werd het vertrouwen in de burgemeester opgezegd. Deze stap kan niet anders dan als ontijdig en onfatsoenlijk worden aangemerkt. Zware beschuldigingen via een persverklaring. Volledig op de man gespeeld. Zo ga je niet met je mede collegelid en je medemens om. Zelfs niet als er het nodige speelt. Een dolksteek in de rug. Dat zegt veel. Heel veel. Niet eerst de raad informeren over wat er speelt, maar gelijk naar buiten treden.


Commissaris van de Koningin Remkes heeft vanmiddag 1 februari de benoeming bekendgemaakt van de oud gedeputeerde Cornelis Mooij tot waarnemend burgemeester van de gemeente Waterland. Naast de invulling van het burgemeesterschap zal de heer Mooij onderzoek doen naar de oorzaak en achtergrond van de bestuurscrisis.
De fractie van het CDA Waterland is positief over de keuze van de Commissaris van de Koningin. Ook zijn wij tevreden over de onmiddellijke ingang van de benoeming en met het aangekondigde onderzoek. Duidelijkheid over de oorzaak en aanleiding van de crisis is vereist.
De heer Mooij staat bekend als een ervaren en gedegen bestuurder met een goede en lange staat van dienst.
Wij verwelkomen de heer Mooij en zien met vertrouwen uit naar een goede en constructieve samenwerking.
Fractie CDA Waterland, 1 februari 2011.
Simon Verbeek, Jelle Kaars, Simone Kroner-Roos.

De heer Remkes, commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Waterland besloten de heer C. Mooij te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Waterland.

Aanleiding hiertoe is dat de huidige burgemeester heeft besloten zijn taken tijdelijk neer te leggen in verband met de vertrouwensvraag in het college van Burgemeester en Wethouders. Naast de gebruikelijke burgemeesterstaken, zal de waarnemend burgemeester ook onderzoek doen naar de oorzaak en aanleiding van de huidige bestuurscrisis in Waterland.

De heer Mooij is voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Holland (2003–2009). Daarvoor was hij wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlem (1985–1986 en 1990–1998). Hij is lid van de VVD en 61 jaar oud.

De heer Mooij treedt met ingang van 2 februari 2011 in functie.

Geen mediation in college van B&W gemeente Waterland - Burgemeester Jongmans legt zijn taken neer


Er komt na de vertrouwensbreuk, die vorige week aan het licht kwam, geen bemiddeling via mediation om de samenwerking in het college te herstellen.
Burgemeester Jongmans heeft op basis van het verloop van het overleg in het college van B&W over een gezamenlijk uit te brengen persverklaring bij de start van het proces onvoldoende vertrouwen in een goede uitkomst. In een verklaring deelde de burgemeester vanmiddag 31 januari mee zijn taken neer te leggen.    
Commissaris van de Koningin Remkes heeft de fractievoorzitters in de raad, de griffier en de directeur bedrijfsvoering uitgenodigd voor vervolgoverleg op dinsdagochtend 1 februari op het provinciehuis in Haarlem.
De fractie van het CDA Waterland neemt geschokt kennis van de ontstane situatie. Wij beschouwen die hoe dan ook als schadelijk en negatief voor de uitstraling van de gemeente Waterland.
Wij zetten in op transparantie over de achtergrond en aanleiding tot de vertrouwensbreuk in het college. Een onafhankelijk onderzoek en oordeel daarover zien wij als gewenst. De gevolgde procedure bij de verklaring, waarin de wethouders op woensdag 25 januari j.l. het vertrouwen in de burgemeester opzegden, geeft ons aanleiding voor behandeling in de gemeenteraad.


Fractie CDA Waterland, 31 januari 2011.

Simon Verbeek, Jelle Kaars en Simone Kroner-Roos.

Motie Stichting 6 minuten Waterland en Stichting AED Marken-Uitdam

In de raadsvergadering van 20 januari j.l. is op initiatief van Waterland Natuurlijk! een motie ingediend met als doel € 5.000,00 te subsidieren aan Stichting 6 minuten Waterland en Stichting AED Marken-Uitdam om oefenavonden te kunnen organiseren.
Het CDA heeft hier niet mee ingestemd. We leggen graag uit waarom. Want misschien wekt dit de indruk dat wij geen voorstanders zijn van de stichtingen die zorgdragen voor AED’s in Waterland. Dat is helemaal niet het geval. Het tegendeel is eerder waar: wij dragen de stichtingen een warm hart toe!

Eerst enige achtergrond. Gebleken is dat de Stichting 6 minuten Waterland, naast de subsidie van € 200,00 per AED, meerjarig een subsidie heeft gekregen van € 4.500,00 om oefenavonden voor vrijwilligers te houden. De stichting AED Marken-Uitdam heeft deze subsidie nooit ontvangen.
Dit betekent niet dat zij geen oefenavonden organiseerden voor vrijwilligers. Maar zij financierden deze op geheel eigen wijze.

Op deze pagina zult u artikelen aantreffen waarin we ingaan op actuele vragen, kwesties e.d. die in onze gemeente leven.

Dit is mijn word tekst
Met verschillende opmaak

Raadsvergadering 2 december 2010 - inbreng fractie CDA

Onderwerp: Baggerplan Waterland 2010-2019


Het baggerplan voor de komende 10 jaar in de gemeente Waterland is vastgelegd in een dikke map met veel informatie. Het is een goed en overzichtelijk stuk werk. In 10 jaar wordt in gemeentewater 36.500 m3 bagger voor € 1.240.000 gebaggerd. Het programma beslaat de hele gemeente, Watergang, Ilpendam, Marken, Broek, Zuiderwoude en Monnickendam. Tot zover hebben wij geen inhoudelijke opmerkingen.

Steeds meer kankerpatiënten genezen, maar hebben fysieke of psychische nazorg nodig. Voorzieningen hiervoor ontbreken in Nederland nog. Vanuit samenwerking tussen de ziekenhuizen in Hoorn, Zaandam en Purmerend wordt de zin en toegevoegde waarde van een herstelcentrum voor (genezen) kankerpatiënten onderkend. Enkele specialisten hebben de handen ineen geslagen om te komen tot zo’n herstelcentrum. Zij zijn uitgekomen op een ideale locatie voor zo’n centrum in Katwoude en werken aan het initiatief vanuit de stichting ‘Huis aan het Water’.

De plannen om woningen te bouwen in de strook tussen de Wagengouw en de Veenderijvaart in Broek in Waterland dateren al uit de vorige eeuw. In de Structuurvisie Waterland, die de gemeenteraad in 1993 vaststelde, is de locatie al opgenomen. Ook het winnende bouwplan is al in de jaren ’90 ontwikkeld.

Voorzitter,

Met deze wijze van behandelen en vaststellen van de begroting 2011 wordt de klok een aantal jaren terug gezet. Geen perspectievennota, geen eerder door de raad bepaalde richting. Een begroting in een nieuwe opzet. Wij hebben nog niemand gevonden die ons de meerwaarde van deze opzet kan uitleggen. Een begroting van 117 pagina’s. 81 pagina’s, met antwoorden op de 132 vragen die zijn gesteld. Tenslotte 15 pagina’s wijzigingen op de begroting. Gelukkig maar één met directe financiële gevolgen.

Beschouwing inzake Formatie en coalitieakkoord Waterland 2010-2014.

Voorzitter,

Namens het CDA Waterland wil ik in deze beschouwing 3 thema's belichten. 1. formatieproces. 2. inhoud coalitieakkoord. 3. wethouders.

De VVD heeft zich gisteravond met hand en tand verzet tegen de openbaarmaking van de doorrekening van het alternatieve VVD plan voor het Galgeriet. De heer Schröder deed het af als een krabbel dat niet goed doordacht was. En daarom ook niet meer relevant om openbaar te maken. Of was het toch omdat de VVD de uitkomst van de doorrekening niet beviel? Een ommekeer in het standpunt over openbaarheid van stukken. Tot de gemeenteraadsverkiezingen heeft de VVD keer op keer te kennen gegeven dat alles openbaar moest zijn. Zelfs gegevens die de onderhandelingspositie van de gemeente zouden kunnen schaden zagen zij niet als belemmering.

Raad buitenspel gezet

Op 4 mei heeft het college besloten dit jaar geen perspectievennota op te stellen. Deze jaarlijkse nota is normaal gesproken het instrument waarmee de raad de kaders stelt voor de begroting. Het CDA vindt dit onacceptabel en heeft het college ter verantwoording geroepen in de raadsvergadering van 3 juni. Vooral in deze tijd van aankomende bezuinigingen moet het college inzicht geven in de ontwikkeling van de financiële positie van Waterland voor de komende jaren. Het college van Waterland deelt dit standpunt niet. Wethouder Hoekstra gaf aan geen bezuinigingen te verwachten voor 2012 en de noodzaak nu al maatregelen te treffen voor de komende jaren niet te zien. Een uniek standpunt. In heel Nederland bereiden gemeenten bezuinigingen voor. Behalve in Waterland.

Raadsvergadering 27 april 2010

Voorzitter,

Namens het CDA Waterland wil ik in deze beschouwing 3 thema's belichten. 1. formatieproces. 2. inhoud coalitieakkoord. 3. wethouders.

Voor de raadsperiode 2010-2014 hebben wij als CDA aangegeven dat we, in verband met de ontwikkeling van het Galgeriet, de gemeentewerf niet naar de Nieuwpoortslaan verplaatst willen hebben. Dit is een gewijzigd standpunt ten opzichte van december 2008 toen er een richtinggevend besluit genomen moest worden over de verplaatsing van de gemeentewerf.

Op 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor een recreatiepark op de locatie van camping Uitdam definitief vastgesteld. Met dit besluit kan er een recreatiepark worden gerealiseerd welke een grote bijdrage zal leveren aan het toerisme binnen de gemeente Waterland en tevens werkgelegenheid met zich mee zal brengen.

In het gemeentelijk woningbouwprogramma is voor de locatie Lagendijk te Katwoude woningbouw opgenomen. In dit woningbouwprogramma is een indicatief aantal van 39 woningen opgenomen waarvan minimaal 30% sociale woningbouw. Op 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad voor het eerst gediscussieerd over de mogelijke invulling van het gebied.

In januari 2003 stelde de raad van Waterland unaniem het rapport van de werkgroep Centrumvoorzieningen Monnickendam (WCM) vast. Het rapport voorzag in verplaatsing van de bedrijven op het Galgeriet ten behoeve van woningbouw, winkelen en werken.

CDA Waterland kan zich niet vinden in de beleidsnotitie zoals die aan de orde is geweest in de raad van 4 februari j.l. Het CDA is voor lokale en regionale promotie. Hiervan is geen sprake in het voorgestelde beleid. Daarom een kritische inbreng.

Het CDA heeft uitgesproken een positieve houding te hebben ten aanzien van kunstgrasvelden. Gisterenavond werd een quick scan behandeld in de raad. De financiering van deze velden is nog een heikel punt zeker gezien de op handen zijnde bezuinigingen vanuit het Rijk. CDA is bereid te kijken waar er mogelijkheden zijn dergelijke velden te realiseren. Uiteraard ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de clubs…
Wij staan een proactief proces voor, waarbij de voetbalverenigingen actief betrokken worden. Uitgangspunt daarbij is dat gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet gedacht wordt vanuit de onmogelijkheden. Een houding die we nu zien bij wethouder Brom (ABW)

Het CDA heeft veel klachten binnengekregen over de gladheidbestrijding. Veel inwoners waren ongerust omdat er niet of nauwelijks gestrooid was. Dit was voor het CDA reden om de wethouder vragen te stellen.

Sport staat hoog in het vaandel bij het CDA. Het CDA heeft via een amendement (wijziging) een meerderheid van de raad bereid gevonden de tarieven van Sporthal ’t Spil met 40% te verlagen.

Een van de punten in het verkiezingsprogramma van het CDA is het verminderen van de regeldruk. Geen overbodige vergunningen en regels. Daarom heeft het CDA bij de behandeling van de algemene plaatselijke verordening (APV) een amendement (wijziging) ingediend. Vergunningen voor jaarlijks terugkerende evenementen hoeven maar één keer per vijf jaar een nieuwe vergunning aan te vragen.

Het Hemmeland heeft altijd op bijzondere aandacht en inzet van het CDA kunnen rekenen. In de totstandkoming van de jachthaven en het recreatiegebied in de jaren ‘70 hebben wij een leidende en initiërende rol gehad. In het beheer en onderhoud van beide voorzieningen hebben wij als CDA die bestuurlijke rol voortgezet. Simon Verbeek heeft in die rol als wethouder van Monnickendam 8 jaar lang de beheerscommissie jachthaven mogen trekken. De ervaringen in die tijd hebben ons als CDA geleerd dat de jachthaven een kip met gouden eieren is. Samen met een doelmatig beheer en onderhoud van het aangrenzende recreatiegebied Hemmeland is de aankoop een aantrekkelijke combinatie voor de gemeente en de regio Waterland.

Afvalstoffenheffing Waterland 5% omlaag in 2010
Voorstel CDA breed gesteund

Donderdag 5 november 2009 is de begroting voor 2010 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Bij deze begroting is het amendement van de fractie CDA Waterland om de afvalstoffenheffing met 5% te verlagen unaniem gesteund door de raad.
Bij de eerste behandeling in de raad, 15 oktober j.l., had de CDA fractie al aangekondigd een amendement met deze strekking in te dienen

De begroting 2010 is in de raadsvergadering van 15 oktober aan de orde geweest. Welk beeld gaat ervan uit?

De titel van de begroting is: Inwoners en bedrijven centraal. Er zijn volop plannen voor verbetering van de dienstverlening. Het is terecht dat hier veel aandacht naar uitgaat. Nog te vaak gaan concrete dingen mis of verlopen procedures niet soepel. Het is goed dat hier binnen de organisatie aandacht voor is. De fractie van het CDA onderschrijft deze inzet van harte en hoopt, vind eigenlijk dat hiervan uitgegaan mag worden, dat in 2010 positieve ervaringen door deze inzet zichtbaar zullen worden.

Op 17 september 2009 heeft de gemeenteraad de kaderstellende beleidsnota sluipverkeer en parkeren binnenstad Monnickendam vastgesteld. Voor de binnenstad van Monnickendam een hele belangrijks stap om de parkeerproblematiek en de overlast van het sluipverkeer op te lossen en aan te pakken.

Op 1 oktober 2009 is er een belangrijke stap gezet voor de realisatie van een recreatiepark op de locatie van camping Uitdam. Het voorlopige bestemmingsplan van het recreatiepark is ter inzage gelegd voor inspraak. Burgers krijgen gedurende een bepaalde periode de tijd om hun mening over het plan te geven.

Het verkeer in de Binnenstad van Monnickendam levert al jaren problemen op. De stroom aan sluipverkeer moet worden gestopt en over het parkeren moeten eindelijk besluiten worden genomen.

Het CDA Waterland zet zich in om ook in Monnickendam en Uitdam sluipverkeer te weren en heeft daar in juni 2008 een unaniem aanvaard voorstel voor ingediend. Ook hebben wij goede en toekomstgerichte voorstellen voor het parkeren. Wij zijn kritisch over de voorstellen van B&W. Zie onze inbreng in de raadsvergadering van 25 juni 2009.

Leefbaarheid in de kernen is een belangrijk thema voor het CDA. Voor de leefbaarheid in Ilpendam is het pontveer belangrijk. Door de provincie is voor het vervangen van het pontveer onder voorwaarden subsidie toegezegd van maximaal € 304.500,00 uit de subsidiepot “vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie”.

Enkele conclusies uit het rapport:

 • Beleid voor minima niet door de raad vastgesteld en budget wordt niet volledig besteed.
 • Relatief weinig minima in Waterland
 • In de uitvoering staat de client centraal, verantwoording niet gericht op effecten.
 • Clienten zijn over het algemeen tevreden en gebruiken regelingen om te voorzien in de basisbehoeften.

Wij hebben eerder in de raad kenbaar gemaakt voorstander van een kunstgrasveld voor de vier Waterlandse voetbalverenigingen te zijn en dat is nog zo.

In 2006 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma 2006-2020 vastgesteld. Het programma voorziet in de bouw van circa 1200 woningen in 14 jaar tijd. Het inwoneraantal van Waterland zal desondanks nauwelijks toenemen. Uitvoering van het programma kan de daling van het aantal inwoners van Waterland en de uitstroom van jongeren beperken. Het grootste deel van het programma valt binnen de stedelijke contouren (bebouwingsgrenzen) van de Waterlandse kernen, de zgn. rode contour.

De gemeente Waterland heeft enige jaren terug het plan opgevat om in de kernen Marken, Ilpendam en Broek in Waterland wijksteunpunten op te richten. In deze wijksteunpunten kunnen een aantal zaken gevestigd kunnen worden. Gedacht moet worden aan een WMO-loket, tandartsen praktijk, huisartsen praktijk, fysiotherapeut, activiteiten voor de 55+ bevolkingsgroep, ondersteuning mantelzorgers, enzovoort.

In de raadsvergadering van 28 november 2007 is afgesproken besluiten over de opwaardering van de openbare verlichting in Broek in Waterland te nemen bij de vaststelling van het beheerplan Openbare Verlichting 2009- 2013.
Langs de Eilandweg, een gedeelte van de Jaagweg, het Zuideinde en de Noordmeerweg gaat het om het vervangen van moderne lantaarnpalen binnen het beschermde dorpsgezicht van Broek in Waterland door gietijzeren palen met een koperen kap.