Afdrukken

logo-splogo-d66

Onderhandelingsakkoord CDA-GroenLinks-SP-D66

Hoofdthema’s
Brede scholen
De Brede School Monnickendam moet in gebruik worden genomen in 2016. De Brede School Broek in Waterland moet in gebruik worden genomen in 2018.

Om de school haalbaar en betaalbaar te maken zal ingezet worden op dubbelgebruik van ruimtes.

De scholen zullen zo klimaatneutraal mogelijk worden gebouwd. Bij de financiële doorrekening wordt de haalbaarheid hiervan duidelijk.

Decentralisaties
Insteek is soepele overgang, waarbij geen mensen tussen “wal en schip” zullen belanden. De klankbordgroep die in ingesteld vanuit de raad krijgt een nadrukkelijke, transparante rol in het hele proces.

In het kader van de decentralisatie m.b.t. de participatiewet worden mensen niet verplicht tot een tegenprestatie, maar wordt de nadruk gelegd op het stimuleren van een maatschappelijke bijdrage. Het is belangrijk dat mensen betrokken blijven bij de samenleving. Er mag geen sprake zijn van verdringing van werk.

Zorgfonds
Het betreft het instellen van een zorgreserve van € 500.000. Dit bedrag zal herijkt worden als meer informatie beschikbaar is. De vaststelling van de begroting 2015 is hiervoor een juist moment. Uitgangspunt is kleinschaligheid en hoogwaardige kwaliteit van zorg gewaarborgd blijven.

Visie op recreatie en toerisme
Verblijfs-, cultuurhistorisch en landschapstoerisme is speerpunt van beleid. In navolging van de motie om te komen tot een visie voor Marken zal toerisme ook vanuit een brede perspectief voor de gemeenteWaterland worden opgesteld.
Budget p.m.

Stimuleringsfonds
Het huidige burgerparticipatiebudget zal een bredere bestemming kennen. Naast kernraden kunnen ooksportverenigingen en sociaal, culturele instellingen en bewoners met een maatschappelijk doel er een beroep op doen. De voorwaarden zullen nader ingevuld worden.
Het budget zal niet verhoogd worden als daarvoor de financiële ruimte ontbreekt. Tegelijkertijd zal budget dat resteert niet vrijvallen ten gunste van de algemene reserve, maar worden overgeheveld naar het volgende jaar. Na 2 jaar zal zowel besteding als toereikendheid van het budget geëvalueerd worden.

Geen bezuinigingen op sociale, culturele instellingen en sportverenigingen
Er zullen geen verdere bezuinigingen op sociaal, culturele instellingen en sportverenigingen worden doorgevoerd. Herijking van het subsidiebeleid is mogelijk.
De Bolder krijgt een plaats in de Brede School Monnickendam. Tot dat moment krijgt de Bolder extra aandacht om te kunnen blijven functioneren. Dit betreft niet alleen beschikbaar stellen van budget maar ook streven naar meer efficiency of onderbrengen andere maatschappelijke functies (participatiewet).


Bestuurlijke toekomst van Waterland: sterkte/zwakte analyse uitvoeren
Het is de bedoeling dat middels een analyse de bestuurlijke sterktes en zwaktes van de gemeente Waterland bespreekbaar worden gemaakt. Het heeft de voorkeur de analyse door externen uit te laten voeren. Deze analyse betreft een quick scan, waarvoor de opdracht uiterlijk juni 2015 wordt geformuleerd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het een omvangrijk duur onderzoek wordt.

Bennewerf
De Bennewerf zal doorgaan. GroenLinks en D66 zijn vrij om tegen te stemmen. SP zal voor stemmen. Hiervoor zal in het plan een verschuiving in aantallen woningen per segment plaatsvinden. Van de 12 dure woningen zullen er 3 vervallen. Deze 3 woningen worden toegevoegd aan de sociale koopwoningen.

Resumerend betekent dit:
8x sociale huur
6x sociale koop
12x midden € 199.000-€ 242.000.
9x duur € 299.000-€ 384.000.

Het woningproject De Bennewerf zal gaan bestaan uit 14 woningen in de sociale sector, 12 woningen in het middensegment en 9 in het duurder segment. Het aantal ‘betaalbare woningen’ in de sociale sector zal worden vastgesteld op zes woningen. Vijf van de 12 sociale woningen zijn bedoeld voor starters. Daarnaast zal de bestaande speciale toewijzingsregeling voor sociale woningen voor bewoners van Markers worden toepast.

Sociale woningbouw
Bij bouwprojecten wordt het uitgangspunt gehanteerd dat 30% van de nieuw te bouwen woningen behoort tot de sociale woningbouw voor mensen met een inkomen tot € 34.000 en dat 10% van de nieuw te bouwen woningen behoort tot de sociale woningbouw voor mensen met een inkomen tussen € 34.000 en € 43.000.

Woningmarkt
Iedereen in Waterland moet kunnen wonen in een woning die past bij zijn of haar inkomen Vooral voor jongeren blijft het vinden van een goedkope huur- of koopwoning een zoektocht. Wij willen hier de komende jaren iets aan doen. Een van de problemen is het scheefwonen. Om die redenen zullen wij maatregelen nemen die de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Bouwblokken groter dan 1,5 ha bij agrarische bedrijven
Buiten de lopende aanvraag van de fam. Roos uit Katwoude zullen geen aanvragen voor bouwblokken groter dan 1,5 ha. bij agrarische bedrijven worden toegestaan.

Ontwikkeling Zeilhoek
Bij de ontwikkeling van jachthaven de Zeilhoek wordt ingezet op de bewonersvariant.

Hotel Hemmeland
Het hotel Hemmeland zal gezien de stand van het proces binnen de vastgesteld kaders uitgevoerd worden. SP heeft de ruimte om tegen te stemmen.
Zo mogelijk wordt de opbrengst uit erfpacht ingezet voor het onderhoud van het Hemmeland.

Supermarkt Broek in Waterland
Alle partijen hebben zich uitgesproken voor het plan van de lokale ondernemer.

Niet bouwen in het groen
Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied. We hanteren het adagium 'nee, tenzij'. Nu op voorhand kunnen we niet alles voorzien. We zullen voorkomende kwesties op zijn merites beoordelen. Dus geen grootschalige ontwikkelingen in het groen maar ook niet bij voorbaat overal op tegen, we willen Waterland niet op slot.

Overige lokaties (Minneweg-Noord, Wagengouw, Ilpendam-Noord, Dollard) zullen niet in de komende periode in ontwikkeling genomen worden.

Van Disweg
Besluiten zijn genomen. Het is opgenomen in bestemmingsplan. Bij het vervolg zullen we insteken op goede onderlinge communicatie tussen initiatiefnemers en bewoners.

Stuttenburgh
Het pand mag gesloopt worden, waarbij geborgd moet worden dat geen opslag op deze locatie mag plaatsvinden, parkeren mogelijk wordt en dat het aangezicht goed is.

Galgeriet
De komende vier jaar zetten wij in op een geleidelijke en passende ontwikkeling van het Galgeriet. Huidige eigenaren worden gestimuleerd en krijgen ruimte voor verbeterplannen. Leegstaande panden moeten (tijdelijk) gebruikt kunnen worden door winkels, bedrijven en kunstenaars. De intentie is om zo een positieve impuls aan het Galgeriet te geven. Op de huidige gemeentewerf kan nagedacht worden over realisatie van jongerenwoningen. In verband met de milieucirkel van Zalmrokerij Steur moet dan de mogelijkheid van grondruil in oogschouw worden genomen. Ook hier gaan we uit van een organische ontwikkeling: geen hoogdravende plannen maar onderzoeken waar de mogelijkheden liggen.

Binnenstad Monnickendam
De binnenstad van Monnickendam krijgt blijvende aandacht: Het kwartaaloverleg met de ondernemersvereniging wordt gecontinueerd en met de eerder opgerichte Taakgroep Versterking Binnenstad Monnickendam (TVM) is de intentie om binnenstad meer leven in te blazen.

Windmolens
De Nes
Een extra windmolen in de Nes. Mede gezien ligging en maatschappelijke inzet van geld dat gerealiseerd wordt met de molens wordt een aanvraag voor een extra windmolen niet als negatief beoordeeld. Als een eventuele exacte lokatie bekend is, vindt nadere afstemming plaats.

De Purmer
Vanuit de gemeente wordt geen initiatief ondernomen. Ondanks dat het door de provincie opgenomen is als zoekgebied is de verwachting niet dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Als Balk een nieuwe aanvraag doet dan gaan we voor nieuw onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt het vervolg bepaald. Deze werkwijze is ingegeven door de feitelijke stand van zaken. Kortom geen pleitbezorging voor windmolens in de Purmer.

Dit alles tevens vanuit de achtergrond:
Behoud van voorzieningen, minder betutteling → meer ruimte voor de samenleving, extra aandacht voor handhaving en duurzaamheid.
Voor handhaving wordt ingezet op een verdubbeling van het budget (€ 45.000) waarbij tevens de huidige inzet van handhaving beoordeeld zal worden.

Veilige oversteekplaatsen
Voor diverse oversteekplaatsen die als onveilig worden gezien zullen concrete praktische maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren.

Tunnel in Broek in Waterland
Er zal worden ingezet op de vorming van een werkgroep met als doel een actieve lobby voor een tunnel onder Broek in Waterland te kunnen voeren. De vorming van deze werkgroep zal in samenspraak met de dorpsraad gebeuren. Het is de bedoeling dat de samenstelling breed zal zijn: zowel raadsleden, dorpsraadsleden als burgers zullen hiervan onderdeel uitmaken.

Duurzaamheid
De gemeente zal grondig verduurzamen. Voorbeelden hiervan: energie besparen door energiebesparende maatregelen, zonnepanelen, stimuleren van elektrisch vervoer, geen giftige onkruidverdelging maar bloeiende bermen.

Financiële Paragraaf Coalitieafspraken

Dekking:
   1. Verlaging post wegenonderhoud € 100.000
   2. Verlaging rioolrecht en gelijktijdige verhoging OZB € 150.000

Toelichting:
Ad 1. Het terug draaien van de verhoging met € 100.000
Ad 2. De voorziening riolering is hoog en groeit van € 3,9 mln in 2014 naar € 4,3 mln in 2018 (bron beantwoording vragen begroting 2014, tweede IBU 2013, blz. 14). Als het tarief wordt verlaagd zodanig dat er jaarlijks € 150.000 minder in de voorziening wordt gestort, dan is het niveau van de voorziening in 2018 nog altijd € 3,7 mln. De verlaging van het rioolrecht biedt dan ruimte om de OZB met het zelfde bedrag te verhogen. De woonlasten blijven op deze manier gelijk.

Uitgaven :

1. Uitbreiding capaciteit handhaving € 45.000
2. Budget duurzaamheid, 1 formatieplaats pm
3. Visie op toerisme, eenmalig budget € 25.000
4. Zorgreserve maximaal € 22.500
5. De Bolder, eenmalig maximaal € 24.000
6. Quick scan sterkte/zwakte analyse maximaal € 25.000
7. Uitbreiding formatieplaatsen wethouders € 26.000

Toelichting:

Ad 1. De capaciteit van de boa’s wordt verdubbeld van 0,5 naar 1,0

Ad 2. Voor duurzaamheid is nu geen enkele personele capaciteit meer zodat zelfs aangenomen moties niet meer kunnen worden uitgevoerd. Dit bedrag is bestemd voor formatie-uitbreiding. Als aanname wordt hier gerekend met € 75.000

Ad 3. Er is eenmalig capaciteit nodig om eren visie op toerisme te kunnen formuleren

Ad 4. Als de zorgreserve wordt benut dan loopt de renteopbrengst in de gemeentebegroting terug met € 22.500

Ad 5. Om te waarborgen dat de Bolder de periode tot verhuizing naar de Brede School kan overbruggen is maximaal eenmalig € 24.000 nodig

Met deze opstelling is er structureel € 250.000 ruimte gecreëerd. Daar tegenover staan € 168.500 structurele lasten (posten 1, 2, 4 en 7) en maximaal € 74.000 eenmalige lasten (posten 3, 5 en 6)

Er is dus nog ruimte voor extra uitgaven dan wel een lagere uitruil tussen Rioolrecht en OZB. Om de structurele uitgaven te dekken zou hert rioolrecht met € 42.500 verlaagd hoeven te worden en de OZB met dat bedrag verhoogd moeten worden.

Monnickendam, 16 april 2014

mr. J.J. van der Hoeven (CDA) drs. L. Bromet (GroenLinks) J. Kes (SP) drs. G.J.M. Bekhuis (D66)

Samen aan de slag voor een mooi Waterland

Vooraf

Waterland heeft veel te bieden. Je kunt er goed wonen, werken en recreëren. De kracht van onze gemeente is een betrokken bevolking, lokaal ondernemerschap, een rijke historie en een prachtig open veenweidelandschap. We blijven hierin investeren maar zien ook zaken op ons afkomen. De Gemeente Waterland staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Alle gemeenten krijgen er veel taken en verantwoordelijkheden van het Rijk bij. Vooral op het gebied van Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen heeft dit grote gevolgen. Samenwerking en een open oog voor de toekomst zijnnodig om de nieuwe taken goed in te kunnen vullen. Waterland moet niet met de rug naar de omgeving staan. Daarnaast is het belangrijk haalbare doelen te stellen. Beter een aantal beleidsaccenten goed invullen dan een veelheid half doen.

Ook een goede en efficiënte uitvoering van bestaande taken, zoals goed onderhoud van gemeentelijke eigendommen en de buitenruimte, is van groot belang. De gemeente moet een waarborg zijn voor de veiligheid van inwoners en bezoekers.

Waterland moet bovenal een gemeente blijven waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Een gemeente die betrouwbaar is en niet handelt naar de waan van de dag. Een financieel gezonde toekomst en een sluitende begroting blijven uitgangspunt. Samen met alle in de raad vertegenwoordigde partijen gaan wij aan de slag. Met een luisterend oor naar onze inwoners. Met een open bestuurscultuur. Met respect voor elkaar, open en transparant.
In de bestuursstijl die wij voorstaan, past voor alle partijen ook respect voor elkaar, vertrouwen in elkaar en de wil om er samen uit te komen, ook als de meningen verschillen.

Bij een bestuursstijl die zoekt naar binding en draagvlak past een compact programma op hoofdlijnen. Een programma, waarin de financiële realiteitszin voorop staat. Geld dat er niet is, kan ook niet worden uitgegeven. Daarom zetten wij het strakke financiële beleid van de afgelopen bestuursperiode voort en worden de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd.
Dit programma biedt ruimte voor inbreng van de niet aan de coalitie deelnemende partijen. Het is een programma dat niet is dichtgetimmerd en tot samenwerking uitnodigt.

De kiezers hebben zich uitgesproken voor een verandering in de samenstelling van het college van B&W. Op grond hiervan slaan CDA, GroenLinks, SP en D66 de handen ineen in een brede en stabiele coalitie. Op basis van vertrouwen vullen zij de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente in. Gelet op de extra taken en de overeengekomen samenwerking tussen de vier genoemde partijen zal elk van deze partijen een parttime wethouder in het college van B&W afvaardigen. Voor de voorgestelde portefeuilleverdeling wordt verwezen naar de bijlage bij ditakkoord. De uiteindelijke portefeuilleverdeling zal in het college van B&W worden vastgesteld.

In het college zal sprake zijn van een collegiaal bestuur. Voor nader te bepalen projecten kan een projectwethouder worden aangewezen.

Voorzieningen dichtbij

Voorzieningen in onze kernen maken het dat het prettig is om in Waterland te wonen en te leven. Daarom willen wij dat de voorzieningen in stand blijven en van goede kwaliteit zijn. Daarnaast staan wij open voor nieuwe initiatieven. Onderwijs, burgerparticipatie, sociaal-culturele activiteiten en ondernemerschap, het kan in Waterland.
De komende vier jaar zullen wij:
– niet bezuinigen op sociale- en culturele instellingen en op sportverenigingen
– een brede school in Monnickendam bouwen die open gaat in 2016
– een brede school in Broek in Waterland bouwen die in gebruik wordt genomen in 2018
– ruimte geven aan een lokale ondernemer in Broek in Waterland voor de bouw van een nieuwe supermarkt
– een stimuleringsfonds instellen voor initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociaal, culturele instellingen en inwoners met een maatschappelijk doel

Zorgen voor onze omgeving

Kenmerkend voor Waterland is het open en groene landschap. Dit willen we graag zo houden en waar kansen liggen verbeteren. Daarnaast willen wij de gemeente grondig verduurzamen: energie besparen door energiebesparende maatregelen, zonnepanelen, stimuleren van elektrisch vervoer, geen giftige onkruidverdelging, maar bloeiende bermen. Wij zijn tegen grootschalige ontwikkelingen in het groen, maar wij zijn ook niet bij voorbaat overal op tegen. We willen Waterland niet op slot. Voor bouwen buiten het bestaande bebouwde gebied telt het adagium 'nee, tenzij'.
De komende vier jaar willen wij:
– stevig inzetten op duurzaamheid
– zoveel mogelijk klimaatneutrale bouw van scholen
– geen grootschalige ontwikkelingen in het groen
– positieve grondhouding bij een aanvraag voor een extra windmolen in de Nes op de dijk naar Marken
– geen medewerking aan nieuwe aanvragen voor agrarische bouwblokken groter dan 1,5 ha

Zorg voor elkaar

Waterland zal er extra taken bij krijgen op het gebied van de zorg. Ouderen, kinderen en mensen zonder werk hebben soms ondersteuning nodig. Wij willen niet dat er mensen tussen de wal en het schip vallen. Daarom willen wij extra geld reserveren voor goede zorg. Het is belangrijk dat mensen met een uitkering betrokken blijven bij de samenleving. Het stimuleren van deze mensen in hun zoektocht naar werk zal daar aan bijdragen.
De komende vier jaar kiezen wij voor:
– kleinschalige en hoogwaardige kwaliteit van de zorg
– stimulering van maatschappelijke bijdrage naast uitkering
– betrokkenheid van de gemeenteraad bij de decentralisaties via een klankbordgroep
– een zorgreserve van € 500.000,-
– inzet voor de medewerkers van de Baanstede

Wonen

Iedereen in Waterland moet kunnen wonen in een woning die past bij zijn of haar inkomen. Vooral voor jongeren blijft het vinden van een goedkope huur- of koopwoning een zoektocht. Wij willen hier de komende jaren iets aan doen. De komende jaren willen wij de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Hiervoor is een diverser aanbod nodig met meer woningen voor lagere en midden inkomens. In overleg met woningcorporaties willen we maatregelen nemen om de doorstroom op gang te brengen. Ook hebben we specifiek aandacht voor woningen voor senioren. Mensen zullen in de toekomst langer zelfstandig moeten blijven wonen. Om het mogelijk te maken dat mensen kunnen komen of blijven wonen in Waterland is er woningbouw nodig, bij voorkeur binnen bestaand bebouwd gebied. De Bennewerf krijgt een andere woningverdeling waarbij er meer starterswoningen en minder dure woningen zullen worden gebouwd. Ook zal er binnen de bestaande regelgeving een voorrangsregeling voor inwoners van Marken bij de toewijzing van de sociale woningen worden toegepast. SP en CDA zullen voor dit voorstel stemmen. Voor D66 en GroenLinks is dit een vrije
kwestie. Bij nieuwbouwprojecten zal 40% sociale woningbouw gelden, te verdelen als 30% voor inkomens tot €34.000,- en 10% voor de middeninkomens tot € 43.000,-.
Dit betekent voor de komende vier jaar:
– afspraken met woningcorporaties over doorstroming
– bouw van de Bennewerf
– bouw van de woningen aan de Van Disweg
– Minneweg-Noord, Wagengouw en Ilpendam-Noord zullen de komende vier jaar niet in ontwikkeling worden genomen.

Kwaliteitseconomie

Waterland moet geen slaapgemeente worden. Economisch beleid in Waterland richt zich op de waarden die Waterland heeft. Toerisme op basis van cultuurhistorie en landschap is daarbij een van de speerpunten. Een groots en meeslepend plan voor het Galgeriet is niet haalbaar, maar dat betekent niet dat het gebied er haveloos bij hoeft te liggen. De gemeente stimuleert en werkt mee aan initiatieven op het Galgeriet die kunnen leiden tot bedrijvigheid, (culturele) levendigheid en jongerenwoningen.
De komende vier jaar werken wij aan:
– een visie op recreatie en toerisme
– uitbreiding van jachthaven de Zeilhoek in Katwoude naar het ingediende idee van omwonenden
– de bouw van het hotel op het Hemmeland volgens de vastgestelde kaders, gebruik van de erfpachtinkomsten voor het onderhoud van het Hemmeland is nadrukkelijk een optie
– de sloop van Stuttenburgh zodat er (tijdelijk) ruimte voor parkeerplaatsen komt– organische ontwikkeling van het Galgeriet
– geen uitbreiding bedrijventerrein De Dollard
– uitrol van glasvezel

Waterland is niet alleen

Als gemeente moeten we oog hebben voor de ontwikkelingen om ons heen. Waterland neemt een actieve houding aan in dit proces. Gezien de schaal van de gemeente en de extra taken die op ons afkomen, moeten we alles in onderlinge samenhang bekijken. Er zal een analyse gemaakt worden van de sterktes en zwaktes van de gemeente om de meest geschikte samenwerkingspartners te kunnen vinden. Dit is nadrukkelijk geen voorsorteren op een fusie, maar zorgen dat je klaar bent voor de toekomst.

Dit programma-akkoord zal aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden,

Monnickendam, 24 april 2014,

CDA Simon Verbeek
GroenLinks Laura Bromet
SP Jacob Kes
D66 Gabrielle Bekhuis

Bijlage: voorlopige portefeuilleverdeling

Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon. Portefeuilles: Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Markermeer/IJmeer, Dijken/Dijkversterkingen, Intergemeentelijke samenwerking (ISW/Stadsregio/Metropoolregio), Representatie, Integriteit, Personeel & Organisatie, Publiekszaken.

Wethouder Jean van der Hoeven. Portefeuilles: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Economische zaken, Projecten Bouw scholen

Wethouder Laura Bromet. Portefeuilles: Duurzaamheid en Milieu incl. Monumentenzorg, Werk en Inkomen incl. Baanstede, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Dienstverlening en Communicatie.

Wethouder Jacob Kes. Portefeuilles: Zorg en Welzijn, Financiën, Interne zaken (Juridische Zaken, Facilitaire Zaken en Grondzaken)

Wethouder Gabrielle Bekhuis. Portefeuilles: Onderwijs en Basiseducatie, Burgerparticipatie en Kernen Toerisme en Recreatie, Sport en Cultuur.

N.B. De portefeuille Stadsregio betreft de bestuurlijke kant en laat ruimte voor devertegenwoordiging door een raadslid in de Regioraad.