Hoogheemraadschap

Halfjaarbericht van de CDA-fractie voor het

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

over de belangrijkste bestuurlijke onderwerpen

in de periode augustus – december 2017

 

publicatiedatum: 8 maart 2018

In de lijn van onze eerdere berichtgeving geven wij u met dit bericht inzicht in een aantal zaken waar onze fractie zich in de tweede helft van het vorige jaar mee bezig heeft gehouden. Wij wensen u veel leesplezier.

Bijzondere weersomstandigheden…

Anders dan wellicht gedacht, praat het CHI lang niet altijd alleen maar over beleid… Soms zijn ook bijzondere weersomstandigheden aanleiding voor een agendapunt in de vergade-ring. Zo was de maand september zeer nat; normaal valt in deze maand rond de 80 mm regen. Maar in de kustgebieden viel op veel plaatsen 150 tot 250 mm regen. De september-vergadering van het CHI opende dan ook met aandacht voor de recente langdurige regen-buien, die veel land onder water zetten. De dijkgraaf besprak alles wat HHNK heeft gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken en zegde een volledige evaluatie toe, met een knelpuntenanalyse voor ons watersysteem op die plekken waar de meeste problemen zijn ervaren (Westwoud, Heiloo, Zuidschermer en Wieringermeer); die knelpuntenanalyse zal in 2018 verschijnen.

Een andere bijzondere weersituatie was de zware sneeuwval van 11 december, waarvoor het KNMI in een groot deel van het land een code rood (Weer-alarm) afgaf. Omdat HHNK ook weg-beheerder is, is dat ook voor het Hoogheemraadschap spannend, vooral omdat nu voor het eerst de gladheids-bestrijding door HHNK is uitbesteed aan Rijkswaterstaat. Gelukkig was alles met het strooien op onze wegen goed gegaan.

Tussentijdse evaluatie van het Collegeprogramma

In september 2017 besprak het CHI de tussentijdse evaluatie van het Collegeprogramma, toen we ongeveer halverwege in deze bestuursperiode van 4 jaar waren. Bij gemeenten is zo’n tussenevaluatie vaak normaal, maar bij HHNK gebeurde dit voor het eerst, op initiatief van de CDA-fractie. Uit de evaluatie die door het Dagelijks Bestuur was opgesteld, bleek dat een groot aantal zaken uit het CDA-verkiezingsprogramma goed op de rit staan, zoals: wegenoverdracht naar de gemeenten, gemiddeld geen belastingverhoging, meer aandacht voor duurzaamheid, e.d. Zelfs het budget voor internationale samenwerking - een heel specifieke CDA-wens! - blijkt inmiddels verdubbeld. Kortom, het CDA is nog steeds tevreden over het coalitieakkoord dat we eerder ondertekenden en we gaan in goede samenwerking verder met de uitvoering ervan!

Strategisch grondbeleid

We hebben binnen HHNK ook nieuwe afspraken gemaakt over ons strategisch grondbeleid, zodat men weet wat van HHNK kan worden verwacht bij grondtransacties. Voor de burger is vooral van belang dat HHNK voor snippers grond voortaan (marktconforme) eenheidsprijzen gaat hanteren. Dat spaart taxatiekosten en maakt grondtransacties voor de burger ook procedureel eenvoudiger.

Volgend jaar weer waterschapsverkiezingen…!

Op 20 maart 2019 zijn alweer de volgende waterschapsverkiezingen. Recent heeft het CDA-Noord-Holland de procedure hiervoor bekend gemaakt. Zo zullen op de ALV van CDA-NH van 14 april a.s. de profielen voor lijsttrekkers en kandidaten worden vastgesteld en zullen de commissies voor werving/selectie van de kandidaten en voor het verkiezingsprogramma worden benoemd. Daarna kunnen CDA-leden zich aanmelden voor de kandidatenlijsten (incl. lijsttrekker), tot 1 juli. De programmacommissie kan begin september eventueel een regionale bijeenkomst organiseren over het programma voor HHNK. De concept-kandidaten-lijst en het concept-verkiezingsprogramma voor HHNK worden dan op 2 oktober verstuurd naar alle CDA-afdelingen en openbaar gemaakt. De lokale afdelingen hebben dan tot 5 november de tijd om een ALV te houden en daarmee in de lijst en in het programma eventueel wijzigingen voor te stellen. Op 24 november vindt de ALV plaats waar het CDA-NH vervolgens de lijsten bekrachtigt en de programma’s vaststelt.

Twee van onze fractieleden hebben zich reeds gemeld voor de programmacommissie van CDA-HHNK, maar iedereen die daarin ook geïnteresseerd is kan zich nog melden bij Marc Haverkamp, bestuurssecretaris CDA-Noord-Holland, via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkbezoeken van onze fractie

In het kader van de wisselwerking van de activiteiten van onze fractie ten opzichte van

HHNK, de betrokken burgers en de gevestigde ondernemers, zijn in het najaar van 2017 werkbezoeken gebracht aan het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude, aan een in de omgeving van dat kantoor gevestigde ondernemer die voor het waterschap werkzaamheden uitvoert op het gebied van grondverzet, baggeren en dijkversterking (Aannemings- en machineverhuurbedrijf Huiberts bv) en aan Marianne van Leeuwen, die als burger en voorzitter van de Dorpsraad Durgerdam nauw betrokken is bij het dijkversterkingsproject aldaar.

Op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude was er een gedachtewisseling over het project Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam met medewerkers van HHNK en van de Alliantie die het werk uitvoert. Met name in Durgerdam en Uitdam doen zich daarin knel-punten voor. T.a.v. Uitdam wordt momenteel het voorstel van de Deltacommissaris uitge-werkt om het huidige (landschappelijke) karakter van de dijk zoveel mogelijk in stand te houden. D.m.v. een zgn. vernageling zal de dijk stabieler worden gemaakt. Dan hoeft de dijk niet breder en hoger te worden. Uitgangspunt is, dat er geen huizen worden afgebroken.

Dat laatste zal ook moeten gelden voor Durgerdam. Dit sluitstuk van het project geeft nogal wat hoofdbrekens extra in combinatie met de aansluiting bij Amsterdam. Dit stukje dijkversterking is nu losgeknipt van het hele proces en heeft een jaar extra tijd gekregen voor een hernieuwd participatietraject met bewoners en Dorpsraad. De tijd is wel een lastige factor, want in 2021 moet het hele dijktraject op sterkte zijn. Daar zijn alle procedures en geldstromen op afgestemd. (Projectkantoor van de Alliantie in Katwoude)

Bij het bezoek gebracht aan Huiberts bv bleek dat dit bedrijf al vele jaren tot volle tevreden-heid werkzaamheden voor HHNK uitvoert. Dit bezoek was bedoeld om meer te vernemen over de visie van de aannemerij op het werk van HHNK, bijv. t.a.v. aanbestedingsbeleid en innovatiebeleid. Kees Huiberts bleek te waarderen dat er voor regionale aannemers een plaats is bij de aanbestedingen van HHNK. Een lastig puntje bij het aanbestedingsbeleid is wel, dat volgens de voorschriften boven bepaalde bedragen Europees aanbesteed moet worden. Daarnaast geldt de aanbesteding meestal voor 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlenging. Vaak zijn hier investeringen voor nodig die een langere afschrijvingsperiode hebben. Over innovatie op zijn werkterrein was hij zeer positief. De CDA-fractie heeft het prachtige machinepark en de goed ingerichte werkplaatsen bekeken. Het motto van Kees Huiberts "SAMEN staan we sterk" voert hij in alle delen van het bedrijf en met collega's uit. Het is een motto dat ook bij HHNK past en de CDA-fractie is dan ook dankbaar voor het perspectief vanuit de aannemerij dat ze hebben gekregen op

           (Bedrijfsbezoek Huiberts B.V.)       het werk van HHNK.

Als laatste sprak de fractie met Marianne van Leeuwen, voorzitter van de Dorpsraad van Durgerdam. Zij gaf aan dat er aanvankelijk heel weinig vertrouwen was in de bedachte oplossingen voor de dijkversterking en dat een deel van de bewoners nut en noodzaak van de gehele versterking absoluut niet inzag. Nu er nieuwe ruimte is voor overleg en er kort geleden een goed verlopen bijeenkomst van de bewoners en de Alliantie heeft plaatsge-vonden, groeit het vertrouwen. Alleen het tijdspad van één jaar voor overleg met alle moge-lijke ontwikkelingen, ziet zij als erg krap: "Het zijn allemaal mensen die het in hun vrije tijd moeten invullen"…

Na afronding van het gesprek heeft de CDA-fractie ter plaatse de dijk bekeken en gezien hoe mooi het uitzicht daar is, iets wat de CDA-fractie zeker zal meenemen in het formele besluit dat HHNK na de inspraak eind dit jaar moet nemen over de totale dijkversterking, behalve die bij Durgerdam; dit besluit volgt pas najaar 2018.

(Dijkversterkingsgebied Durgerdam)

Begroting 2018 en de belastingen

Tijdens de november-vergadering waren we als CDA-fractie tevreden over de voorgestelde begroting 2018 en benadrukten drie onderwerpen waar we ronduit blij mee zijn: het nieuwe Klimaat&Energieprogramma, alles rond klimaatverandering en klimaatadaptatie (deels nog in afwachting van het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en internationale samenwerking (nu het budget is verdubbeld!).

Bij drie andere onderwerpen heeft het CDA wel nog zorgen t.a.v. de realisatie ervan in 2018: het opstellen van een nieuw watererfgoedbeleid (o.a. beheer historische molens...), het project dijkversterking Markermeerdijken (m.n. regelen meerkosten Uitdam en doorlooptijd participatietraject Durgerdam) en de wegenoverdracht naar gemeenten.

Tenslotte hadden we natuurlijk liever geen belastingverhoging van 1% gemiddeld gezien, want in de Meerjarenbegroting stond 0% en de verhoging tikt extra door bij onze agrariërs. Maar na veel overleg steunden we de verhoging toch, omdat de loon- en prijsontwikkelingen heldere redenen zijn voor de verhoging en voor een gewoon huishouden toch een lichte daling van het tarief bestaat (rond 1%, door het dalen van de zuiveringsheffing).

 

 

 

Watersymposium 2017 – Werken aan een klimaatbestendig Noord-Holland

Op 30 november 2017 vond het jaarlijkse symposium van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaats. Circa 200 deelnemers kwamen kennis halen, brengen, kijken, luisteren en netwerken. Weerman Gerrit Hiemstra trapte de bijeenkomst af met een weerbericht van de toekomst. Vervolgens schoof hij als vaste tafelgast aan tafel, voor een flitsende talkshow met wisselende gasten over de thema’s wateroverlast, droogte en hittestress. Tussendoor werden de meningen gepeild van de aanwezigen in de zaal en via interactieve deelname met smartphone en tablet, op grote schermen op het podium. Dat gemeenten en burgers niet met de armen over elkaar kunnen blijven zitten bleek, onder andere, ook uit het verhaal van de inwoner van Heemskerk van wie de nieuwbouwwoning na de extreme clusterbui van 29 juli 2014 blank stond. Vele aanwezigen spraken ook uit eigen ervaring, immers de afgelopen nazomer kenmerkte zich door heel veel hevige neerslag, soms in een kort tijdbestek, waardoor het water moeite heeft om af te stromen, en soms door een langdurige periode, wat weer het gevaar van verzadiging met zich meebrengt. Om nog maar te zwijgen over de vele harde stormen die over het land gingen en de hittegolf in juni. Overheden dienen daarom de handen ineen te slaan. Er moeten stresstesten worden uitgevoerd waarbij HHNK leidend is op kennis en techniek en de gemeenten op openbare ruimte en burgers. Laatstgenoemden zullen bijvoorbeeld gestimuleerd moeten worden hun tuinen groen te houden, met zo min mogelijk tegels. En iedereen met een tuin moet aan de regenton. Ook met kraanwater moet heel zorgvuldig worden omgegaan. Dus in tijden van droogte niet sproeien met de waterslang aangesloten op het drinkwaterleiding; nee, begieten met water vanuit je eigen regenton!!!

Al met al was dit weer een interessante en inspirerende middag waarin veel informatie is uitgewisseld en opgehaald. De Waterschappers gaan de komende tijd samen met alle partners (waaronder gemeenten en PWN) aan de slag om de klimaatdoelstellingen te halen.

Rentmeesterschap is één van de kernwaarden van het CDA. Wij leven op aarde niet alleen voor ons eigen plezier, maar met het idee dat ook onze kinderen en kleinkinderen en verder nageslacht dat ook kunnen doen. Met zorg omgaan met onze leefomgeving heeft onze prioriteit.

 

Brede fractie

Onze fractie houdt in principe tweemaal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en andere belangstellende CDA’ers uit gemeente-raadsfracties of afdelingsbesturen. De HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende ideeën. Onze brede fractie is vanaf de laatste vergadering (6 november 2017) versterkt met de inbreng van de heer Hedwig Komproe uit ’t Zand. In die vergadering kwamen zaken als het watererfgoed, de dijkversterk-ing bij het NIOZ op Texel, het project Markermeerdijken, de begroting 2018 in diverse facetten, het klimaat- en energieprogramma en de wisselwerking CDA-vertegenwoordigers HHNK en vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en de gemeenteraden aan de orde.

 

 

Voorbereidingen aanpassing belastingstelsel waterschappen

Onze fractie vindt het van belang enige informatie te geven over de voorbereidingen tot aan-passing van het belastingstelsel voor de waterschappen. Eind december heeft namelijk de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen haar concept-eindrapport ‘Waterschapsbelastingen klaar voor de toekomst’ gepubliceerd. De CAB was benieuwd naar de reactie van de waterschappen en hun partners op haar voorstellen en organiseerde tot 9 februari 2018 een consultatieproces om deze input op te halen. De CAB doet voorstellen waarmee het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger wordt. Dit betekent dat de gezamenlijke voorstellen:

  • voldoende ondersteuning bieden om uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie met succes verder te brengen;
  • ervoor zorgen dat de rekening voor de taakuitoefening op de juiste plek wordt neergelegd;
  • zorgen voor een stelsel dat up-to-date en zo eenvoudig mogelijk is. 

Het hart van het belastingstelsel van de waterschappen, bestaande uit de watersysteem-heffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing, blijft hierbij behouden. Belasting-beginselen als de profijthebbende, de kostenveroorzaker en de-vervuiler-betaalt worden beter toegepast, wat tot een aantal voorstellen tot wijziging van het huidige stelsel leidt. Op al deze zaken wordt in het rapport en in het bijlagenboek uitgebreid ingegaan.

Het rapport van de CAB is digitaal beschikbaar. Ook heeft de commissie een document gemaakt met veelgestelde vragen over de voorstellen en het bijbehorende proces.

Alle informatie is te vinden op de website van de CAB:

www.uvw.nl/commissie-aanpassing-belastingstelsel-presenteert-concept-eindrapport/

Met haar concept-rapport heeft de commissie de voorstellen die zij heeft ontwikkeld om het stelsel van waterschapsbelastingen toekomstbestendiger te maken aan de waterschappen en de partners van de waterschappen in consultatie gegeven. Van de zijde van onze fractie is door drie van onze fractieleden tijdens de consultatiesessie in Amersfoort of ’s-Hertogenbosch inbreng geleverd. Op basis van onder meer de input die de CAB tijdens de consultatiefase ontvangt, komt zij tot een definitief advies aan haar opdrachtgever, het bestuur van de Unie van Waterschappen. Dit definitieve advies is vertraagd en zal naar verwachting in juni 2018 door het Uniebestuur van een standpunt worden voorzien om vervolgens het besluitvormingsproces binnen de vereniging vorm te geven. De besluitvorming eindigt in de Ledenvergadering van de Unie, waarschijnlijk die van 12 oktober 2018. Daarna worden de voorstellen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. Van de ontwikkelingen houden wij u in de volgende edities van dit halfjaarbericht op de hoogte.

==================================================================================Deelnemen aan onze brede CDA-waterschapsfractie of vragen over waterzaken?

Onze fractie houdt in principe tweemaal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en andere belangstellende CDA’ers uit gemeente-raadsfracties of afdelingsbesturen. De HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende ideeën. Graag zouden wij de brede fractie nog willen versterken met een aantal belangstellenden. Hebt u belangstelling? Graag nodigen wij u uit als gast voor de eerstvolgende bijeenkomst. Deze zal in juni worden gehouden in relatie tot de bespreking van de meerjarenbegroting. Hebt u belangstelling? Laat het aan een fractielid of aan het fractiesecretariaat weten…

Hebt u overigens onderwerpen die zich lenen voor schriftelijke of mondelinge vragen aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden over algemene waterschapszaken, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Wij proberen actuele zaken aan de orde te stellen opdat deze aandacht of bijstelling zullen krijgen wanneer dat nodig is. U kunt daarover ook contact zoeken met een van de fractieleden of het fractiesecretariaat.

 

N.B. Voor de verschillende CDA-regio’s in het werkgebied van HHNK zijn de volgende fractieleden contactpersoon:

Jan Kramer:                         Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Frits Brouwer:                     IJmond

Petra van Ollefen:              Alkmaar e.o.

Ed Jongmans:                     Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord

Otto Smit (steunfractielid):   Kop van Noord-Holland en West-Friesland                                                      

Zij proberen ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij regio-bijeenkomsten.

 

Contactadres van de CDA-fractie HHNK

Fractiesecretaris: Ed Jongmans, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-211.15.904

Zie ook onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier

 

CDA-HHNK op werkbezoek bij Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam voldoen niet aan de normen van de wet en moeten worden versterkt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft deze zomer een principe-besluit daarover genomen en via de provincie Noord-Holland gaat dit binnenkort in de inspraak. Maar er is nog steeds veel twijfel bij de betrokken bewoners.

Donderdag 19 oktober is de CDA-fractie van HHNK daarom in de regio op werkbezoek geweest en heeft zich laten informeren over de ontwikkelingen t.a.v. het project Markermeerdijken en met name de knelpunten Durgerdam en Uitdam.

Als eerste was er gedachtewisseling op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude met medewerkers van HHNK en van de Alliantie die het werk gaat uitvoeren. T.a.v. Uitdam wordt het voorstel van de Deltacommissaris om het huidige (landschappelijke) karakter van de dijk zoveel mogelijk in stand te houden nu uitgewerkt. D.m.v. een zgn. vernageling zal de dijk stabieler worden gemaakt. Uitgangspunt is dat er geen huizen worden afgebroken.

Dat zal ook moeten gelden voor Durgerdam. Dit laatste deel van het project geeft nogal wat hoofdbrekens extra in combinatie met de aansluiting bij Amsterdam. Dit stukje dijkversterking is nu losgeknipt van het hele proces en heeft een jaar extra tijd gekregen voor een hernieuwd participatietraject met bewoners en Dorpsraad. De tijd is wel een lastige factor, want in 2021 moet het hele dijktraject op sterkte zijn. Daar zijn alle procedures en geldstromen op afgestemd.

Aansluitend is er door de CDA-fractie ook gesproken met Marianne van Leeuwen, voorzitter van de Dorpsraad van Durgerdam. Zij gaf aan dat er aanvankelijk heel weinig vertrouwen was in de bedachte oplossingen en dat een deel van de bewoners nut en noodzaak van de gehele versterking absoluut niet inzag. Nu er nieuwe ruimte is voor overleg en er kortgeleden een goed verlopen bijeenkomst van de bewoners en de Alliantie heeft plaatsgevonden, groeit het vertrouwen. Alleen het tijdspad van één jaar voor overleg met alle mogelijke ontwikkelingen, ziet zij als erg krap: "Het zijn allemaal  mensen die het in hun vrije tijd moeten invullen".

Na afronding van het gesprek heeft de CDA-fractie ter plaatse de dijk bekeken en gezien hoe mooi het uitzicht daar is, iets wat de CDA-fractie zeker zal meenemen in het formele besluit dat HHNK na de inspraak eind dit jaar moet nemen over de totale dijkversterking, behalve die bij Durgerdam; dit besluit volgt pas najaar 2018.

Tevens is er deze middag een bezoek gebracht aan, directeur van Aannemings- en Machineverhuurbedrijf Huiberts B.V., gelegen naast het kantoor van de Alliantie. Een deel van zijn werkzaamheden (bijv. grondverzet, baggeren en dijkversterkingen) voert hij uit voor HHNK, naar volle tevredenheid. Dit bezoek was bedoeld om meer te vernemen over de visie van de aannemerij op het werk van HHNK, bijv. t.a.v. aanbestedingsbeleid en innovatie.

Kees Huiberts bleek te waarderen dat er voor regionale aannemers een plaats is bij de aanbestedingen van HHNK. Een lastig puntje bij het aanbestedingsbeleid is wel, dat volgens de voorschriften boven bepaalde bedragen Europees aanbesteed moet worden. Daarnaast geldt de aanbesteding meestal voor 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlenging. Vaak zijn hier investeringen voor nodig die een langere afschrijvingsperiode hebben. Over innovatie op zijn werkterrein was hij zeer positief. De CDA-fractie heeft het prachtige machinepark en de goed ingerichte werkplaatsen bekeken.

Het motto van Kees Huiberts "SAMEN staan we sterk" voert hij in alle delen van het bedrijf en met collega's  uit. Het is een motto dat ook bij waterschap HHNK past en de fractie is dan ook dankbaar voor het perspectief vanuit de aannemerij dat ze hebben gekregen op het werk van HHNK.IMG 1572

Halfjaarbericht van de CDA-fractie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
over de belangrijkste politieke onderwerpen in de periode januari – juli  2017
 
Meerjarenbegroting  2018-2021
Puntje waar het CDA twijfels bij had, was of het nodig is zo'n 25 extra ambtenaren aan te trekken 
in 2018. Daarover is afgesproken er voorafgaande aan de behandeling van de begroting 2018 nog eens 
apart op terug te komen. Verder heeft het CDA nadrukkelijk uitgesproken z'n best te doen om de 
gemiddelde belastingverhoging ook voor de jaren 2019 en 2020 op 0% te houden.
Uiteindelijk is de meerjarenbegroting unaniem vastgesteld en dat is natuurlijk een mooi compliment 
voor onze CDA-portefeuillehouder Financiën Jan Kramer.
 
Stand van zaken versterking Markermeerdijken
In het kader van het zogenaamde hoogwaterbeschermingsprogramma zullen de Markermeer- dijken tussen 
Hoorn en Amsterdam moeten worden versterkt over een lengte van ruim 33 kilometer. Dit is een zeer 
belangrijk project op het terrein van de waterveiligheid dat veel voorbereiding en hoge 
investeringen met zich meebrengt. Deze dijken beschermen immmers ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders 
tegen het water. Samen met partners en omwonenden zoekt het Hoogheemraadschap naar een 
maatwerkoplossing die passend is in het gebied. Op 15 februari was er in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur een volle tribune vanwege een presentatie over de versterking van de 
Markermeerdijken, waar grote zorg door de burgers  werd geuit dat er veel landschappelijk moois 
verloren gaat. Ons fractielid Ed Jongmans heeft inmiddels nogal wat voorlichtingsbijeenkomsten 
bijgewoond en onze fractie weet dus goed wat er speelt en houdt het eindvoorstel nauwkeurig in de 
gaten. Onze CDA-fractie is daarnaast, met oog voor kaderstelling en voorbereiding, 
positief-kritisch over de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende organen binnen het 
hoogheemraadschap.
Op 5 juli jl. besprak een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur van HHNK met de Minister van 
I&M en de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland. Ook de Deltacommissaris, de heer W. 
Kuijken, nam aan het gesprek deel om zijn bevindingen, verwoord in een advies over de versterking 
bij Uitdam, toe te lichten. Op 11 juli besprak het Dagelijks Bestuur van
HHNK het ontwerp-projectplan. Belangrijke elementen in de bespreking betroffen Hoorn, Scharwoude, 
Zeevang, Uitdam en Durgerdam. Het Dagelijks Bestuur concludeerde dat er nu een plan ligt dat aan de 
provincie Noord-Holland kan worden aangeboden voor de inspraak. Recent heeft onze fractie er kennis 
van genomen dat nader aandacht zal worden besteed aan een tussenadvies van de Commissie m.e.r. over 
een beter behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de dijk. Verder zal dat 
ook gebeuren op het terrein van de hoogwaterveiligheidsopgave, de rol van het Kader Ruimtelijke 
Kwaliteit en varianten op het terrein van constructieve versterking. Dit valt af te leiden uit de 
nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken van augustus 2017, waar we verder naar verwijzen. 
De laatste stand van zaken is dat de terinzagelegging van het ontwerp-Projectplan Waterwet en de 
ontwerp-vergunningen is voorzien in november 2017. De definitieve besluitvorming over het
Projectplan Waterwet is gepland in het voorjaar van 2018. Het onderdeel van het project, gericht op 
Durgerdam krijgt echter extra tijd voor participatie, aldus bericht de Alliantie.
Met inwoners van het dorp Durgerdam en andere betrokkenen, de gemeente Amsterdam, de provincie en 
HHNK vond de afgelopen maanden een participatieproces plaats. Dit gebeurde in opdracht van HHNK, 
onder leiding van een extern bureau. Uit dit proces is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is 
om samen met bewoners te zoeken naar een gedragen oplossing.
Afgesproken is om nu nog geen keus voor een voorkeursvariant te maken, maar om tot september 2018 
de tijd te nemen om een integraal participatieproces te doorlopen. Samen met omwonenden, gemeente 
en provincie wordt dan ook gekeken hoe andere wensen meege- nomen kunnen worden. Afgesproken is om 
voor Durgerdam een apart ontwerp-projectplan te maken en ernaar te streven dit eind 2018 ter inzage 
te leggen.
Vanwege de vele aspecten die aan dit project verbonden zijn, waaronder niet in het minst de 
waterveiligheid, de financiële aspecten en de burgerparticipatie, blijft onze CDA-fractie alert op 
de ontwikkelingen en speelt daar zo nodig op in.
 
contactpersoon:
Ed Jongmans:    Zaanstreek-Waterland 
Contactadres:
CDA-fractie HHNK
Fractiesecretaris: Ed Jongmans, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-211.15.904
Zie ook onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier