Hoogheemraadschap

 

Het zal inmiddels bekend zijn dat ik enkele maanden geleden ben gekozen tot lijsttrekker voor het CDA voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zaterdag 8 december jl. vond in Volendam de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Noord-Holland plaats. Tijdens deze ALV is ook het verkiezingsprogramma voor het HHNK vastgesteld. Het verkiezingsprogramma bevat de plannen en ideeën van het CDA voor het HHNK voor de komende vier jaar.

Het verkiezingsprogramma heeft als titel meegekregen: “Inspelen op klimaatverandering”. Ondanks dat het waterschap al vele jaren zorgt voor waterveiligheid, de waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast maken veel mensen zich namelijk zorgen over de enorme regenbuien van de laatste jaren. Ook de extreem droge zomer van 2018 leidde tot veel problemen. En voor de landbouw komt daar nog de bodemdaling bij. Straks loopt er geen koe meer in de wei of gaan oogsten verloren. Het staat voor het CDA dan ook als een paal boven water dat HHNK als waterschap moet inspelen op de klimaatverandering.

Een kleine greep uit het verkiezingsprogramma: We regelen voldoende waterberging om wateroverlast te voorkomen. Uiteraard worden deze waterbergingen bij voorkeur niet gerealiseerd op agrarische gronden. Daarnaast zorgen we er samen met de gemeenten voor dat er bij hevige buien geen rioolwater in de sloten en kanalen stroomt of bij mensen omhoog komt in het toilet. Ook willen we dat het waterschap actuele plannen klaar heeft liggen om bij toekomstige extreme droogte allerlei problemen voor bewoners, de agrarische sector, het bedrijfsleven en de natuur te voorkomen. En het CDA-HHNK vindt dat het waterschap dit op een manier moet aanpakken die open en naar buiten gericht is en dus samen met betrokkenen en de omgeving.

Ik wens iedereen natuurlijk in de eerste plaats fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Maar ik wens eveneens dat er volgend jaar op 20 maart heel veel mensen op het CDA zullen stemmen bij de waterschapsverkiezingen en natuurlijk ook bij die voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarom hoop ik dat u de komende maanden als CDA-ambassadeur veel van uw kennissen, vrienden en familie zou willen overtuigen om in maart op het CDA te stemmen.

Frank Frowijn

IMG 8213

Halfjaarbericht van de CDA-fractie voor het

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

over de belangrijkste bestuurlijke onderwerpen

in de periode januari – augustus 2018

 

publicatiedatum: 3 september 2018                                 

In de lijn van onze eerdere berichtgeving geven wij u met dit bericht inzicht in een aantal zaken waar onze fractie zich in de eerste helft van dit jaar mee bezig heeft gehouden. Wij wensen u veel leesplezier en reacties zijn natuurlijk altijd welkom!.

Provinciale Omgevingsvisie

Om de vraag te beantwoorden in wat voor Noord-Holland we willen wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen, stelt de Provincie Noord-Holland een omgevingsvisie op, samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. In februari j.l. is Otto Smit namens onze fractie aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst. Inmiddels heeft de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER) tot eind juli ter visie gelegen en worden binnenkort de inspraakreactie behandeld. Vanuit het Dagelijks Bestuur van HHNK is er naar deze visie gekeken om te zien of er strijdigheden in zitten met het HHNK-beleid, bijv. rond waterveiligheid. Dat was niet het geval. Als fractie hebben we er – mede hierom - verder geen actie op ondernomen; een beetje ongerust gevoel dat we als fractie bij de totstandkoming van zo’n belangrijke visie nauwelijks betrokken zijn geweest, hebben we wel… Mocht iemand van mening zijn dat we als fractie iets over het hoofd hebben gezien, laat het dan weten! Voor meer info, zie:

www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie

Partnerschap van de statiegeldalliantie

In de AB/CHI vergadering van 21 februari 2018 werd op initiatief van de fractie van Water Natuurlijk, maar met o.a. de CDA-fractie als mede-indiener, de motie aangenomen om ons als HHNK aan te sluiten bij de zgn. statiegeldalliantie. Hoewel de waterschappen niet de overheden zijn die beslissen over de invoering van statiegeld op kleine pet-flesjes of blikjes vinden wij het signaal dat hiermee door HHNK wordt afgegeven aan de landelijke overheid erg belangrijk. Voor het milieu, mens en dier zijn (micro)plastics zeer bedreigend. Voorkomen is beter dan genezen, dus het terugdringen van plastic afval kan het beste bij de bron gebeuren. Uit onderzoek van CE Delft blijkt namelijk dat statiegeld op blikjes en flesjes het zwerfafval met 70 tot 90 procent kan doen verminderen. Voor meer informatie, zie:

https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/

 

Financieel Jaarverslag 2017 en Perspectiefnota 2019-2022

In onze mei-vergadering van het CHI was het belangrijkste agendapunt: het Jaarverslag 2017. Dit betreft de verantwoording over de besteding van zo’n 250 miljoen euro belastinggeld. De CDA-fractie toonde zich in de vergadering zeer tevreden over alle resultaten die in 2017 zijn behaald, zoals het besluit rond de waterkering bij het NIOZ op Texel, de uitgebreide internationale kennisuitwisseling, de ambtelijke overeenstemming over de wegenoverdracht naar de gemeente Alkmaar en de besluiten over het nieuwe Klimaat&Energie-programma. Eigenlijk was het CDA maar over 1 ding wat ongerust: dat het extra budget van het Rijk voor de versterking van de Markermeerdijken bij Uitdam nog niet is geregeld; dat is toch een risico van 10 miljoen euro… 

Onze CDA-portefeuillehouder Financiën Jan Kramer ontving ook van andere partijen veel complimenten voor de beheerste begrotingsrealisatie in 2017 en het goedkeurende accountantsrapport. Al met al hebben we dus zeer positief teruggekeken op al het HHNK-werk in 2017!

Als illustratie van het feit dat HHNK heel zorgvuldig met z’n geld omgaat, wijzen we ook op de tamelijk recente beantwoording van de Kamervragen van de VVD door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwikkeling van de waterschapslasten. Zie:  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/13/-beantwoording-kamervragen-van-het-lid-lodders-vvd-over-de-waterschapslasten

Hieruit blijkt dat HHNK één van de maar 2 waterschappen (van de in totaal 21 waterschappen) is, waar de laatste 2 jaren de waterschapslasten steeds zijn gedaald! Deze informatie is gebaseerd op met name de situatie van een meerpersoonshuishouden, wonend in een eigen woning met een WOZ-waarde van € 200.000.

Vergelijk bijv. de 3 grote kustwaterschappen:

                                                         Stijging t.o.v. 2017  en  2016  in procenten

Hollands Noorderkwartier                                     -1,4          -0,8

Rijnland                                                                  +0,8         +4,6

Delfland                                                                  +0,1         +0,7

Dit is toch goed nieuws voor onze HHNK-belastingbetalers…!

Ander agendapunt was de zgn. Perspectief-nota, een doorkijk t.a.v. de werkzaamheden, uitgaven en belastingopbrengsten in de komende 5 jaar. Dit is een nieuwe vorm voor wat in eerdere jaren het Meerjarenplan heette. Veel aandacht in deze Nota was er natuurlijk voor de grote thema’s zoals bodemdaling, klimaatverandering en duurzaamheid, die allemaal extra inzet van een waterschap vragen. Wat dit financieel betekent voor HHNK lijkt voor het jaar 2019 wel duidelijk: we moeten – helaas! - rekenen met een verwachte gemiddelde belastingverhoging van bijna 1%. Wat de veranderende inzet betekent voor de omvang en kwaliteit van het personeel wordt op verzoek van o.a. het CDA in de aanloop naar de behandeling van de begroting 2019 in november nog uitgezocht.

Onderstaande link verbindt u met de infographic van de pijlers van de perspectiefnota:

https://www.hhnk.nl/document.php?m=1&fileid=32761&f=3cfbb2601f81f286e241c8156eba5c07&attachment=1&c=2776

Wijziging Kostentoedelingverordening

In de AB-vergadering van juni is een besluit genomen over de kostentoedelingsverordening. Veelal een flink bediscussieerd stuk, waarbij partijen vanuit de belangen van achterban er op reageren. Ditmaal is dat veel minder het geval geweest. Dat kent twee oorzaken: als eerste afspraken binnen het collegeakkoord, over het voortzetten van de huidige vorm en percentages. Het afgelopen jaar is daar bijgekomen, dat er een commissie vanuit de Unie van Waterschappen, bezig is geweest, om een nieuw belastingsysteem in te richten. Hieronder volgt een beperkte uiteenzetting van de kostentoedeling. Het is de manier waarop waterschappen vastleggen wie welk percentage belasting dient bij te dragen aan de kosten voor het watersysteembeheer en het wegenbeheer. Eénmaal per vijf jaar vindt deze vastlegging plaats en bij HHNK dient deze voor 2019 vastgesteld te worden.                                                  Wat zijn de belangrijkste taken in het watersysteem:

 • Waterveiligheid, de zorg voor dijken en duinen.
 • De inrichting en instandhouding van de wateromgeving, om te zorgen, dat overal voldoende water beschikbaar is: bij te veel water opslaan en afvoeren en bij te weinig water aanvoeren vanuit o.a. IJsselmeer (zoals in de afgelopen maanden). Dit wordt ook klimaatadaptie genoemd.
 • Behoud en verbetering van de waterkwaliteit in sloten, meren en kanalen.

Deze heffing wordt ruwweg verdeeld over onderstaande categorieën van belastingbetalers:

 1. Ingezetenen (alle inwoners, die een huishouden voeren)
 2. Ongebouwd (meestal agrarische bedrijven)
 3. Gebouwd (huiseigenaren en bedrijven)
 4. Natuur (eigenaren van natuurgronden zoals Landschap Noord-Holland)

Per categorie, dient er een bepaald percentage bijgedragen te worden. De Waterschapswet geeft de ruimte om hier invulling aan te geven. Hierbij moet binnen bepaalde minimale en maximale percentages gebleven worden. Voor de ingezetenen is dit gekoppeld aan het aantal inwoners per vierkante kilometer. Bij meer dan 500 inwoners en minder dan 1.000 per vierkante kilometer is dat tussen de 31% en 40%. Bij HHNK is het aantal inwoners 588 inwoners. Na het vaststellen van het percentage voor de ingezetenen worden de kosten verder toegedeeld. Daarbij wordt gekeken naar het belang en het gebruik. Verder wordt per categorie

naar de waarde van diverse zaken gekeken en deze worden toegerekend en verdeeld. Natuurterreinen hebben een specifieke positie gekregen in de wet. Deze kennen geen opbrengend vermogen en worden daardoor beperkt belast.

De verdeling bij HHNK valt als volgt uit:

 1. Ingezetenen              : 37,0%
 2. Kostenaandeel ongebouwd niet zijnde natuur : 12,4%
 3. Kostenaandeel natuur :  0,1%
 4. Kostenaandeel gebouwd              : 50,5%

Het is mogelijk om af te wijken in tarieven, deze differentiatie kan gelden voor o.a. buitendijks gelegen onroerende zaken en verharde openbare wegen. Wegenbeheer, deze heffing wordt toegepast in een deel van ons werkgebied, daar is HHNK eigenaar van de wegen en onderhoudt deze. Dat gebied neemt jaarlijks af, doordat dit overgedragen wordt aan gemeenten. Per 1 januari 2019, neemt de gemeente Alkmaar de wegen in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp over. Deze heffing wordt verdeeld over 2 groepen, ingezetenen en eigenaren. Algemene verkeersfuncties worden toegerekend aan de ingezetenen en de kosten voor de ontsluitingsfunctie, worden toegekend aan eigenaren.

Wilt u meer weten over alle categorieën en de complete tekst raadplegen, dan wordt verwezen naar de website van HHNK of stuur onze fractie een e-mail, dan mailen wij u de stukken.

Meedenkgroep nieuw vierjarig perspectief op het effect Schoon water

De zorg voor schoon en gezond water voor mensen, dier en milieu is een van de kerntaken van HHNK. Een goed functionerende (afval)waterketen is onderdeel van deze zorg. Met het opstellen van het Programma Waterketen 2014-2017 had HHNK zich gecommitteerd aan de besparingsopdracht vanuit het Bestuursakkoord Water (BAW). Per 1 januari van dit jaar is de programmaperiode verlopen. Het jaar 2018 is een overgangsjaar, waarin een nieuw plan wordt gemaakt. Een meedenkgroep van CHI-leden is hierbij betrokken geweest, gedurende drie brainstormavonden.

In de waterketen wordt nog steeds heel veel energie gebruikt. De uitvoering van het Klimaat- en Energieprogramma van HHNK, is een grote (financiële) uitdaging. Het onderzoek naar en de verfijning van processen om microverontreiniging (o.a. medicijnen en microplastics) blijft doorgaan. Ook zijn we nog lang niet bij de circulaire economie die ons voor ogen staat. Zo winnen wij momenteel struviet, wat kan dienen als meststof. Maar vanwege de mogelijkheid dat hierin medicijnresten zitten, kan tot nader orde van de Rijksoverheid nog geen verhandeling/afzet aan derden plaatsvinden. Een ander punt van zorg van de CHI-leden in de meedenkgroep zijn de gemeentelijke riooloverstorten. Deze hebben directe gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater (Kaderrichtlijn Water). Uitdrukkelijk werd in de meedenk-groep gesteld dat HHNK zich moet beperken tot haar kerntaken te weten afvalwatertransport via de persleidingen en zuivering van afvalwater op de rwzi’s. Kosten die voor rekening van derden behoren te komen moeten niet op het bordje van HHNK worden gelegd. Verder werd opgemerkt goed te kijken naar subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld via de EU en klonk de oproep om zoveel mogelijk samen te werken met onze partners in de keten: andere waterschappen en kennisinstituten. In het laatste kwartaal van dit jaar moet het nieuwe plan gereed zijn en wordt het gepresenteerd aan de CHI-leden.

Droogteproblematiek voorjaar/zomer 2018

In het vorige halfjaarbericht gaven we aan dat we in het Algemeen Bestuur van HHNK veel aandacht hadden besteed aan de zeer natte maand september 2017 met langdurige regenbuien, die veel land onder water zetten. Nu is de recente langdurige droogte ons grote aandachtspunt qua weersomstandigheden. De droogte is de ergste ooit gemeten (zie de figuur, waaruit blijkt dat het droger is dan in het vorige recordjaar 1976!) en heeft m.n. drie nadelige effecten voor de waterschapstaken: 1) door het weinige water dreigen de dijken te verdrogen en dus zwakker te worden; 2) de agrariërs kunnen door gebrek aan zoet water hun land niet meer sproeien; en 3) door minder rioolwater en de hoosbui daarna werken de RWZI’s minder goed.

Het CHI wordt door de dijkgraaf wekelijks op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Momenteel is er nog geen grote zorg. Ongeveer 500 kilometer aan dijken is recent geïnspecteerd; de algemene conclusie is dat de dijken er goed bij liggen, naar omstandigheden. Ook de RWZI’s werken nog goed, maar als het weer hard gaat regenen spoelt het bezonken rioolslib in een keer door en zorgt voor een piekbelasting op onze rioolgemalen, wat mogelijk leidt tot verstoppingen e.d. De grootste zorg ligt bij het peilbeheer. Het waterpeil in het IJsselmeer is op dit moment nog voldoende om zonder beperking water in te laten. Wel wordt spaarzaam omgegaan met het beschikbare zoete water, bijv. door een economisch schutregime om de zoutindringing zoveel mogelijk te beperken. Ook de vispassages bij gemaal De Helsdeur en spuisluis Oostoever, op de overgang van zout-zoet, zijn gesloten. Vanuit de agrarische sector is er nog steeds veel vraag naar water voor beregening en inundatie. Het is te verwachten dat HHNK de komende weken vanuit het Managementteam Watertekorten een beperking op de hoeveelheid in te laten water opgelegd krijgt. De organisatie is voorbereid op verschillende scenario's als we minder water mogen inlaten en niet meer kunnen voldoen aan de totale watervraag. Het is spannend hoe dit alles zal aflopen…

Voortgang project versterking Markermeerdijken (HWBP)

Op het terrein van het voorbereiden van het projectplan Markermeerdijken is het afgelopen halfjaar opnieuw door de Alliantie een aantal vorderingen gemaakt, waarover het CHI is geïnformeerd en waarbij door onze fractie bij herhaling is aangedrongen op een nauwere betrokkenheid. Hiervan kunnen bijvoorbeeld worden genoemd de milieueffectrapportage en het toetsingsrapport daarop, de aanvulling van het milieueffectrapport als reactie op het toetsingsrapport en de reactie op die aanvulling (3 en 18 juli 2018). Deze stukken zijn te raadplegen via de website van de Alliantie (actuele informatie) of de website van de commissie m.e.r. Verder is – na discussie in het CHI - een inzagemogelijkheid gecreëerd voor de direct betrokkenen om het risico-dossier in te zien, dat voor uitsluitend de situatie van betrokkene van betekenis is, dit vanwege vertrouwelijke informatie die in het totaal aan dossiers voorkomt. Ook is een mogelijkheid gerealiseerd om daarop toelichting te krijgen. In december 2017 en januari 2018 heeft het ontwerp-projectplan voor de dijkversterking Markermeerdijken ter inzage gelegen. Er zijn 142 zienswijzen ingekomen. Andere stappen die recent zijn gezet op het gebied van de voorbereidingen zijn te lezen in de brief aan bewoners/eigenaars langs het dijkversterkingstraject, waarvoor wordt verwezen naar de volgende link:

https://www.markermeerdijken.nl/document.php?m=2&fileid=32338&f=b16c911eac3f360ae4f90987d1ca63b6&attachment=1&c=12442

Belangrijke momenten worden de komende maand de behandeling van het projectplan met de Nota van beantwoording en de stukken die betrekking hebben op het milieueffectrapport c.a. in de commissie Water en Wegen van 5 september a.s. en de geplande besluitvorming in de CHI-vergadering van 19 september a.s. De vergaderstukken zijn raadpleegbaar via de vergaderkalender op www.hhnk.nl.

Onze fractie heeft op 30 augustus jl. ingehaakt op vragen vanuit de Stichting Zuyderzeedijk, de IJsselmeervereniging en een aantal direct betrokkenen bij het project versterking Markermeerdijken. Dit is gebeurd samen met vertegenwoordigers van onze partij in Provinciale Staten en de direct betrokken gemeenteraden. Wij hebben gesproken over hun betrokkenheid, ervaringen en de voorgelegde resultaten. Er was sprake van een goed bezochte en constructieve bijeenkomst. Wij bespeurden de nodige teleurstelling en verbittering ten aanzien van de verwachte participatie. Wij beraden ons nog over de wijze, waarop wij aan deze inbreng in de aanstaande commissievergadering  Water en Wegen aandacht zullen schenken.

Opstarten meedenkgroep maaibeleid

Ons steunfractielid Otto Smit maakt deel uit van de opgestarte meedenkgroep, die zich voor HHNK buigt over het maaibeleid. Inmiddels zijn er 2 bijeenkomsten gehouden. Op 18 juni met een groep Stakeholders, 14 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld, om te inventariseren hoe verschillende standpunten zichtbaar worden en op 10 juli met een afvaardiging van 7 personen vanuit het CHI. Uitgangspunt is: DOELMATIG, DUURZAAM en MET OOG OP DE OMGEVING. Het maaibeleid spitst zich toe op 2 onderdelen: nat maaien, dit betreft de vaarwegen en watergangen, en droog maaien, dat zich richt op dijken en bermen.

Vanwege het beleid dat wegen en bermen op korte termijn aan gemeenten overgedragen worden, wordt aan het bermenbeheer niet veel aandacht besteed. Veiligheid en zo laag mogelijke kosten staan voorop, maar de uitgangspunten doelmatig, duurzaam en omgeving leggen ook een verantwoordelijkheid bij het waterschap, nl. om mee te denken over biodiversiteit en verantwoord beheer. Dat dit meer kosten met zich meebrengt, kan en moet ook uitgelegd kunnen worden.

Enkele voorbeelden in de discussie: nat maaien kan invloed hebben op de hengelsport; overleg hierover is nodig met de Hengelsportfederatie. Vraag: wie neemt de meerkosten voor zijn rekening? Bij droog maaien is klepelen het goedkoopst, maar dat geeft veel verruiging en daarmee weinig biodiversiteit. Maaien en afvoeren daar waar het kan, en op verschillende tijdstippen, in goed overleg met aangrenzende agrariërs, geeft de diversiteit veel meer ruimte.

Er is een uitvoerige discussie gevoerd waaruit bleek dat de standpunten niet heel ver uit elkaar liggen. Als vervolg op de bijeenkomsten van de meedenkgroep zal er een conceptnota geschreven worden die eind 2018 voorgelegd wordt aan het CHI, waarna in 2019 uitwerking en detaillering kunnen volgen. In 2020 zal dan het nieuwe beleid operationeel kunnen zijn.

Hebt u vragen of opmerkingen, laat dit weten aan Otto Smit.

 

Opstarten meedenkgroep visbeleid

Direct na de zomervakantie wordt de “meedenkgroep visbeleid“ opgestart, waaraan namens onze fractie Ed Jongmans zal deelnemen. Deze groep, samengesteld uit 7 CHI-leden, waaronder de portefeuillehouder R. Veenman, buigt zich samen met een aantal ambtelijke medewerkers over het visbeleid voor de komende jaren. Het huidige beleid dateert van ruim 10 jaar terug en vraagt om bijstelling vanwege het feit dat de vispopulatie is veranderd door de effecten van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Visbeleid is een samenhangend beleid, waarin de belangen van alle partijen goed afgewogen moeten zijn, waarbij niet ontkend kan worden dat de belangen van de sportvisserij, de beroepsvissers en het Hoogheem-raadschap sterk uiteenlopen. De visstandbeheercommissie (VBC), een overlegplatform met de visserijsector, zal in het overleg worden betrokken. Uiteindelijk zal het nieuwe visbeleid medio 2019 door het CHI worden vastgesteld. Onze fractie houdt zich aanbevolen voor eventuele inbreng voor dit beleidsonderwerp, waarvoor u contact kunt leggen met ons fractielid, Ed Jongmans.

Volgend jaar weer waterschapsverkiezingen…!

Op 20 maart 2019 zijn alweer de volgende waterschapsverkiezingen!

Wat het verkiezingsprogramma voor CDA-HHNK betreft, zijn op de vorige ALV Petra van Ollefen en Frits Brouwer aangewezen als programmacommissie. Zij zijn op het moment druk aan het schrijven. De verdere procedure is als volgt: alle CDA’ers hebben zich tot 20 augustus kunnen aanmelden als kandidaat voor de kieslijst. De concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma voor HHNK worden dan op 2 oktober verstuurd naar alle CDA-afdelingen en openbaar gemaakt. De lokale afdelingen hebben dan tot 5 november de tijd om een ALV te houden en daarmee in de lijst en in het programma eventueel wijzigingen voor te stellen. Op 24 november vindt de ALV plaats waar het CDA-NH vervolgens de lijsten bekrachtigt en de programma’s vaststelt. Meer informatie over e.e.a. is te verkrijgen bij de bestuurssecretaris CDA-Noord-Holland, via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doordat er vertraging is ontstaan bij de laatste kopijverwerking kan nog net het nieuws uit de laatste ALV van CDA-NH (op 1 september 2018) worden verwerkt. Bij acclamatie is daar Frank Frowijn verkozen tot lijsstrekker van de kandidatenlijst voor het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We citeren van de CDA-NH-website:

Frank heeft als zelfstandig adviseur ervaring in beleidsadvisering en –ondersteuning bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Daarnaast heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan als wethouder in Heemskerk en Beverwijk. Frank zegt over zijn voordracht tot lijsstrekker op de CDA-NH-website: Ik ben vereerd dat het bestuur mij voordraagt als lijsttrekker en hoop op de steun van de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering van september. In de aanloop naar de verkiezingen wordt het belangrijk een helder, overtuigend en begrijpelijk verhaal te kunnen neerzetten over het Hoogheemraadschap en waar het CDA voor staat. De waterschappen fungeren al zo lang zo goed en zo efficiënt dat de meeste mensen het nut en het belang van de waterschappen zijn vergeten. Door de clusterbuien van de laatste jaren heeft de strijd tegen het water echter een nieuwe dimensie erbij gekregen. Iedereen is inmiddels wel bekend met de beelden van ondergelopen kelders, woningen of straten als gevolg van een enorme hoeveelheid regen die in korte tijd valt in een specifiek gebied. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en dorpen anders ruimtelijk gaan inrichten. Samen met de kandidaten voor de Waterschappen en de Provinciale Staten wil ik me daar voor gaan inzetten en de lijst voor Hollands Noorderkwartier gaan trekken!

 

Deelnemen aan onze brede CDA-waterschapsfractie of vragen over waterzaken?

Onze fractie houdt in principe tweemaal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en andere belangstellende CDA’ers uit gemeente-raadsfracties of afdelingsbesturen. De HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende ideeën. Graag zouden wij de brede fractie nog willen versterken met een aantal belangstellenden. Hebt u belangstelling? Graag nodigen wij u uit als gast voor de eerstvolgende bijeenkomst. Deze zal in november/ december worden ehouden in relatie tot de bespreking van de begroting 2019. Hebt u belangstelling? Laat het aan een fractielid of aan het fractiesecretariaat weten…

Hebt u overigens onderwerpen die zich lenen voor schriftelijke of mondelinge vragen aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden over algemene waterschapszaken, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Wij proberen actuele zaken aan de orde te stellen opdat deze aandacht of bijstelling zullen krijgen wanneer dat nodig is. U kunt daarover ook contact zoeken met een van de fractieleden of het fractiesecretariaat.

Uiteraard is het ook mogelijk om op de publieke tribune een vergadering van een commissie of van het College van Hoofdingelanden bij te wonen of bij zo’n gelegenheid zelfs in te spreken. Op de website van HHNK staan de vergaderdata en (ca 2 weken voor de vergadering) de agenda: www.hhnk.nl/portaal/algemeen-bestuur_3604/ Sinds kort is het ook mogelijk om via internet live de vergaderingen te volgen, of de opnames van eerdere vergadering terug te luisteren. Dit kan via een speciale website van HHNK, namelijk: https://hhnk.waterschapsinformatie.nl/dashboard Op termijn wordt ook live meekijken mogelijk en komt een videoregistratie beschikbaar als archief.

 

N.B. Voor de verschillende CDA-regio’s in het werkgebied van HHNK zijn de volgende fractieleden contactpersoon:

Jan Kramer:                         Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Frits Brouwer:                     IJmond

Petra van Ollefen:               Alkmaar e.o.

Ed Jongmans:                     Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord

Otto Smit (steunfractielid):   Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Zij proberen ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij regio-bijeenkomsten.

 

Contactadres van de CDA-fractie HHNK

Fractiesecretaris: Ed Jongmans, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-211.15.904

Zie ook onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier

Halfjaarbericht van de CDA-fractie voor het

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

over de belangrijkste bestuurlijke onderwerpen

in de periode augustus – december 2017

 

publicatiedatum: 8 maart 2018

In de lijn van onze eerdere berichtgeving geven wij u met dit bericht inzicht in een aantal zaken waar onze fractie zich in de tweede helft van het vorige jaar mee bezig heeft gehouden. Wij wensen u veel leesplezier.

Bijzondere weersomstandigheden…

Anders dan wellicht gedacht, praat het CHI lang niet altijd alleen maar over beleid… Soms zijn ook bijzondere weersomstandigheden aanleiding voor een agendapunt in de vergade-ring. Zo was de maand september zeer nat; normaal valt in deze maand rond de 80 mm regen. Maar in de kustgebieden viel op veel plaatsen 150 tot 250 mm regen. De september-vergadering van het CHI opende dan ook met aandacht voor de recente langdurige regen-buien, die veel land onder water zetten. De dijkgraaf besprak alles wat HHNK heeft gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken en zegde een volledige evaluatie toe, met een knelpuntenanalyse voor ons watersysteem op die plekken waar de meeste problemen zijn ervaren (Westwoud, Heiloo, Zuidschermer en Wieringermeer); die knelpuntenanalyse zal in 2018 verschijnen.

Een andere bijzondere weersituatie was de zware sneeuwval van 11 december, waarvoor het KNMI in een groot deel van het land een code rood (Weer-alarm) afgaf. Omdat HHNK ook weg-beheerder is, is dat ook voor het Hoogheemraadschap spannend, vooral omdat nu voor het eerst de gladheids-bestrijding door HHNK is uitbesteed aan Rijkswaterstaat. Gelukkig was alles met het strooien op onze wegen goed gegaan.

Tussentijdse evaluatie van het Collegeprogramma

In september 2017 besprak het CHI de tussentijdse evaluatie van het Collegeprogramma, toen we ongeveer halverwege in deze bestuursperiode van 4 jaar waren. Bij gemeenten is zo’n tussenevaluatie vaak normaal, maar bij HHNK gebeurde dit voor het eerst, op initiatief van de CDA-fractie. Uit de evaluatie die door het Dagelijks Bestuur was opgesteld, bleek dat een groot aantal zaken uit het CDA-verkiezingsprogramma goed op de rit staan, zoals: wegenoverdracht naar de gemeenten, gemiddeld geen belastingverhoging, meer aandacht voor duurzaamheid, e.d. Zelfs het budget voor internationale samenwerking - een heel specifieke CDA-wens! - blijkt inmiddels verdubbeld. Kortom, het CDA is nog steeds tevreden over het coalitieakkoord dat we eerder ondertekenden en we gaan in goede samenwerking verder met de uitvoering ervan!

Strategisch grondbeleid

We hebben binnen HHNK ook nieuwe afspraken gemaakt over ons strategisch grondbeleid, zodat men weet wat van HHNK kan worden verwacht bij grondtransacties. Voor de burger is vooral van belang dat HHNK voor snippers grond voortaan (marktconforme) eenheidsprijzen gaat hanteren. Dat spaart taxatiekosten en maakt grondtransacties voor de burger ook procedureel eenvoudiger.

Volgend jaar weer waterschapsverkiezingen…!

Op 20 maart 2019 zijn alweer de volgende waterschapsverkiezingen. Recent heeft het CDA-Noord-Holland de procedure hiervoor bekend gemaakt. Zo zullen op de ALV van CDA-NH van 14 april a.s. de profielen voor lijsttrekkers en kandidaten worden vastgesteld en zullen de commissies voor werving/selectie van de kandidaten en voor het verkiezingsprogramma worden benoemd. Daarna kunnen CDA-leden zich aanmelden voor de kandidatenlijsten (incl. lijsttrekker), tot 1 juli. De programmacommissie kan begin september eventueel een regionale bijeenkomst organiseren over het programma voor HHNK. De concept-kandidaten-lijst en het concept-verkiezingsprogramma voor HHNK worden dan op 2 oktober verstuurd naar alle CDA-afdelingen en openbaar gemaakt. De lokale afdelingen hebben dan tot 5 november de tijd om een ALV te houden en daarmee in de lijst en in het programma eventueel wijzigingen voor te stellen. Op 24 november vindt de ALV plaats waar het CDA-NH vervolgens de lijsten bekrachtigt en de programma’s vaststelt.

Twee van onze fractieleden hebben zich reeds gemeld voor de programmacommissie van CDA-HHNK, maar iedereen die daarin ook geïnteresseerd is kan zich nog melden bij Marc Haverkamp, bestuurssecretaris CDA-Noord-Holland, via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkbezoeken van onze fractie

In het kader van de wisselwerking van de activiteiten van onze fractie ten opzichte van

HHNK, de betrokken burgers en de gevestigde ondernemers, zijn in het najaar van 2017 werkbezoeken gebracht aan het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude, aan een in de omgeving van dat kantoor gevestigde ondernemer die voor het waterschap werkzaamheden uitvoert op het gebied van grondverzet, baggeren en dijkversterking (Aannemings- en machineverhuurbedrijf Huiberts bv) en aan Marianne van Leeuwen, die als burger en voorzitter van de Dorpsraad Durgerdam nauw betrokken is bij het dijkversterkingsproject aldaar.

Op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude was er een gedachtewisseling over het project Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam met medewerkers van HHNK en van de Alliantie die het werk uitvoert. Met name in Durgerdam en Uitdam doen zich daarin knel-punten voor. T.a.v. Uitdam wordt momenteel het voorstel van de Deltacommissaris uitge-werkt om het huidige (landschappelijke) karakter van de dijk zoveel mogelijk in stand te houden. D.m.v. een zgn. vernageling zal de dijk stabieler worden gemaakt. Dan hoeft de dijk niet breder en hoger te worden. Uitgangspunt is, dat er geen huizen worden afgebroken.

Dat laatste zal ook moeten gelden voor Durgerdam. Dit sluitstuk van het project geeft nogal wat hoofdbrekens extra in combinatie met de aansluiting bij Amsterdam. Dit stukje dijkversterking is nu losgeknipt van het hele proces en heeft een jaar extra tijd gekregen voor een hernieuwd participatietraject met bewoners en Dorpsraad. De tijd is wel een lastige factor, want in 2021 moet het hele dijktraject op sterkte zijn. Daar zijn alle procedures en geldstromen op afgestemd. (Projectkantoor van de Alliantie in Katwoude)

Bij het bezoek gebracht aan Huiberts bv bleek dat dit bedrijf al vele jaren tot volle tevreden-heid werkzaamheden voor HHNK uitvoert. Dit bezoek was bedoeld om meer te vernemen over de visie van de aannemerij op het werk van HHNK, bijv. t.a.v. aanbestedingsbeleid en innovatiebeleid. Kees Huiberts bleek te waarderen dat er voor regionale aannemers een plaats is bij de aanbestedingen van HHNK. Een lastig puntje bij het aanbestedingsbeleid is wel, dat volgens de voorschriften boven bepaalde bedragen Europees aanbesteed moet worden. Daarnaast geldt de aanbesteding meestal voor 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlenging. Vaak zijn hier investeringen voor nodig die een langere afschrijvingsperiode hebben. Over innovatie op zijn werkterrein was hij zeer positief. De CDA-fractie heeft het prachtige machinepark en de goed ingerichte werkplaatsen bekeken. Het motto van Kees Huiberts "SAMEN staan we sterk" voert hij in alle delen van het bedrijf en met collega's uit. Het is een motto dat ook bij HHNK past en de CDA-fractie is dan ook dankbaar voor het perspectief vanuit de aannemerij dat ze hebben gekregen op

           (Bedrijfsbezoek Huiberts B.V.)       het werk van HHNK.

Als laatste sprak de fractie met Marianne van Leeuwen, voorzitter van de Dorpsraad van Durgerdam. Zij gaf aan dat er aanvankelijk heel weinig vertrouwen was in de bedachte oplossingen voor de dijkversterking en dat een deel van de bewoners nut en noodzaak van de gehele versterking absoluut niet inzag. Nu er nieuwe ruimte is voor overleg en er kort geleden een goed verlopen bijeenkomst van de bewoners en de Alliantie heeft plaatsge-vonden, groeit het vertrouwen. Alleen het tijdspad van één jaar voor overleg met alle moge-lijke ontwikkelingen, ziet zij als erg krap: "Het zijn allemaal mensen die het in hun vrije tijd moeten invullen"…

Na afronding van het gesprek heeft de CDA-fractie ter plaatse de dijk bekeken en gezien hoe mooi het uitzicht daar is, iets wat de CDA-fractie zeker zal meenemen in het formele besluit dat HHNK na de inspraak eind dit jaar moet nemen over de totale dijkversterking, behalve die bij Durgerdam; dit besluit volgt pas najaar 2018.

(Dijkversterkingsgebied Durgerdam)

Begroting 2018 en de belastingen

Tijdens de november-vergadering waren we als CDA-fractie tevreden over de voorgestelde begroting 2018 en benadrukten drie onderwerpen waar we ronduit blij mee zijn: het nieuwe Klimaat&Energieprogramma, alles rond klimaatverandering en klimaatadaptatie (deels nog in afwachting van het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en internationale samenwerking (nu het budget is verdubbeld!).

Bij drie andere onderwerpen heeft het CDA wel nog zorgen t.a.v. de realisatie ervan in 2018: het opstellen van een nieuw watererfgoedbeleid (o.a. beheer historische molens...), het project dijkversterking Markermeerdijken (m.n. regelen meerkosten Uitdam en doorlooptijd participatietraject Durgerdam) en de wegenoverdracht naar gemeenten.

Tenslotte hadden we natuurlijk liever geen belastingverhoging van 1% gemiddeld gezien, want in de Meerjarenbegroting stond 0% en de verhoging tikt extra door bij onze agrariërs. Maar na veel overleg steunden we de verhoging toch, omdat de loon- en prijsontwikkelingen heldere redenen zijn voor de verhoging en voor een gewoon huishouden toch een lichte daling van het tarief bestaat (rond 1%, door het dalen van de zuiveringsheffing).

 

 

 

Watersymposium 2017 – Werken aan een klimaatbestendig Noord-Holland

Op 30 november 2017 vond het jaarlijkse symposium van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaats. Circa 200 deelnemers kwamen kennis halen, brengen, kijken, luisteren en netwerken. Weerman Gerrit Hiemstra trapte de bijeenkomst af met een weerbericht van de toekomst. Vervolgens schoof hij als vaste tafelgast aan tafel, voor een flitsende talkshow met wisselende gasten over de thema’s wateroverlast, droogte en hittestress. Tussendoor werden de meningen gepeild van de aanwezigen in de zaal en via interactieve deelname met smartphone en tablet, op grote schermen op het podium. Dat gemeenten en burgers niet met de armen over elkaar kunnen blijven zitten bleek, onder andere, ook uit het verhaal van de inwoner van Heemskerk van wie de nieuwbouwwoning na de extreme clusterbui van 29 juli 2014 blank stond. Vele aanwezigen spraken ook uit eigen ervaring, immers de afgelopen nazomer kenmerkte zich door heel veel hevige neerslag, soms in een kort tijdbestek, waardoor het water moeite heeft om af te stromen, en soms door een langdurige periode, wat weer het gevaar van verzadiging met zich meebrengt. Om nog maar te zwijgen over de vele harde stormen die over het land gingen en de hittegolf in juni. Overheden dienen daarom de handen ineen te slaan. Er moeten stresstesten worden uitgevoerd waarbij HHNK leidend is op kennis en techniek en de gemeenten op openbare ruimte en burgers. Laatstgenoemden zullen bijvoorbeeld gestimuleerd moeten worden hun tuinen groen te houden, met zo min mogelijk tegels. En iedereen met een tuin moet aan de regenton. Ook met kraanwater moet heel zorgvuldig worden omgegaan. Dus in tijden van droogte niet sproeien met de waterslang aangesloten op het drinkwaterleiding; nee, begieten met water vanuit je eigen regenton!!!

Al met al was dit weer een interessante en inspirerende middag waarin veel informatie is uitgewisseld en opgehaald. De Waterschappers gaan de komende tijd samen met alle partners (waaronder gemeenten en PWN) aan de slag om de klimaatdoelstellingen te halen.

Rentmeesterschap is één van de kernwaarden van het CDA. Wij leven op aarde niet alleen voor ons eigen plezier, maar met het idee dat ook onze kinderen en kleinkinderen en verder nageslacht dat ook kunnen doen. Met zorg omgaan met onze leefomgeving heeft onze prioriteit.

 

Brede fractie

Onze fractie houdt in principe tweemaal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en andere belangstellende CDA’ers uit gemeente-raadsfracties of afdelingsbesturen. De HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende ideeën. Onze brede fractie is vanaf de laatste vergadering (6 november 2017) versterkt met de inbreng van de heer Hedwig Komproe uit ’t Zand. In die vergadering kwamen zaken als het watererfgoed, de dijkversterk-ing bij het NIOZ op Texel, het project Markermeerdijken, de begroting 2018 in diverse facetten, het klimaat- en energieprogramma en de wisselwerking CDA-vertegenwoordigers HHNK en vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en de gemeenteraden aan de orde.

 

 

Voorbereidingen aanpassing belastingstelsel waterschappen

Onze fractie vindt het van belang enige informatie te geven over de voorbereidingen tot aan-passing van het belastingstelsel voor de waterschappen. Eind december heeft namelijk de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen haar concept-eindrapport ‘Waterschapsbelastingen klaar voor de toekomst’ gepubliceerd. De CAB was benieuwd naar de reactie van de waterschappen en hun partners op haar voorstellen en organiseerde tot 9 februari 2018 een consultatieproces om deze input op te halen. De CAB doet voorstellen waarmee het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger wordt. Dit betekent dat de gezamenlijke voorstellen:

 • voldoende ondersteuning bieden om uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie met succes verder te brengen;
 • ervoor zorgen dat de rekening voor de taakuitoefening op de juiste plek wordt neergelegd;
 • zorgen voor een stelsel dat up-to-date en zo eenvoudig mogelijk is. 

Het hart van het belastingstelsel van de waterschappen, bestaande uit de watersysteem-heffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing, blijft hierbij behouden. Belasting-beginselen als de profijthebbende, de kostenveroorzaker en de-vervuiler-betaalt worden beter toegepast, wat tot een aantal voorstellen tot wijziging van het huidige stelsel leidt. Op al deze zaken wordt in het rapport en in het bijlagenboek uitgebreid ingegaan.

Het rapport van de CAB is digitaal beschikbaar. Ook heeft de commissie een document gemaakt met veelgestelde vragen over de voorstellen en het bijbehorende proces.

Alle informatie is te vinden op de website van de CAB:

www.uvw.nl/commissie-aanpassing-belastingstelsel-presenteert-concept-eindrapport/

Met haar concept-rapport heeft de commissie de voorstellen die zij heeft ontwikkeld om het stelsel van waterschapsbelastingen toekomstbestendiger te maken aan de waterschappen en de partners van de waterschappen in consultatie gegeven. Van de zijde van onze fractie is door drie van onze fractieleden tijdens de consultatiesessie in Amersfoort of ’s-Hertogenbosch inbreng geleverd. Op basis van onder meer de input die de CAB tijdens de consultatiefase ontvangt, komt zij tot een definitief advies aan haar opdrachtgever, het bestuur van de Unie van Waterschappen. Dit definitieve advies is vertraagd en zal naar verwachting in juni 2018 door het Uniebestuur van een standpunt worden voorzien om vervolgens het besluitvormingsproces binnen de vereniging vorm te geven. De besluitvorming eindigt in de Ledenvergadering van de Unie, waarschijnlijk die van 12 oktober 2018. Daarna worden de voorstellen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. Van de ontwikkelingen houden wij u in de volgende edities van dit halfjaarbericht op de hoogte.

==================================================================================Deelnemen aan onze brede CDA-waterschapsfractie of vragen over waterzaken?

Onze fractie houdt in principe tweemaal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en andere belangstellende CDA’ers uit gemeente-raadsfracties of afdelingsbesturen. De HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende ideeën. Graag zouden wij de brede fractie nog willen versterken met een aantal belangstellenden. Hebt u belangstelling? Graag nodigen wij u uit als gast voor de eerstvolgende bijeenkomst. Deze zal in juni worden gehouden in relatie tot de bespreking van de meerjarenbegroting. Hebt u belangstelling? Laat het aan een fractielid of aan het fractiesecretariaat weten…

Hebt u overigens onderwerpen die zich lenen voor schriftelijke of mondelinge vragen aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden over algemene waterschapszaken, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Wij proberen actuele zaken aan de orde te stellen opdat deze aandacht of bijstelling zullen krijgen wanneer dat nodig is. U kunt daarover ook contact zoeken met een van de fractieleden of het fractiesecretariaat.

 

N.B. Voor de verschillende CDA-regio’s in het werkgebied van HHNK zijn de volgende fractieleden contactpersoon:

Jan Kramer:                         Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Frits Brouwer:                     IJmond

Petra van Ollefen:              Alkmaar e.o.

Ed Jongmans:                     Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord

Otto Smit (steunfractielid):   Kop van Noord-Holland en West-Friesland                                                      

Zij proberen ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij regio-bijeenkomsten.

 

Contactadres van de CDA-fractie HHNK

Fractiesecretaris: Ed Jongmans, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-211.15.904

Zie ook onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier

 

CDA-HHNK op werkbezoek bij Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam voldoen niet aan de normen van de wet en moeten worden versterkt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft deze zomer een principe-besluit daarover genomen en via de provincie Noord-Holland gaat dit binnenkort in de inspraak. Maar er is nog steeds veel twijfel bij de betrokken bewoners.

Donderdag 19 oktober is de CDA-fractie van HHNK daarom in de regio op werkbezoek geweest en heeft zich laten informeren over de ontwikkelingen t.a.v. het project Markermeerdijken en met name de knelpunten Durgerdam en Uitdam.

Als eerste was er gedachtewisseling op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude met medewerkers van HHNK en van de Alliantie die het werk gaat uitvoeren. T.a.v. Uitdam wordt het voorstel van de Deltacommissaris om het huidige (landschappelijke) karakter van de dijk zoveel mogelijk in stand te houden nu uitgewerkt. D.m.v. een zgn. vernageling zal de dijk stabieler worden gemaakt. Uitgangspunt is dat er geen huizen worden afgebroken.

Dat zal ook moeten gelden voor Durgerdam. Dit laatste deel van het project geeft nogal wat hoofdbrekens extra in combinatie met de aansluiting bij Amsterdam. Dit stukje dijkversterking is nu losgeknipt van het hele proces en heeft een jaar extra tijd gekregen voor een hernieuwd participatietraject met bewoners en Dorpsraad. De tijd is wel een lastige factor, want in 2021 moet het hele dijktraject op sterkte zijn. Daar zijn alle procedures en geldstromen op afgestemd.

Aansluitend is er door de CDA-fractie ook gesproken met Marianne van Leeuwen, voorzitter van de Dorpsraad van Durgerdam. Zij gaf aan dat er aanvankelijk heel weinig vertrouwen was in de bedachte oplossingen en dat een deel van de bewoners nut en noodzaak van de gehele versterking absoluut niet inzag. Nu er nieuwe ruimte is voor overleg en er kortgeleden een goed verlopen bijeenkomst van de bewoners en de Alliantie heeft plaatsgevonden, groeit het vertrouwen. Alleen het tijdspad van één jaar voor overleg met alle mogelijke ontwikkelingen, ziet zij als erg krap: "Het zijn allemaal  mensen die het in hun vrije tijd moeten invullen".

Na afronding van het gesprek heeft de CDA-fractie ter plaatse de dijk bekeken en gezien hoe mooi het uitzicht daar is, iets wat de CDA-fractie zeker zal meenemen in het formele besluit dat HHNK na de inspraak eind dit jaar moet nemen over de totale dijkversterking, behalve die bij Durgerdam; dit besluit volgt pas najaar 2018.

Tevens is er deze middag een bezoek gebracht aan, directeur van Aannemings- en Machineverhuurbedrijf Huiberts B.V., gelegen naast het kantoor van de Alliantie. Een deel van zijn werkzaamheden (bijv. grondverzet, baggeren en dijkversterkingen) voert hij uit voor HHNK, naar volle tevredenheid. Dit bezoek was bedoeld om meer te vernemen over de visie van de aannemerij op het werk van HHNK, bijv. t.a.v. aanbestedingsbeleid en innovatie.

Kees Huiberts bleek te waarderen dat er voor regionale aannemers een plaats is bij de aanbestedingen van HHNK. Een lastig puntje bij het aanbestedingsbeleid is wel, dat volgens de voorschriften boven bepaalde bedragen Europees aanbesteed moet worden. Daarnaast geldt de aanbesteding meestal voor 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlenging. Vaak zijn hier investeringen voor nodig die een langere afschrijvingsperiode hebben. Over innovatie op zijn werkterrein was hij zeer positief. De CDA-fractie heeft het prachtige machinepark en de goed ingerichte werkplaatsen bekeken.

Het motto van Kees Huiberts "SAMEN staan we sterk" voert hij in alle delen van het bedrijf en met collega's  uit. Het is een motto dat ook bij waterschap HHNK past en de fractie is dan ook dankbaar voor het perspectief vanuit de aannemerij dat ze hebben gekregen op het werk van HHNK.IMG 1572