Hoogheemraadschap

Halfjaarbericht van de CDA-fractie voor het

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

over de belangrijkste bestuurlijke onderwerpen

in de periode september 2018 – februari 2019

 

publicatiedatum: 13 maart 2019

 

 

 

Bij het einde van de bestuursperiode 2015-2019…

Volgende week zijn de waterschapsverkiezingen en een week later wordt het nieuwe Algemeen Bestuur van Hollands Noorderkwartier geïnstalleerd. Dan eindigt dus ook de bestuursperiode van de huidige CDA-fractie…

In de afgelopen bestuursperiode 2015-2019 hebben wij u met onze nieuwsbrieven/halfjaar-berichten periodiek geïnformeerd om u inzicht te geven in de zaken waar het waterschap en onze fractie zich mee bezig hebben gehouden. Wij verzorgden deze berichtgevingen ieder half jaar en ontvingen daar positieve berichten over. Dit bericht is de laatste in de aflopende bestuursperiode. In een daarop gerichte fractiebijeenkomst hebben wij met (bescheiden) voldoening vastgesteld dat wij op een reeks van zaken uit onze actiepunten succes hebben geboekt en onze fractie-inbreng op vele punten in zowel het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur met onze CDA-hoogheemraad, de functionele commissies of anderszins duidelijk hebben verwoord en daarmee hebben bijgedragen aan het behartigen van de kerntaken van ons waterschap en daarmee de belangen van onze inwoners/kiezers. We hebben als fractie ook heel prettig samengewerkt, en kijken dan ook met goede herinneringen terug op de afgelopen vier jaar!

Projectplan Markermeerdijken (vaststelling en vervolg)

Direct na de zomervakantie vonden de commissie- en CHI-behandeling plaats van het Projectplan Waterwet Markermeerdijken. Zoals eerder gemeld in onze halfjaarberichten, betreft dit een project met een lengte van meer dan 30 km, waarmee een bedrag van meer dan € 500 mio gemoeid is en dat al ruim 10 jaar voorbereidingstijd heeft doorlopen. Een project dat uit het oogpunt van goede voorbereiding en werkbaarheid is opgeknipt in zo’n 16 modules.

Ondanks alle inspanningen en overlegvormen voldeden de voorstellen, gelet op de meer dan 140 ingediende zienswijzen, nog steeds niet aan de gedachtevorming van vele inwoners en belangenorganisaties, waaronder de gemeenteraad van Koggenland. Onze fractie heeft met klem bepleit extra aandacht te besteden aan de oeverdijk Scharwoude (gemeente Koggenland - module 3) waarover ook in de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat is gesproken. Het ging hierbij over inschakeling van externe deskundigheid, met betrokkenheid van burgers, voor een review van detaillering en optimalisatie in de brede zin, van dit dijkgedeelte. Voor eventuele extra financieringsmiddelen werden door onze fractie suggesties aangedragen in het licht van eerdere ervaringen.

Verder is bij de behandelingen opnieuw ingegaan op de sterkere betrokkenheid van het CHI als volksvertegenwoordigend orgaan, zowel in de informerende als formele betrokkenheid, waarvoor door het toenmalige CHI-lid mevrouw E. Cornelisse-Putter (CDA-lid) in 2008 door het indienen van een motie ook al nadrukkelijk aandacht was gevraagd.

Vanwege het feit dat de beantwoording door portefeuillehouder Stam (PvdA) niet naar tevredenheid was, hebben wij het indienen van een amendement ten aanzien van onze bedenkingen tegen module 3 (oeverdijk Scharwoude) doorgezet, waardoor module 3 op een later moment aan de orde zou komen. De stemming over dit amendement resulteerde in 19 stemmen tegen en 9 voor, waardoor het amendement werd verworpen en het voorliggende voorstel in stemming werd gebracht.

Vervolgens heeft onze fractie door middel van een stemverklaring laten weten dat, omdat het amendement niet voldoende stemmen heeft gehaald en bij een totale afweging, het plan - dat de waterveiligheid beoogt - ook een heleboel goede zaken meebrengt, dit de reden is om de balans in een positieve zin door te laten slaan. 2

Het Projectplan Waterwet Markermeerdijken werd vervolgens aangenomen met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Vervolgens heeft het plan ook goedkeuring verkregen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Tegen de vaststellingsbesluiten zijn kort voor het einde van het vorige jaar acht beroepen ingesteld bij de Raad van State. Deze beroepen zullen naar verwachting in het najaar van 2019 worden behandeld. Op 19 februari jl. is er een zitting bij de Raad van State geweest, waarbij twee verzoeken om zgn. voorlopige voorziening zijn behandeld. Partijen die de voorlopige voorziening hadden aangevraagd, vroegen de rechter om geen toestemming te geven voor uitvoerende werkzaamheden, totdat de bodemprocedure is afgerond (behandelen van de ingediende beroepen). Het verzoek om voorlopige voorziening is recent door de voorzitter van de Raad van State afgewezen en daarom kunnen voor niet-onomkeerbare uitvoeringszaken de werkzaamheden worden aangevangen.

Voorbereiding beleidsstukken Visbeleid en IJsnota

Voor het werkgebied van het waterschap wordt een nieuw visbeleid voorbereid omdat het huidige visbeleid uit 2006 na meer dan 10 jaar geactualiseerd moet worden. Uit het CHI is een klankbordgroep Visbeleid ingesteld, waarmee de startnotitie is besproken. Onze fractie heeft een vertegenwoordiger in die groep. Verder is besloten de visbeheercommissie (VBC) actief te betrekken bij de voorbereiding van het visbeleid. Het hoogheemraadschap wil investeren in de samenwerking met de vissers via de VBC. Actualisatie is na ruim 10 jaar nodig omdat de vispopulatie door de effecten van de Kader Richtlijn Water verandert. Binnenkort vindt een vervolgafspraak plaats voor het samenkomen van de klankbordgroep.

Verder zijn stappen gezet om te komen tot een zgn. IJsnota, waarin afspraken worden vastgelegd tussen bij de schaatssport betrokken organisaties, andere organisaties en het waterschap om bij winterse omstandigheden zo goed mogelijk mee te werken aan het bevorderen van een goede ijsvloer om het schaatsen op natuurijs (mede) te faciliteren. Ook hierbij is een klankbordgroep uit het CHI betrokken, waarvan een lid van onze fractie deel uitmaakt. In het overleg zijn ook vertegenwoordigers van de sectie natuurijs van de KNSB/regio’s Utrecht en Noord-Holland betrokken. Op dit moment bestaan vooral werkcontacten, die nog zullen worden verfijnd en later in werkafspraken vertaling zullen krijgen.

Het CHI wordt geïnformeerd over de uiteindelijke versie van de afspraken over het ijsbeleid. Van de vervolgstappen bij deze onderwerpen houden wij u via onze berichtgeving op de hoogte. Mocht u nog vragen of suggesties hebben voor deze twee beleidsstukken, dan kunt u contact zoeken met de fractiesecretaris.

Verbetering natte infrastructuur Noordkop c.a. 3

In de laatste vergaderingen in 2018 van de commissie Water en Wegen en van het Algemeen Bestuur hebben wij als fractie de nodige vraagtekens gezet bij voorgestelde verbeteringen van het watersysteem in de Noordkop gericht op de vismigratie, maar ook het terugdringen van de verzilting ten voordele van de landbouw in de Noordkop. Het vismigratieproject in het Balgzandkanaal is bijna tien keer zo groot als de vismigratie- oplossing die in de Afsluitdijk is geprojecteerd. De kosten van het project zijn geraamd op € 32,6 mio. Het project werd voor het eerst voorgelegd en was niet opgenomen in de te realiseren projecten in het vastgestelde meerjarenperspectief of de begroting 2019. Van dat bedrag was € 1 mio per jaar benodigd voor de exploitatielasten, waarvoor in de jaarbegroting nog geen ruimte is gereserveerd. Het project kwam kortom als een duveltje uit een doosje! Wel werden subsidies voorzien van de provincie Noord-Holland en het Waddenfonds tot een bedrag van € 14.850.000,-- en nog een mogelijke verhoging hiervan door het Rijk. Daarvoor was wel nodig dat voor januari 2019 een bestuurlijk commitment zou worden gegeven voor het resterende bedrag.

Voor onze fractie was er, niettegenstaande de voordelen die met het realiseren van een nieuw gemaal met bijbehorende voorzieningen kunnen worden bereikt, aanleiding hier nadrukkelijk over in discussie te gaan, vooral ook omdat onze fractie bleek dat het geen recent idee is (2017) en dat in 2018 op verschillende momenten met stakeholders werd overlegd. Het CHI en de commissie bleven van tussentijdse informatie en overleg verstoken!

Na een uitgebreide discussie en een schorsing heeft onze fractie ingebracht dat we, gehoord de beraadslagingen zowel op de inhoudelijke kant als het afwezig zijn van dekking voor een toch heel fors bedrag, als CDA-fractie daar onze steun niet aan konden geven. In deze afweging speelde ook een rol dat voor deze investering van waterschapszijde in orde van grootte 2% belastingverhoging voor de watersysteemheffing nodig zou zijn, die bij de agrarische sector op het bord terecht zou komen. We hadden liever gezien dat nog enig uitstel was geboden en dat volstaan was met het aanvragen van subsidie, aldus verwoordden wij in onze stemverklaring bij het uitbrengen van onze tegenstem. Niettemin werd het voorstel met 20 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Vanuit de fracties Water Natuurlijk, 50PLUS en Natuurterreinen kwamen er eveneens tegenstemmen.

Innovatieproject “De zoete stuw” op Texel 4

Voor de aanvoer van zoet water is Texel volledig afhankelijk van de neerslag die er valt. Platform Texel Water is als initiatiefgroep al een paar jaar bezig om de watervoorziening en het gebruik te stimuleren en te verbeteren. Het innovatieproject "De Zoete Stuw" komt hieruit voort. Hierbij wordt de afstroom van zoet en zout (kwel)water gescheiden door middel van een dubbele stuw die het zoete water tegenhoudt en het zoute water afvoert. Hiermee blijft meer water beschikbaar voor agrarisch gebruik. Deze "Zoete Stuw" werd in 2017 door de Unie van Waterschappen genomineerd voor de waterinnovatieprijs. Door HHNK is er in de vergadering van het CHI in december – met steun van het CDA - goedkeuring verleend voor een pilot waarbij 60 kleine - en 15 grote stuwen zullen worden aangelegd. Het project wordt ook nog eens ondersteund door een bijdrage vanuit het Waddenfonds.

Verplaatsen strandpaviljoens Castricum

In ons vorige Halfjaarbericht hebben we ook al aandacht besteed aan de kwestie van de verplaatsing van 4 jaarrond-strandpaviljoens in Castricum, die na het uitvoeren van een pilot nu ineens moeten verplaatsen en mogelijk over 2 jaar weer. Het CDA vindt uiteraard een goede kustlijnzorg van groot belang. Duinen moeten de zee buiten houden en ook natuur en beleving van de kust zijn belangrijk. Tegelijk wil het CDA niet ondernemers op teveel kosten jagen.

In het najaar van 2018 heeft onze fractie tijdens de commissievergadering mondelinge vragen gesteld aan de portefeuillehouder over de brief van HHNK aan de strandpaviljoen-houders in Castricum, waarin wordt aangekondigd dat de ondernemers hun strandtent nog deze winter 20 meter richting vloedlijn moeten verplaatsen. Later zouden de paviljoens ook verder uit elkaar moeten komen te staan. Dit moet omdat de 4 permanente paviljoens door hun huidige locatie de duinaangroei belemmeren, iets wat het CDA ook erkent. Gemeente en HHNK leggen eerdere afspraken rond de verplaatsing echter opvallend anders uit en dat betreurt de CDA-fractie.

De CDA-fractie heeft op de eerste plaats om alle documenten gevraagd, zodat wij ook kunnen inzien wat er precies op papier staat over de afspraken. Verder hebben we aan de portefeuillehouder gevraagd wat de belemmeringen zijn om de strandpaviljoenhouders wat langer de tijd te geven om te verplaatsen, want deze winter verplaatsen is wel heel snel. Ook hebben we gevraagd of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de paviljoens binnen 2-3 jaar tweemaal verplaatst moeten worden, vanwege de hoge kosten. Portefeuillehouder Stam heeft zijn mening over de ontstane situatie gegeven, maar als CDA-fractie hebben we toen nog geen definitief standpunt ingenomen.

Ook de CDA-fractie in Provinciale Staten heeft toen vragen over dit onderwerp gesteld aan GS, omdat die een rol spelen bij het Omgevingsplan van de Gemeente wat het verder Noord- en Zuidwaarts verplaatsen van de paviljoens mogelijk moet maken. De antwoorden daarop waren overigens niet heel hoopgevend t.a.v. een aanpassing van het Kustpact ter zake.5

T.a.v. het verplaatsen van de strandpaviljoens Castricum wilde het CDA allereerst voorkomen dat ze deze winter al verplaatst zouden moeten worden en binnen een paar jaar nog een keer, vanwege de hoge kosten voor de ondernemers. Daarom hebben we – samen met fractie Bedrijven - hard gewerkt aan een motie hierover in de december-vergadering. Gelukkig kon de dijkgraaf meedelen dat er weer een gesprek komt met het gemeentebestuur van Castricum en dat de strandpaviljoens in ieder geval nog 1 jaar mogen blijven staan. Toen is de motie aangehouden. Het CDA was heel blij dat alle contacten van m.n. de fractie Bedrijven en de CDA-fractie ertoe geleid hebben dat dit resultaat mogelijk bleek. We hebben toen uitgesproken oprecht te hopen dat er nu snel een (ook voor de ondernemers) werkbare oplossing voor het probleem van de kustlijnzorg rond de paviljoens wordt gevonden.

Als gevolg van de ontwerp-motie heeft de dijkgraaf In de februari-vergadering van het Algemeen Bestuur van HHNK gemeld dat er een oplossing in zicht was, maar dat hij nog geen inhoudelijke mededeling kon doen, om een 'broedende kip' niet te storen. Maar het is voor onze CDA-fractie duidelijk dat een aanpassing van het Castricumse bestemmingsplan voor het strand een belangrijke rol in de oplossing moet hebben.

Op donderdag 28 maart heeft onze fractievoorzitter daarom op de publieke tribune een extra commissievergadering van de gemeenteraad van Castricum bijgewoond. Vanuit de Raadsleden werden suggesties gedaan voor een oplossing, maar wethouder De Haan antwoordde eigenlijk alleen dat hij met dit onderwerp druk bezig is en het liever in een besloten vergadering en op een ander moment had besproken met de commissie. Waarna de vergadering verrassenderwijs eigenlijk vrijwel direct werd gesloten!! Hierdoor hebben we als CDA-HHNK helaas geen enkel beeld van wat Castricum nu wil met bijv. het bestemmingsplan...

Positief voor HHNK was nog wel dat diverse insprekers en ook Raadsleden zich positief uitlieten over de deskundigheid van ons waterschap. Het oordeel van HHNK m.b.t. de duinaangroei etc. mocht zeker niet in twijfel getrokken worden. Dus de paviljoens moeten in ieder geval weg van de huidige plek.

Het CDA blijft zich uiteraard inzetten voor een spoedige oplossing voor de kwestie van de verplaatsing van de paviljoens, die recht doet aan zowel de belangen van de kustlijnzorg en die van recreatie/economie.

Mondelinge vragen veenbodemdaling

Tijdens de december-vergadering van het Algemeen Bestuur heeft het CDA mondelinge vragen gesteld over het onderwerp veenbodemdaling. Dat is een bewogen onderwerp, m.n. voor de agrariërs. Recent is er in Provinciale Staten bijv. overlegd over zgn. richtinggevende uitspraken hierover, die volgens het CDA heel eenzijdig voor de ecologie kiezen. 6En in de Tweede Kamer is een CDA-motie aangenomen om te komen tot één coördinerend minister voor veenbodemdaling, vanwege de landelijk spelende problematiek. Bovendien is er onlangs een nieuwe bodemdalingskaart gepubliceerd. In zijn antwoord gaf de portefeuillehouder allereerst aan dat alle partijen die bij deze discussie betrokken zijn, dus overheden, maar ook het landbouwbedrijfsleven en de terreinbeherende organisaties, de opvatting delen dat hier een actieve inzet plaats moet vinden om bodemdaling te beperken omdat het op lange termijn leidt tot lastige vraagstukken waarbij de provinciale overheid op het ruimtelijke ordeningstraject zit en HHNK uiteraard op het waterstuk en beide de sleutel in handen hebben om dat te kunnen doen. Hij vond het ook zo belangrijk dat hij heeft toegezegd ons extra informatie te geven over de betrokkenheid van HHNK bij dit onderwerp en daarover volgend jaar apart over te spreken en te besluiten. Wordt vervolgd dus, ook al omdat de richtinggevende uitspraken binnen de provincie ook niet zijn vastgesteld…

Evaluatie internationaal beleid van HHNK

Deze evaluatie van het internationale beleid van ons waterschap stond in oktober op de agenda. Het CDA steunde uiteraard het feit dat HHNK vanuit maatschappelijke betrokkenheid bijdraagt aan oplossingen op het gebied van waterbeheer in (arme/kwetsbare) regio's op de wereld die qua inrichting vergelijkbaar zijn met het beheergebied van HHNK en daarmee met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben. HHNK brengt daarbij kennis en expertise in, wat moet leiden tot een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling ter plaatse. De ambities van het Algemeen Bestuur (met het CDA voorop, want dit is toch een typisch CDA-punt!) en de internationaal opgedane ervaringen in de afgelopen jaren hebben er nu toe geleid dat de internationale activiteiten worden uitgebreid. Dit geldt met name voor de activiteiten in het kader van DWA, Dutch Water Authorities, waarin ook met andere waterschappen wordt samengewerkt. Onze fractie was uiteraard heel tevreden met dit besluit!

Droogteperiode zomerperiode en eerlijk verdeling van beschikbaar water

In ons vorige Halfjaarbericht meldden we al dat het neerslagtekort nog nooit zo groot was geweest als afgelopen zomer. HHNK had zich voorbereid op verschillende scenario's als we minder water mogen inlaten en niet meer kunnen voldoen aan de totale watervraag. Een kwart van ons areaal waterkeringen was vanwege de aanhoudende droogte extra geïnspecteerd. Omdat vanuit de LCW (Landelijke Commissie Waterverdeling) was opgeroepen om spaarzaam om te gaan met het beschikbare zoete water is de provincie verzocht om een economisch schutregime te voeren bij de Koopvaarderschutsluis in Den Helder, om de zoutindringing zoveel mogelijk te beperken. 7De vispassages bij gemaal De Helsdeur en spuisluis Oostoever, op de overgang van zout-zoet, zijn gesloten.

Ook heeft overleg met de agrarische sector plaatsgevonden over maatregelen, die een substantieel effect sorteren, namelijk: onttrekkingsverboden voor inundatie en beregening voor niet-kapitaalintensieve teelten. Zover heeft het gelukkig niet hoeven komen in het beheergebied van HHNK (anders dan bijv. in het Oosten van ons land). Hier was nog genoeg water beschikbaar in het IJsselmeer en Markermeer, ondanks dat we als HHNK voor het vaste land qua wateraanvoer er helemaal van afhankelijk zijn, net als nog acht andere waterschappen en de PWN die uit die zelfde meren moeten putten voor hun wateraanvoer.

Maar om voor een volgende droogte nog beter voorbereid te zijn, is de hele droogteperiode uitgebreid geëvalueerd. Nu is het zo dat, om perioden met watertekort te overbruggen, er landelijk een verdringingsreeks is opgesteld en vastgelegd in de Waterwet (artikel 2.9) en het Waterbesluit (artikel 2.1). Daarmee is op hoofdlijnen de prioritering van functies bepaald bij een watertekort. Doel is om maatschappelijke en/of economische schade zoveel mogelijk te beperken. Maar om binnen deze hooflijnen het beschikbare water nog eerlijker te kunnen verdelen, bespraken we als resultaat van de evaluatie in de februari-vergadering van het Algemeen Bestuur het onderwerp “Waterbesparing en onttrekkingsverboden bij droogte en watertekort”. Na de ervaring van de afgelopen droge zomer, hebben we als waterschap met dit besluit een handvat voor de verdere invulling van de landelijke afspraken in de situatie van een watertekort. T.b.v. het instellen van onttrekkingsverboden voor het oppervlaktewater in het landbouwgebied, wordt daarbij gebruik gemaakt van een slimme, door HHNK bedachte, sleutel: de gewasopbrengst per hectare. Het voorstel had onze volle steun, want zo kan in tijd van schaarste het oppervlaktewater eerlijk worden verdeeld!

Begroting 2019 en de betekenis daarvan voor de burger

Het afgelopen najaar, werd de begroting 2019 goedgekeurd. Het is een scherpe begroting, waar we graag wat inhoudelijke punten uit naar voren willen halen…

Zo gaat het betekenen dat het Landbouwportaal wordt voortgezet, waarmee agrariërs gesteund worden om een bijdrage te leveren aan een duurzame bodem, aan het voorkomen van wateroverlast en aan het bevorderen van voldoende, gezond en schoon water. Ook gaan we dit jaar de uitvoering zien van ons Watererfgoed-beleid: er wordt een start gemaakt om 10 iconische waterobjecten in te zetten om ons water-verhaal te vertellen. Deze zullen beter te bezoeken zijn en u zult er meer over lezen. Verder worden de mogelijkheden bekeken en besproken om historisch vastgoed te laten gebruiken door anderen.

Bij nieuwe ruimtelijke plannen gaat de organisatie werken volgens het principe: Ja, mits. Er wordt vroegtijdig gezocht naar overleg en overeenstemming, met de inwoners, gemeenten en de provincie om gezamenlijk ruimtelijke plannen te maken voor de omgeving.

Uiteraard wordt het aanpassen van de omgeving aan de gevolgen van het veranderende klimaat voortgezet. Waar mogelijk worden waterbergingen gemaakt, die geen beslag leggen op agrarische grond en aanpassingen in veel sloten en kanalen gedaan, om te zorgen dat er een goede afvoer van teveel water kan plaatsvinden en - bij tijden van droogte -, dat er ook voldoende water aangevoerd kan worden. Ons Klimaat- en Energieprogramma, waarin afgesproken is dat wij in 2025, energie- en CO2-neutraal ons werk uitvoeren, zal op steeds meer vlakken merkbaar zijn. Bij rioolzuiveringsinstallaties wordt bijv. gewerkt aan een energiezuinigere manier van het zuiveren van water, er worden zonnepanelen geplaatst, er wordt meer energie teruggewonnen uit het rioolslib en uit het rioolwater worden steeds meer grondstoffen teruggewonnen. Hierin is nog wel flink wat werk te doen de komende jaren.

De aantrekkende economie is mooi. Het zorgt er bij aanbestedingen van werk wel voor dat de kosten hoger uitkomen dan voorheen; de kosten in de bouw zijn met ruim 8% omhoog gegaan en niet te vergeten, de nieuwe cao zorgt ook voor een verhoging van loonkosten van zo'n 7% in drie jaar tijd. Het kwijtscheldingsbeleid is na de begroting aangepast en nu kunnen alle zzp’ers kwijtschelding aanvragen.

Met alle inspanningen en alle zaken die ingezet worden om te zorgen voor Veilig, Schoon en Voldoende water, kan het helaas niet uitblijven dat de belastingen worden verhoogd. Dit gebeurt met een gemiddelde van 1,5%. Voor de duidelijkheid, bij HHNK gaat de belasting niet automatisch omhoog met het inflatiecijfer, zoals u dat veelal bij de gemeentes ziet!

Ondertussen weten wij nu wat meer over de financiële resultaten van het jaar 2018. Het nieuwe bestuur krijgt deze voorgelegd. Het huidige bestuur wordt meegenomen in de resultaten. Deze zijn positief over 2018. Er is rond de 2%, ongeveer 5,1 miljoen euro, waarvan 1,3 structureel en de rest incidenteel, overgebleven uit de bedrijfsvoering. Vaak betreft dat niet-compleet uitgevoerde werkzaamheden, die een jaar later afgerond worden en eenmalige zaken; dat zijn bijvoorbeeld opbrengsten van verkoop van panden, grond en enkele andere zaken. De exacte bedragen kunnen altijd nog iets anders uitvallen, maar op een totale begroting van 230 miljoen is dat een scherp resultaat! Zo willen we maar aangeven dat de financiën van HHNK – met onze CDA-portefeuillehouder – goed op orde zijn…

Commissie advies belastingstelsel

Het belastingstelsel voor de waterschappen is de laatste drie jaar een flink onderwerp van gesprek geweest binnen de waterschappen. Op basis van rapporten uit Nederland en internationaal, dient er volgens velen gewerkt te worden met een systeem, waarbij degene die het grootste voordeel heeft van het werk van het waterschap het meeste bijdraagt, of, bij rioolwaterzuivering, degene die het meeste vervuilt het meeste betaalt. Alhoewel dat zeer eenvoudig en transparant lijkt, brengt dat bij de 21 waterschappen heel veel verschillende effecten teweeg, waarbij soms belastingen voor sommige groepen belastingbetalers met honderden procenten verschuiven. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Al met al is het besluit over het Unie van Waterschappen-voorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel minstens 1 jaar uitgesteld. Het CDA is voorstander van een afgewogen belastingstelsel, waarbij de solidariteit niet uit het oog verloren wordt.

Maaibeleid

In november is de kadernota maaien door het CHI aangenomen. HHNK maait waterkeringen, wegbermen en water. Het maaien hiervan heeft niet alleen invloed op bijv. de waterdoorstroming in waterlopen of de stevigheid van een dijk, maar ook op de nabije omgeving, de biodiversiteit en het medegebruik voor bijv. recreatie. Dus was de vraag: maai je vooral zo goedkoop mogelijk, of houd je ook goed rekening met bijv. waterdieren die in het riet leven?8

Voorafgaand aan de besluitvorming zijn er twee bijeenkomsten geweest waarvan één met stakeholders en één met brede maatschappelijke vertegenwoordigers. De conclusies van deze bijeenkomsten zijn samengebracht in het voorstel.

Voorop staat doelgerichtheid (veiligheid); bij watergangen betreft dit een goede doorstroming. Waar de watergangen voldoende ruim zijn wordt met oog op de biodiversiteit rekening gehouden met het maairegiem van de rietkragen. Tevens is er overleg met Sportvisserij Ned. voor de toegankelijkheid van waterlopen. Voor het onderhoud van bermen en dijken is ook de veiligheid het belangrijkste. Daarnaast wordt gekeken hoe HHNK de intentie om de biodiversiteit (de bloemetjes en de bijtjes) te bevorderen, kan ondersteunen. Daarvoor geldt, invullen daar waar mogelijk, in overleg met de aangrenzende agrariërs, om overwaaien van ongewenste zaden te voorkomen. Het maairegiem kan daar dan op aangepast worden.

Voor waterkeringen en dijken blijft de inzet van schapen een goedkope en effectieve manier. Wel moet rekening gehouden worden, vooral bij droogte, met het aantal schapen per ha i.v.m. beschadiging en voldoende hergroei van de grasmat (kruiden). De dijken en bermen kunnen ecologische linten vormen tussen de natuurgebieden. Uitgangspunt is in alle gevallen gebiedsgericht werken.

Daarmee heeft de nieuwe nota Maaibeleid als uitgangspunten (in volgorde): doelgericht / duurzaam / en met oog voor de omgeving. Het voorgestelde maaibeleid om meer rekening te houden met duurzaamheid en de omgeving, gaat wel meer geld kosten, ongeveer 9 ton op jaarbasis. De vraag was dus of we als CDA-fractie dat extra geld er voor over hadden... Na enige aarzelingen, hebben we als CDA toch voorgestemd. Het nieuwe beleid gaat in, na nieuwe aanbestedingen, in het jaar 2020.

CDA-avond over Klimaatadaptatie in Waterland

Iedereen merkt wel iets van de klimaatverandering; daarom is het goed met de mensen in gesprek te gaan over wat we weten over klimaatverandering en hoe we kunnen aanpassen (adaptatie) aan de klimaatverandering. Samen met Jan Wijn, de klimaatambassadeur van HHNK, heeft fractievoorzitter Frits Brouwer op 13 nov. j.l. presentaties gegeven op een CDA-avond over klimaatadaptatie in de gemeente Waterland. Aansluitend was er ook een levendige discussie over hoe je rekening kunt houden in je eigen woonplaats (bijv. tegengaan van wateroverlast bij hevige buien) of in je eigen tuin (meer groen i.p.v. tegels). De CDA-afdeling Waterland schreef het onderstaande verslag…9

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 13 november j.l. sprak Frits Brouwer als CDA-fractievoorzitter van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de mondiale en Nederlandse klimaatverandering. Met een zeer aansprekend verhaal liet de oud-directeur van het KNMI met inhoudelijke beelden de aanwezigen de veranderingen in het klimaat zien. Daarna vertelde Jan Wijn als klimaatambassadeur van HHNK wat er specifiek in Noord-Holland aan de hand is met behulp van voorbeelden uit de HHNK-klimaatatlas en hij gaf aan hoe de gevolgen van klimaatverandering kunnen worden aangepakt. Alle problemen als -opwarming van de steden, -nattere winters, -minder zomerneerslag, -veranderingen in het windklimaat, -zee-spiegelstijging kwamen aan de orde.

 

Na de presentaties volgde een levendige uitwisseling van gedachten. Aangestipt werd dat de waterschappen geen andere taken hebben dan te werken aan de waterveiligheid, de

waterbeheersing en de waterkwaliteit. Als Nederland goed wil inspelen op de klimaatverandering dan moeten naast het waterschap ook andere partijen, zoals gemeenten, in actie komen. Het is natuurlijk belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar het is even belangrijk dat er bij de ruimtelijke inrichting van ons land vanaf nu goed rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering. Zogenaamde stresstesten die de komende tijd in samenwerking tussen HHNK en de gemeenten worden uitgevoerd, zullen de belangrijkste kwetsbaarheden (bijv. risico van wateroverlast bij hevige buien, te warme stadskernen) in beeld gaan brengen.

Het was een nuttige en geanimeerde bijeenkomst. Andere CDA-afdelingen die interesse hebben zo'n avond te organiseren, kunnen met de CDA-HHNK-fractie contact opnemen.

Waterketen

Elke dag zuivert HHNK, in het belang van de volksgezondheid en de waterkwaliteit in Hollands Noorderkwartier, het door mensen geproduceerde en door gemeenten (via de rioleringen) ingezamelde afvalwater. Dit gebeurt in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De afgelopen jaren hebben HHNK, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf in Hollands Noorderkwartier intensief samengewerkt bij het invullen van de waterketentaken. Deze taken zijn het verwerken van overtollig regenwater, het aanpakken van grondwaterproblemen, het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Daardoor zijn kostenstijgingen beperkt gebleven en is de kwaliteit van het beheer verhoogd.10

De uitdagingen van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, waterkwaliteit en bodemdaling hebben een directe relatie met de waterketen. Ook de overstap op andere energiebronnen heeft invloed op de openbare ruimte. Daarnaast treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Maatschappelijke doelen van het stedelijk waterbeheer en de bescherming van drinkwaterbronnen zullen een plek krijgen in de omgevingsvisies en waterbeleidsplannen. De waterketen biedt verder volop kansen bij te dragen aan een circulaire economie door het terugwinnen van grondstoffen en energie en het hergebruik van gezuiverd afvalwater (belangrijk in verband met toenemende droogte). De laatste jaren is ook de aandacht voor de waterkwaliteit weer sterk toegenomen. Het gaat dan om de aanwezigheid van landbouwstoffen, medicijnresten, microplastics en andere opkomende stoffen in het oppervlaktewater. De afvalwaterketen speelt hier een belangrijke rol. Zo is 95% van de belasting van het oppervlaktewater met medicijnresten afkomstig uit stedelijk afvalwater!

Het CDA onderschrijft dat al deze ontwikkelingen vragen om een voortzetting en verbreding van de bestaande samenwerking in de (afval)waterketen. De ondertekening op 7 december van het nieuwe Bestuursakkoord Hollands Noorderkwartier ondersteunden wij dan ook zeer.

De aanstaande waterschapsverkiezingen

Zaterdag 8 december 2018 vond in Volendam de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Noord-Holland plaats die de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de komende waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft vastgesteld. Het programma, getiteld “Inspelen op klimaatverandering”, is het richtsnoer voor het CDA voor de komende vier jaar. Lijsttrekker

Frank Frowijn zei: ‘Ik ben als lijsttrekker enorm trots op de CDA-lijst voor de verkiezingen voor HHNK. De lijst is divers, de mensen hebben veel kwaliteiten en willen zich met hart en ziel inzetten voor HHNK. Gezamenlijk zullen de CDA’ers in het waterschap de komende jaren alles op alles zetten om nu al goed in te spelen op de gevolgen van de klimaatverandering (bijv. hoosbuien, droogte en bodemdaling)’.12

Frank Frowijn wordt op de kandidatenlijst gevolgd door Petra van Ollefen en Frits Brouwer. Petra: ‘Ik vind het een uitdaging om de nummer twee op de CDA-kandidatenlijst voor HHNK te zijn. Met elkaar gaan we het waterschap nog dichter bij de kiezers brengen. Op dit moment staan we met zijn allen ook voor de uitdagingen rond klimaatverandering. Die moeten natuurlijk voortvarend worden opgepakt, maar wel in overleg met onze inwoners, bedrijven en anderen overheden.’ Petra heeft een lange ervaring in de waterschapswereld en is net als Frits huidig algemeen bestuurslid van HHNK.

Onder andere civiel-technisch ingenieur Danny Zwart, Heerhugowaards gemeenteraads-commissielid Mirjam Rijswijk, bloembollenkweker Wim Balder, student Nick Hendriks, jeugdzorgverlener Hedwig Komproe en melkveehouder Harm Terra staan ook hoog op de kandidatenlijst van CDA-HHNK.

Voor meer informatie, zie onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier/

Deelnemen aan onze brede CDA-waterschapsfractie of vragen over waterzaken?

Onze fractie houdt in principe tweemaal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en andere belangstellende CDA’ers uit gemeente-raadsfracties of afdelingsbesturen. De HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende ideeën. Graag zouden wij de brede fractie nog willen versterken met een aantal belangstellenden. Hebt u belangstelling? Graag nodigen wij u uit als gast voor de eerstvolgende bijeenkomst. Deze zal in juni worden gehouden in relatie tot de bespreking van de Meerjarenbegroting 2020-2024. Hebt u belangstelling? Laat het aan een fractielid of aan het fractiesecretariaat weten…

Hebt u overigens onderwerpen die zich lenen voor schriftelijke of mondelinge vragen aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden over algemene waterschapszaken, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Wij proberen actuele zaken aan de orde te stellen opdat deze aandacht of bijstelling zullen krijgen wanneer dat nodig is. U kunt daarover ook contact zoeken met een van de fractieleden of het fractiesecretariaat.

Uiteraard is het ook mogelijk om op de publieke tribune een vergadering van een commissie of van het College van Hoofdingelanden bij te wonen of bij zo’n gelegenheid zelfs in te spreken. Op de website van HHNK staan de vergaderdata en (ca 2 weken voor de vergadering) de agenda: www.hhnk.nl/portaal/algemeen-bestuur_3604/ Sinds kort is het ook mogelijk om via internet live de vergaderingen te volgen, of de opnames van eerdere vergadering terug te luisteren. Dit kan via een speciale website van HHNK, namelijk: https://hhnk.waterschapsinformatie.nl/dashboard .

 

N.B. Voor de verschillende CDA-regio’s in het werkgebied van HHNK zijn de volgende fractieleden contactpersoon:

Jan Kramer:                        Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Frits Brouwer:                     IJmond

Petra van Ollefen:               Alkmaar e.o.

Ed Jongmans:                    Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord

Otto Smit (steunfractielid):   Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Zij proberen ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij regio-bijeenkomsten.

 13

Contactadres van de CDA-fractie HHNK

Fractiesecretaris: Ed Jongmans, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-211.15.904

Zie ook onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier

=================================================================

STEM VOOR DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN CDA, LIJST 4

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.CDA.NL/HOLLANDSNOORDERKWARTIER

Of volg ons op Facebook: CDA waterschap HHNK

Rob van Gaalen (Ilpendam) is kandidaat voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Op de lijst van het CDA staat hij op nummer 13.

Als oud-dijkgraaf van waterschap Groot-Haarlemmermeer weet hij goed waarover de verkiezingen gaan:

geen waterschap -geen dijken -geen veiligheid -geen welvaart.csm Rob van Gaalen CDA nr 10 3bd2001146

start campagne waterschap

aftrap campagne HHNK

Campagne waterschapsverkiezing

Start kort filmpje lijstaanvoerder Waterschapsverkiezing 2019

 

https://vimeo.com/312942265/703dfaf445
 
 

 

Het zal inmiddels bekend zijn dat ik enkele maanden geleden ben gekozen tot lijsttrekker voor het CDA voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zaterdag 8 december jl. vond in Volendam de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Noord-Holland plaats. Tijdens deze ALV is ook het verkiezingsprogramma voor het HHNK vastgesteld. Het verkiezingsprogramma bevat de plannen en ideeën van het CDA voor het HHNK voor de komende vier jaar.

Het verkiezingsprogramma heeft als titel meegekregen: “Inspelen op klimaatverandering”. Ondanks dat het waterschap al vele jaren zorgt voor waterveiligheid, de waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast maken veel mensen zich namelijk zorgen over de enorme regenbuien van de laatste jaren. Ook de extreem droge zomer van 2018 leidde tot veel problemen. En voor de landbouw komt daar nog de bodemdaling bij. Straks loopt er geen koe meer in de wei of gaan oogsten verloren. Het staat voor het CDA dan ook als een paal boven water dat HHNK als waterschap moet inspelen op de klimaatverandering.

Een kleine greep uit het verkiezingsprogramma: We regelen voldoende waterberging om wateroverlast te voorkomen. Uiteraard worden deze waterbergingen bij voorkeur niet gerealiseerd op agrarische gronden. Daarnaast zorgen we er samen met de gemeenten voor dat er bij hevige buien geen rioolwater in de sloten en kanalen stroomt of bij mensen omhoog komt in het toilet. Ook willen we dat het waterschap actuele plannen klaar heeft liggen om bij toekomstige extreme droogte allerlei problemen voor bewoners, de agrarische sector, het bedrijfsleven en de natuur te voorkomen. En het CDA-HHNK vindt dat het waterschap dit op een manier moet aanpakken die open en naar buiten gericht is en dus samen met betrokkenen en de omgeving.

Ik wens iedereen natuurlijk in de eerste plaats fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Maar ik wens eveneens dat er volgend jaar op 20 maart heel veel mensen op het CDA zullen stemmen bij de waterschapsverkiezingen en natuurlijk ook bij die voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarom hoop ik dat u de komende maanden als CDA-ambassadeur veel van uw kennissen, vrienden en familie zou willen overtuigen om in maart op het CDA te stemmen.

Frank Frowijn