CDA-avond over Klimaatadaptatie in Waterland

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 13 november j.l. sprak Frits Brouwer als CDA-fractievoorzitter van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de mondiale en Nederlandse klimaatverandering. Met een zeer aansprekend verhaal liet de oud-directeur van het KNMI met inhoudelijke beelden de aanwezigen de veranderingen in het klimaat zien. Daarna vertelde Jan Wijn als klimaatambassadeur van HHNK wat er specifiek in Noord-Holland aan de hand is met behulp van voorbeelden uit de HHNK-klimaatatlas en gaf aan hoe de gevolgen van klimaatverandering kunnen worden aangepakt. Alle problemen als -opwarming van de steden -nattere winters -minder zomerneerslag -veranderingen in het windklimaat -zeespiegelstijging kwamen aan de orde. Na de presentaties volgde een levendige uitwisseling van gedachten. Aangestipt werd dat de waterschappen geen andere taken hebben dan te werken aan de waterveiligheid, de waterbeheersing en de waterkwaliteit. Als Nederland goed wil inspelen op de klimaatverandering dan moeten naast het waterschap ook andere partijen, zoals gemeenten, in actie komen. Het is natuurlijk belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar het is even belangrijk dat er bij de ruimtelijke inrichting van ons land vanaf nu goed rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering. Zogenaamde stresstesten die de komende tijd in samenwerking tussen HHNK en de gemeenten worden uitgevoerd, zullen de belangrijkste kwetsbaarheden (bijv. risico van wateroverlast bij hevige buien, te warme stadskernen) in beeld gaan brengen.

Verslag: Rob van Gaalen 

Algemene beschouwingen CDA Waterland

De algemene beschouwingen voor de begroting 2019 van de gemeente Waterland. De gemeente Waterland. Gelegen onder de rook van Amsterdam. Daar waar het goed toeven is. Prachtige vergezichten, mooi landschap, fantastische kernen met hun eigen identiteit. En water, veel water. Het is hier goed wonen, werken en recreëren. Aan ons de schone taak om ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft en nog beter wordt. Wij zien een aantal grote opgaven voor deze gemeente waarvan wij er vier uit zouden willen lichten.

  1. Woningbouwopgave

Zoals net gezegd is het hier mooi wonen. Er moeten echter woningen bij. Voor jong, voor oud, voor minder welvarende en meer welvarende mensen. Hier is het college slagvaardig mee aan de gang. Voor het eerst sinds twintig jaar gaat er gebouwd worden op het Galgeriet. Misschien wel een van de mooiste plekjes van Monnickendam. Circa 600 woningen voor alle doelgroepen. En water- en milieu bewust bouwen. De daadkracht waarmee het college dit oppakt, waarbij ze ook oog houdt voor alle belanghebbenden, daar zijn we trots op. Maar we zijn er nog niet. Er is nog een weg te gaan. En dat vergt ook daadkracht van ons als gemeenteraad. Opdat het dit keer echt gaat lukken. Wij hopen dan ook dat we dit als gezamenlijke opgave serieus blijven nemen; oppositie en coalitie. De bevolking rekent op ons.

Het Galgeriet is niet de enige plek waar gebouwd gaat worden; Kohnstamlocatie, Regenboog, woningen in Watergang, Ilpendam en Broek in Waterland. De komende jaren moet het gaan gebeuren. De wethouder zet ook zijn schouders onder de woningbouw op Marken. Het is geen eenvoudige opgave gezien de ligging dicht bij de dijk en de druk op de bouw maar hij gaat ervoor. Wij blijven de voortgang monitoren.

  1. Sociaal domein

Wij zorgen voor elkaar in Waterland. Dat de organisatie van deze zorg een aantal jaar geleden over is gegaan van het Rijk naar de gemeente heeft veel teweeg gebracht. We zijn als gemeente niet in control. Dat we daarin een van de vele gemeenten zijn is daarbij een schrale troost. We moeten immers onze eigen problemen oplossen. Daar is het college nu druk mee doende. Hoe kunnen we toch een sociaal beleid voeren dat toch betaalbaar blijft. Dat is de grote vraag voor de komende maanden. We kijken dan ook reikhalzend uit naar het plan van de verantwoordelijk wethouder. We gaan er dan ook vanuit dat dit plan er voor het einde van het jaar is inclusief een voorstel hoe de raad betrokken wordt bij dit proces. Maar ook hier geldt het als een gezamenlijke opgave. We kunnen mensen niet in de kou laten staan, en tegelijkertijd moeten we wel met elkaar de rekening kunnen betalen. We gaan dit alleen oplossen als we dat samen doen.

  1. Bestuurlijke toekomst

Kunnen we in de toekomst zelfstandig blijven of worden we dan ‘opgegeten’ door onze grote buren Purmerend of Amsterdam. Staan we wel gesteld voor de toekomst die op ons afkomt? We zijn blij dat het college de handschoen heeft opgepakt om middels een zorgvuldig proces antwoord op deze vragen te vinden. Want natuurlijk is het het mooist om baas in eigen huis te blijven. Natuurlijk is het het mooist om je eigen boontjes te kunnen doppen. De vraag is alleen of dat in de huidige situatie houdbaar blijft. En of je je hoofd niet in het zand stopt door niet hier over na te denken. Ik zeg met nadruk nadenken. Er is nog geen besluit genomen. We moeten alleen goed beslagen ten ijs komen als een ander, bijvoorbeeld de provincie, van plan is een besluit te nemen. En daar draagt het proces dat het college en raad nu is gestart een stevige steen aan bij.

  1. Begroting

En dan het onderwerp van vanavond de begroting. Het is niemand ontgaan. We hebben een tekort op de korte termijn en dat moeten we oplossen. De spaarpot van de gemeente (de algemene reserve) is nog wel goed gevuld maar deze mogen we niet inzetten voor structurele kosten. We hebben een aantal weken geleden een aantal bezuinigingsmaatregelen van het college ontvangen. En deze doen pijn. Niet alleen bij het CDA Waterland maar ook bij alle andere partijen. Een ieder moet tijdelijk iets van zijn speerpunten inleveren. Het geeft onze fractie wel voldoening dat de inwoners van Waterland bij de bezuinigingen zoveel mogelijk worden ontzien. We rekenen erop dat wanneer het plan voor het sociale domein is opgesteld en we weer in control zijn een aantal van onze speerpunten in 2020 wel weer kunnen opvoeren. Verder hopen we ook dat het Galgeriet ons niet alleen een mooie woonwijk voor onze inwoners zal geven maar dat dit ook financieel iets gaat opleveren. Zodat we kunnen investeren in de sportvelden in Monnickendam. En in het parkeren op de Loswal. Maar geld dat je niet hebt kun je niet uitgeven. En dat is ook niet des CDA’s. Dus eerst inzicht en overzicht en dan weer de draad oppakken. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Anders staat je gemeente stil. En dat is voor niemand goed. Maar ten alle tjide weloverwogen.

En dan last but not least; de samenwerking. Wij zijn tevreden op het collegeteam dat er zit. Stuk voor stuk professionals die hun schouders eronder zetten en met een hart voor Waterland. Deze taak die niet altijd eenvoudig is voeren zij tot dusver naar tevredenheid uit. We hebben ook goede hoop op de constructieve samenwerking in de gehele raad. Het proces voor de bestuurlijke besluitvorming gaan we samen aan. Wij hopen dat dit ook voor het Galgeriet geldt. Al met al zijn wij positief gestemd over toekomst. Samen kunnen we die aan.

IMG 8213

 Uitkomst verkennende ronde

De afgelopen twee weken hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden voor het vormen van een nieuwe coalitie in de gemeente Waterland. Het CDA Waterland heeft hiertoe het initiatief genomen. Deze verkennende ronde is vandaag afgerond. Het CDA Waterland heeft besloten nu niet verder te onderhandelen met Waterland Natuurlijk. De hoofdreden is het standpunt van hen geen noodzaak meer te zien in een proces om te komen tot een besluit over het zelfstandig blijven van de gemeente of te gaan voor een samenwerking in de regio. Daarentegen is het standpunt van WN om op korte termijn het ambtelijk apparaat te versterken. Deze standpunten lopen te ver uiteen met de andere overgebleven partijen.

Dit betekent dat CDA Waterland gaat onderhandelen met GroenLinks, D’66 en PvdA. Met de eerste twee partijen heeft het CDA Waterland de afgelopen vier jaar al op een vruchtbare wijze en collegiaal samengewerkt. Het PvdA heeft de afgelopen vier jaar constructief oppositie gevoerd.

Gemeente en MPO tekenen samenwerkingsovereenkomst Buurterstraat 2

MARKEN KRIJGT ER ACHT HUURWONINGEN VOOR SENIOREN BIJ

 

Wethouder Jelle Kaars van Gemeente Waterland en Cor Mul, directeur van MPO BV, hebben vandaag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de woningbouwontwikkeling Buurterstraat 2. Het gaat om de bouw van acht huurwoningen voor senioren (55+).

 

Wonen op Marken

De voormalige slagerij/cadeauwinkel is opgenomen in de locatie-analyse Wonen op Marken, waarmee de gemeenteraad vorig jaar heeft ingestemd. Daarin zijn verschillende locaties op Marken onderzocht die geschikt zijn voor woningbouw. Het college heeft de locatie vervolgens direct op het gemeentelijke woningbouwprogramma 2018-2022 geplaatst. Wethouder Kaars is blij met de woningbouw. “Hiermee kunnen acht appartementen worden toegevoegd voor senioren. De behoefte aan betaalbare huurwoningen is juist bij deze groep zeer groot. Mooie bijkomstigheid is dat het perceel er flink van opknapt!”.

Huurwoningen

MPO uit Amsterdam gaat de appartementen bouwen. Zij ontwikkelen en beheren woningen in Amsterdam en andere locaties in Nederland. De ambitie is om betaalbare woningen van een hoog kwaliteitsniveau te realiseren, vooral in de markthuur. De woningen worden verhuurd aan senioren (55+). Directeur Cor Mul is blij met de overeenkomst. “Dit geeft de mogelijkheid om acht goede huurappartementen aan de voorraad in Waterland toe te voegen. Wij hebben daarover goed contact met de Eilandraad van Marken en met de buurt. Verder is er veel belangstelling voor de woningen van Marker senioren. Er is in Waterland echt behoefte aan betaalbare huurappartementen”.

Startsein

De ondertekening van het contract is het startsein voor de ontwikkeling van de appartementen. Daarvoor moet nog een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Zodra dat bestemmingsplan klaar is, kan vergunning worden verleend en worden gestart met de bouw.