CDA afscheid Danita de Baat uit gemeenteraad 21 september 2017

Danita is in 2012 actief geworden in het CDA, geïnspireerd door Mona Keijzer. Eerst landelijk in het CDJA, de jongeren afdeling van het CDA. Al heel snel was ze daarin als een vis in het water. Enkele maanden later maakten we als lokale afdeling CDA Waterland kennis. We kenden natuurlijk wel al de centrale rol van Danita en haar familie in Scoutinggroep Waterland.

Na een periode van oriëntatie besloot Danita ook lokaal actief te worden in het CDA Waterland. Met haar frisse kijk, haar inzet en haar communicatieve vaardigheden was zij ook al snel niet meer weg te denken in onze fractie en afdeling. Wat goed is komt snel, een gevleugelde uitspraak. In de aanloop naar de raadsverkiezingen in 2014 kwam zij dan ook op een verkiesbare plaats. Blij was ze en ook wij met haar intrede in deze raad. We spraken een traject af van inwerken en ontwikkelen.

Inmiddels was Danita ook in het provinciale CDA Noord-Holland opgevallen. In januari 2015 werd zij op de lijst voor de provinciale verkiezingen geplaatst als lokale vertegenwoordiger van Waterland. Aan het perspectief van groei en ontwikkeling kwam abrupt een einde door het vreselijke ongeluk op 30 januari 2015.

Nooit zal ik de tijd en plaats vergeten toen haar vader Kees mij die avond belde. Ik was net binnen gestapt in een plaatselijk restaurant voor een etentje met enkele collega raadsleden. Ik kreeg die avond weinig eten door mijn keel. Daarna hoop en vrees. Hoop op herstel en terugkeer. Vrees voor uitblijvend herstel. In het AMC, Den Haag, Duitsland en nu Nieuw Loosdrecht zijn onze gedachten bij Danita gebleven. Danita, een bloem in de bloei van haar leven, doorbroken door het ongeluk.

Afscheid uit de raad vanavond. Een wrang en droevig gevoel. Als CDA Waterland denken we met warme gevoelens terug. Danita, actief en vrolijk, bezig met haar toekomst. Intensief contact, bellen, mailen, facebook, twitter, overleg, alles uit inzet voor het algemeen belang van de inwoners van Waterland. Een goed glas wijn erbij. Goede herinneringen bewaren we daar aan.

Danita, bedankt voor al je inzet, inzicht en onze samenwerking. Wij zullen je in ere houden. Als symbool bloemen van het CDA Waterland en het CDA Noord-Holland, als uiting van medeleven en dank. Voor jou en mede voor je ouders Kees en Helena en familie.

Uitgesproken in de raadsvergadering van 21 september 2017 door Simon Verbeek, fractievoorzitter CDA Waterland.         Danita de Baat

PERSBERICHT

CDA DRAAGT JELLE KAARS VOOR ALS WETHOUDER VAN WATERLAND

SIMONE BOOGAARD EN NICO OUSSOREN TREDEN AAN ALS RAADSLID

Het CDA draagt Jelle Kaars voor als nieuwe wethouder van de gemeente Waterland. Sinds 2006 is hij lid van de raad van Waterland. Als raadslid heeft hij zich naast zijn brede oriëntatie vooral gericht op onderwerpen als Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer. In de resterende tijd tot de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 zal hij zich als wethouder voornamelijk concentreren op de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen.

Jelle Kaars: “Ik wil mijn kennis en ervaring in de komende periode inzetten om als wethouder een bijdrage te leveren aan het dagelijks bestuur van de gemeente Waterland. Ik zie uit naar een constructieve en open samenwerking in het college van B&W en met de gemeenteraad”.

Het ligt in de bedoeling om zijn benoeming en installatie te doen plaatsvinden in een korte extra raadsvergadering op 5 oktober a.s. In die vergadering zullen ook Simone Boogaard en Nico Oussoren als raadslid van het CDA Waterland worden geïnstalleerd. Simone Boogaard is tot heden al duo raadslid voor het CDA. Nico Oussoren heeft een langjarige ervaring in de gemeenteraad.      

Het bestuur en de fractie van het CDA Waterland hebben het volste vertrouwen in de bestuurlijke capaciteiten van Jelle Kaars. “Wij zijn erg verheugd dat hij bereid is om de open plek in het college van B&W in te vullen. Ook zijn wij zeer content met de intrede in de raad van Simone Boogaard en Nico Oussoren. Beiden zijn goed ingevoerd en beschikken over een ruime kennis en ervaring”.

Fractie en bestuur CDA Waterland, 19 september 2017.JelleKaars

PERSBERICHT

Afscheid Danita de Baat van de gemeenteraad van Waterland

In maart 2014 trad Danita de Baat voor het CDA aan in de raad van de gemeente Waterland. Met haar actieve inzet, communicatieve vaardigheden en samenbindend vermogen verwierf zij zich in korte tijd een vaste positie in de CDA fractie en in de raad. Ook op provinciaal niveau was zij actief in en voor het CDA. Zij had het vooruitzicht op groei in haar politieke en bestuurlijke activiteiten.

Op 30 januari 2015 overkwam haar een tragisch ongeluk op de provinciale weg N247 in Katwoude. Daarbij liep zij ernstig hersenletsel op. Sindsdien is en wordt zij verpleegd in klinieken in Nederland en Duitsland. Haar plaats in de gemeenteraad is vanaf die tijd leeg gebleven. Sinds medio juli 2017 is zij niet meer woonachtig in de gemeente Waterland. Daardoor vervalt het wettelijke vereiste voor haar lidmaatschap van de raad.

In de raadsvergadering van donderdag 21 september zal afscheid van haar worden genomen. Haar ouders zullen haar daarbij vertegenwoordigen. Met droefheid nemen wij als fractie en bestuur van het CDA Waterland afscheid van ons actieve en vrolijke raadslid Danita. Wij zijn er trots op met haar te hebben mogen samenwerken.

Fractie en bestuur CDA Waterland, 18 september 2017Danita

Halfjaarbericht van de CDA-fractie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

over de belangrijkste politieke onderwerpen in de periode juli december 2016;

Eigentijds besturen

In ons vorige halfjaarbericht hebben we aandacht besteed aan de voorgenomen vernieuwing in het besturen van het Hoogheemraadschap. Een belangrijk punt hierbij was de functie van commissievoorzitter verkiesbaar te maken, als technisch voorzitter, met de taak om te bevorderen dat het Algemeen Bestuur nog meer groeit in z’n kaderstellende rol naar het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden en dat meer onderling debat tussen de fracties zal leiden tot betere besluiten. Anders dan voor een Gemeenteraad en de Wethouders, geldt voor het Algemeen Bestuur van een waterschap namelijk nog het monistische systeem, d.w.z. dat de Hoogheemraden lid zijn van het Algemeen Bestuur. Bij HHNK was het daarom een automatisme dat de Dijkgraaf en de loco-Dijkgraaf voorzitter van de twee adviescommissies waren.

Zo werden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 september jl. voor het eerst in de geschiedenis van HHNK verkiezingen gehouden voor het voorzitterschap van de twee adviescommissies (Bestuur, Middelen en Waterketen, resp. Water en Wegen). Onze CDA- fractievoorzitter Frits Brouwer was kandidaat voor het voorzitterschap van de adviescommissie Water en Wegen. Met een royale meerderheid (18 stemmen, tegen de andere kandidaten 8 resp. 1 stem) is Frits verkozen! Deze uitslag tekent het vertrouwen dat de andere

fracties hebben in de constructieve opstelling van het CDA in het Algemeen Bestuur. Na z'n verkiezing werd Frits in de bloemetjes gezet door de Dijkgraaf en gaf hij aan dat hij zich maximaal zal gaan inzetten dat de goede onderwerpen op de agenda komen om te bespreken en ook z'n uiterste best zal doen om de debatten waardevol en levendig te laten zijn.

Begroting 2017

Er wordt dit lopende jaar ruim 217 miljoen aan belastingen opgehaald door HHNK. Dat wordt door onze bewoners, bedrijven, agrariërs en natuurterreinbeheerders opgebracht. Onze begroting is sluitend en bestaat voor de eerste keer, uit 8 effecten voor de samenleving. Hieronder staan de effecten met de bedragen, die daaraan worden uitgeven:

-       Waterveiligheid                      58,6 miljoen

-       Wateroverlast beperken        57,1 miljoen

-       Watertekort voorkomen           0,8 miljoen

-       Gezond Water                          6,3 miljoen

-       Schoon water                         71,8 miljoen

-       Veilige (vaar)wegen               24,9 miljoen

-       Crisisorganisatie                       1,1 miljoen

-       Bestuur en organisatie           35,1 miljoen

Opgeteld komt dit op een hoger bedrag uit dan de belastingen; de reden daarvoor is een aantal grote bedragen aan subsidies. U kunt hier meer over lezen op de speciale website daarvoor:  http://begroting2017.hhnk-financieel.nl

Belangrijk goed nieuws is, dat de belastingen gemiddeld niet zijn gestegen. Voor veel huishoudens is er zelfs een verlaging van belastingen doorgevoerd. De CDA-fractie kan daar trots op zijn; onze fractie doet al vele jaren een beroep op het totale bestuur om onze waterschapsbelastingen niet  te verhogen en bij  voorkeur  te verlagen. Dit  was ook een belangrijk punt uit het CDA-verkiezingsprogramma. Nu is dat gelukt!

Ondanks een gemiddelde belastingverhoging van 0%, kan er in 2017 €2.000.000 uitgegeven worden aan nieuw beleid, waarbij belangrijke voorbereidingen getroffen kunnen worden voor

o.a. de nieuwe Omgevingswet en betere metingen t.b.v. het voorkomen van wateroverlast. Naast de positieve kant, heeft HHNK ook 410 miljoen aan vaste geldleningen voor alle werkzaamheden uit het verleden uitstaan, voor bijvoorbeeld dijkaanleg en waterzuiverings- installaties. Het bedrag van deze leningen wordt jaarlijks lager; we doen namelijk steeds meer uitgaven rechtstreeks uit onze belastinginkomsten. Zo wentelen we uitgaven niet  af op toekomstige generaties, wat goed past bij de kernwaarden van het CDA!

Per kwartaal wordt er een rapportage gemaakt voor het Algemeen Bestuur, waarin de uitgaven verwerkt staan. Daarin staan ook de status van projecten en de risico's die wij lopen. Jaarlijks wordt er in het jaarverslag uitleg gegeven en geeft de accountant daar zijn visie op. Zo kan het Algemeen Bestuur goed de vinger aan de pols houden.

Dat we er als HHNK financieel zo goed op staan, vervult de CDA-fractie, met onze eigen portefeuillehouder Financiën Jan Kramer voorop, natuurlijk met veel trots…

Als CDA-fractie hebben we uiteraard voor de begroting gestemd, maar niet nadat we van de Dijkgraaf de toezegging hadden ontvangen dat internationale samenwerking meer aandacht zou krijgen dan uit de begroting leek te blijken. Met al onze kennis en kunde zijn we immers in staat ook andere landen in de wereld die tobben met bedreiging van overstroming, watertekort of waterverontreiniging te helpen…

Ad hoc werkgroep Klimaat en Energie

In het vorige halfjaarbericht meldden we de oprichting door het Algemeen Bestuur van een ad hoc werkgroep Klimaat en Energie. Deze moest het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden adviseren over een lange termijnvisie wat betreft klimaat en energie. Dan gaat het erom of we als Hoogheemraadschap alleen het wettelijke minimum doen m.b.t. energiebesparing e.d., of

dat we een absoluut voorbeeld-waterschap willen zijn op dit gebied (wat veel geld kost, maar ook veel oplevert), of iets daartussenin. Namens het CDA was Frits Brouwer lid van de ac hoc werkgroep. De ad hoc werkgroep heeft in december zijn advies afgerond en het is nu afwachten wat het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden definitief gaat voorstellen.

Zeker lijkt dat HHNK streeft

naar 100% CO2-reductie in 2025, dat HHNK in 2020 minimaal 40% van zijn energieverbruik duurzaam opwekt en ernaar streeft 100% energieneutraal te zijn in 2025. Dit alles gaat in de orde van 2 miljoen euro per jaar kosten. Absoluut discussiepunt is nog voor hoeveel procent HHNK de uitstoot van de veenweiden en de baggerspecie kan en wil minimaliseren.

Besluitvorming over dit onderwerp vindt dit voorjaar in het Algemeen Bestuur plaats.

Meedenkgroep Participatie

De tweede werkgroep betreft de Meedenkgroep Participatie, waarin onze fractie door Ed Jongmans wordt vertegenwoordigd. Als gevolg van de veranderingen in de samenleving is er ook sprake van veranderingen in de relatie tussen overheid en inwoner; vandaar de activiteiten van deze meedenkgroep.

Onze fractie vindt het belangrijk met de belangen van aanwonenden, bedrijven, agrariërs, organisaties en gemeenten rekening te houden. Van burgers krijgen we over de wijze waarop wordt of kan worden geparticipeerd of gecommuniceerd, geregeld signalen. Vroegtijdige betrokkenheid bij het verkrijgen van draagvlak voor zaken van ons waterschap is essentieel om realisering ervan te vergemakkelijken. In ons CDA-verkiezingsprogramma is dat duidelijk verwoord en ook in het collegeprogramma

heeft dat aandacht gekregen.

Meedenkgroep revolverend waterinnovatiefonds

In de vorige nieuwsbrief stond een kort bericht over de bestuurlijke meedenkgroep (met Petra van Ollefen als lid namens het CDA) die is ingesteld naar aanleiding van het voorstel van de fractie Bedrijfsgebouwd (KvK) om te komen tot het oprichten van een revolverend waterinnovatiefonds. Doel van het fonds is het mogelijk maken van projecten op watergebied met een hoog innovatief karakter, die nu niet kunnen opstarten omdat de noodzakelijke financiering niet, casu quo niet volledig, kan worden verkregen uit reguliere financieringsbronnen.

Projecten die in aanmerking kunnen komen voor een cofinanciering dienen gerelateerd te zijn aan de blauwe sector en moeten passen binnen het MVO (Maatschappelijk Verantwoorde Overheid) profiel van het Hoogheemraadschap. Het fonds is voorts regionaal gebonden en voorziet in een cofinanciering met het oogmerk dat de gedane investering t.z.t. terugvloeit (het revolverende principe) naar HHNK zodat de financiële risico’s voor HHNK beperkt blijven.

In de CHI-vergadering van 20 september 2016 zijn de bevindingen van de Meedenkgroep besproken en lag voorts het besluit voor om: 1) een waterinnovatiefonds op te richten ter grootte van 2 miljoen; 2) het fondsbeheer onder te brengen bij een derde partij; 3) in het selectieproces gebruik te maken van de kennis en kunde van de STOWA; 4) het fonds na twee jaar te evalueren; en 5) D&H te verzoeken de verdere uitwerking ter hand te nemen en hierbij de Meedenkgroep en/of andere CHI-leden, een rol te geven in de uitwerking en selectie van de projecten.

Als CDA-fractie hebben wij het voorstel uitvoerig besproken. Wij vinden innovatie zeer belangrijk en een hoog goed. Maar ook rees de vraag of een dergelijk fonds nu wel het aangewezen middel is voor HHNK om innovatie te bewerkstelligen, of dat je dit soort stimuleringsmaatregelen eigenlijk over moet laten aan de algemene democratie, zoals de provincie. Ook het aspect dat onze hoogheemraad (Jan Kramer) bij instemming met het voorstel als portefeuillehouder belast wordt met de verdere uitvoering van het voorstel, heeft een rol gespeeld bij de stemming van de CDA-

fractie. Uiteindelijk hebben wij als fractie met 2 personen voor het voorstel gestemd en met 2 personen tegen. Het voorstel is met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen, aangenomen door het CHI.

======================================================================

Deelnemen aan onze brede CDA-waterschapsfractie of vragen over waterschapszaken? Onze fractie houdt in principe twee maal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en andere belangstellende CDA’ers uit gemeente- raadsfracties of afdelingsbesturen. De HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende ideeën. Graag zouden wij de brede fractie nog willen versterken met een aantal belangstellenden. Hebt u belangstelling? Graag nodigen wij u uit als gast voor de eerstvolgende bijeenkomst. Deze zal komend voorjaar worden gehouden in relatie tot de bespreking van de Meerjarenbegroting 2018 e.v.. Hebt u belangstelling? Laat het aan een fractielid of aan het fractiesecretariaat weten.

Hebt u overigens onderwerpen die zich lenen voor schriftelijke of mondelinge vragen aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden over algemene waterschapszaken, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Wij proberen actuele zaken aan de orde te stellen opdat deze aandacht of bijstelling zullen krijgen wanneer dat nodig is. U kunt daarover ook contact zoeken met een van de fractieleden of het fractiesecretariaat.

N.B. Voor de verschillende CDA-regio’s in het werkgebied van HHNK zijn de volgende fractieleden contactpersoon:

Jan Kramer:                         Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Frits Brouwer:                      IJmond

Petra van Ollefen:               Alkmaar e.o.

Ed Jongmans:                     Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord Otto Smit (steunfractielid):  Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Zij proberen ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij regio-bijeenkomsten.

Contactadres:

CDA-fractie HHNK

Fractiesecretaris: Ed Jongmans, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-211.15.904

Zie ook onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier

PERSBERICHT

CDA lanceert plan voor parkeren Nieuwe Zijds Burgwal Monnickendam

Langs en schuin parkeren

In het westelijk deel van de binnenstad van Monnickendam, ‘het Eiland’ tussen de gracht de Binnendijk en de Zesstedenvaart, is de parkeerdruk de laatste jaren toegenomen. Daarom heeft de gemeente Waterland in 2013 in deze woonwijk 54 schuine parkeerplaatsen langs de Vesting aangelegd. Langs de Nieuwe Zijds Burgwal ter hoogte van de Tuinstraat moet de gemeente nog 5 schuine parkeerplaatsen aanleggen.

Verdere mogelijkheden om de parkeercapaciteit in de wijk te optimaliseren zijn er alleen op de Nieuwe Zijds Burgwal. Officieel geldt hier langsparkeren. Sinds meer dan 40 jaar parkeert een aantal bewoners hun voertuig echter schuin in de berm. Een ander deel van de bewoners parkeert in de langs richting. Daardoor ontstaat een rommelig beeld en wordt de parkeercapaciteit niet optimaal benut. Ook laten schuin geparkeerde auto’s op sommige plekken diepe sporen na in de grasbermen. Dit doet afbreuk aan het straat- en het stadsbeeld.

Voorstel CDA Waterland

Op basis van een inventarisatie van het aantal woningen en het aantal parkeerplaatsen, waarneming en tellingen van het aantal geparkeerde auto’s stelt het CDA Waterland voor in een initiatiefvoorstel het parkeren op de Nieuwe Zijds Burgwal te optimaliseren. In het initiatief wordt voorgesteld om tussen de huisnummers 7 en 63 eenduidig schuin parkeren in te voeren. Ten opzichte van langsparkeren levert dit ruim 30 extra parkeerplaatsen op. Fractievoorzitter Simon Verbeek: ‘Bereikbaarheid en parkeren zijn speerpunten voor het CDA Waterland. De parkeersituatie is ons een doorn in het oog. Volgens ons kan deze wijze van parkeren een oplossing  zijn om zowel het straatbeeld te verbeteren als de feitelijke parkeercapaciteit te vergroten zonder vermindering van het groenoppervlak.’

De benodigde fysieke aanpassingen zijn beperkt van aard en omvang en eenvoudig uit te voeren. De aanpassingen bestaan in hoofdzaak uit het in de grasberm aanbrengen van een strook grasroosters en het over een kleine afstand verplaatsen van zes lantaarnpalen in de berm. Voorgesteld wordt de aanpassingen op te nemen in het Jaarplan Openbare Werken 2017 en uit te voeren in combinatie met de aanleg van 5 parkeerplaatsen in de berm tegenover de Tuinstraat.       

Besluitvorming

De notitie en het bijbehorende initiatief voorstel worden op donderdag 2 maart in de voorbereidende raad van de gemeente Waterland behandeld. In de raadsvergadering van 9 maart komt het voorstel besluitvormend aan de orde

Voor informatie: Simon Verbeek, telefoon 06 19 41 52 58 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bijlage: Notitie Optimaliseren parkeren Nieuwe Zijds Burgwal te Monnickendam