JELLE KAARS LIJSTTREKKER CDA WATERLAND

 

In de ledenvergadering van het CDA Waterland is Jelle Kaars unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Sinds 2006 was Jelle Kaars lid van de gemeenteraad van Waterland. Vanaf begin oktober is hij benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Waterland. In deze rol heeft hij al een aantal mijlpalen behaald, waaronder het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de definitieve ontwikkeling van het Galgeriet.

Jelle beschikt over brede bestuurlijke kennis en ervaring. Hij is deskundig en actief op het gebied van de Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en andere beleidsvelden.

Jelle Kaars: “Als wethouder zet ik sinds oktober alles op alles om vooruitgang te boeken op belangrijke dossiers voor ons mooie Waterland. Ik ga als lijsttrekker graag de uitdaging aan om het CDA Waterland opnieuw als grootste partij van Waterland uit de bus te laten komen”.

De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zullen in de eerstvolgende ledenvergadering van begin januari 2018 worden vastgesteld.

Contactpersoon: Simon Verbeek, fractievoorzitter.

Telefoon 06 19415258.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Jelle Kaars

Raadsvergadering 2 november 2017

 Algemene beschouwingen begroting 2018 gemeente Waterland

Voorzitter,

De begroting 2018 en de meerjarenbegroting zijn ook dit jaar weer sluitend. Daar is een compliment voor de medewerkers en het college van B&W voor op zijn plaats. Dank ook voor de overzichtelijke stukken.

   

Terugblik bestuursperiode

Nu de huidige bestuursperiode in maart 2018 afloopt kijken wij op hoofdlijnen terug naar de afgelopen jaren. In deze terugblik stippen wij ook de toekomst aan.

 • Het voorzieningen niveau is in tegenstelling tot de periode 2010-2014 op peil gebleven. Daarmee is onze belofte aan de kiezer op dit punt ingevuld.

Dit ondanks zware bezuinigingen van het kabinet VVD-PvdA.

 • De zorgtaken die de gemeente van het Rijk in 2015 kreeg overgedragen, gekoppeld aan grote kortingen, zijn op een goede en zorgvuldige wijze opgepakt. Dit neemt niet weg dat we ontwikkelingen op dit vlak als gemeente en gemeenschap alert moeten blijven volgen, zeker nu het probleem van eenzaamheid een drempel kan zijn voor mensen die zorg nodig hebben. De Zorgreserve die wij als CDA Waterland hebben voorgesteld is nuttig gebleken.
 • De Bolder heeft met nieuwe taken op het gebied van Zorg en Welzijn een nieuwe toekomst gekregen. Na de opheffing  van Baanstede in 2018 komen de medewerkers uit Waterland in dienst van de gemeente. Dat vinden wij een goede zaak.
 • Collegiale samenwerking kenmerkt de werkwijze van het college van B&W. De leden van het college tonen een grote inzet, collegialiteit en betrokkenheid. Veel meer uren worden gemaakt dan op papier staan.
 • De coalitie van vier partijen, CDA, GroenLinks, SP en D66 werkt samen op basis van openheid en respect voor elkaars insteek en opvattingen, ongeacht de ideologische verschillen.
 • Er is een stabiel en degelijk financieel beleid gevoerd en dat blijft wat ons betreft zo.. Geen lijken in de kast van meer dan € 1 miljoen met bewust veel te hoog geraamde inkomsten voor de gemeente, zoals bleek toen na de verkiezingen aan het begin van deze bestuursperiode in 2014 de begroting 2015 moest worden opgesteld.

De Algemene Reserve, de spaarpot van de gemeente, is op peil. De holle retoriek van de VVD als zou er geld over de balk gegooid zijn en worden wordt alleen al hierdoor weerlegd. De woonlasten voor gezinnen zijn in 4 jaar tijd met 0,7% gestegen. De stijging van de lokale lasten OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing komt per saldo in 2018 uit op 0,47%.  

Over de begroting en de IBU het volgende. De IBU en de meerjarenbegroting zien er goed en positief uit. Daar zijn wij content mee .Wij staan als CDA Waterland achter de hoofdlijnen van het financiële beleid op één punt na. Dat betreft de wijziging in het beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen. Dit lichten wij als volgt toe: Op pagina 47 van de begroting staat over de weerstandscapaciteit het volgende: Ik citeer. “De ratio van de gemeente Waterland valt in klasse A. De gemeente Waterland streeft naar minimaal waarderingscijfer B.

Toelichting: Klasse A is een weerstandscapaciteit van meer dan 2 maal de benodigde weerstandscapaciteit. Dit willen wij graag in stand houden en niet verlagen naar Klasse B (1.4-2.0).

De ratio is nu namelijk 3.93. Zo nodig zullen wij met een amendement komen, waarbij de tweede zin wordt gewijzigd in: “De gemeente Waterland streeft naar minimaal waarderingscijfer A.”

 • In tegenstelling tot ad hoc beleid is in deze bestuursperiode 2014-2018 hard en met resultaat gewerkt aan de focus op de toekomst van Waterland. De door de raad vastgestelde toeristisch recreatieve visie, woonvisie, de onderwijsvisie, economische agenda en omgevingsvisie markeren de blik op de toekomst.
 • Na het besluit om de Brede school Monnickendam niet te realiseren heeft de raad unaniem kaders gesteld voor renovatie van de scholen op het scholeneiland. Het eerste resultaat is er, een toekomstbestendige en duurzame huisvesting van de Blauwe Ster in het gebouw van de voormalige Kennedyschool. Wat ons betreft een lijn voor de toekomst.

Voor de brede school in Broek in Waterland zijn grote stappen gemaakt in de richting van realisering. Dat juichen wij toe.

 • Regeren is vooruitzien. Elke gemeente krijgt steeds meer taken van het Rijk overgedragen en die ontwikkeling zet zich door. De vraagstukken die ook Waterland op zijn bordje krijgt zijn soms groot en complex. Gemeenten als Waterland kunnen niet alles meer alleen. Alle gemeenten om ons heen zijn in beweging als het gaat om intensivering van samenwerking in de regio Waterland. Het is zonneklaar dat ook onze gemeente Waterland niet wegkomt met het steken van de kop in het zand, zoals struisvogels doen en de fractie van de VVD in Waterland. Een partij die landelijk en provinciaal de kampioen is van schaalvergroting. Hier in de raad met kretologie beweren alles zo kan blijven en met de rug naar de omliggende gemeentes staan.

Wij kiezen voor een open blik naar de wereld om ons heen en intensivering van de samenwerking. Dit uit een oogpunt van kwaliteit en kwetsbaarheid. Niet met de rug naar buiten gekeerd. Stilstand is ook op dit punt achteruitgang

 • Waterland is een aantrekkelijke woongemeente. Er is een grote vraag naar woningen. De economische crisis leidde in de periode 2010-2014 tot bijna stilstand in de realisatie van projecten. Die situatie is dankzij hard werken van portefeuillehouder, college en medewerkers doorbroken.

Er wordt volop gebouwd en ontwikkeld in Waterland en daar gaat de komende jaren nog een versnelling in komen. In 2014 kwamen 21 woningen gereed, in 2018 worden dat er 127!

Wij hebben als lokale partij CDA Waterland onze nek uitgestoken met het initiatief voorstel Wonen op Marken. Ook bijvoorbeeld voor woningbouw op de locatie Kohnstamm aan de Pierebaan in Monnickendam en voor ontwikkeling van het Galgeriet voor woningbouw en bedrijvigheid. Ook voor andere woningbouw projecten zetten wij ons in. Voorbeelden: Sebastianus school Ilpendam, Zeedijk 1 Uitdam, Hellingweg, van Disweg Broek in Waterland, Regenboog Monnickendam en Stiereveld, Riessenveld en Zwanenpad in Watergang.

 • Duurzaamheid is één van de kernwaarden van het CDA. Daarom staan wij achter de in de duurzaamheidsagenda opgenomen uitgangspunten en actiepunten. De slag met de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen is nodig. De gemeente Waterland kan en mag niet achterblijven bij de vele initiatieven vanuit onze inwoners.  

              

 

 

Personele situatie

In de terugblik staan wij ook stil bij de personele situatie in het CDA Waterland. Nadat de kiezers ons in 2014 met 4 zetels in de raad het vertrouwen gaven om de gemeente Waterland te besturen werden wij eind januari 2015 getroffen door het tragische ongeluk dat ons jonge raadslid Danita de Baat overkwam. Sindsdien hebben wij haar inzet en kwaliteiten erg moeten missen. Onze fractie heeft het in de afgelopen jaren noodgedwongen met 3 raadszetels moeten doen. Nu Danita niet meer in de gemeente Waterland is ingeschreven heeft zij de raad moeten verlaten. Haar plaats is ingevuld door het aantreden van Simone Boogaard.

Jean van der Hoeven heeft in september ontslag genomen als wethouder. Wij respecteren zijn besluit en danken hem voor ruim 3 jaar inzet voor de gemeente Waterland. Wij danken hem voor zijn inzet, integriteit, kundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en collegialiteit.

Jelle Kaars heeft zijn plaats ingenomen en is op 5 oktober benoemd tot wethouder. Hij beschikt over de kennis en ervaring om een aantal projecten op het gebied van de Ruimtelijke Ordening verder te brengen. Jelle pakt zijn taken voortvarend op.

Nico Oussoren heeft de zetel in de raad van Jelle overgenomen. Nico heeft zijn sporen eerder al verdiend in de raad en door een scala aan maatschappelijke activiteiten.

Wij zijn verheugd dat onze CDA fractie weer compleet is en dat wij de vacature in het college van B&W snel en goed hebben kunnen invullen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Bent u als inwoner van Waterland betrokken en belangstellend voor het wel en wee van Waterland? U bent welkom om langs te komen in onze fractie.        

De sfeer in de raad is naar onze mening voor verbetering vatbaar. Deze situatie vormt een belemmering voor de besluitvorming in de raad. Er zijn voorbeelden van te noemen.

Wij gaan door met onze constructieve en inhoudelijk gerichte inbreng in de raad, ongeacht de vaak negatieve, op de persoon gerichte en agressieve toonzetting die wij ervaren. Wij blijven open staan voor contact en samenwerking in de raad.

Wij hebben een missie, werken aan een mooi en duurzaam Waterland en laten ons niet afleiden van ons doel. Niet voor niets is ons motto betrokken en betrouwbaar. Betrokken bij Waterland en haar inwoners. Betrouwbaar door niet van de hak op de tak te springen en ons te houden aan afspraken.

 

Tenslotte. Wij bedanken iedereen die zich inzet voor de Waterlandse gemeenschap en onze gemeente Waterland, bestuurlijk, als medewerker van de gemeente, als vrijwilliger of ondernemer. Ook bedanken wij als CDA fractie bij deze de griffier, die de raad altijd bijstaat. Wij houden vertrouwen in de toekomst van onze gemeente Waterland.

Voorzitter, tot zover onze Algemene Beschouwing.   

Fractie CDA Waterland, 2 november 2017.

CDA-HHNK op werkbezoek bij Markermeerdijken

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam voldoen niet aan de normen van de wet en moeten worden versterkt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft deze zomer een principe-besluit daarover genomen en via de provincie Noord-Holland gaat dit binnenkort in de inspraak. Maar er is nog steeds veel twijfel bij de betrokken bewoners.

Donderdag 19 oktober is de CDA-fractie van HHNK daarom in de regio op werkbezoek geweest en heeft zich laten informeren over de ontwikkelingen t.a.v. het project Markermeerdijken en met name de knelpunten Durgerdam en Uitdam.

Als eerste was er gedachtewisseling op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude met medewerkers van HHNK en van de Alliantie die het werk gaat uitvoeren. T.a.v. Uitdam wordt het voorstel van de Deltacommissaris om het huidige (landschappelijke) karakter van de dijk zoveel mogelijk in stand te houden nu uitgewerkt. D.m.v. een zgn. vernageling zal de dijk stabieler worden gemaakt. Uitgangspunt is dat er geen huizen worden afgebroken.

Dat zal ook moeten gelden voor Durgerdam. Dit laatste deel van het project geeft nogal wat hoofdbrekens extra in combinatie met de aansluiting bij Amsterdam. Dit stukje dijkversterking is nu losgeknipt van het hele proces en heeft een jaar extra tijd gekregen voor een hernieuwd participatietraject met bewoners en Dorpsraad. De tijd is wel een lastige factor, want in 2021 moet het hele dijktraject op sterkte zijn. Daar zijn alle procedures en geldstromen op afgestemd.

Aansluitend is er door de CDA-fractie ook gesproken met Marianne van Leeuwen, voorzitter van de Dorpsraad van Durgerdam. Zij gaf aan dat er aanvankelijk heel weinig vertrouwen was in de bedachte oplossingen en dat een deel van de bewoners nut en noodzaak van de gehele versterking absoluut niet inzag. Nu er nieuwe ruimte is voor overleg en er kortgeleden een goed verlopen bijeenkomst van de bewoners en de Alliantie heeft plaatsgevonden, groeit het vertrouwen. Alleen het tijdspad van één jaar voor overleg met alle mogelijke ontwikkelingen, ziet zij als erg krap: "Het zijn allemaal  mensen die het in hun vrije tijd moeten invullen".

Na afronding van het gesprek heeft de CDA-fractie ter plaatse de dijk bekeken en gezien hoe mooi het uitzicht daar is, iets wat de CDA-fractie zeker zal meenemen in het formele besluit dat HHNK na de inspraak eind dit jaar moet nemen over de totale dijkversterking, behalve die bij Durgerdam; dit besluit volgt pas najaar 2018.

Tevens is er deze middag een bezoek gebracht aan, directeur van Aannemings- en Machineverhuurbedrijf Huiberts B.V., gelegen naast het kantoor van de Alliantie. Een deel van zijn werkzaamheden (bijv. grondverzet, baggeren en dijkversterkingen) voert hij uit voor HHNK, naar volle tevredenheid. Dit bezoek was bedoeld om meer te vernemen over de visie van de aannemerij op het werk van HHNK, bijv. t.a.v. aanbestedingsbeleid en innovatie.

Kees Huiberts bleek te waarderen dat er voor regionale aannemers een plaats is bij de aanbestedingen van HHNK. Een lastig puntje bij het aanbestedingsbeleid is wel, dat volgens de voorschriften boven bepaalde bedragen Europees aanbesteed moet worden. Daarnaast geldt de aanbesteding meestal voor 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlenging. Vaak zijn hier investeringen voor nodig die een langere afschrijvingsperiode hebben. Over innovatie op zijn werkterrein was hij zeer positief. De CDA-fractie heeft het prachtige machinepark en de goed ingerichte werkplaatsen bekeken.

Het motto van Kees Huiberts "SAMEN staan we sterk" voert hij in alle delen van het bedrijf en met collega's  uit. Het is een motto dat ook bij waterschap HHNK past en de fractie is dan ook dankbaar voor het perspectief vanuit de aannemerij dat ze hebben gekregen op het werk van HHNK.IMG 1572

Halfjaarbericht van de CDA-fractie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
over de belangrijkste politieke onderwerpen in de periode januari – juli  2017
 
publicatiedatum: 15 oktober 2017
Tweede  Kamerverkiezingen
Als CDA-fractie zijn we natuurlijk tevreden met de 19 zetels, als uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen. Het nieuwe regeerakkoord dat daar het gevolg van is, is natuurlijk ook van 
belang voor de waterschappen. De vergadering van het Algemeen Bestuur van HHNK op 22 maart j.l. 
begon dan ook met een terugblik op de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. Ditmaal lijkt er 
gelukkig geen discussie in de Kabinetsformatie te gaan plaatsvinden over het mogelijk opheffen van 
de waterschappen! Heel mooi is dat er wèl een aanbod aan de informateur ligt van de gezamenlijke 
provincies, gemeentes en waterschappen voor een top- investeringsagenda. Er zijn daarbij drie 
thema's gekozen: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Vooral de eerste twee 
zijn superbelangrijk voor ons waterschap, bijv. voor het HHNK-Klimaat & Energieprogramma dat we 
recent hebben vastgesteld. Zie ook:  
www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/03/Pamflet-Naar-een-duurzaam-Nederland-2017.pdf
 
Dijkversterking NIOZ op Texel
Er is lang overlegd over de wijze van dijkversterking voor het gebouwencomplex en bijbehorend 
terrein van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee).
We berichtten hier eerder over in onze vorige nieuwsbrief. In de mei-vergadering heeft het Algemeen 
Bestuur ingestemd om extra geld ten bedrage van € 800.000,-- ter beschikking te stellen om de 
voorlandkering ’t Horntje uit te voeren als zeewaardige dijk. Samen met extra geld van Rijkswater-
staat, de gemeente Texel en het ministerie van OCW, waarvoor het Dagelijks Bestuur zich zeer heeft 
ingezet, kan dit werk nu in uitvoering komen. Onze fractie heeft zich in het Dagelijks Bestuur en 
in het Algemeen Bestuur en daarbuiten – in contact met andere, bijv. gemeentelijke CDA-fracties - 
erg ingespannen om dit resultaat te bereiken.
 
Klimaat & Energieprogramma HHNK
Eerder kon u in onze nieuwsbrief lezen over de voorbereiding van de lange termijnvisie wat betreft 
klimaat en energie voor HHNK. In dat kader willen wij enige informatie verstrekken betreffende het 
energieverbruik van het waterschap. Wist u bijv. dat HHNK de nummer 3 is van de grootste 
energiegebruikers van Noord-Holland, met 86 miljoen kWh stroom en circa 15 miljoen m3 aardgas per 
jaar? Driekwart van het elektriciteitsverbruik en 97% van het gasverbruik zit daarbij in de 
afvalwaterketen (rioolwaterzuivering).
Eind 2015 was de klimaatconferentie in Parijs waarop werd afgesproken de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde (als oorzaak van de 
klimaatverandering) te beperken tot maximaal 2 graden. Klimaatverandering heeft effect op alle 
taken van HHNK: van veiligheid tegen overstromingen tot waterafvoer, -aanvoer en -kwaliteit. HHNK 
werkt aan het minimaliseren van de GEVOLGEN van klimaatverandering met het ver- sterken van dijken, 
het vergroten van wateraanvoer en -afvoer en waterkwaliteitsmaatregelen.
HHNK wil ook bijdragen aan het wegnemen van de OORZAKEN van klimaatverandering.
Daarom heeft HHNK een Klimaat & Energieprogramma 2017-2020 opgesteld dat in mei door
het AB is vastgesteld. Dit programma richt zich op de meest urgente opgave: het verlagen van de 
directe of indirecte CO2-uitstoot door HHNK. Voor het halen van de klimaat- en 
energiedoelstellingen volgt HHNK een drietal lijnen:
1. Inzetten op innovaties in de afvalwaterketen om het energieverbruik omlaag te brengen: met 
energie-
efficiencymaatregelen maar ook door innovaties in zuiveringstechnieken en slibverwerking.
2. Gefaseerde verduurzaming van de energiehuishouding. O.a. door zonneweiden (panelen) op de 
zuiveringen, waarmee een grote stap gezet wordt naar een energieneutrale zuivering. Daarnaast het 
verduurzamen van de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door warmte uit oppervlaktewater te winnen bij 
gemalen en door vergisting van zuiveringsslib.
3. HHNK koopt al jaren groene stroom in; deze is vergroend met GVO's (Garantie van Oor- sprong) van 
Noorse waterkrachtcentrales. Op korte termijn wordt ingezet op het sluiten van nieuwe 
energiecontracten met echt groene GVO's (bijvoorbeeld van Nederlandse windenergie).
 
Er kon uit 3 ambitieniveaus worden gekozen. Het AB heeft - met steun van het CDA - bij de 
vaststelling van het programma gekozen voor het hoogste ambitieniveau, wat inhoudt:
- HHNK is in 2025 CO2-neutraal, exclusief de uitstoot veroorzaakt door veenweiden en baggerspecie;
- HHNK wekt in 2020 minimaal 40% van zijn energieverbruik duurzaam op; daarnaast is HHNK 100% 
energieneutraal in 2025.
Bij dit ambitieniveau is in totaal circa € 59 miljoen aan investeringen geraamd tot 2023.
In 2020 wordt e.a. geëvalueerd en wordt bepaald wat nog meer nodig is om de doelstelling voor 2025 
te bereiken.
Wilt u kennisnemen van het gehele programmadocument, dan verwijzen wij u naar: 
https://www.hhnk.nl/document.php?m=1&fileid=22324&f=a17d2a30bbb962fdae524e795d1cb5e 
0&attachment=0&a=268
 
Meerjarenbegroting  2018-2021
De laatste vergadering van het Algemeen Bestuur voor de zomervakantie stond vrijwel geheel in het 
teken van de meerjarenbegroting 2018-2021. Het Dagelijks Bestuur had een heel compleet plan 
voorgelegd met een bijbehorende gemiddelde stijging van de heffingen met 0% in 2018 en 1% in de 
twee jaren daarna. Onze CDA-fractie was over het algemeen erg tevreden over de inhoudelijke 
voornemens. In het bijzonder was het CDA blij over de plannen voor wegenoverdracht, voor water in 
de stad in het kader van klimaatbestendigheid en voor de relatie met de burger. Ook hebben we een 
compliment gegeven hoe het nieuwe Klimaat & Energieprogramma er financieel in is verwerkt.
Puntje waar het CDA twijfels bij had, was of het nodig is zo'n 25 extra ambtenaren aan te trekken 
in 2018. Daarover is afgesproken er voorafgaande aan de behandeling van de begroting 2018 nog eens 
apart op terug te komen. Verder heeft het CDA nadrukkelijk uitgesproken z'n best te doen om de 
gemiddelde belastingverhoging ook voor de jaren 2019 en 2020 op 0% te houden.
Kritisch was de CDA-fractie over de meerjarenplannen rond internationale samenwerking. Er  zijn 
immers zoveel problemen in de wereld rond sanitatie, rond overstromingen, rond droogte e.d., waar 
het waterschap kan helpen met al onze kennis en kunde. En er was maar 1 zin in het
plan aan gewijd en nergens werd duidelijk dat er extra geld beschikbaar komt, zoals het CDA wenst. 
De dijkgraaf heeft toegezegd hier apart op terug te komen om duidelijk te maken wat er allemaal al 
(extra) gebeurt.
Uiteindelijk is de meerjarenbegroting unaniem vastgesteld en dat is natuurlijk een mooi compliment 
voor onze CDA-portefeuillehouder Financiën Jan Kramer.
 
Uitwerking   waterinnovatiefonds
In de vorige nieuwsbrief schreven we er al over, maar nu is het ook daadwerkelijk gebeurd. Een 
uniek voorstel – op voorstel van de fractie Bedrijven - is onlangs gepasseerd: er wordt door HHNK 
een innovatiefonds van 2 miljoen euro ingesteld, om te investeren in innovaties op het gebied van 
onze werkzaamheden. Dus voor waterveiligheid, schoon water, waterzuivering, enz. Per innovatie 
wordt er maximaal €200.000,00 geïnvesteerd, om het product dat marktklaar is, te gaan produceren. 
Vaak is deze laatste stap financieel moeilijk. Om als bedrijf in aanmerking te komen voor de 
lening, worden er diverse voorwaarden gesteld; naast een aantal financiële (zoals het terugbetalen 
van het investeringsbedrag) en verschillende organisatorische, dient het bedrijf ook in ons 
werkgebied gevestigd te zijn. Door deze koppeling met werkgelegenheid kon de kritische CDA-fractie 
(NB bij het eerdere principe-besluit stemde de CDA-fractie verdeeld!) zich vinden in dit voorstel. 
Voor de selectie van projecten en de verdere uitvoering wordt samengewerkt met het Groenfonds, een 
specialist op dit gebied. Het is de bedoeling met een en ander te starten in 2018.
 
Rekenkamercommissie HHNK en rapportage communicatie
Waterschappen zijn niet verplicht om een rekenkamercommissie (RKC) in te stellen, maar HHNK heeft 
in 2009 hier toch voor gekozen. De commissie - met daarin vijf leden uit het CHI en een externe 
voorzitter - wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Onze RKC, waarvan ons fractielid 
Petra van Ollefen lid is, onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Dagelijks Bestuur 
en het beleid van HHNK. Dat betekent dat de RKC bekijkt of:
* de voorbereiding en uitvoering van het beleid efficiënt verlopen (doelmatig);
* de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk gehaald worden (doeltreffend).
Het laatste RKC-rapport betrof: "Communicatie en verbinding met de omgeving". Dit had de speciale 
aandacht van de CDA-fractie, omdat dit een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma  was.
 
Vanwege de aard van het werk van HHNK en zijn belastingheffing, heeft HHNK veel raakvlakken met 
zijn omgeving: burgers, ingezetenen, ingelanden, ondernemers, ondernemingen, kiezers, 
belastingbetalers, partners, overheden, maatschappelijke organisaties, media, etc. Doel van het 
RKC-onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de mate waarin de communicatie van HHNK doeltreffend 
is en efficiënt gebeurt. Hoe communiceert HHNK, met wie en waarom kiezen we daarvoor? Met het 
onderzoek heeft de RKC een bijdrage willen leveren aan de meningsvorming van het AB/CHI over dit 
onderwerp.
Uit het onderzoek, dat ook de jaren 2014/2015 betrof, blijkt dat HHNK op het gebied van de 
communicatiefunctie op de goede weg is, maar dat er nog aanpassingen nodig zijn om de effectiviteit 
te vergroten. Dit geldt zowel op beleidsniveau als bij de uitvoering in de praktijk.     De 
aanbevelingen van het rapport luiden: zoek de verbinding! Beleid is geduldig, maar het gaat
 
uiteindelijk om de uitvoering ervan (gedrag, handelen). Maak de gehele organisatie hiervan bewust 
en organiseer HHNK en zijn communicatie zodanig dat er ruimte is voor het opbouwen en benutten van 
netwerken (proactief handelen), meer dan nu plaatsvindt. Draag daarbij zorg voor beleid waarin een 
duidelijke koppeling is tussen doelen, middelen, realisatie, monitoring en evaluatie. Bedenk t.a.v. 
de vier bestaande communicatiedoelstellingen (imago, waterbewustzijn, naamsbekendheid, 
taakbekendheid) wat effectief is. Investeer dan in zichtbaarheid, persoonlijk contact en 
persoonlijke benadering en investeer in betrokkenheid van inwoners, bedrijven, agrariërs en 
bestuurders. Maak tenslotte werk van burgerparticipatie en betrek de doelgroepen actief bij de 
communicatie.
De CDA-fractie heeft zich voluit achter deze aanbevelingen gesteld en het Algemeen Bestuur heeft op 
17 mei j.l. ook besloten de conclusies en aanbevelingen uit het rapport over te nemen en het 
College van D&H uitgenodigd om de aanbevelingen uit te voeren. De RKC is ook gevraagd deze 
uitvoering te blijven monitoren.
 
Stand van zaken versterking Markermeerdijken
In het kader van het zogenaamde hoogwaterbeschermingsprogramma zullen de Markermeer- dijken tussen 
Hoorn en Amsterdam moeten worden versterkt over een lengte van ruim 33 kilometer. Dit is een zeer 
belangrijk project op het terrein van de waterveiligheid dat veel voorbereiding en hoge 
investeringen met zich meebrengt. Deze dijken beschermen immmers ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders 
tegen het water. Samen met partners en omwonenden zoekt het Hoogheemraadschap naar een 
maatwerkoplossing die passend is in het gebied. Op 15 februari was er in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur een volle tribune vanwege een presentatie over de versterking van de 
Markermeerdijken, waar grote zorg door de burgers  werd geuit dat er veel landschappelijk moois 
verloren gaat. Ons fractielid Ed Jongmans heeft inmiddels nogal wat voorlichtingsbijeenkomsten 
bijgewoond en onze fractie weet dus goed wat er speelt en houdt het eindvoorstel nauwkeurig in de 
gaten. Onze CDA-fractie is daarnaast, met oog voor kaderstelling en voorbereiding, 
positief-kritisch over de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende organen binnen het 
hoogheemraadschap.
Op 5 juli jl. besprak een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur van HHNK met de Minister van 
I&M en de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland. Ook de Deltacommissaris, de heer W. 
Kuijken, nam aan het gesprek deel om zijn bevindingen, verwoord in een advies over de versterking 
bij Uitdam, toe te lichten. Op 11 juli besprak het Dagelijks Bestuur van
HHNK het ontwerp-projectplan. Belangrijke elementen in de bespreking betroffen Hoorn, Scharwoude, 
Zeevang, Uitdam en Durgerdam. Het Dagelijks Bestuur concludeerde dat er nu een plan ligt dat aan de 
provincie Noord-Holland kan worden aangeboden voor de inspraak. Recent heeft onze fractie er kennis 
van genomen dat nader aandacht zal worden besteed aan een tussenadvies van de Commissie m.e.r. over 
een beter behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de dijk. Verder zal dat 
ook gebeuren op het terrein van de hoogwaterveiligheidsopgave, de rol van het Kader Ruimtelijke 
Kwaliteit en varianten op het terrein van constructieve versterking. Dit valt af te leiden uit de 
nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken van augustus 2017, waar we verder naar verwijzen. 
De laatste stand van zaken is dat de terinzagelegging van het ontwerp-Projectplan Waterwet en de 
ontwerp-vergunningen is voorzien in november 2017. De definitieve besluitvorming over het
Projectplan Waterwet is gepland in het voorjaar van 2018. Het onderdeel van het project, gericht op 
Durgerdam krijgt echter extra tijd voor participatie, aldus bericht de Alliantie.
Met inwoners van het dorp Durgerdam en andere betrokkenen, de gemeente Amsterdam, de provincie en 
HHNK vond de afgelopen maanden een participatieproces plaats. Dit gebeurde in opdracht van HHNK, 
onder leiding van een extern bureau. Uit dit proces is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is 
om samen met bewoners te zoeken naar een gedragen oplossing.
Afgesproken is om nu nog geen keus voor een voorkeursvariant te maken, maar om tot september 2018 
de tijd te nemen om een integraal participatieproces te doorlopen. Samen met omwonenden, gemeente 
en provincie wordt dan ook gekeken hoe andere wensen meege- nomen kunnen worden. Afgesproken is om 
voor Durgerdam een apart ontwerp-projectplan te maken en ernaar te streven dit eind 2018 ter inzage 
te leggen.
Vanwege de vele aspecten die aan dit project verbonden zijn, waaronder niet in het minst de 
waterveiligheid, de financiële aspecten en de burgerparticipatie, blijft onze CDA-fractie alert op 
de ontwikkelingen en speelt daar zo nodig op in.
 
Kustpact
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over onze betrokkenheid bij de regelgeving voor 
kustbebouwing en de relatie met de veiligheid van de waterkering. In antwoord op        daarover 
door onze fractie gestelde vragen is door de verantwoordelijke hoogheemraad, Kees Stam, aangegeven 
dat hij met de commissie Water en Wegen wil overleggen over beleidskeuzes.
 
In het Algemeen Bestuur is hier nader naar gevraagd, waarop een schriftelijke reactie is gevolgd, 
waarin het huidige beleid wordt geschetst ten aanzien van de waterkeringen (Beleidsnota 
Waterkeringen 2012-2017), de manier waarop het beheer en onderhoud van het kustgebied plaatsvindt 
en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het beleid ten aanzien van recreatief medegebruik van de 
kust.
Vanwege onze betrokkenheid bij de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van het verplaatsen 
van diverse strandpaviljoens willen wij hierover met de hoogheemraad graag nog nader van gedachten 
wisselen.
De reactie geeft verder aan dat de provincie Noord-Holland aan de lat staat voor het  actualiseren 
van haar beleid voor de kustzone, aan de hand van afgesproken kernkwaliteiten en collectieve 
waarden en dat onder meer het hoogheemraadschap daarin betrokken wordt.
Aangegeven wordt dat de inbreng van het hoogheemraadschap in deze discussie voor de waterveiligheid 
in lijn is met het vastgestelde beleid. Mede vanwege afstemming met andere overheidsorganen en het 
(soms) verschillen van opvatting over de ruimtelijke ontwikkeling, zullen wij het Dagelijks Bestuur 
vragen ons van de verdere vormgeving op de hoogte te houden, waardoor wij zo nodig nadere inbreng 
kunnen leveren.
 
Ontwikkelingen Watererfgoed  Hollands Noorderkwartier
De rijke historie van alle waterschappen die HHNK zijn voorgegaan, heeft een unieke collectie van 
bijzonder erfgoed opgeleverd: van Hensbekers, schilderijen, oude gemalen, poldermolens tot 
prachtige dijklandschappen. Ons watererfgoed is van en voor iedereen, we moeten koesteren wat we 
hebben en zullen ook keuzes moeten maken, welke zaken we als HHNK in de schijnwerpers zetten en 
openstellen voor bezoekers. Daarmee kan het verhaal van het verleden en het heden van het 
waterbeheer verteld worden en ook de toekomst.
De visie t.a.v. ons watererfgoed is tot stand gekomen na twee bijeenkomsten met het Algemeen 
Bestuur, waarin de leden ideeën en inzichten konden inbrengen. Daarna zijn er twee bijzondere
avonden belegd in de sfeer van het verleden, met allerlei  belanghebbenden, zoals historische 
verenigingen, museumbeheerders van oude gemalen, enz. Daar zijn veel ideeën en suggesties opgehaald 
voor de visie en het beleid. Verder is aan deze organisaties gevraagd om Watererfgoedambassadeurs 
te zijn en zo HHNK gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
Vanuit die input is de visie opgesteld, die ervoor zorgt dat de toekomst van het watererfgoed 
gewaarborgd wordt, maar ook dat er steeds meer informatie beschikbaar komt. Daartoe wordt er 
gewerkt met een
zogenaamd Watererfgoed-loket, dat het centrale punt voor de organisatie vormt, zodat bijvoorbeeld 
bij het versterken van een dijk, snel duidelijk is welke sporen uit het verleden behouden kunnen 
worden.
In de Visie kennen wij drie belangrijke uitgangspunten.
1.         Het watererfgoed is onze zorg
2.          Het watererfgoed is van en voor iedereen
3.          Het operationeel waterstaatkundig gebruik van het erfgoed gaat altijd voor.
Ook al op basis van ons verkiezingsprogramma steunde de CDA-fractie deze visie voluit!
 
Water- en rioleringsplan Beverwijk en Heemskerk
In het Algemeen Bestuur is ook het zgn. Water- en rioleringsplan Beverwijk en Heemskerk (NB de 
woonplaats van onze fractievoorzitter!) vastgesteld, net als in beide Gemeenteraden. Dit plan is op 
een innovatieve wijze vorm gegeven en wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld hoe verschillende 
overheden, met verschillende verantwoordelijkheden (riolering, rioolwaterzuivering, grondwater, 
oppervlaktewater,...) samen kunnen werken. Dit is van groot belang in een tijd van 
klimaatverandering, die aan dit soort verantwoordelijkheden extra eisen stelt.
Als CDA-fractie hebben we laten merken dat we het waarderen als met andere gemeenten ook op deze 
wijze waterplannen worden opgesteld.
 
 
======================================================================
Deelnemen aan onze brede CDA-waterschapsfractie of vragen over waterschapszaken? Onze fractie houdt 
in principe tweemaal per jaar een bijeenkomst met een zgn. brede fractie. In de bijeenkomsten met 
deze brede fractie is het de bedoeling een wisselwerking te laten plaatsvinden met de leden van de 
CDA-fractie van HHNK en degenen die kandidaat op de kieslijst staan van de laatste verkiezingen en 
andere belangstellende CDA’ers uit gemeente- raadsfracties of afdelingsbesturen. De 
HHNK-CDA-fractie maakt immers graag gebruik van de reacties van andere leden en bij hen levende 
ideeën. Graag zouden wij de brede fractie nog willen versterken met een aantal belangstellenden. 
Hebt u belangstelling? Graag nodigen wij u uit als gast voor de eerstvolgende bijeenkomst. Deze zal 
in november worden gehouden in relatie tot de bespreking van de begroting 2018. Hebt u 
belangstelling? Laat het aan een fractielid of aan het fractiesecretariaat weten.
 
Hebt u overigens onderwerpen die zich lenen voor schriftelijke of mondelinge vragen aan het college 
van Dijkgraaf en Hoogheemraden over algemene waterschapszaken, dan verzoeken wij u deze aan ons 
door te geven. Wij proberen actuele zaken aan de orde te stellen opdat deze
aandacht of bijstelling zullen krijgen wanneer dat nodig is. U kunt daarover ook contact zoeken
met een van de fractieleden of het fractiesecretariaat.
 
N.B. Voor de verschillende CDA-regio’s in het werkgebied van HHNK zijn de volgende fractieleden  
contactpersoon:
Jan Kramer:                            Kop van Noord-Holland en West-Friesland
Frits Brouwer:                       IJmond
Petra van Ollefen:                Alkmaar e.o.
Ed Jongmans:                        Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Noord Otto Smit 
(steunfractielid):    Kop van Noord-Holland en West-Friesland   Zij proberen ook zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn bij regio-bijeenkomsten.
Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is het ook goed te vermelden dat wij als 
CDA-HHNK-fractie ook graag ondersteuning leveren aan plaatselijke campagnes. Wilt u bijv. iemand 
van ons als spreker op een campagne-avond over wateronderwerpen, of een advies i.v.m. uw 
verkiezingsprogramma, aarzel dan niet om contact op te nemen.
 
Contactadres:
CDA-fractie HHNK
Fractiesecretaris: Ed Jongmans, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06-211.15.904
Zie ook onze website: www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier
 

CDA afscheid Danita de Baat uit gemeenteraad 21 september 2017

Danita is in 2012 actief geworden in het CDA, geïnspireerd door Mona Keijzer. Eerst landelijk in het CDJA, de jongeren afdeling van het CDA. Al heel snel was ze daarin als een vis in het water. Enkele maanden later maakten we als lokale afdeling CDA Waterland kennis. We kenden natuurlijk wel al de centrale rol van Danita en haar familie in Scoutinggroep Waterland.

Na een periode van oriëntatie besloot Danita ook lokaal actief te worden in het CDA Waterland. Met haar frisse kijk, haar inzet en haar communicatieve vaardigheden was zij ook al snel niet meer weg te denken in onze fractie en afdeling. Wat goed is komt snel, een gevleugelde uitspraak. In de aanloop naar de raadsverkiezingen in 2014 kwam zij dan ook op een verkiesbare plaats. Blij was ze en ook wij met haar intrede in deze raad. We spraken een traject af van inwerken en ontwikkelen.

Inmiddels was Danita ook in het provinciale CDA Noord-Holland opgevallen. In januari 2015 werd zij op de lijst voor de provinciale verkiezingen geplaatst als lokale vertegenwoordiger van Waterland. Aan het perspectief van groei en ontwikkeling kwam abrupt een einde door het vreselijke ongeluk op 30 januari 2015.

Nooit zal ik de tijd en plaats vergeten toen haar vader Kees mij die avond belde. Ik was net binnen gestapt in een plaatselijk restaurant voor een etentje met enkele collega raadsleden. Ik kreeg die avond weinig eten door mijn keel. Daarna hoop en vrees. Hoop op herstel en terugkeer. Vrees voor uitblijvend herstel. In het AMC, Den Haag, Duitsland en nu Nieuw Loosdrecht zijn onze gedachten bij Danita gebleven. Danita, een bloem in de bloei van haar leven, doorbroken door het ongeluk.

Afscheid uit de raad vanavond. Een wrang en droevig gevoel. Als CDA Waterland denken we met warme gevoelens terug. Danita, actief en vrolijk, bezig met haar toekomst. Intensief contact, bellen, mailen, facebook, twitter, overleg, alles uit inzet voor het algemeen belang van de inwoners van Waterland. Een goed glas wijn erbij. Goede herinneringen bewaren we daar aan.

Danita, bedankt voor al je inzet, inzicht en onze samenwerking. Wij zullen je in ere houden. Als symbool bloemen van het CDA Waterland en het CDA Noord-Holland, als uiting van medeleven en dank. Voor jou en mede voor je ouders Kees en Helena en familie.

Uitgesproken in de raadsvergadering van 21 september 2017 door Simon Verbeek, fractievoorzitter CDA Waterland.         Danita de Baat