Nieuwsbrief maart 2019
In deze Nieuwsbrief
1. Inleiding CDA bestuur
2. Verslag bijeenkomst 7-2-2019
3. Verslag klimaatavond 13 november 2018
4. Bericht CDA-fractie
5. Bericht CDA wethouder Jelle Kaars
6. Provinciale verkiezingen en Waterschapsverkiezingen

1 Inleiding

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Roep zoveel mogelijk mensen in je omgeving op te stemmen en stem natuurlijk zelf ook! Ter voorbereiding van de verkiezingen hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd en zijn advertenties geplaatst. Belangrijk is dat we ook iets doen met de uitkomsten van die bijeenkomsten. Concrete voorstellen hiervoor aan het bestuur zijn van harte welkom! In ieder geval gaan twee nieuwe leden: Ivo Kielenstijn en Harm Mark Pit samen met Jeroen Brenninkmeijer en Jaap Vermeiden aan de slag met de in het beleidsplan al aangekondigde
‘partijvernieuwing’.
Campagne voeren kost geld. Bijdragen zijn welkom! Overboeken naar NL98RABO0342805894 t.n.v. CDA Waterland.

2. Verslag discussiebijeenkomst ‘Landbouw of Water’ 7 februari 2019 over de toekomst van de agrarische sector in Noord-Holland.

 

Ruim 200 personen uit de regio kwamen naar het Van der Valk Hotel voor deze bijeenkomst. Discussieleider Rob van Gaalen (oud-dijkgraaf) trapte direct fors af met de stelling “Moeten we veengebieden onder water zetten?” “Bijvoorbeeld een kwart?” Slechts een enkeling (van GroenLinks) vond van wel.
Op vlotte wijze meldde de eerste spreker CDA-parlementariër Annie Schreijer-Pierik het grote belang van Europa voor de agrariërs. Zij gaf op scherpe wijze aan dat het CDA (EVP in Europa) bijna als enige de belangen van de boeren echt stevig behartigt. Zelden is er directe steun van de andere partijen voor de agrarische belangen. Ze benadrukte ook dat er veel meer gehaald kan worden uit Europa. Zij wees op Duitse agrariërs die één afgevaardigde hebben die geld dat in Brussel beschikbaar is doorsluist. Nederland laat geld liggen!! Haar inzet in Europa is en zal zijn -‘voldoende hoogwaardig voedsel voor Europa’ -‘een leefbaar platteland, met een gezonde boerenstand!’

Willemien Koning-Hoeve, CDA-Statenlid, gaf bevlogen haar visie weer over het tegengaan van de bodemdaling in het veenweidegebied. Zij pleit voor realisme, haalbaarheid en betaalbaarheid in overleg met agrariërs. CDA wil zeker geen moeras van 27.000 ha, maar wel experimenteren met enkele gebieden.
Kortom: behoud van de koe in de wei en de weidevogels. Bovendien moet het verdienmodel voor de agrariër beter aansluiten bij natuurbeheer inclusief landbouw.
CDA-lijsttrekker Frank Frowijn van het waterschap (Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier) pleit voor een veel intensievere samenwerking bij het oplossen van de problemen die samenhangen met de veranderingen van het klimaat. Veiligheid staat voorop en vervolgens agrarisch belang en natuurbehoud. Bij de vragenronde met de zaal bleken de drie sprekers eensgezind te zijn over de aanpak waarbij natuurbeheer inclusief landbouw veel meer aandacht moeten krijgen binnen het landelijk CDA en de gemeenten èn in samenwerking met de boeren. De zaal pleitte voor een stevige campagne want ook de stedelingen moeten bereikt worden.
Voorzitter Hettie Pott dankte voor de enorme belangstelling en riep op om vooral te gaan stemmen op 20 maart voor Provincie en Hoogheemraadschap en op 23 mei voor Europa. En vooral ook: word lid van CDA.

3. Verslag bijeenkomst Water in Waterland Veilig wonen onder de zeespiegel op 13 november 2018 Goed waterbeheer is bijzonder belangrijk voor de leefbaarheid van onze omgeving. Hoe houden we droge voeten? Waar maken we extra waterbergingen bij droogte? Hoe zorgen we voor voldoende schoon water? Moeten de riolen niet groter en hoe beschermen we de kust tegen de stijging van de zeespiegel?
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst sprak Frits Brouwer als CDA-fractievoorzitter van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de mondiale en Nederlandse klimaatverandering. Met een zeer aansprekend verhaal liet de oud-directeur van het KNMI aan de hand van deskundige en inhoudelijk duidelijke beelden de veranderingen in het klimaat zien. Daarna vertelde Jan Wijn als klimaatambassadeur van HHNK wat er specifiek in Noord-Holland aan de hand is met behulp van voorbeelden uit de HHNK-klimaatatlas en gaf hij aan hoe de gevolgen van klimaatverandering kunnen worden aangepakt. Alle problemen als -opwarming van de steden -nattere winters -minder zomerneerslag - veranderingen in het windklimaat -zeespiegelstijging kwamen aan de orde.
Na de presentaties volgde een levendige uitwisseling van gedachten. De belangrijkste taken van de waterschappen zijn te werken aan de waterveiligheid, de waterbeheersing en de waterkwaliteit. Als Nederland goed wil inspelen op de klimaatverandering dan moeten naast het waterschap ook andere partijen, zoals gemeenten, in actie komen. Het is natuurlijk belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar het is even belangrijk dat er bij de ruimtelijke inrichting van ons land goed rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering.
Zogenaamde stresstesten die de komende tijd in samenwerking tussen HHNK en de gemeenten worden uitgevoerd, zullen de belangrijkste kwetsbaarheden (bijv. risico van wateroverlast bij hevige buien, te warme stadskernen) in beeld gaan brengen.

 

4. Bericht van de fractie

Het zijn drukke tijden voor de fractie. Met name het Galgeriet, de bestuurlijke toekomst en de antennemasten in Ilpendam houden ons bezig.
- We worden als fractie regelmatig bijgepraat over de financiële onderlegger van de Galgeriet plannen. Er zijn veel knoppen waaraan gedraaid kan worden. We hebben veel vertrouwen in het projectteam en onze CDA projectwethouder Jelle Kaars maar houden uiteraard wel de vinger aan de pols. Een aantal weken geleden hebben we ons gebogen over het stedenbouwkundig plan van eisen.
Er is toen een motie aangenomen die mede door ons is ingediend voor 600-700 woningen. Deze week was het omgevingsplan aan de beurt. 575 pagina’s aan informatie. Het plan voldoet aan de uitgangspunten zoals het CDA Waterland heeft gesteld. Een goede mix van woningen voor jong en
oud. Een supermarkt, en alleen detailhandel die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie zodat er geen derde boodschappencentrum ontstaat.
- De verkeersafwikkeling heeft de continue aandacht van het projectteam. Wij verwachten dat de verkeersafwikkeling op de Bernardlaan wel te realiseren is. Echter wij maken ons zorgen over de N247. Hierover zijn wij in gesprek met de provinciale fractie. Zij moeten nu beslissing over de doorstroming op de N247.
- De discussie over de bestuurlijke toekomst willen we doen op basis van argumenten en niet op emotie. Dus daarom worden alle argumenten in beeld gebracht voor èn tegen. Daarnaast is aan onze regio gemeenten gevraagd naar hun kijk op eventuele samenwerking. Nu dit is afgerond starten we dit voorjaar het gesprek met inwoners, bedrijven en instellingen.
We starten hiermee tijdens een bijeenkomst op 16 april in de Bierderij in Monnickendam.
- De fractie heeft zich ingezet om de plaatsing in Ilpendam van een grote mast voor mobiele telefonie van 40 meter tegen te gaan. Dit is gelukt. Er mogen nu masten tot een maximale hoogte van 25 meter komen.

5. Bericht van wethouder Jelle Kaars
Een van de belangrijkste opgaven voor de gemeente Waterland in de komende jaren is het realiseren van woningen. Vanuit het CDA hebben we daarom beloofd om de komende vier jaar ongeveer 1000 woningen mogelijk te maken en te bouwen. Dit betekent een uitbreiding van 15% van het aantal woningen in Waterland. Om deze doelstelling te halen liggen we goed op koers. In januari 2019 heeft de gemeenteraad namelijk het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Galgeriet vastgesteld en de planning is dat op 7 maart 2019 het concept-bestemmingsplan vastgesteld wordt. Hiermee zijn er weer belangrijke stappen gezet in de realisatie van een prachtige nieuwe woonwijk in Monnickendam met meer dan 600 woningen. In dezelfde vergadering zal de gemeenteraad ook het bestemmingsplan voor 18 woningen in Watergang bespreken en vaststellen. Tot slot kan ik melden dat er gestart is met het opstellen van het bestemmingsplan voor 90 woningen op Marken. De planning is dat daar eind 2020 gestart kan worden met bouwen.


Verkiezingsprogramma en kandidaten CDA Provinciale Staten zie op: https://www.cda.nl/noord-holland/

Verkiezingsprogramma en kandidaten van CDA HHNK zie: https://www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier/

Onze kandidaat in Waterland:

Bestuurssamenstelling
Hettie Pott-Buter voozitter a.i. 020 3626079 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aagje Zeeman secretaris 0299 601867 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Marten van Altena vice voorzitter 0299 601903
Jan Meijer penningmeester. 020-4361768 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Simone Kröner–Roos lid
Nico Oussoren, lid
Simone Boogaard, fractievoorzitter, q.q. deelnemer aan bestuursvergadering.

Bankrekening CDA Waterland NL 98 RABO 0342 8058 94

Privacy
In de laatste ledenvergadering afgesproken dat in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ieder het bestuur actief bericht als men die bescherming in wenst te roepen en dus verder geen e-mails van het CDA wil ontvangen. Tot op heden heeft geen enkel lid ons dat laten weten.

Giga-opkomst CDA bijeenkomst 7-2-2019

Ruim 200 personen uit Edam, Volendam, Monnickendam, Purmerend en de Beemster kwamen 7 februari af op de bijeenkomst “Landbouw of Water”. Discussieleider Rob van Gaalen (oud-dijkgraaf) trapte direct fors af met de stelling “Moeten we veengebieden onder water zetten?” Slechts een enkeling van GroenLinks vond van wel.

Op vlotte wijze meldde CDA-parlementariër Annie Schreijer-Pierik het grote belang van Europa voor de agrariërs. Zij gaf op scherpe wijze aan dat het CDA (EVP in Europa) bijna als enige de belangen echt stevig behartigt. Zelden is er directe steun van de andere partijen voor de agrarische belangen. Er kan veel meer gehaald worden uit Europa. Zij wees op Duitse agrariërs die één afgevaardigde hebben die geld dat in Brussel beschikbaar is doorsluist. Nederland laat geld liggen!! Haar inzet in Europa is en zal zijn -‘voldoende hoogwaardig voedsel voor Europa’ -‘een leefbaar platteland, met een gezonde boerenstand!’

CDA-Statenlid Willemien Koning-Hoeve gaf bevlogen haar visie weer over het tegengaan van de bodemdaling in het veenweidegebied. Zij pleit voor realisme, haalbaarheid en betaalbaarheid in overleg met agrariërs. CDA wil zeker geen moeras van 27.000 ha, maar wel experimenteren met enkele gebieden. Kortom: behoud van de koe in de wei en de weidevogels. Bovendien moet het verdienmodel voor de agrariër beter bij natuur inclusieve landbouw.

CDA-lijsttrekker Frank Frowijn van het waterschap (Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier) pleit voor een veel intensievere samenwerking bij het oplossen van de problemen die samenhangen met de veranderingen van het klimaat. Veiligheid staat en vervolgens agrarisch belang en natuurbehoud.

Bij de vragenronde met de zaal bleken de drie sprekers eensgezind te zijn over de aanpak. Dat zou ook meer aandacht moeten krijgen binnen het landelijk CDA en de gemeenten èn in samenwerking met de boeren. De zaal pleitte voor een stevige campagne want ook de stedelingen moeten bereikt worden.

Voorzitter Hettie Pott dankte voor de enorme belangstelling en riep op om vooral te gaan stemmen op 20 maart voor Provincie en Hoogheemraadschap en op 23 mei voor Europa. En vooral: word lid van CDA.Giga opkomst 7022019

FlyerCDA A5 webversie7 2 2019

CDA-avond over Klimaatadaptatie in Waterland

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op 13 november j.l. sprak Frits Brouwer als CDA-fractievoorzitter van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de mondiale en Nederlandse klimaatverandering. Met een zeer aansprekend verhaal liet de oud-directeur van het KNMI met inhoudelijke beelden de aanwezigen de veranderingen in het klimaat zien. Daarna vertelde Jan Wijn als klimaatambassadeur van HHNK wat er specifiek in Noord-Holland aan de hand is met behulp van voorbeelden uit de HHNK-klimaatatlas en gaf aan hoe de gevolgen van klimaatverandering kunnen worden aangepakt. Alle problemen als -opwarming van de steden -nattere winters -minder zomerneerslag -veranderingen in het windklimaat -zeespiegelstijging kwamen aan de orde. Na de presentaties volgde een levendige uitwisseling van gedachten. Aangestipt werd dat de waterschappen geen andere taken hebben dan te werken aan de waterveiligheid, de waterbeheersing en de waterkwaliteit. Als Nederland goed wil inspelen op de klimaatverandering dan moeten naast het waterschap ook andere partijen, zoals gemeenten, in actie komen. Het is natuurlijk belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar het is even belangrijk dat er bij de ruimtelijke inrichting van ons land vanaf nu goed rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering. Zogenaamde stresstesten die de komende tijd in samenwerking tussen HHNK en de gemeenten worden uitgevoerd, zullen de belangrijkste kwetsbaarheden (bijv. risico van wateroverlast bij hevige buien, te warme stadskernen) in beeld gaan brengen.

Verslag: Rob van Gaalen