Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma CDA Waterland 2014 - 2018

‘Midden in Waterland’

Het CDA en zijn uitgangspunten

 

Kenmerk van het CDA

Het CDA (Christen Democratisch Appèl) is een brede volkspartij, waarvoor de gemeenschap van mensen van alle leeftijden centraal staat. Die gemeenschap uit zich op velerlei gebieden, vormen en groottes. Denk daarbij aan bijvoorbeeld: de hele gemeente Waterland en alle woonkernen hierin, een wijk, een school, een verzorgingshuis, een kerk, een vereniging of in zijn kleinste vorm het gezin. Al die gemeenschappen hebben hun eigen specifieke belangen.

Het CDA zet zich in om het juiste evenwicht te vinden tussen al die belangen. De gemeente moet in de visie van het CDA Waterland waar mogelijk ruimte bieden aan inwoners en/of organisaties om zelf te doen ‘wat kan’. De gemeente handelt daarbij als overheid ‘waar nodig’. In de regio zoekt de gemeente samenwerking op terreinen waar dat nodig is.  

Democratie

Het CDA heeft de democratie hoog in het vaandel staan. Dat betekent dat het CDA zoekt naar het vinden van brede steun voor haar standpunten. Die standpunten geven aan hoe het CDA meent dat de samenleving ruimte kan creëren voor de persoonlijke ontwikkeling en levenswijze van elke inwoner van Waterland. Kenmerkend voor die samenleving is dat mensen oog hebben voor elkaar en op die wijze bijdragen aan elkaars welzijn.

Besluiten worden genomen op basis van democratische uitgangspunten. Daarbij moet niet alleen het standpunt van de meerderheid worden uitgevoerd, maar wordt ook rekening gehouden met een minderheid waarvoor zo’n besluit ongunstig is.

Dit hele proces wordt uitgevoerd door de plaatselijke overheid. De politieke partijen - en dus ook het CDA Waterland - hebben tot taak om voortdurend alert te blijven op het beleid en de uitvoering ervan door de gemeente. Enkele kenmerkende voorbeelden:

 • Openbaar verantwoording afleggen over de uitvoering van het beleid.
 • Toezicht houden op en naleving van democratisch vastgestelde regels en voorschriften.
 • Onderkennen en volgen van (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Betrouwbaarheid tonen in haar gedrag naar burgers en bedrijven, en niet op basis van de waan van de dag besluiten wijzigen of niet uitvoeren.
 • Het bieden van ruimte en geven van steun aan initiatieven vanuit de gehele samenleving.
 • Oog hebben en houden voor duurzaamheid bij het vaststellen en uitvoeren van beleid.
 • Een gezond financieel beleid voeren.
  • De gemeente betrekt bedrijven bij sociale uitdagingen, zoals het re-integreren van jong gehandicapten, arbeidsgehandicapten, mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening, herintreders of langdurig werklozen.
  • De gemeente regelt het tijdelijk plaatsen van voorzieningen voor bouwactiviteiten op of langs de openbare weg via algemene regels en niet via vergunningen. Het heffen van precario is uit de tijd en wordt afgeschaft.
  • De gemeente legt bij bouwactiviteiten de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de bouwer in plaats van frequent en gedetailleerd toezicht.

Hoe het CDA het beleid en de uitvoering ervan door de gemeente stuurt en volgt op een aantal kenmerkende beleidsterreinen wordt beschreven in dit verkiezingsprogramma CDA Waterland 2014 -2018.

Uit de beleidsterreinen binnen de gemeente Waterland is een keuze gemaakt, waarvan het CDA Waterland denkt dat daarmee haar visie op de belangrijkste aspecten van de Waterlandse samenleving aan de orde komen. Het CDA is geen voorstander van een ad hoc beleid, maar van besluitvorming op basis van onderlinge samenhang. Naast de beschreven standpunten worden ook een aantal concrete actiepunten genoemd, waaraan het CDA Waterland wil werken om die in de komende raadsperiode te realiseren. Uiteraard hangt die realisatie sterk af van de steun van de kiezers die het CDA hoopt te krijgen tijdens de verkiezingen in maart 2014.

Samen aan de Slag, nu en in de komende vier jaar. Met elkaar en voor elkaar. Voor een leefbare gemeente en gemeenschap in een Waterland waar het prettig wonen, leven, werken en recreëren is.

Dit programma is opgebouwd uit vijf hoofdthema’s.

 1. Van vrijblijvend naar betrokken – inwoners maken hun leefomgeving
 2. Van grenzen naar ruimte – minder regels en meer mogelijkheden
 3. Van nazorg naar voorzorg – voorkomen is beter
 4. Van polarisatie naar deelname – iedereen doet mee
 5. Van verbruiken naar waarderen – niet alles is in geld uit te drukken

 

 1. Betrokkenheid

Uitgangspunt: de gemeente ondersteunt allereerst initiatieven en prioriteiten van inwoners en biedt daar ruimte aan. De gemeente moet dienstbaar en betrouwbaar zijn en inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Onze inwoners hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij zetten ons in voor een ontwikkeling van afwachten en afstand naar betrokkenheid. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties van vrijwilligers houden de samenleving ook in Waterland draaiende. Zij doen belangeloos werk en zijn onmisbaar. De actiepunten van het CDA Waterland voor de komende periode zijn gericht op: samenlevingsgericht werken, bevordering van de lokale cultuur, nieuwe media, dienstverlenend werken en gemeentelijke samenwerking.

Actiepunten samenlevingsgericht werken:

 • Het CDA Waterland zet in op het behoud van de leefbaarheid in de woonkernen van de gemeente. Wij zetten in op het behoud van voorzieningen als scholen, winkels, artsen, ontmoetingsplaatsen, kerken, begraafplaatsen, de brandweerposten, het politie steunpunt, het zwembad en overige (sociaal) maatschappelijke voorzieningen.
 • De gemeente stelt in plaats van burgerparticipatie budgetten per kern een algemeen stimuleringsfonds in om initiatieven van verenigingen en andere organisaties van vrijwilligers, die maatschappelijk relevant en verantwoord zijn, van de grond te krijgen. Het stimuleringsfonds is niet gericht op het verstrekken van structurele bijdragen in de exploitatie.  
 • Met de kernraden wordt elk jaar het onderhoud van de openbare ruimte bekeken en besproken. Binnen het budget passende wensen legt de gemeente vast en voert deze uit in het onderhoudsprogramma.
 • De gemeente voert een actief kernraden beleid, luistert naar de inbreng van de kernraden en speelt daarop in.
 • De gemeente werkt proactief mee aan de aanleg van een glasvezelnet in Waterland.

Actiepunten bevordering lokale cultuur:

 • Waterland is in het bezit van een rijke en gevarieerde schakering van culturele activiteiten. Naast de deelnemers aan deze activiteiten zetten veel vrijwilligers zich in voor activiteiten als zang, muziek, toneel, volkscultuur etc. Het CDA Waterland staat pal voor de handhaving en bevordering van het verenigingsleven en culturele activiteiten in Waterland.
 • Het CDA Waterland ziet naast de gebruikelijke kanalen in de multimediale lokale omroep, de dorpshuizen, De Bolder en de bibliotheek partners voor de gemeente om via netwerken inwoners bij elkaar te brengen.

Actiepunten nieuwe media:

 • De gemeente zet sociale media actief in om iedereen bij de woonomgeving te betrekken en inwoners inbreng te laten leveren.
 • De sociale media worden ook actief benut om actieve deelname aan het sport- en verenigingsleven te bevorderen.

Actiepunten dienstverlenend werken:

 • De gemeente zet in op klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners. Het werken op afspraak en het bezoeken van ouderen die zelf niet naar de balie kunnen komen zijn daar voorbeelden van.
 • Ook via apps biedt de gemeente de inwoners gelegenheid om informatie te krijgen over gemeentelijke zaken. Het melden van overlast en calamiteiten moet ook telefonisch buiten werktijden kunnen plaatsvinden. De gemeente stelt hiervoor een vast meldpunt in.

Actiepunten gemeentelijke samenwerking

 • Samenwerking met andere gemeenten is een middel om goede kwaliteit te kunnen leveren. Voorwaarde is dat dit niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. De gemeente dient zelf hierbij aanspreekpunt te blijven.
 • Het CDA Waterland ziet voor de inwoners geen belang bij een lappendeken van samenwerkingsverbanden en heeft een voorkeur voor samenwerking met één en dezelfde partner. Daarbij sluiten wij ambtelijke samenwerking niet uit. Wij zijn niet voor een gemeentelijke herindeling.
 • De Stadsregio Amsterdam moet bij voortbestaan meer een afspiegeling van de bevolking zijn.
 1. Ruimte aan inwoners

Uitgangspunt: de gemeente geeft ruimte aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven en neemt actief deel aan initiatieven om (maatschappelijke) problemen op te pakken en op te lossen. Daarin past de durf om los te laten en maatschappelijke instellingen en organisaties als verenigingen en stichtingen de gelegenheid te geven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen. Wij zetten de beweging in van regelgeving naar vertrouwen. Dat doen wij via ruimte voor bedrijven, ruimte voor instellingen en verantwoord omgaan met de openbare ruimte.

 

Actiepunten ruimte voor bedrijven:

 • De gemeente betrekt bedrijven bij sociale uitdagingen, zoals het re-integreren van jong gehandicapten, arbeidsgehandicapten, mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening, herintreders of langdurig werklozen.
 • De gemeente regelt het tijdelijk plaatsen van voorzieningen voor bouwactiviteiten op of langs de openbare weg via algemene regels en niet via vergunningen. Het heffen van precario is uit de tijd en wordt afgeschaft.
 • De gemeente legt bij bouwactiviteiten de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de bouwer in plaats van frequent en gedetailleerd toezicht.

Actiepunten ruimte voor instellingen:

 • Het subsidiebeleid wordt vereenvoudigd, bijvoorbeeld in de regels voor verantwoording. Subsidies worden zo mogelijk voor meerdere jaren in plaats van jaarlijks toegekend. Leidend voor toekenning is het effect ervan in plaats van de vraag of de regels tot in detail zijn gevolgd.
 • Maatschappelijke instellingen die geen of weinig subsidie ontvangen krijgen ontheffing van leges voor hun activiteiten. Hiermee wordt het rondpompen van geld voorkomen.

Actiepunten openbare ruimte

 • Een goed en alert beheer en onderhoud van de openbare ruimte staat voorop. De gemeente stelt op de website een voor iedere inwoner toegankelijk meldpunt voor de openbare ruimte open, waarop ook de afhandeling van de meldingen zichtbaar is. Kleine reparaties aan bestrating, groen, verlichting etc. voert de gemeente zelf direct uit. Bij inschakeling van derden (openbare verlichting) blijft de gemeente het aanspreekpunt.
 • De door de raad vastgestelde ruimtelijke plannen worden uitgevoerd. Om de balans tussen bouwen en groen te handhaven stelt het CDA Waterland zich zeer kritisch en terughoudend op tegen nieuwe plannen voor bouwen in het groen. Het door de raad vastgestelde woningbouw programma (WBP) is leidend. De projecten in dit programma, waarover besluitvorming in de raad al heeft plaatsgevonden, worden gehandhaafd.
 • Het CDA Waterland zet zich specifiek in voor het behoud en de realisatie van huisvesting voor jongeren en ouderen in de gemeente.
 • Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet worden belemmerd door ruimtelijke regels van de gemeente. Het uitbouwen van woningen om wonen met zorg aan huis te kunnen combineren wordt toegestaan.  
 1. Zorg – van nazorg naar voorzorg

Algemeen uitgangspunt: Iedereen heeft recht op goede zorg. In de zorg is bij uitstek voorkomen beter dan genezen. Het actief deelnemen aan de samenleving beperkt het beroep op dure voorzieningen. Het stimuleren van sport en bewegen maakt hier deel van uit. De gemeente is alert bij het signaleren van zaken als gezondheidsproblemen en vereenzaming. Wij zetten in op voorzorg in plaats van nazorg. Dat doen wij via Zorg dichtbij, Jeugdzorg, ondersteuning voor ouderen en zorg voor veiligheid.

 

Zorg voor de Zorg. Zorgen over de Zorg.

Het kabinet wil de Zorg hervormen door per 1 januari 2015 via nieuwe wetgeving een groot aantal taken op het gebied van de Zorg over te hevelen naar de gemeenten. De decentralisaties in het ‘sociale domein’ hebben betrekking op Jeugdzorg, AWBZ en Participatie. Deze decentralisaties gaan gepaard met te grote bezuinigingen. Mensen die hierop zijn aangewezen dreigen hier de dupe van te worden.

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) verdwijnt en wordt vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Op dit terrein vinden de grootste veranderingen plaats. Langdurige zorg en verpleging horen voor het CDA thuis in een kern- AWBZ. Er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook voor de zorgverzekering komt er een nieuwe wet. De inhoud van deze wetten is nog niet bekend, net als de financiële gevolgen voor de gemeente.

 

Het CDA Waterland maakt zich grote zorgen over de inhoud en de invoering van de taken die uit de nieuwe wetten voortvloeien. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en financiën zijn zeer groot. Het CDA Waterland zal de vinger aan de pols houden. De gemeente kan de nieuwe taken niet allemaal zelfstandig uitvoeren. Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk. Het CDA Waterland is voorstander van ‘lokaal wat kan’ en ‘regionaal wat moet’.

 

Actiepunten Zorg dichtbij:

 • De gemeente zet in op zorg dichtbij huis. Zorg dichtbij naar de menselijke maat door platte organisaties zonder overbodige bureaucratie is het uitgangspunt.
 • Zorgvoorzieningen moeten voor ouderen goed bereikbaar zijn.
 • De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van inwoners en voorziet in een woon- , zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en mensen die leven met beperkingen.
 • Het CDA Waterland zet zich in voor de positie van mantelzorgers en van familieleden van ouderen, mensen met beperkingen en ouders van kinderen met een handicap.

 

Actiepunten Jeugdzorg:

 • Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak voor de gemeente. Het CDA Waterland ziet kansen om de Jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. Het accent moet liggen op vroegtijdige signalering en het voorkomen van problemen. Algemene jeugdvoorzieningen zoals kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk zijn hierin een belangrijke schakel
 • In de organisatie van de Jeugdzorg neemt één instelling de regie op de zorg of ondersteuning per jongere of gezin op zich en stemt waar nodig met andere hulpverleners af.
 • Sportdeelname van jongeren bevordert de teamgeest en leert deelnemers tot het inzetten voor elkaar. De gemeente stimuleert jeugdlidmaatschap, zo nodig door inschakeling van het Jeugdsportfonds van de provincie. Dit fonds biedt voor deelname aan sport- en culturele activiteiten de mogelijkheid tot een vergoeding van het lidmaatschap voor minima aan.

 

Actiepunten ondersteuning voor ouderen:

 • De gemeente zet in op ondersteuning voor ouderen die dit nodig hebben. Daartoe stelt de gemeente een steunpunt in, waar ouderen informatie, advies en hulp kunnen krijgen.
 • De gemeente steunt in een actieve en regisserende rol initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen.
 • Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en actief te houden zet de gemeente bij bouwprojecten meer in op de wensen van ouderen.
 • De gemeente ondersteunt vrijwilligers die actief zijn in de ouderenzorg.

Actiepunten zorg voor veiligheid:

 • De dijkversterkingen van de Waterlandse Zeedijk en de Omringdijk van Marken zijn noodzakelijk voor de waterveiligheid in de toekomst. Het CDA Waterland zet in op een actieve rol van de gemeente in dit proces en staat achter de inbreng van de kernraden van Katwoude, Marken en Uitdam.  
 • De gemeente zet BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) flexibel in, vooral bij overlast. Voor grote evenementen maakt de gemeente afspraken met omliggende gemeenten voor een gezamenlijke inzet.
 • De gemeente zet met name in het geval van onveilige situaties in op handhaving bij fout parkeren.
 • De gemeente draagt zorg voor veilige wegen en oversteek plaatsen.
 • Overlast door jongeren na het gebruik van (te veel) alcohol en drugs wordt aangepakt. De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol wordt actief gehandhaafd.
 • De gemeente herstelt kleine vernielingen in de openbare ruimte door vandalisme binnen drie werkdagen. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt een overzicht van gemaakte herstelkosten inzichtelijk gemaakt. Schade wordt altijd verhaald op daders.
 1. Deelname

Uitgangspunt: het gemeentelijk WMO beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, problemen voorkomen (preventie en tijdige signalering) en problemen oplossen. De gemeente staat garant voor passende compensatie in het geval dat mensen niet geheel op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat doet de gemeente via Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn, Werk, Onderwijs en Dienstbaarheid.

 

Actiepunten Maatschappelijke ondersteuning:

 • De WMO consulent denkt mee en bemiddelt bij het vinden van de best mogelijke oplossing. De gemeente zorgt voor voldoende passend en kwalitatief aanbod.
 • In de uitvoering van het WMO beleid is de menselijke maat leidend. Niet het recht is maatgevend, maar de vraag waar iemand mee is geholpen.
 • Het CDA Waterland is tegen de invoering van een mantelzorgplicht.

Actiepunten Welzijn:

 • Het CDA Waterland zet in op blijvende toegankelijkheid en de mogelijkheid tot deelname aan welzijnsactiviteiten voor mensen met welke beperking dan ook.

Actiepunten Werk:

 • In het gemeentelijk beleid heeft de aanpak van jeugdwerkloosheid de prioriteit. Alle mogelijke middelen worden hiervoor ingezet.
 • De gemeente verplicht mensen met een bijstandsuitkering, die niet in een re-integratietraject zitten, tot een tegenprestatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, al of niet in combinatie met de WMO.
 • Vanuit het belang van het begeleiden van bijstand naar werk onderhoudt de gemeente actief contacten met het lokale bedrijfsleven.

Actiepunten Onderwijs:

 • De realisatie van een brede school in Broek in Waterland en in Monnickendam wordt met kracht ter hand genomen. Het multifunctioneel gebruik van (nieuwe) schoolgebouwen en terreinen blijft voorop staan.
 • Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop.

Actiepunten dienstbaarheid:

 • In het subsidiebeleid wordt in het geval van het uitvoeren van algemene maatschappelijke taken geen onderscheid gemaakt tussen neutrale en levensbeschouwelijke organisaties.
 1. Leefbaarheid

Uitgangspunt: de leefbaarheid in de kernen van Waterland is onbetaalbaar. Naast voorzieningen en activiteiten geldt dit ook voor het waardevolle en karakteristieke landschap van Waterland en voor elementen als kleine detailhandel, boerenbedrijven en overige bedrijvigheid. Het CDA Waterland kiest voor het behoud van de eigenheid en het karakter van de Waterlandse kernen. Tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling hoeft in de visie van het CDA Waterland geen tegenstelling te bestaan.  Schakels voor de leefbaarheid zijn Openbare ruimte, Gezonde lokale economie, Gezonde agrarische sector, Duurzaamheid, Inzameling van afval en Gemeentebegroting op orde.

 

Actiepunten openbare ruimte

 • Om o.a. verrommeling en uitwassen als vandalisme tegen te gaan zorgt de gemeente voor een verantwoord onderhoud van de openbare ruimte (groen, wegen, bruggen, gebouwen, etc).
 • Om de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor de leefomgeving en de leefbaarheid handen en voeten te geven zet het CDA Waterland in op een verdere vermindering van regels. Daartegenover staat dat de gemeente regels, die democratisch zijn vastgesteld, ook handhaaft.
 • Het CDA Waterland zet zich in voor een kortere en veilige toegangsweg naar de dorpskern van Marken.
 • Het CDA Waterland is voorstander van het realiseren van 23 extra parkeerplaatsen op de Haringburgwal in Monnickendam en sloop van het bouwvallige pand Oud Stuttenburgh.
 • Het CDA Waterland is voor vervanging van de vervallen voormalige visafslag in Monnickendam door een nieuw havenkantoor in combinatie met een ontmoetingsruimte voor senioren en een openbare toiletruimte.
 • Het CDA Waterland blijft zich inzetten voor een goede lijnvoering van het openbaar vervoer in Waterland en staat achter de komst van een buurtbus.
 • Waar noodzakelijk en mogelijk realiseert de gemeente voldoende parkeerplaatsen in de woonomgeving.
 • De gemeente zorgt voor passende en toereikende openbare voorzieningen, zoals bankjes, voldoende afvalbakken (voor o.a. hondenpoep), afvalzakken etc.

 

Actiepunten Lokale economie:

 • De bevordering van het toerisme blijft een speerpunt. Hierin legt de gemeente een accent op verblijfstoerisme, watersport, plattelandstoerisme en de op de cultuur en de cultuurhistorische waarden van Waterland gericht toerisme en minder op kortstondig massa toerisme. Een goede balans tussen ‘rust en reuring’ is het uitgangspunt.
 • Als zich mogelijkheden voordoen om werkgelegenheid in Waterland te behouden of uit te breiden speelt de gemeente hier actief op in.
 • Het CDA Waterland is voorstander van de vestiging van een nieuwe supermarkt in Broek in Waterland. De locatie Hellingweg is hiervoor geschikt.
 • Het stopzetten van het project Galgeriet in Monnickendam heeft geleid tot stilstand en achteruitgang. Voor dit gebied zijn nieuwe impulsen nodig als aanvulling op de economische activiteiten en voor een verbetering van de uitstraling van het gebied. 
 • De gemeente zet in op een goede fysieke en digitale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en winkelgebieden. Bij verstikking van een kerngebied door een tekort aan parkeercapaciteit wordt eerst met inwoners overlegd.
 •  Aan ZZP’ ers wordt ruimte gegevenvoor bedrijfsvoering aan huis.
 • In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven voor mededinging door kleine (locale) bedrijven.
 • Waar mogelijk stimuleert de gemeente (planologisch) de lokale middenstand in alle kernen.
 • Het CDA wijst intensivering en vergroting van het horeca gebied in de kernen af.

 

Actiepunten Agrarische sector:

 • Voor het behoud, de vitaliteit en de leefbaarheid van het buitengebied zijn gezonde agrarische bedrijven onmisbaar. Het CDA Waterland zet zich in voor een goede balans tussen natuur, landbouw en bij het landelijk gebied passende recreatie en daarmee voor plaats voor inwoners, boeren en toeristen.  
 • Bij een noodzakelijke vergroting van gebouwen van agrarische bedrijven is een kwalitatieve inpassing van stallen in het landschap een randvoorwaarde.
 • Het CDA Waterland is bij stopzetting van een agrarisch bedrijf voorstander van een nieuwe bestemming, die passend is voor Waterland. Bijvoorbeeld kan wonen of inpasbare bedrijvigheid in dat geval een optie zijn.

 

Actiepunten Duurzaamheid:

 • De gemeente geeft inwoners die zelf energie willen opwekken de ruimte en neemt hinderpalen hiervoor weg.
 • Het CDA Waterland zet opbasis van gezond verstandin op de toepassing van zowel zonne- energie, windenergie als aardwarmte.
 •  De gemeente koopt duurzaam in en neemt initiatieven om in samenwerking met maatschappelijk betrokken organisaties een trekkersrol te vervullen op het gebied van duurzaamheid.  

Actiepunten inzameling van afval

 • De inzameling van afval is in volgorde gericht op het voorkomen van afval, hergebruik en recycling. Het overblijvende restafval wordt bij voorkeur gebruikt voor het opwekken van energie.
 • De gemeente zet minimaal in op een verdubbeling van het ingezamelde kunststof afval. Zo nodig worden extra inzamelingspunten gerealiseerd of de frequentie van het legen van de verzamelcontainers verhoogd.

Gemeentebegroting op orde:

 • De inzet van het CDA Waterland in het financieel beleid blijft gericht op zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
 • De gemeente zorgt voor voldoende weerstandsvermogen en spaart voor investeringen.
 • De gemeente is transparant over financiële zaken. Dat kan door een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar bij de OZB aanslag te voegen. Ook is op de website een overzicht te vinden van gemeentelijke subsidies en de taken van de ontvangers van subsidie.

 

Kandidatenlijst CDA Waterland
voor Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014


1. Simon Verbeek, Monnickendam
2. Jelle Kaars, Marken
3. Danita de Baat, Monnickendam
4. Jacob Eduard van Altena, Marken
5. Jaap Zondervan, Marken
6. Simone Boogaard, Monnickendam
7. Nico Oussoren, Monnickendam
8. Jeroen Brenninkmeijer, Zuiderwoude
9. Berry Roeleveld, Ilpendam
10. Henny Gerritsen, Monnickendam
11. Hettie Pott – Buter, Zuiderwoude
12. Sijmen Johan Visser, Marken
13. Jan Meijer, Ilpendam
14. Kees Terra, Monnickendam
15. Jaap Vermeiden, Broek in Waterland
16. Cees Visser, Marken
17. Martijn de Boer, Ilpendam
18. Gerrit Schouten, Marken
19. Wim van der Lee, Ilpendam
20. Ria Kaars – van den Bosch, Marken
21. Hans Abma, Monnickendam
22. Paul Wiertsema, Ilpendam
23. Klaas Roos, Monnickendam
24. Tjerk Doornenbal, Broek in Waterland
25. Rob van Gaalen, Ilpendam
26. Cor van der Weijden, Ilpendam
27. Fred Bouwman, Monnickendam
28. Aagje Zeeman, Marken
29. Cor Reijnders, Monnickendam
30. Simone Kröner - Roos, Monnickendam