Visie CDA

Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging: dat is het ware draagvlak van de gemeente. De christen-democratie onttrekt zich daarmee aan het versleten links-rechts-schema. Het CDA heeft een geheel eigen plaats in de Nederlandse politiek: sociaal op sociaal-economisch gebied, degelijk als het gaat om geld, vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden.

Inspiratiebron
Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het plaats aan veel verschillende mensen. Ons bindt, naast geloof in democratische waarden, de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het gaat daarbij steeds om mensen. Menselijk geluk, waardigheid, veiligheid, zorg voor elkaar, respect en gemeenschapszin.

Politiek géén doel op zich
Het CDA wil een degelijke en betrouwbare politieke beweging zijn, die nieuwe wegen inslaat waar altijd vaste waarden aan ten grondslag liggen. Politiek is voor het CDA geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving voor elkaar te krijgen.

Samenwerken
Het CDA is een partij gericht op samenwerking, zowel op Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Het CDA kiest voor de verantwoordelijke samenleving waarin de mensen en hun organisaties
centraal staan. De samenleving is geen losse verzameling individuen rond markt en overheid. Daarom is de eigen inbreng van iedereen belangrijk. Christen-democraten geloven dat mensen bakens nodig hebben, die in het dagelijks handelen de richting wijzen.

De bakens van christen-democratische politiek zijn verwoord in de volgende kernbegrippen:

Gerechtigheid:
burgers en hun organisaties beschermen tegenover elkaar en ten opzichte van de overheid;

Solidariteit:
zwakken in de samenleving beschermen en in internationaal verband ontwikkelingssamenwerking bevorderen; taak voor de overheid is om als schild voor de zwakken op te treden;

Gespreide verantwoordelijkheid:
mensen hebben verschillende talenten en mogelijkheden in een samenleving met een grote verscheidenheid aan verantwoordelijkheden; daarom is er voor ieder mens en elke organisatie een specifieke taak weggelegd;

Rentmeesterschap:
vanuit het besef dat mensen zorgvuldig dienen om te gaan met de hun toevertrouwde schepping, moet duurzaamheid voorop staan. Het CDA doet een appèl op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Ieder mens moet naar eigen vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Organisatie
Het CDA in Waterland bestaat naast haar leden uit het Bestuur en de Fractie.

Uw reactie op onze standpunten en ons werk zijn van harte welkom. U kunt altijd contact met ons opnemen.